Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za prijedloga Pravilnikao provedbi Programa potpore pčelarima zbog gubitaka medonosnog potencijala

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PČELARSTVO ONLINE Pojmovnik, Članak 3. U Članak 3. dodati: h) zbog ograničenih sredstava te s ciljem bolje kontrole dvostrukog financiranja provesti učinkovite mjere te zatražiti od predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave podatke pčelara koji su ostvarili pravo na financijsku potporu iz drugog izvora. Obrazloženje: Na takav bi se način izbjeglo korištenje mjera dvostruke financijske potpore za istu stvar. Mnoge su općine već pčelarima nadoknadile gubitke prvih paša pa nema potrebe da se tim pčelarima osiguraju sredstva jer su ostvarili potporu iz drugog izvora. Kako Ministarstvo nema uvid u te podatke potrebno je iste zatražiti od tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nije prihvaćen Vlastoručno potpisanom izjavom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva potvrđuje istinitost podataka te da nije po priloženim računima ostvario potporu iz drugih izvora financiranja smatramo pravovaljanom. Ako se dokaže nepravilnost podnositelj zahtjeva će kazneno i materijalno odgovarati.
2 PČELARSTVO ONLINE Pojmovnik, Članak 3. Članak 3. pod e) treba prilagoditi Zakonu i Ustavu Republike Hrvatske te ga dopuniti na način da pčelarima i zakonodavcu bude jasan i nedvosmislen tako se doda "Jedinstvenog registra" tako da u konačnici glasi: e) Evidencija pčelara i pčelinjaka (u daljnjem tekstu: Evidencija) je baza podataka Jedinstvenog registra koja obuhvaća popis pčelara i pčelinjaka u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o poljoprivredi. Obrazloženje: Članci moraju biti pisani na način da svim korisnicima prilikom čitanja budu jasni i jasno napisani. Pčelari moraju znati kako kako se radi o Evidenciji u Jedinstvenom registru domaćih životinja koji je kao takav obavezan zakonski kod pokretanja pčelinjaka, kao i sama godišnja ažuriranja unutar JRDŽ i bez da traže članke po Narodnim novinama. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog i nova točka glasi: e) Evidencija pčelara i pčelinjaka (u daljnjem tekstu: Evidencija) je baza podataka koja obuhvaća popis pčelara i pčelinjaka u Republici Hrvatskoj i sastavni je dio JRDŽ-a
3 PČELARSTVO ONLINE Pojmovnik, Članak 3. Članak 3. pod b) treba prilagoditi Zakonu i Ustavu Republike Hrvatske te ga dopuniti na način da se doda "u njenu" tako da u konačnici glasi: b) korisnici potpore su pčelari, u smislu članka 24. stavka 1. Zakona o uzgoju domaćih životinja („Narodne novine“, broj 115/18 i 52/21), koji su upisani u Jedinstveni registar domaćih životinja i u njemu imaju prijavljen i ažuriran broj košnica u Evidenciji pčelara i pčelinjaka za 2021. godinu te su upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i koji su ostvarili pravo na potporu iz Programa i ovoga Pravilnika. Obrazloženje: Riječ "Jedinstveni" ima značenje koji je svuda jednak, zajednički svima - jedinstven. Riječ "registar" označava popis, pregled osoba / pčelinjaka. Tako da se mora jasno označiti kako se radi o Jedinstvenom registru domaćih životinja koji je kao takav obavezan zakonski kod pokretanja pčelinjaka, kao i sama godišnja ažuriranja unutar JRDŽ. Primljeno na znanje Jedinstveni registar domaćih životinja je baza podataka čiji je sastavni dio Evidencija pčelara i pčelinjaka a prikupljanje i ažuriranje podataka za istu propisano je Uredbom (EU) 2015/1366 od 11. svibnja 2015. godine.
4 Ivan Bratanić Iznos potpore, Članak 4. Izmjenite članak 4. stavak 2. tako da isti glasi: (2) Iznos potpore po korisniku izračunava se na temelju broja pčelinjih zajednica u stacionarnim i/ili selećim pčelinjacima iz Evidencije pčelara i pčelinjaka za 2021. godinu i iznosa stvarnog troška kupljenog šećera bez PDV-a, a najviše do iznosa od 40,00 kuna po pčelinoj zajednici. Obrazloženje: u Republici Hrvatskoj prema službenim podacima iz Evidencije pčelara i pčelinjaka iz 2018. godine ima ukupno 372.002 pčelinjih zajednica. Nisam uspio pronaći podatke za 2020. godinu, ali vjerujem da je taj broj u vremenu između 2018. i 2020. godine neznantno promjenjen, možda čak i smanjen. Ako pomnožimo 372.002 pčelinje zajednice sa iznosom potpore od MAKSIMALNO 20,00 kuna po pčelinjoj zajednici, dobivamo iznos od 7.440.040 kuna. Dakle, oko 7,5 milijuna kuna. 20,00 kuna po pčelinjoj zajednici je nedovoljan iznos da bi se barem djelomično pokrili troškovi kupovine šećera. Cijena šećera bez PDV-a je oko 4,00 kuna, što znači da se za iznos od 20,00 kuna može kupiti tek negdje oko 5 kg šećera. Takva količina šećera je dovoljna za pripremu cca 8 litara šećernog sirupa za prihranu pčela (omjer 3:2 u korist šećera). Takva količina od 8 litara je naprosto nedovoljna za potrebe prosječne pčelinje zajednice. Uz predloženi iznos od 40,00 kuna po pčelinjoj zajednici, pčelarima bi se bitno olakšala ioanko već teška situacija, koja traje nekoliko godina, a taj iznos za Ministarstvo poljoprivrede predstavlja trošak od "svega" 15 milijuna kuna. To je iznos kojeg jedan ozbiljniji poljoprivrednik dobije kroz razne poticaje tijekom jedne ili dvije sezone. ILI drugi je prijedlog: (2) Iznos potpore po korisniku izračunava se na temelju broja pčelinjih zajednica u stacionarnim i/ili selećim pčelinjacima iz Evidencije pčelara i pčelinjaka za 2021. godinu, a najviše do iznosa od 10,00 kilograma šećera po pčelinoj zajednici. Obrazloženje: na ovaj način se izbjegavaju bilo kakve moguće malverzacije. Jednostavno, krovna organizacija Hrvatskih pčelara, tj. Hrvatski pčelarski savez (u daljnjem tekstu HPS) bi na temelju registriranog broja pčelinjih zajednica iz Evidencije pčelara i pčelinjaka (u daljnjem tekstu Evidencije) podnjeo Ministarstvu poljoprivrede zahtjev za dodjelu određene količine šećera. Ta količina šećera bila bi dostavljena u sjedišta lokalnih pčelarskih udruga na području Republike Hrvatske, odakle bi ih pčelari iz Evidencije osobno preuzimali proporcionalno registriranom broju košnica. Naime, u Republici Hrvatskoj postoji samo jedna šećerana i to ona u Županji. Dvije šećerane (osječka i virovitička) prestale su u potpunosti ili djelomično sa proizvodnjom. Na ovaj način moguće je direktno od šećerane otkupiti domaći šećer po obostrano prihvatljivoj cijeni. Dakle, s jedne strane, Ministartvo poljoprivrede bi na ovaj način višestruko pomoglo pčelarima dajući im 10 kg šećera po pčelinjoj zajednici, a sa druge strane, pomoglo bi se sektoru proizvodnje šećera sa povoljnom otkupnom cijenom šećera. Nije prihvaćen Za provedbu Programa potpore pčelarima zbog gubitka medonosnog potencijala (u daljnjem tekstu: Program) osigurana su financijska sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu u iznosu od 3.000.000,00 kuna. Prijedlog da se izmijeni članak 4. stavak 2. na način da se umjesto 20,00 kuna po pčelinjoj zajednici dodijeli 40,00 kuna odnosno10 kilograma šećera nije moguće prihvatiti budući da premašuje iznos osiguranih sredstava u Državnom proračunu.