Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PRAVILNIK U dijelu izvješća 2. „Podaci o organiziranom volontiranju tijekom izvještajnog razdoblja“ kada je riječ o dugotrajnim volonterima, trebalo bi precizirati na što se to odnosi. Predlažemo da se u fusnoti doda definicija dugotrajnih volontera iz Zakona o volonterstvu, kako organizatori volontiranja ne bi pogrešno unijeli navedeno vodeći se vlastitom definicijom. Smatramo ovaj podatak važnim kako bi se dobila bolja slika o stanju volonterstva u RH - uključuju li se građani radije u jednokratne i kratkoročne inicijative ili preferiraju dugotrajne angažmane. U dijelu izvješća 2. „Podaci o organiziranom volontiranju tijekom izvještajnog razdoblja“, tablica u kojoj se navode programi volontiranja u suradnji s ustanovama je nejasna. Neki volonterski programi se mogu odvijati u samo jednom dijelu u suradnji s ustanovama, ne u cijelosti. Nema ni dijela u kojem se upisuju volonterski programi koje organizacija provodi samostalno. Također, postoji mogućnost da se broj volontera ovdje duplira (primjerice, da iste volontere u ovoj tablici evidentira i ustanova i OCD). Predlažemo radije samo navesti broj ustanova s kojima organizacija surađuje kroz provedbu volonterskog programa. Što se inkluzivnih volontera tiče, predlažemo izbaciti ovu kategoriju, s obzirom na osjetljivost ovog podatka. U osjetljive/ranjive skupine spadaju osobe i sa fizičkim i sa psihičkim teškoćama. Ne smatramo prikladnim pitati sve volontere ovu informaciju. Sintagmu "koordinator volontiranja" zamijeniti s "koordinator volonterskog programa" u ovoj tablici i u tablici niže. Nije jasno na koje se smjernice za programe edukacije volontera i koordinatora volonterskih programa odnosi broj educiranih koordinatora volontera? Na Kurikulum Hrvatskog centra za razvoj volonterstva? Kad je riječ o tablici s vrstama usluga koje su pružali volonteri, napominjemo da je dosadašnja praksa izvještavanja kroz aplikaciju bila takva da ova kolona, odnosno zbroj kolone mora odgovarati ukupnom broju volontera navedenih u izvješću. Međutim, u pojedinim organizacijama jedan volonter može obavljati i više vrsta aktivnosti kroz godinu te se u tom slučaju morala odabrati samo jedna od ponuđenih opcija. Treba dozvoliti unos realnog broja volontera po vrstama usluga. Djelomično prihvaćen U dijelu izvješća 2. „Podaci o organiziranom volontiranju tijekom izvještajnog razdoblja“ dodana je fusnota o dugotrajnom volontiranju u skladu s prijedlogom. U tablicu koja se odnosi na programe volontiranja dodani su volonterski programi koje organizacija provodi samostalno te je dodatno dorađena da bi se izbjeglo dupliciranje podataka. Prijedlog da se izbaci podatak o broju inkluzivnih volontera ne prihvaća se jer se radi o važnom podatku za daljnji razvoj i promicanje inkluzivnog volontiranja, a podatak će se temeljiti na procjeni organizatora volontiranja. Izraz „koordinator volontiranja“ zamijenjen je izrazom „koordinator volontera“ koji je u skladu s izrazom iz Zakona o volonterstvu te je tablica dodatno uređena radi jasnoće. Vezano uz tablicu o vrstama usluga koje su pružali volonteri, aplikacija omogućuje unos realnog broja volontera to jest zbroj volontera u toj tablici ne mora odgovoriti ukupnom broju volontera.
2 Hrvatski Crveni križ PRAVILNIK S obzirom da je novi oblik izvještaja trenutno na javnom savjetovanju, organizatori volontiranja neće biti u mogućnosti iskazati tražene podatke za 2021. godinu jer isti nisu na taj način vođeni niti evidentirani za 2021. godinu. Sve organizatore volontiranja sa novim oblikom izvješća potrebno upoznati prije početka nove godine kako bi se podaci za 2022. godinu mogli voditi na propisan način. U dijelu izvješća 2. „Podaci o organiziranom volontiranju tijekom izvještajnog razdoblja“ unutar svih iskazanih pokazatelja traži se iskazivanje broja dugotrajnih volontera čija svrha nije jasna te iskazivanje tog podatka uvelike usporava i komplicira izvještavanje i načine vođenja evidencije o volonterima. Predlažemo da se broj dugotrajnih volontera ne iskazuje unutar svakog pokazatelja. U dijelu izvješća 2. „Podaci o organiziranom volontiranju tijekom izvještajnog razdoblja“ gdje se od organizatora volontiranja traži broj volontera, državljana Republike Hrvatske prema zemljopisnom području volontiranja potrebno je pojasniti evidentiraju li se volonteri koji volontiraju na području Republike Hrvatske samo pod kategoriju Republika Hrvatska ili u obje kategorije Republika Hrvatska i Europska unija obzirom je Republika Hrvatska dio Europske unije. Također je nejasno po kojem kriteriju su navedene Afrika i Azija, a npr. Amerika i Australija nisu. Dio izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja podnaslova 2. „Podaci o organiziranom volontiranju tijekom izvještajnog razdoblja“ koji govori o provedbi programa volontiranja u suradnji sa različitim vrstama ustanovama nije prilagođen izvještavanju iz pozicije organizatora volontiranja. Organizator volontiranja koji podnosi izvještaj nije u mogućnosti iskazati ukupan broj vlastitih i samostalnih volonterskih programa već se putem unesenih podataka traži iskazivanje pokazatelja unutar projekta i programa EU što nisu svi programi volontiranja koje organizatori volontiranja provode. Hrvatski Crveni križ provodi mnoge programe u suradnji sa različitim vrstama institucija, ali velik dio programa provodi i samostalno te je u izvještaju potrebno dati mogućnost za prikaz prvenstveno tih programa. Način na koji je formiran obrazac izvještaja dovesti će do višestrukog preklapanja podataka unutar tablice jer se isti program može provoditi u suradnji sa više vrsta ustanova te iskazani podaci neće biti realni pokazatelj stanja. Također je unutar istog dijela tablice potrebno iskazati broj volontera unutar svakog programa koji se ostvaruje u suradnji sa različitim ustanovama te će i tu doći do preklapanja jer je moguće da isti volonteri sudjeluju u programu koji se odvija u suradnji sa različitim vrstama ustanova. Hrvatski Crveni križ iskazuje nezadovoljstvo iskazivanjem broja inkluzivnih volontera jer ne postoje smjernice niti kriteriji kojima bi se moglo utvrditi koji volonter je inkluzivni volonter, niti postoji primjeren način na koji se od volontera može tražiti taj podatak, a koji prema njima ne bi predstavljao prekomjerno prikupljanje osjetljive kategorije osobnih podataka te ih stavio u krajnje stigmatizirajući položaj, što nije u skladu s načelima volontiranja. Hrvatski Crveni križ smatra kako je suvišno iskazivati „Broj educiranih koordinatora volontiranja u sklopu provedbe programa volontiranja u suradnji s navedenim ustanovama“, obzirom da u se tablici niže ispod traži „Broj koordinatora volontera u organizatoru volontiranja u izvještajnoj godini„ te od toga „Broj koordinatora volontera koji su prošli program edukacije usklađen sa smjernicama za programe edukacije volontera i koordinatora“. Hrvatski Crveni križ dugi niz godina provodi edukacije za volontere i koordinatore volontera te naglašava kako je važno da su isti educirani, ali ne i je li to bilo unutar određenog programa ili prije njega, te naglašava kako je u obrascu izvješća navedeno da edukacija mora biti usklađena sa smjernicama za programe edukacije volontera i koordinatora koje nisu definirane od strane nadležnih tijela. U dijelu izvješća vezanom za „Vrstu usluge koju su pružali volonteri“ Hrvatski Crveni križ predlaže da se kao zasebna vrstu usluge istakne „Volontiranje u kriznim situacijama“. Slijedom svega navedenoga, Hrvatski Crveni križ predlaže izmjene Obrasca Izvješća, koji je sastavni dio Prijedloga Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja na način da se iz obrasca izostave sljedeći dijelovi: 1. u dijelu „2. Podaci o organiziranom volontiranju tijekom izvještajnog razdoblja“ predlažemo da se izostavi dio tablice s podacima o dugotrajnim volonterima te cijela tablica s podacima „Provedeni programi volontiranja u suradnji sa:“ te 2. u dijelu „3. Vrsta aktivnosti/usluga u koju su volonteri bili uključeni tijekom izvještajnog razdoblja“ dodavanje kao zasebna vrstu usluge „Volontiranje u kriznim situacijama“. Djelomično prihvaćen Svaki organizator volontiranja dužan je voditi evidenciju volontiranja za sve organizirane volonterske aktivnosti odnosno uključene volontere, a razdoblje tijekom kojeg se unosi izvješće o organiziranom volontiranju traje tri mjeseca tako da će organizatori biti u mogućnosti iskazati sve tražene podatke. Prijedlog da se broj dugotrajnih volontera ne iskazuje unutar svakog pokazatelja ne prihvaća se jer se radi o korisnim podacima za daljnji razvoj volonterstva. Vezano uz zemljopisna područja volontiranja, volonteri koji volontiraju u Republici Hrvatskoj evidentiraju se samo u toj kategoriji, a kategorija Europska unija odnosi se na sve ostale države Europske unije. Dodat će se pojašnjenje u skladu s prijedlogom. Afrika i Azija navedene su jer su to područja u kojima su volonteri u početnim godinama izvještavanja najčešće volontirali. U tablicu koja se odnosi na programe volontiranja dodani su volonterski programi koje organizacija provodi samostalno te je dodatno dorađena da bi se izbjeglo dupliciranje podataka. Prijedlog da se izbaci podatak o broju inkluzivnih volontera ne prihvaća se jer se radi o važnom podatku za daljnji razvoj i promicanje inkluzivnog volontiranja, a podatak će se temeljiti na procjeni organizatora volontiranja. Sintagma „Broj koordinatora volontera koji su prošli program edukacije usklađen sa smjernicama za programe edukacije volontera i koordinatora“ zamijenjena je sintagmom „Broj koordinatora volontera koji su prošli program edukacije“. Vezano uz prijedlog da se u dijelu izvješća „Vrsta aktivnosti/usluga u koju su volonteri bili uključeni tijekom izvještajnog razdoblja koju su pružali volonteri“ doda „Volontiranje u kriznim situacijama“ ističemo da je volontiranje u kriznim situacijama volontiranje koje volonter obavlja u situacijama koje nalažu hitnost i u izvanrednim društvenim situacijama te može uključivati svaku od navedenih vrsta usluga. Slijedom navedenog, prijedlog se ne prihvaća jer se ne radi o vrsti usluge.