Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje za Obrazac prethodne procjene za Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenom infrastrukturom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 FRANJO AMBROŠ PRILOG 1. Napomene uz Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenom infrastrukturom. Želja mi je ukazati na potencijalne probleme koji nas u postupku očekuju. Iako tekst Zakona nije dostupan na ovom savjetovanju za očekivati je da će postupak biti dugotrajan i tehnički dosta složen. Ovo uostalom nije prvi puta da se pokušava ovo područje urediti. U Hrvatskoj je izgrađeno približno 500.000 km infrastrukture. 80% infrastrukture za titulara ima Republiku Hrvatsku, regionalnu i lokalnu samoupravu ili trgovačka društva koje su navedeni subjekti osnovali. Obveza evidencije infrastrukture na geodetskim principima egzistira od 1969. godine. Zakonski je ovo područje regulirano u Republici Hrvatskoj Zakonom o katastru vodova 1973. godine (prva Republika koja je donijela zakon u bivšoj državi !). Procjena je da je oko 50% infrastrukture geodetski registrirano i da je zahvaljujući primjeni toga Zakona udio šteta od kidanja infrastrukture u RH relativno mali u odnosu na Europu. Procjena vrijednosti izgrađene infrastrukture je oko trećine vrijednosti stambenog fonda. Ova infrastruktura ima višestruku važnost za građane i gospodarstvo. U pravilu je za vlasnika nisko dohodovna dok je za funkcioniranje života građana višestruko isplativa. Načelne primjedbe: • Problematičan je naziv predloženog zakona. Uvijek je postojala odredba u zakonima koji su regulirali gradnju da je u slučaju neposredne ili ratne ili druge opasnosti moguće graditi infrastrukturu bez građevinske dozvole (poslije prestanka opasnosti infrastruktura se mora ukloniti ili ishoditi građevinska dozvola u redovnom postupku) što ukazuje da je dio infrastrukture građen temeljem važećih zakonskih odredaba. • Karakteristika infrastrukturnih objekata je da se oni neprekidno dograđuju. Analogija sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama sugerira da je upitna legalnost i infrastrukture koja je prvotno imala građevinsku/uporabnu dozvolu, a koja se do sada višestruko proširila. • Za očekivati je i financijski nelegalne infrastrukture. To je čest slučaj kada je više investitora gradilo infrastrukturu a danas ju svojata jedan od infrastrukturnih opetatora. • Legalna infrastruktura podrazumijeva i uređene odnose sa vlasnicima na čijim nekretninama je izgrađena. Naime linijska infrastruktura je vlasnički uređena stvarnim pravima (služnost, pravo građenja) ili nekim drugim oblikom ( npr. pravo puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu). Zbog neuređenih imovinskopravnih odnosa sedam telefonskih pretplatnika, među kojima sam i sam već 28 dana nema pristupa ugovorenoj usluzi, jer vlasnik prijeći dolazak na svoju nekretninu na kojoj je detektiran kvar. • Iz dostupnog teksta sa eSavjetovanja nije vidljiva uloga katastra infrastrukture za koji je zadužena Državna geodetska uprava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Navedeno će se razmotriti prilikom izrade Nacrta prijedloga zakona.
2 Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split PRILOG 1. Pozdravljam donošenje ovog zakona i mislim kako je nužan. Naime svi javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU) imaju u svom portfelju veliki udjel nezakonito i/ili djelomično nezakonito izgrađenih komunalnih vodnih građevina (KVG) koje su preuzeli od raznih investitora (JLS, tvrtke, grupe građana i sl) tih građevina, donošenjem Zakona o vodama po kojem jedino JIVU mogu biti upravitelji i investitori navedenih građevina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Navedeno će se razmotriti prilikom izrade Nacrta prijedloga zakona.
3 SINIŠA POLJAK PRILOG 1. Prije mogučeg ozakonjenja utvrditi da li je nazakonita infrastruktura za osobno (jedan obiteljski korisnik), višestruko (zgrada sa večim brojem korisnika) ili javno korištenje. Nakon toga utvrditi da li je korisnik infrastrukture istu napravio na tuđoj ili vlastitoj čestici. Nakon toga utvrditi postoji li projektna dokumentacija izvedenog stanja i da li je ista u skladu sa postulatima predmetne struke. Nakon toga utvrditi na koji način je nelegalna infrastruktura priključena na legalnu javnu-opću infrastrukturu. Zkoliko sva utvrđenja daju pozitivan rezultat onda se ista može ozakoniti uz mandatnu kaznu od 10 puta skupljeg priključenja od leglano napravljenog, te se uz to moraju napraviti projekti izvedenog stanja i geodetskA SNIMKA INFRASTRUKTURE. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Navedeno će se razmotriti prilikom izrade Nacrta prijedloga zakona.
4 Grga K. PRILOG 1. Ovim zakonom se poništava svaka pravna sigurnost u Republici Hrvatskoj, a nagradile bi se osobe koje bi pravnoj državi odgovarale kazneno za svoja nedjela. Donošenjem ovog ili ovakvih zakona došlo bi do poticanja na kriminal i nepoštivanja zakona i propisa te bi zakonodavac poslao jasnu poruku kako je dobro i poželjno raditi ilegalne i kriminalne radnje koje će se prije ili kasnije ozakoniti i nagraditi. Naime, sukladno postojećoj regulativi je propisano na koji način se za bilo koju građevina pa tako i infrastrukturne ishodi potrebna dokumentacija, gradi i pušta u funkciju te nema stvarne potrebe za donošenjem ovog ili sličnih zakona. Ističem kako je većina nelegalnih infrastrukturnih građevina već ozakonjena ukoliko su iste prepoznate kao opće dobro odnosno u funkciji općeg dobra te izgrađene prije 2011. godine pa i kasnije (Zakon o cestama, Zakon o vodama itd.). Donošenjem predloženog zakona o legalizaciji nezakonite infrastrukture ustvari bi se omogućilo nepoštivanje dosadašnjih zakona i propisa te nanošenje zdravstvene, imovinske i ostale štete građanima i to na ovim zakonom propisan način. Primjer 1.; kanalizacijski sustav koji je utvrđeno kako prilikom gradnje nije izgrađen u skladu s propisima i projektnom dokumentacijom te je kao takav ukoliko bude pušten u pogon opasan za veliki broj građana te će dovesti do onečišćenja izvora pitke vode i vodovodnog sustava, ovim zakonom bi postao legalan, zakonit i bio bi pušten u pogon. Primjer 2.; infrastruktura za koju nije ishođena nikakva dokumentacija niti su uređeni imovinsko-pravni odnosi, a koja je izgrađena od strane privatnih investitora, a na štetu osoba od kojih su neke i javne, odnosno RH, te na području na kojoj je strogo zabranjena ikakva gradnja ovim zakonom bi ozakonili takvo postupanje te nagradili otimanje privatne i javne imovine odnosno ozakonili kriminalne radnje radi stjecanja nepripadajuće materijalne koristi. Ističem kako je propisima koji uređuju izgradnju infrastrukturnih građevina znatno pojednostavljen način izrade dokumentacije i gradnje kako bi se investitorima maksimalno izašlo u susret, te su iz tog razloga rađene mnoge izmjene postojećih zakona i propisa, navesti ću relativno svjež primjer, a to je radi izgradnje telekomunikacijske mreže koju grade privatni investitori uz značajne državne i europske potpore. Zar je normalno da uz sve te olakotne okolnosti za investitore te značajnog sufinanciranja i do 100% vrijednosti, donosimo zakon koji bi legalizirao netransparentno i nezakonito trošenje javnih sredstava?! Država bi trebala kažnjavati sve oni koje rade protivno njenih zakona i propisa, a ne ih poticati i nagrađivati za kriminal i izbjegavanje zakona odnosno treba donesti zakon koji će po najkraćem postupku kažnjavati odgovorne zašto je neka infrastruktura izgrađena ili naknadno postala nezakonita. Iluzorno bi bilo promišljanje kako je ipak moguće donijeti zakone kojim bi se u određenim upravnim postupcima, na pošten i arbitraran način odlučilo nagraditi nepoštivanje propisa i zakona (time i upravnih postupaka) te odrediti kako je pošteno nešto što je nepošteno. To nije zakon već pravna i moralna perverzija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Ističe se da donošenje ovoga zakona neće “poticati na kriminal i nepoštivanje zakona i propisa” već se pruža mogućnost ozakonjenja nezakonito izgrađene i nezakonito rekonstruirane infrastrukture radi njihova uključivanja u pravni promet kao zakonito izgrađenih građevina, čime se upravo potiče poštivanje zakona i drugih propisa.