Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o metodologiji za utvrđivanje cijena socijalnih usluga

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GRAD ZAGREB PRAVILNIK , I. OPĆE ODREDBE Kod priloga 1. Vrste i trajanje socijalnih usluga, kod socijalne usluge smještaj, navedene su sve korisničke skupine (npr.žrtve nasilja, ovisnici) osim beskućnika. Međutim, beskućnici su kao korisnici socijalnih usluga zastupljeni u Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga te je jasno raspisana djelatnost pružatelja usluga za beskućnike i odrasle osobe koje se zateknu izvan mjesta prebivališta ili boravišta i nisu u stanju brinuti se o sebi. Stoga smatramo važnim utvrditi metodologiju za utvrđivanje cijene djelatnosti pružatelja usluga beskućnicima. S obzirom da do sada nije postojao zakonski okvir te sama metodologija utvrđivanja cijena socijalnih usluga, već se cijena određivala u nadležnom Ministarstvu prema internim kriterijima, pozdravljamo novi Pravilnik. On, naime, jasno definira sve troškove pružanja socijalnih usluga svakog pružatelja usluga, u kontekstu realnih uvjeta rada. Tu prvenstveno mislimo na to pružaju li se usluge u mjestu samog pružatelja usluge ili se korisnici nalaze na širem području djelovanja (veća udaljenost koja iziskuje veće troškove) – o tome ovisi sama cijena pružene usluge. Upravo ovim, točno definiranim načinima utvrđivanja cijene usluge, ona se formira temeljem više kriterija: troškova rada, materijalnih i financijskih troškova, troškova amortizacije i dr. Na taj bi se način cijena pružene socijalne usluge pravedno/realno definirala. Prihvaćen Komentar se prihvaća.
2 Data-Link Unija Consulting d.o.o. VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE , Članak 38. Da li je unutar usluge 7.1. (smještaj) koja se pruža kroz 24 h potrebno izdvojiti trošak svake pojedinačne usluge, npr. socijalni rad individualno ili grupno, psihološka podrška individualno ili grupno, ili će se cijena te usluge prikazivati u intervalu razumnog troška za uslugu smještaja odraslih osoba s invaliditetom kao: Najmanji trošak od 216,70 (minimalni razumni trošak izračunat od strane EY konzultanata) po danu pružanja usluge pomnoženo s brojem korisnika, npr. 216,70 kn*30 dana?=6.501,00 kn po korisniku mjesečno? Primljeno na znanje Smještaj je zasebna usluga koja se pruža tijekom 24 sata dnevno, a “socijalni rad individualno” je aktivnost unutar drugih usluga pod nazivom “savjetovanje i pomaganje” ili “Psihosocijalna podrška”
3 Data-Link Unija Consulting d.o.o. IV. POSTUPAK ODREĐIVANJA CIJENA SOCIJALNIH USLUGA, Članak 34. Molimo informaciju odnosi li se navedeni članak samo na utvrđivanje cjenovnog intervala i cijene usluga za domove kojima je osnivač Republika Hrvatska ili također i na domove kojima osnivač nije Republika Hrvatska? Primljeno na znanje Cjenovni interval se odnosi na privatne i državne pružatelje socijlanih usluga u mreži
4 Data-Link Unija Consulting d.o.o. III. PRILAGOĐENA METODOLOGIJA, Članak 26. Molimo pojašnjenje što se podrazumijeva pod pojmom „izmjena izračuna jediničnog izravnog troška socijalnih usluga“, odnosno „zamjena s izračunom prosječnog jediničnog izravnog troška“? Hoće li se prilagođena metodologija, do uspostave primjene potpune metodologije, primijeniti na temelju podataka dostavljenih za 2017.-2020. godinu ili će se prikupljati noviji podaci te tek tada postupiti po prijedlogu Pravilnika metodologije za utvrđivanje cijena socijalnih usluga? Primljeno na znanje Člankom 32. Prijedloga pravilnika propisano je da su pružatelji usluga dužni jedanput godišnje do kraja ožujka za prethodnu godinu dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi podatke iz člnaka 4. Prijedloga pravilnika.
5 Data-Link Unija Consulting d.o.o. II. GLAVNI ELEMENTI METODOLOGIJE , Članak 9. Obzirom da prema Odluci o visini naknade za rad udomitelja (NN 9/2019) proizlazi da udomitelji imaju pravo na naknadu za svoj rad u visini od 625,00 kn u odnosu na smještenu odraslu osobu, da li se smatra da i osnivači (vlasnici) nedržavnih pružatelja usluga imaju pravo na sličnu naknadu i pod koju stavku materijalnih troškova bi se ona mogla uvrstiti i u kojoj visini? Prijedlog je da to bude pod točkama 3 ili 4 članka 8. Nadalje, prema čl. 14. st. 3 Pravilnika navedeno je da „troškovi pružanja usluga uključuju samo troškove povezane s uslugom.“ Nije prihvaćen Pitanja i prijedlozi nisu predmet ovog Pravilnika već drugog propisa kojim se na drugačiji način propisuje naknada.
6 Data-Link Unija Consulting d.o.o. II. GLAVNI ELEMENTI METODOLOGIJE , Članak 12. Nastavno na odredbe čl. 57. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama, naše je razumijevanje kako je omogućena isplata dobiti privatnim ustanovama. Sukladno navedenom, postavljamo sljedeća pitanja: 1. Odnose li se kapitalne potpore u troškovnoj kategoriji 5-Ostali troškovi na isplatu dobiti ili se isplata dobiti može izvršiti iz sredstava uštede na svim ostalim kategorijama troškova? 2. S obzirom da se prema propisima o trgovačkim društvima osnivaču može isplatiti cjelokupna dobit nakon plaćanja poreza na dobit, da li bi se onda takva isplata dobiti smatrala namjenskim trošenjem proračunskih sredstava? 3. Ima li naknada predviđena točkom Materijalni troškovi (naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela) određeni iznos, tj. Maksimalni iznos koji može biti isplaćen, da se isplata smatra namjenskim trošenjem proračunskih sredstava? Može li to biti postotak od ugovorene cijene ili drugi fiksni iznos obračunat prema broju korisnika koji se zbrinjavaju unutar Mreže? Na kraju, mišljenja smo kako osnivači/vlasnici privatnih Ustanova koje imaju ugovor s nadležnim Ministarstvom, imaju pravo na temelju uloženog kapitala (rada i ulaganja) ostavariti naknadu za koju bi postojala mogućnost isplate kroz isplatu ostvarene dobiti ili naknadu članovima predstavničkih i izvršnih tijela (npr. upravno vijeće), a da se isto smatra namjenskim trošenjem proračunskih sredstava. U protivnom, smatramo da ugovorni odnos s nadležnim Ministarstvom nema svoju svrhu, jer se u tom slučaju privatnim Ustanovama onemogućava ostvarivanje dobiti, koje bi se ostvarilo na potencijalnim uštedama bez smanjenja kvalitete usluga prema krajnjim korisnicima. Primljeno na znanje Prijedlozi će se uzeti u razmatranje pri izradi Pravilnika.