Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo PRAVILNIK O REGISTRU ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA, PRILOG 4. POPIS UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA Obrazac PI-2 - Podaci o organizacijskoj jedinici, točka 2.9. Podaci o okolišnoj dozvoli - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nadležno je za izdavanje okolišnih dozvola te vođenje registra okolišnih dozvola, kao i za Registar onečišćavanja okoliša, stoga bi bilo dovoljno da se u PI-2 ostave točke 2.9., 2.9.1., 2.9.2 i 2.9.3. kako je predloženo. Iz teksta u točki 2.9.4. potrebno je ukloniti naziv Pravilnika i brojeve narodnih novina jer će se morati mijenjati prilikom svake izmjene i dopune postojećeg ili donošenje novog Pravilnika o ROO. Uz točku 2.9.5. nema dovoljno prostora za upisati sve NRT-ove za glavnu djelatnost, pa se prelaže ukloniti ovu točku jer isto nadležno tijelo izdaje okolišne dozvole i vodi registar okolišnih dozvola koji je javno objavljen te ROO. Djelomično prihvaćen Odgovor: Djelomično se prihvaća. Odbijaju se prijedlog vezan uz točku 2.9.5 budući da ista obuhvaća cjelovite informacije o okolišnim dozvolama (najbolje raspoložive tehnike), koje su potrebne za kvalitetnu provedbu kontrole kvalitete i validaciju te izvješćivanje putem drugih baza podataka. Planira se povezivanje baza podataka Registar onečišćavanja okoliša i Registar okolišnih dozvola. Do uspostave elektroničkog povezivanja navedenih baza, prijava podataka će se provoditi od strane obveznika kao i do sada. U točci 2.9.5 planira se idejno rješenje koje bi olakšalo unos podataka. Prihvaća se brisanje naziva propisa i brojeva Narodnih novina iz pod točkom 2.9.4. Zaključak: Djelomično se prihvaća. Nacrt prema ovom komentaru je promijenjen.
2 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo PRAVILNIK O REGISTRU ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA, PRILOG 1. POPIS DJELATNOSTI Umjesto naslova "Izgaranje u termoenergetskim objektima i industrijskim postrojenjima za pretvorbu energije" predlaže se sljedeći naslov "Postrojenja za proizvodnju i pretvorbu energije". Prihvaćen Komentari se usvajaju. Mijenja se naziv: „Izgaranje u termoenergetskim objektima i industrijskim postrojenjima za pretvorbu energije" u naziv: "Postrojenja za proizvodnju i pretvorbu energije". Zaključak: Nacrt prema ovom komentaru je promijenjen.
3 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo PRAVILNIK O REGISTRU ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA, PRILOG 1. POPIS DJELATNOSTI Hidroelektrane se ne ubrajaju u termoenergetska postrojenja, već za proizvodnju energije koriste snagu vode. Prihvaćen Komentari se usvajaju. Mijenja se naziv: „Izgaranje u termoenergetskim objektima i industrijskim postrojenjima za pretvorbu energije" u naziv: "Postrojenja za proizvodnju i pretvorbu energije". Hidroelektrane se nalaze unutar navedene skupine. Zaključak: Nacrt prema ovom komentaru je promijenjen.
4 Josipa Krajinović VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 28. Na osnovu kojih informacija će proizvođači otpada koji obavljaju djelatnost navedenu u Prilogu I unositi u NO obrazac stanje otpada s 1.1. i 31.12.? Količina od 0,5t / 20t će se utvrditi isključivo na osnovu količina navedenih u PLO (prijenosu), a ne na osnovu proizvedenih količina (nastanku) tijekom izvještajne godine? Oni više nisu obveznici vođenja ONTO / e-ONTO pa samim time više nisu nemaju podatke potrebne za unos u ROO što se tiče čl. 8 st. 1, točka 3. Primljeno na znanje Svi proizvođači otpada, ako na lokaciji proizvedu veću ili jednaku količinu od 0,5 tona opasnog otpada i/ili veću ili jednaku količinu od 20 tona neopasnog otpada, dužni su prijaviti količine u bazu ROO bez obzira što više nisu obvezni voditi ONTO/e-ONTO. Za količine nastalog otpada na lokaciji i stanja skladišta morat će se voditi interna dokumentacija. Zaključak: Nacrt prema ovom komentaru nije promijenjen.
5 Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva IV. OBVEZE NADLEŽNIH TIJELA I OSIGURANJE KONTROLE KVALITETE , Članak 21. Skraćivanje roka dostave podataka za mjesec dana (s 31. ožujka na 1. ožujak) nije prihvatljivo za Petrokemiju d.d. zbog obima podataka koje moramo prikupiti, obraditi, prekontrolirati i unijeti u ROO. Predlažemo da rok ostane isti (31. ožujak) ili ako se mora skratiti da rok bude 15. ožujak zbog sljedećih razloga:  u ROO dostavljaju se zbirni godišnji podaci iz godišnjih zbirnih izvještaja operatera koji se prikupljaju i obrađuju te kompletiraju i ovjeravaju od odgovornih osoba u tvrtki tijekom siječnja i veljače, te kao takvi nisu dostupni ranije (npr. zbirni godišnji podaci o proizvodnji, broju sata rada uređaja, podaci o utrošku pojedinih medija koji se koriste za izračune, zbirni podaci o emisijama i dr).  u ROO unose se konačni „verificirani“ podaci o emisiji stakleničkih plinova iz verificiranog izvješća o emisiji stakleničkih plinova te je potrebno čekati da bude obavljena verifikacija od vanjske ovlaštene kuće.  Podaci o emisijama u vode ovise o podacima o godišnjoj količini oborina koji se koriste u izračunima također se čekaju i bivaju dostupni od Državnog hidrometeorološkog zavoda tek iza 1.ožujka u godini.  Zbog veličine operatera, tj. velikog broja ispusta i puno podataka, sam proces izračuna emisija je dugotrajan kao i kontrola podataka te unos podataka u aplikaciju (zadnja prijava - ukupno 36 obrazaca u ROO). Nije prihvaćen Sukladno anketnom istraživanju koje je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provelo tijekom listopada 2020. godine među obveznicima dostave podataka u Registar onečišćavanja okoliša, skraćivanje roka je prihvaćeno od većine ispitanika. Navedeno je nužno zbog skraćivanja rokova izvještajnih obveza za nacionalne potrebe, te izvještajnih obveza Republike Hrvatske prema tijelima Europske komisije i međunarodnim tijelima, posebice u dijelu gospodarenja otpada, ali i izvješćivanja prema E-PRTR (Europski registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari) obvezama, što uključuje skraćivanje roka za slanje seta podataka u E-PRTR sa 15 mjeseci na 11 mjeseci, sa tendencijom od strane Europske komisije daljnjeg skraćenja na 3 mjeseca od početka kalendarske godine za prethodnu godinu. Time se ovo skraćivanje rokova odnosi na prilagođavanje novim, kraćim rokovima i za obveznike i za nadležna tijela. Zaključak: Prijedlog se neće usvojiti. Nacrt prema ovom komentaru nije promijenjen.
6 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo III. OBVEZE I NAČIN DOSTAVE PODATAKA, Članak 8. Članak 8., stavak 7 - Znači li navedeno da se podaci o odlaganju otpada npr. otpada na interno odlagalište neopasnog otpada za koje je ishođena dozvola ne trebaju prijavljivati u ROO jer je tvrtka obveznik ispunjavanja e-ONTO? Ukoliko je odgovor potvrdan, navdeno bi bilo u suprotnosti s popisom djelatnosti za koju je propisana obveza prijave u ROO jer se u popisu djelatnosti nalazi i šifra za odlaganje neopsanog otpada na uređeno odlagalište. Primljeno na znanje Prema članku 28., stavku 3. Nacrta Pravilnika ROO do 1. siječnja 2023. godine potrebno je provesti elektroničko povezivanja eONTO i baze ROO. Do uspostave elektroničkog povezivanja eONTO i baze ROO prijava podataka će se provoditi od strane obveznika kao i do sada. Nadalje, obzirom da aplikacija eONTO ne sadrži sve potrebne informacije koje zahtjeva Pravilnik ROO, uz navedeno automatizirano povlačenje podataka bit će nužan unos tih dodatnih podatka u bazu ROO od strane obveznika. Zaključak: Nacrt prema ovom komentaru nije promijenjen.
7 Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva PRAVILNIK O REGISTRU ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA Komentar se odnosi na članka 21. stavak 1. Skraćivanje roka dostave podataka za mjesec dana (s 31. ožujka na 1. ožujak) nije prihvatljivo za Petrokemiju d.d. zbog obima podataka koje moramo prikupiti, obraditi, prekontrolirati i unijeti u ROO. Predlažemo da rok ostane isti (31. ožujak) ili ako se mora skratiti da rok bude 15. ožujak zbog sljedećih razloga:  u ROO dostavljaju se zbirni godišnji podaci iz godišnjih zbirnih izvještaja operatera koji se prikupljaju i obrađuju te kompletiraju i ovjeravaju od odgovornih osoba u tvrtki tijekom siječnja i veljače, te kao takvi nisu dostupni ranije (npr. zbirni godišnji podaci o proizvodnji, broju sata rada uređaja, podaci o utrošku pojedinih medija koji se koriste za izračune, zbirni podaci o emisijama i dr).  u ROO unose se konačni „verificirani“ podaci o emisiji stakleničkih plinova iz verificiranog izvješća o emisiji stakleničkih plinova te je potrebno čekati da bude obavljena verifikacija od vanjske ovlaštene kuće.  Podaci o emisijama u vode ovise o podacima o godišnjoj količini oborina koji se koriste u izračunima također se čekaju i bivaju dostupni od Državnog hidrometeorološkog zavoda tek iza 1.ožujka u godini.  Zbog veličine operatera, tj. velikog broja ispusta i puno podataka, sam proces izračuna emisija je dugotrajan kao i kontrola podataka te unos podataka u aplikaciju (zadnja prijava - ukupno 36 obrazaca u ROO). Nije prihvaćen Sukladno anketnom istraživanju koje je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provelo tijekom listopada 2020. godine među obveznicima dostave podataka u Registar onečišćavanja okoliša, skraćivanje roka je prihvaćeno od većine ispitanika. Navedeno je nužno zbog skraćivanja rokova izvještajnih obveza za nacionalne potrebe, te izvještajnih obveza Republike Hrvatske prema tijelima Europske komisije i međunarodnim tijelima, posebice u dijelu gospodarenja otpada, ali i izvješćivanja prema E-PRTR (Europski registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari) obvezama, što uključuje skraćivanje roka za slanje seta podataka u E-PRTR sa 15 mjeseci na 11 mjeseci, sa tendencijom od strane Europske komisije daljnjeg skraćenja na 3 mjeseca od početka kalendarske godine za prethodnu godinu. Time se ovo skraćivanje rokova odnosi na prilagođavanje novim, kraćim rokovima i za obveznike i za nadležna tijela. Zaključak: Prijedlog se neće usvojiti. Nacrt prema ovom komentaru nije promijenjen.
8 Roko Božikov PRAVILNIK O REGISTRU ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA Poštovani, Predlažem novi članak 18.a u novom Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša koji je sada u javnom savjetovanju do 30.09.2021.godine. Novi članak 18.a bi trebao glasiti: Podaci o ispuštanjima onečišćujućih tvari ( ukupna ulja i masti ) od odmrzavanja atlantske haringe u vode i/ili more unose se u poseban obrazac. ( obrazac treba izraditi ! ) Obrazloženje: Intezivan uzgoj riba nalazi se na Popisu djelatnosti ( Prilog 1. Popis djelatnosti šifra 09 01 09 i šifra 09 01 09 ) pri kojima dolazi do ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari. Kavezni uzgoj tuna predstavlja vrstu intezivnog uzgoja riba. Atlantska haringa za ishranu tuna se uvozi iz Švedske u obliku smrznutih blokova. Prilikom odmrzavanja smrznutih blokova haringe dolazi do izdvajanja ulja, jer se radi o ekstremno masnoj ribi. Haringa ima 18% masti, za razliku od srdele koja ima 10,5% masti. Također upitan je i kemijski sastav te masti jer se radi o ribi iz sjevernih mora, a nikad nije napravljena kemijska analiza. Prilikom odmrzavanja izlaze proteini i sluz i izlazi određena količina ulja iz masne ribe što sve skupa tvori ljepljivu masnu mrlju. Miriše pakleno, u sebi ima spoj merkaptana ili tiola (u sastavu ima sumpor), koji se može otkriti upotrebom standardne otopine srebrovog nitrata. Priprema odnosno odmrzavanje smrznutih blokova haringe se prema propisima mora vršiti u pogonu na kopnu i odmrznuta haringa transportirati na uzgajališta tuna. Od ukupne količine smrznute haringe 5% predstavlja ulje. Ako je potrošnja haringe 5000 kg/day po jednom kavezu, to bi značilo da se stvori 250 kg/day ulja po jednom kavezu, a za 10 kaveza to je 2500 kg ulja dnevno. ( ovo su podaci iz GF00250/07: PROPOSAL FOR A NEW AQUACULTURE ZONE IN THE NORTH OF MALTA, ZONE OFFSHORE MALTA ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REPORT VOLUME 3: TECHNICAL APPENDICES, P.L.2922 The following assumptions are made for the daily baitfish feed (source: AJD Tuna Ltd):  0.5% passes through the net uneaten;  5% is lost as fish oil per day;  94.5% is ingested by tuna. Therefore, the amount of uneaten baitfish represents 26.5 kg/day/cage, the mass of fish oil released is 264.7 kg/day/cage, and the food intake by tuna is 5,002.8 kg/day/cage. str. 34 ) poveznica: https://parlament.mt/media/99613/02922.pdf U svim Studijama o zaštiti okoliša za uzgajališta tuna u Hrvatskoj postoji posebno poglavlje koje se odnosi na “masne mrlje” koje nastaju od tog ribljeg ulja. U studijama je opisan način na koji se pojava širenja masnih mrlja izvan područja uzgajališta tuna u okolno more može spriječiti. Najvažnije je da se smrznuti blokovi haringe odmrzavaju u pogonu na kopnu i da se na uzgajalištu koristi odmrznuta haringa. Studija o utjecaju na okoliš ( izrađivač studije Zelena infrastruktura d.o.o., Zagreb ) za zahvat: Povećanje kapaciteta uzgajališta tune na lokaciji pod Mrđinom, s jugozapadne strane otoka Ugljana, u Zadarskoj županiji, str. 117.: Poglavlje “ 4.2.8. Masne mrlje “ poveznica: https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Puo/21_02_2019_Studija_Pod_Mrdjinom.pdf Elaborat zaštite okoliša ( izrađivač elaborata Zelena infrastruktura d.o.o., Zagreb ) za zahvat: Uzgajalište tuna kapaciteta 500 t/god na lokaciji između otočića Fulija i Kudica u Iškom kanalu, u Zadarskoj županiji, str. 38. i 39. Poglavlje “ 4.2.2. Utjecaj na morska staništa, Masne mrlje “ poveznica: https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Opuo/18_10_2019_Elaborat_Uzgajaliste_tuna_Fulija_Kudica.pdf Elaborat zaštite okoliša ( izrađivač elaborata Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split ) za zahvat: Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Povećanje kapaciteta uzgajališta u uvali Grška ( otok Brač ) na 1400 t, u Splitsko-dalmatinskoj županiji, str. 36.: Poglavlje “ 4.2.5. Utjecaj na izgled krajobraza “ poveznica: https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/ARHIVA%20DOKUMENATA/ARHIVA%20---%20OPUO/2016/elaborat_zastite_okolisa_547.pdf Studija o utjecaju zahvata na okoliš ( izrađivač studije Oikon d.o.o., Zagreb ) za zahvat: Uzgajalište tune ciljanog kapaciteta do 1500 t/god na lokaciji kod otoka Balabra, u Šibensko-kninskoj županiji, str. 126.: Poglavlje “ 4.2.5 Masne mrlje “ poveznica: https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/ARHIVA%20DOKUMENATA/ARHIVA%20---%20PUO/2017/studija_o_utjecaju_na_okolis_38.pdf U Prilogu 2. ovog pravilnika POPIS ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI, Teškohlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) se nalaze pod šifrom 377. NO – prag ispuštanja nije određen. Prijava je obvezna za bilo koju količinu ispuštene tvari. Količina ulja koja dnevno nastaje u jednom pogonu za odmrzavanje haringe, ako se u ishrani koristi isključivo haringa iznosi nekoliko tona dnevno. Ulja i masti koja se oslobađaju pri odmrzavanju smrznute haringe se trebaju prikupiti, jer se mogu korisno upotrijebiti u farmaceutskoj industriji ili kao gorivo. Velika je šteta ako se nekontrolirano ispuštaju u kanalizacijski sustav na kopnu, a najveća šteta nastaje za okoliš, ako se haringa ne odmrzava u pogonu na kopnu nego se neodmrznuta baca u kaveze. U tom slučaju se masne mrlje šire miljama daleko od uzgajališta. Kavezni uzgoj tuna je djelatnost pri kojoj dolazi do ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari pa bi uzgajališta tuna trebalo uključiti u Registar onečišćivaća okoliša ( ROO ). Prema ovom pravilniku (Prilog 2. POPIS ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI) obvezna je prijava bilo koje količine ulja i masti koja se ispuštaju u vode i/ili more i zato sam predložio novi članak ovog pravilnika 18.a., a obrazac za ovu prijavu bi trebalo posebno izraditi. S poštovanjem, Roko Božikov Nije prihvaćen Nije potrebno izraditi novi obrazac za djelatnost „Kavezni uzgoj tuna“. „Kavezni uzgoj tuna“ pokriven je sa djelatnosti: „Intenzivan uzgoj riba“ koja je navedena u Prilogu I. Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša („Intenzivan uzgoj riba do 1000 t/god“ i „Intenzivni uzgoj riba (od 1000 tona/ godišnje na više)“). Obveznici dostave podatka prijavljuju podatke o ispuštanjima onečišćujućih tvari u otpadnim vodama putem PI-V obrasca, a prema izdanoj vodopravnoj dozvoli koja propisuje parametre na koje treba analizirati otpadnu vodu kao i učestalost uzorkovanja za pojedini ispust. Izdavanje vodopravnih dozvola u nadležnosti je Hrvatskih voda. Obveznici dostave podataka dužni su prijaviti sve količine ispuštanja onečišćujućih tvari u okoliš koja prekoračuju pragove navedene u Prilogu II. predmetnog Pravilnika. Oznaka „NO“ označava kako prag nije naveden, te kako je prijava obavezna za bilo koju količinu ispuštene tvari. Onečišćenje mora, tj. svaku štetnu promjenu morskog okoliša prouzročenu namjernim ili slučajnim ispuštanjem opasnih ili otrovnih tvari, kao što su industrijske i komercijalne te komunalne otpadne vode potrebno je prijaviti Državnom inspektoratu Inspekciji zaštite okoliša. Zaključak: Prijedlog se neće usvojiti. Nacrt prema ovom komentaru nije promijenjen.