Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska udruga za vodik NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA Na nekoliko mjesta (na pr. članak 2 (2) se spominje vodik kao gorivo za cestovni promet. Bilo bi dobro uključiti vodik kao gorivo ne samo za cestovni promet već i za vodni i željeznički promet. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Na Radnoj skupini Vijeća EU za intermodalna pitanja i mreže u tijeku je rasprava o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Predmet rasprave je između ostalog i uvođenje vodika u ostala područja prometa, uključujući vodni i željeznički promet. Očekuje se da će nakon usvajanja predmetnog Prijedloga uredbe biti jasnije okolnosti vezano za uvođenje vodika kao alternatvnog goriva u vodni i željeznički promet. Nakon donošenja, Uredba bi trebala biti preuzeta u zakonodavni okvir RH.
2 Obnovljivi izvori energije Hrvatske NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Ovaj zakon je potrebno uskladiti primarno s novim Zakonom o tržištu električne energije koji je 01.10.2021. donesen u Saboru RH. S obzirom da se ovdje radi o području koje se dosadašnjem periodu razvijalo prilično stihijski nužno je osigurati primjerene odnose među sudionicima koji sudjeluju u razmjeni energetskih dobara. Kao poseban primjer želimo navesti izgradnju infrastrukture za punjenje električnih vozila koja su napajana putem elektroenergetske mreže, gdje je nužno definirati i uskladiti odnose sukladno Zakonu o tržištu električne energije i pripadajućim podzakonskim aktima kako bi se osigurala sigurnost, pouzdanost i transparentnost isporuke električne energije. Drugim riječima zakonom je nužno osigurati prava korisnicima električnih vozila na sigurnu i transparentnu uslugu punjenja. Navedenim zakonom također je uvedena nova energetska djelatnost Operator zatvorenog distribucijskog sustava kojom se omogućava dodatni razvoj infrastrukture za elektromobilnost u posebnim industrijskim i ostalim poslovnim zonama, ali na siguran, pouzdan i transparentan način. S druge strane osiguranje energetske infrastrukture za razvoj elektromobilnosti kakva se očekuje na temelju ciljeva i projekcija Europske komisije zahtijevati će ulaganja u nacionalnu elektroenergetsku infrastrukturu prije svega prijenosnu i distribucijsku mrežu kao i izgradnju značajne količine novih izvora električne energije i to iz obnovljivih izvora energije. Na dalje predlažemo da se u idućim iteracijama ovog Zakona uspostavi međuresorna suradnja unutar pojedinih ministarstava prije svega MMPI-a i MGOR-a, ali i svih ostalih subjekata kako bi se elektromobilnost kao novo značajno strateško područje uredilo na način da se omogući razvoj koji je nametnula Europska Komisija u ciljevima „Zelenog plana“. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je osnovalo Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva i provedbenih propisa u koju su između ostalih članova svoje članove imenovali Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o.; Hrvatska energetska regulatorna agencija. Time Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nastoji osigurati čim prikladniju energetsku tranziciju s fosilnih na alternativna goriva u području prometa. Svjesni smo da pitanje elektromobilnosti nije u cijelosti razrađeno u okviru Zakona o tržištu električne energije te da je područje elektromobilnosti potrebno preciznije i detaljnije regulirati kako bi se osigurala sigurnost, pouzdanost i transparentnost isporuke električne energije. Trenutno se na Radnoj skupini Vijeća EU za intermodalna pitanja i mreže raspravlja o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva i stavljanju izvan snage Direktiva 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Predmet rasparave je također osiguranje adekvatne infrastrukture za potrebe elektromobilnosti kao i daljnje definiranje najprikladnijeg načina za uspostavu i rast elektromobilnosti. Predmetnim Prijedlogom uredbe trebala bi se osigurati sigurnija i transparentnija elektromobilnost za sve sudionike u njoj. Nakon donošenja, Uredba bi trebala biti preuzeta u zakonodavni okvir RH.
3 HGK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Članice Hrvatske gospodarske komore aktivne u području elektromobilnosti predlažu da se prilikom donošenja izmjena i dopuna ovog Zakona uzme u obzir najavljene promjene EU regulatornog okvira. Naime, Europska komisija objavila je zakonodavni paket „Fit for 55“ kojim predlaže reviziju 13 propisa među kojima je i navedena Direktiva o infrastrukturi za alternativna goriva. S obzirom da Europska komisija predlaže ambicioznije ciljeve za smanjenje emisija CO2 iz novih vozila (uključujući smanjenje emisija iz automobila za 55 % do 2030), uključujući i ciljeve za veće luke koje će opskrbljivati brodove električnom energijom s kopna i tako smanjiti korištenje goriva koja onečišćuju i smanjuju lokalnu kvalitetu zraka, članice su mišljenja kako je već sada moguće i potrebno poduzeti pripremne radnje za ostvarenje ambicioznih klimatskih ciljeva i uspješnu provedbu energetske tranzicije u pravcu kojeg zadaje Prijedlog Uredbe Europskog Parlamenta i vijeća o razvoju infrastrukture alternativnih goriva i ukidanju Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća. Ranim prihvaćanjem planiranih mjera koje donosi Prijedlog Uredbe, možemo potaknuti tehnološke inovacije uz pravovremeno predviđanje učinka predstavljenih prijedloga na konkurentnost te dugoročniju ravnomjernu raspodjelu mogućeg administrativnog i troškovnog opterećenja koje oni nose. Prijedlogom Uredbe jasno se naznačuju rezultati ispitivanja primjene gore navedene Direktive: „Komisija je izvršila ex post evaluaciju ove Direktive. Ocjenom je utvrđeno da Direktiva nije dobro prilagođena svrsi da služi povećanju klimatskih ambicija za 2030. Glavni problemi uključuju to što planiranju infrastrukture država članica u prosjeku nedostaje potrebna ambicija, dosljednost i koherentnost, što dovodi do nedovoljne, neravnomjerno raspoređen infrastrukture. Daljnja pitanja interoperabilnosti s fizičkim vezama i dalje postoje, dok su se pojavila nova pitanja vezana za komunikacijske standarde, uključujući razmjenu podataka među različitim akterima u ekosustavu elektromobilnosti. Konačno, postoji nedostatak transparentnih informacija o potrošačima i zajedničkom sustava plaćanja, što ograničava prihvaćanje korisnika. Bez daljnjih mjera EU-a, ovaj nedostatak interoperabilne, jednostavne za korištenje infrastrukture za punjenje i opskrbu gorivom vjerojatno će postati prepreka potrebnom rastu tržišta vozila s niskim i nultim emisijama, plovila i-u budućnosti-zrakoplova.“, što svakako treba uzeti o obzir prilikom pripreme ovih izmjena i dopuna. Prijedlog Uredbe sadrži prijedloge uređenja za države članice kojima se osigurava minimalno pokriće javno dostupnih punionica namijenjenih lakim i teškim cestovnim prijevoznim sredstvima (članak 3. i 4. Prijedloga), pravila o lako dostupnoj infrastrukturi za punjenje, jednostavnoj za korištenje (članak 5. Prijedloga), detalje o mogućnostima plaćanja, transparentnosti cijena i informiranju potrošača, nediskriminatornoj praksi, pametnom punjenju, pravilima označavanja u opskrbi električnom energijom do punionica, kao i rješenja za minimalnu opskrbu električnom energijom na obali za određene morske brodove u pomorskim lukama (članak 9. i 10. Prijedloga). Prijedlozi se temelje na iscrpnoj analizi koja predstavlja temelje predloženih odredaba, pa stoga smatramo da valja razmotriti mogućnost pravovremenog uvođenja barem dijela tih odredaba u izmjene i dopune ovog Zakona. Dodatno, članice predlažu razmotriti i zakone drugih članica EU koji detaljno adresiraju sve izazove novih tehnologija. Ovim izmjenama i dopunama Zakona predlažemo uvesti novine poput uvjeta za uspostavu zona čistog prijevoza, uspostavu zona za testiranje alternativnih vrsta vozila, obveze javnih subjekata u pogledu razvoja infrastrukture za alternativna goriva, obveze javnih naručitelja, obveze lokalnih jedinica u prostornom planiranju i slična rješenja iz usporedivih zakona navedenih zemalja: 1. Zakon o alternativnim gorivima Republike Litve: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0409c522915c11eb998483d0ae31615c?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=f47bb433-10ac-4763-8aa7-31d4ad120fd5 2. Zakon 4439/2016 Prijenos u grčko zakonodavstvo Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o razvoju infrastrukture alternativnih goriva, pojednostavljenju procesa izdavanja dozvola i drugim odredbama benzinskih postaja i drugim odredbama: https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/n-44392016-fek-222a-30112016 3. Zakon o elektromobilnosti i alternativnim gorivima Republike Poljske http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000317 4. Zakonodavni dekret 257 - provedbena uredba Direktive 2014/94 / EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o izgradnji infrastrukture za alternativna goriva. (17G00005) Republike Italije: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-12-16;257 Nastavno na točku c) i posljedicama koje će donošenjem zakona proisteći, članice smatraju kako prilikom razmatranja posljedica valja uzeti u obzir dio Prijedloga Uredbe u kojem govori o važnosti podrške izgradnji dovoljno guste i široko rasprostranjene mreže infrastrukture za punjenje, što: „zahtijeva već u godinama prije 2025., dizajn i razvoj planova i mjera država članica za postizanje ciljeva…..izbjegava rizik od kašnjenja i nedosljednosti u nacionalnim propisima transpozicijskim procesima, stvarajući tako i jasne jednake uvjete za tržišta, što će pomoći u uvođenju infrastrukture za punjenje i punjenje goriva diljem Unije…“ te pridati potrebnu pozornost upravo takvim pripremnim mjerama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Smatramo kako u ovom trenutku ne bi bilo djelotvorno prilikom donošenja izmjena i dopuna ovog Zakona uzeti u obzir najavljene promjene EU regulatornog okvira. Naime, na Radnoj skupini Vijeća EU za intermodalna pitanja i mreže trenutno se raspravlja o nacrtu Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Smatramo da se rasprava treba završiti, a Prijedlog uredbe će automatski biti preuzet u pravni okvir RH sa njenim stupanjem na snagu. Ovim putem želimo napomenuti kako ćemo pomno analizirati primjere drugih država članica EU kako bi se za RH pronašao najprikladniji financijsko tehnološki model za prijelaz prometa s fosilnih na alternativna goriva s trenutno posebnim naglaskom na elektromobilnost.
4 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, III. OCJENA I IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA Predlaže se korekcija navoda: ˝ Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske, niti u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave˝ Obrazloženje: Budući da se planira napraviti registar statičkih i dinamičkih informacija o punionicama, integracija punionica u taj registar - naročito u dijelu dinamičkih podataka o punionicama različitih operatera zahtijevat će određena sredstva u proračunu ministarstva nadležnog za uspostavu registra. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Naime, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture trenutno provodi aktivnosti na uspostavi registra punionica za alternativna goriva u okviru raspoloživih finacijskih sredstava Ministarstva.
5 Obnovljivi izvori energije Hrvatske NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, Članak 3. Dopuna, Članak 3. Stavak (1) potrebno dopuniti sa slijedećim pojmovima (uvrstiti prema abecednom redoslijedu u postojeći popis): o Pružatelj usluge punjenja (PUP) : je pravna ili fizička osoba koja obavlja uslugu isporuke električne energije korisnicima električnih vozila na mjestu za punjenje odnosno na sučelju za priključenje na uređaj za punjenje o Operator infrastrukture za elektromobilnost (OIEm): je pravna ili fizička osoba koja obavlja usluge izgradnje, održavanja i vođenja energetske infrastrukture koja opskrbljuje električnom energijom mjesta za punjenje električnih vozila o Registar pružatelja usluga elektromobilnosti: je javno dostupna evidencija svih ovlaštenih pružatelja usluga u području elektromobilnosti, a vođenje registra obavlja se pri ministarstvu nadležnom za područje elektromobilnosti Obrazloženje: Kako bi se svim korisnicima infrastrukture za elektromobilnost omogućila maksimalna transparentnost u korištenju usluga potrebno je definirati subjekte koji obavljaju odgovarajuće usluge. Predlaže se u ovoj fazi uspostava odgovarajućeg registra pružatelja usluge elektromobilnosti koje bi se vodilo pri MinMPI-u ili pri MinGOR-u. Također bi se moglo razmotriti da se u narednim izmjenama ovog Zakona kao i Zakona o tržištu električne energije predložene usluge prevedu u energetske djelatnosti kako bi se uspostavio regulatorni i inspekcijski nadzor nad radom pojedinih pružatelja usluge a time i zaštita krajnjih korisnika elektromobilnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Na Radnoj skupini Vijeća EU za intermodalna pitanja i mreže u tijeku je rasprava o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Predmet rasprave je također definiranje pojmova. Smatramo kako bi bilo djelotvornije da se rasprava o predmetnom Prijedlogu uredbe dovrši te da se nakon toga preuzmu pojmovi iz Uredbe. Nadalje, u stavku 1. članka 33. Direktive (EU) 2019/944 DIREKTIVA (EU) 2019/944 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 5. lipnja 2019. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i izmjeni Direktive 2012/27/EU se navodi sljedeće: “Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća (25), države članice osiguravaju potreban regulatorni okvir kako bi se olakšalo priključivanje javno dostupnih i privatnih stanica za punjenje na distribucijske mreže. Države članice osiguravaju da operatori distribucijskih sustava surađuju na nediskriminacijskoj osnovi sa svakim poduzećem koje ima u vlasništvu ili razvija stanice za punjenje električnih vozila ili njima upravlja, što uključuje i njihovo priključenje na mrežu.”
6 HGK NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, Članak 3. Članice Hrvatske gospodarske komore aktivne u području elektromobilnosti predlažu u članku 3. rano usvajanje definicija koje donosi Prijedlog Uredbe – članak 2. istog Prijedloga u cijelosti, točka 1-66. Prihvaćanje ujednačenih definicija, poput „pružatelja usluga mobilnosti“ iz točke 30. navedenog članka 3. stvorilo bi preduvjete za jasniju primjenu multidisciplinarnog pristupa temi alternativnih prijevoza, poput povezanosti sa ICT sektorom i mobilnom komunikacijskom tehnologijom u sferi elektromobilnosti, koje su također izrazito bitne pri uspostavi i razvoju infrastrukture alternativnih goriva. Osim energetskih, potrebno je uzeti u obzir i prometne i telekomunikacijske preduvjete za brzi rast i razvoj te poticati međusektorsku suradnju radi dostizanju ekoloških ciljeva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Na Radnoj skupini Vijeća EU za intermodalna pitanja i mreže u tijeku je rasprava o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Predmet rasprave je također definiranje pojmova. Smatramo kako bi bilo djelotvornije da se rasprava o predmetnom Prijedlogu uredbe dovrši te da se nakon toga preuzmu pojmovi iz Uredbe.
7 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, Članak 3. Predlaže se u članku 3. stavku 1. nakon točke 8. dodati točku 8a. koja glasi: „Operator javno dostupnih mjesta za punjenje električnih vozila je fizička ili pravna osoba, koja korisnicima električnih vozila pruža uslugu punjenja električnom energijom.“ Obrazloženje: Predlaže se obavezno definirati izraz kako se ovaj subjekt ne bi smatrao opskrbljivačem električne energije u smislu Zakona o tržištu električne energije, već kao pružatelj usluge punjenja električnih vozila. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Na Radnoj skupini Vijeća EU za intermodalna pitanja i mreže u tijeku je rasprava o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Predmet rasprave je također definiranje pojmova. Smatramo kako bi bilo djelotvornije da se rasprava o predmetnom Prijedlogu uredbe dovrši te da se nakon toga preuzmu pojmovi iz Uredbe.
8 Obnovljivi izvori energije Hrvatske NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, Članak 4. Izmjene i dopune, Članak 6. Stavak (6) umjesto pojma „pametni sustavi mjerenja“ treba pisati „napredni sustavi mjerenja“ Obrazloženje: pojam Napredni sustavi mjerenja koristi se kao napredna mjerila ili napredna brojila u Zakonu o tržištu električne energije i drugim podzakonskim aktima iz tog područja. Stavak (7) postojeći tekst zamijeniti sa slijedećim: „Operatori infrastrukture za elektromobilnost i pružatelji usluga punjenja javno dostupnih mjesta za punjenje, koji su krajnji kupci električne energije, slobodno odabiru svog opskrbljivača električne energije. Ukoliko se priključuju unutar zatvorenog distribucijskog sustava ugovaraju uslugu opskrbe i korištenja mreže s imenovanim operatorom zatvorenog distribucijskog sustava.“ Obrazloženje: stavak je potrebno uskladiti s novoustanovljenim subjektima iz predloženih izmjena u članku 3. Također je potrebno definirati mogućnost uređenja odnosa ukoliko se mjesto za punjenje nalazi unutar zatvorenog distribucijskog sustava sukladno novom Zakonu o tržištu električne energije (članci 82., 83. i 84.) Stavak (9) potrebno u potpunosti obrisati. Obrazloženje: sukladno stavcima 7. i 12. ovog članka sva mjesta za punjenje napajana su preko obračunskih mjernih mjesta bilo iz javne distribucijske/prijenosne mreže ili iz zatvorenog distribucijskog sustava na kojima su regulirani odnosi o korištenju mreže i opskrbi električnom energijom što podrazumijeva da su pružatelji usluga elektromobilnosti krajnji korisnici u smislu Zakona o tržištu električne energije. Korisnici električnih vozila koji obavljaju punjenje na pojedinim mjestima za punjenje ne smatraju se krajnjim korisnicima električne energije, već su oni korisnici usluga punjenja električnih vozila. Stavak (11) umjesto postojećeg teksta treba pisati: „Operatori distribucijskog/prijenosnog sustava i operatori zatvorenog distribucijskog sustava na nediskriminirajućoj osnovi moraju surađivati sa svakom osobom koja postavlja ili upravlja javno dostupnim mjestima za punjenje.“ Obrazloženje: sukladno stavcima 7. i 12. ovog članka definirani su energetski subjekti koji isporučuju električnu energiju na obračunskim mjernim mjestima. Stavak (12) umjesto postojećeg teksta treba pisati: „Sva javno dostupna mjesta za punjenje obavezno trebaju imati napajanje električnom energijom osigurano preko odgovarajućeg obračunskog mjernog mjesta bilo putem javne distribucijske/prijenosne mreže bilo putem zatvorenog distribucijskog sustava, sukladno odredbama Zakona o tržištu električne energije. Opskrba električnom energijom putem uspostavljenih obračunskih mjernih mjesta obavlja se putem opskrbljivača odnosno operatora zatvorenog distribucijskog sustava.“ Obrazloženje: način priključenja mjesta za punjenje potrebno je uskladiti sa odredbama Zakona o tržištu električne energije kako bi se postigla transparentnost razmjene električne energije, odnosno kako bi se spriječila moguća preprodaja električne energije od strane subjektata koji nisu energetski subjekti u smislu navedenog Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Navedeni pojmovi i odredbe preuzeti su iz odredbi Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (SL L 307, 28. 10. 2014.) Na Radnoj skupini Vijeća EU za intermodalna pitanja i mreže u tijeku je rasprava o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Predmet rasprave je također definiranje pojmova i novih odredbi kojima bi se stavile izvan snage odredbe Direktive 2014/94/EU. Smatramo da je djelotvornije da se rasprava o predmetnom prijedlogu Uredbe dovrši te da se nakon toga preuzmu novi pojmovi i odredbe iz Uredbe kada bude usvojena. Nastojati ćemo što je moguće više uskladiti terminologiju između različitih pravnih propisa.
9 HGK NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, Članak 4. Prilikom izmjena i dopuna članka 6., članice Hrvatske gospodarske komore aktivne u području elektromobilnosti skreću pažnju kako trenutna formulacija članka predviđa ciljeve do 2020 godine, koje sada svakako treba revidirati. U stavku 1. članka 6. potrebno je revidirati ciljeve do kraja 2020 odnosno postaviti dostižne ciljeve barem do 2025. godine, usklađene s ciljevima za infrastrukturu e-punionica iz članka 3. i 4. Prijedloga Uredbe (koji predviđa punionice u razmaku od 60 km za laka vozila odnosno 100 km za teška prijevozna sredstva). U tom pravcu valjalo bi već sada odrediti barem minimalne ciljeve, kao što je to primjerice odredio litvanski zakon u članku 23.: „Do 2030. u Republici Litvi mora biti instalirano 60.000 pristupa za punjenje električnih vozila, od čega je 6.000 javnih i polujavnih pristupa električnim vozilima za punjenje.“ i utvrđuje korake kako doći do navedenog cilja, koje možemo prilagoditi hrvatskim potrebama i mogućnostina. Navedenim koracima obuhvaćeni su: - detaljni ciljevi i prioritetni pravci razvoja električnih vozila i njihove infrastrukture za punjenje - planirano povećanje broja pristupa električnim vozilima i električnim vozilima za punjenje - predviđena potrošnja električne energije električnih vozila i potreba za razvojem električnih mreža - mjere za provedbu postavljenih ciljeva - preporuke o promicanju šire uporabe električnih vozila i postavljanju pristupnih točaka za punjenje električnih vozila, uz osiguravanje najučinkovitijeg korištenja električnih mreža, za što smatramo da predstavlja izrazito jasan i detaljan primjer regulacije. Nadalje, litvanski zakon postavlja i kratkoročne konkretne zahtjeve za jedinice lokalne samouprave, obveznike javne nabave, tijela nadležna za prostorno planiranje i slično: - Od 2023. godine 1. Siječnja sve benzinske postaje u izgradnji ili obnovi moraju biti opremljene s najmanje jednim javnim mjestom za punjenje električnih vozila velikog ili vrlo velikog kapaciteta. - Od 2023. godine 1. siječnja svi autobusni i željeznički kolodvori, zračne luke i morske luke u izgradnji ili rekonstrukciji bit će opremljeni javnom stanicom za punjenje električnih vozila. Dodatno, članice predlažu izmjenu i dopunu dosadašnjih stavaka 2.i 3. Članka 6., s obzirom na standardne tehničke specifikacije infrastrukture za punjenje alt.gorivima utvrđene Prijedlogom Uredbe (članak 19) i pratećim prilozima tog Prijedloga. U stavcima 4. i 5. članice predlažu izmjene s obzirom da planirane ciljeve vezane uz infrastrukture u pomorskim i unutarnjim lukama, koje donose članci 9., 10. I 11. Prijedloga Uredbe. Vezano uz stavke 6. – 10. Članka 6. Članice predlažu usklađivanje s novom terminologijom koju koristi Prijedlog Uredbe. Pri tome bi trebalo uvesti jasno razlikovanje pojmova: Operator distribucijskog sustava - ‘distribution system operator’ iz točke (15) stavka 2. Prijedloga Uredbe – jest operator definiran u članku 2. točci 29. Uredbe (EU) 2019/944; Pružatelj usluga mobilnosti – „mobility service provider“ iz točke (30) stavka 2. Prijedloga Uredbe – pravna osoba koja krajnjim korisnicima pruža usluge u zamjenu za naplatu, uključujući prodaju usluge punjenja; Operator mjesta za punjenje – „operator of a recharging point“ iz točke (33) stavka 2 Prijedloga Uredbe – pravna ili fizička osoba odgovorna za upravljanje i rad mjesta za punjenje koje služi za pružanje usluga krajnjim korisnicima, uključujući u ime i za račun pružatelja usluga mobilnosti. Navedeno razlikovanje pojmova izrazito je bitno kod daljnje razlike između pojmova „preprodaja struje“ i „usluga punjenja“, koji se aktivno koriste u praksi no nisu zakonom definirani. Naime, Direktiva određuje da cijene koje naplaćuju operatori javno dostupnih mjesta za punjenje moraju biti razumne, lako i razumljivo usporedive, transparentne i nediskriminirajuće. No, cijena „usluge punjenja“ u praksi predstavlja skup usluga širi od same „prodaje“ struje. „Usluga punjenja“ odnosno usluga mobilnosti (kako je Prijedlog Uredbe sada naziva) kompleksna je i sadrži više elemenata dodane vrijednosti, poput jačine samog punjača, ponuđene brzine (vremena) punjenja, rezervaciju parkirnog mjesta uz punionicu, mapiranje mreže el.punionica, rezervaciju vremena za punjenje, navođenje do same lokacije punionice, mogućnosti pametnog punjenja i druge inovativne prateće usluge. Cijena usluge punjenja odnosno usluge mobilnosti izražena u HRK ili EUR po kWh stoga nije prikladan prikaz vrijednosti usluge punjenja/mobilnosti, već u praksi mogu postojati i drugačiji načini naplate (primjerice mjesečna naknada za usluge mobilnosti) osim plaćanja koje se iskazuje u odnosu na kWh, što sadašnji tekst propisa uopće ne prepoznaje. Stoga smatramo da je važno rano usvojiti barem stavke 4., 5. i 6. članka 5. Prijedloga Uredbe, koji određuje cit: 4. Cijene koje naplaćuju operateri javno dostupnih punionica bit će razumne, lako i jasno usporedive, transparentne i nediskriminatorne. Operateri javno dostupnih punionica ne smiju diskriminatorno razlikovati cijene koje se naplaćuju krajnjim korisnicima od cijena koje naplaćuju pružateljima usluga mobilnosti niti cijene koje naplaćuju različitim pružateljima usluga mobilnosti. Gdje je relevantno, visina cijena može se diferencirati samo na proporcionalan način, prema objektivnim kriterijima. 5. Operateri punionica moraju jasno prikazati ad hoc cijenu i sve njezine komponente na svim javno dostupnim postajama za punjenje kojima upravljaju, tako da su krajnjim korisnicima poznati prije nego što započnu sesiju punjenja. Najmanje sljedeće komponente cijene, ako je primjenjivo na punionici, moraju biti jasno prikazane: - cijena po sesiji, - cijena po minuti, EN 35 EN - cijena po kWh. 6. Cijene koje pružatelji usluga mobilnosti naplaćuju krajnjim korisnicima bit će razumne, transparentne i nediskriminirajuće. Pružatelji usluga mobilnosti krajnjim korisnicima stavljaju na raspolaganje sve primjenjive podatke o cijenama, prije početka sesije punjenja, a posebno za predviđenu sesiju punjenja, putem slobodno dostupnih, široko podržanih elektroničkih sredstava, jasno razlikujući komponente cijene koje naplaćuje operator punionica, primjenjivi troškovi e-roaminga i druge naknade ili naknade koje primjenjuje davatelj usluga mobilnosti. Naknade će biti razumne, transparentne i nediskriminirajuće. Osim toga, bilo bi preporučljivo urediti i obveze operatora distribucijskog sustava, na način da se predvide posebne tarife za el.energiju namijenjenu za postizanje ekoloških ciljeva e-punionica. Primjerice Zakon Rep. Poljske u članku 8 točno propisuje zasebnu namjenu električne energije koja se prodaje za potrebe punionica: Operator javne stanice za napajanje osigurava da se električna energija isporučena u javnu stanicu za napajanje koristi isključivo za: 1) napajanje; 2) punjenje ili zamjenu baterije koja služi za pogon električnog vozila, hibridnog vozila, autobusa nulte emisije ili motornog vozila, u smislu čl. 2. toč. 32. Zakona o prometu na cestama od 20. lipnja 1997., koje nije električno vozilo; 3) osigurava rad te stanice. za što bi svakako valjalo predvidjeti i zasebnu (povoljniju) tarifu. Članice također predlažu izmjene i dopune stavaka 11. – 13. članka 6., na način da se detaljnije odrede obveze operatora distribucijskog sustava glede uvođenja i primjene povoljnijih uvjeta za opskrbu el.energijom namijenjenoj u svrhu poticanja ekološki osviještenog prometa, uz jasnu obvezu primjene jednakih (nediskriminirajućih) uvjeta na sve operatore javno dostupnih mjesta za punjenje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Na Radnoj skupini Vijeća EU za intermodalna pitanja i mreže u tijeku je rasprava o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Predmet rasprave je određivanje ciljeva na razini EU za nadolazeće razdoblje, kao i definiranje pojmova te novih odredbi kojima bi se stavile izvan snage odredbe Direktive 2014/94/EU. Nacionalni okviri politike su također jedan od predmeta rasprave. Smatramo da je djelotvornije da se rasprava o predmetnom prijedlogu Uredbe dovrši te da se nakon toga preuzmu odredbe iz Uredbe kada bude usvojena.
10 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, Članak 4. Predlaže se izmjena Članka 6. stavka 1. tako da glasi: „(1) U skladu s procjenom tržišta određenom NOP-om, a u skladu s tehničkim specifikacijama, uspostavit će se primjereni broj javno dostupnih mjesta za punjenje električnom energijom, kako bi se osiguralo da električna vozila mogu prometovati barem u gradskim/prigradskim aglomeracijama i drugim gusto naseljenim područjima te u okviru osnovne TEN-T mreže. Broj takvih mjesta za punjenje utvrđuje se uzimajući u obzir, između ostalog, broj registriranih električnih vozila na kraju svake godine, te najboljom praksom i preporukama koje izdaje Europska komisija. U obzir se, prema potrebi, uzimaju posebne potrebe u vezi s instaliranjem javno dostupnih mjesta za punjenje na postajama javnog prijevoza.“ Predlaže se u Članku 6. stavku 7. brisanje izraza „koji su krajnji kupci električne energije“, tako da glasi: „(7) Operator javno dostupnog mjesta za punjenje, slobodno odabire svog opskrbljivača električne energije.“ Predlaže se u Članku 6. stavku 12. umjesto izraza „a osigurao je svoje“ pisati izraz „dužan je osigurati odvojeno“ Predlaže se u Članku 6. stavku 12. brisanje izraza “ slobodno odabire svog opskrbljivača električne energije.“ Obrazloženje: Operatori javno dostupnih mjesta za punjenje nisu samo krajnji kupci električne energije, već i subjekti (fizičke ili pravne osobe) koji se bave pružanjem usluge punjenja električnih vozila električnom energijom. I jedni i drugi imaju pravo na izbor opskrbljivača, što je ovim izričajima obuhvaćeno. Kako operateri javno dostupnih mjesta za punjenje ne bi bili diskriminirani u odnosu na mjesta za punjenje kod poslovnih subjekata (hoteli, trgovački centri,…) koji naplaćuju punjenje električnih vozila krajnjim korisnicima, potrebno je osigurati odvojena obračunska mjesta za takve slučajeve. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Na Radnoj skupini Vijeća EU za intermodalna pitanja i mreže u tijeku je rasprava o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Predmet rasprave je određivanje ciljeva na razini EU za nadolazeće razdoblje, kao i definiranje pojmova te novih odredbi kojima bi se stavile izvan snage odredbe Direktive 2014/94/EU. Smatramo kako bi bilo djelotvornije da se rasprava o predmetnom prijedlogu Uredbe dovrši te da se nakon toga preuzmu novi pojmovi i odredbe iz Uredbe kada bude usvojena. Postojeće stavke 7. i 12. preuzete su iz Direktive 2014/94/EU. Ukoliko se novom Uredbom stavke 7. i 12. izmjene, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture će izmjene prihvatiti. Nastojati ćemo što je moguće više uskladiti terminologiju između različitih pravnih propisa. Nadalje, u stavku 1. članka 33. Direktive (EU) 2019/944 DIREKTIVA (EU) 2019/944 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 5. lipnja 2019. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i izmjeni Direktive 2012/27/EU se navodi sljedeće: „Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća (25), države članice osiguravaju potreban regulatorni okvir kako bi se olakšalo priključivanje javno dostupnih i privatnih stanica za punjenje na distribucijske mreže. Države članice osiguravaju da operatori distribucijskih sustava surađuju na nediskriminacijskoj osnovi sa svakim poduzećem koje ima u vlasništvu ili razvija stanice za punjenje električnih vozila ili njima upravlja, što uključuje i njihovo priključenje na mrežu. „
11 Luka Marinovic NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, Članak 4. Poštovani, Dodatkom stavka 14. ovog Zakona, opisujete samo punjenje vozila izmjeničnom strujom (AC), a propuštate isto definirati i za punjenje istosmjernom strujom (DC). Prema savjetima struke i po iskustvu rada na električnim vozilima, preporučio bih korištenje “tipa FF opisanog u normi HRN EN 62196-3“ – odnosno „CCS2“ ili „Combo2“ priključka. Hvala. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Dodatna stavka 14. odnosi se na mjesta za punjenje motornih vozila kategorije L. U postojećem Zakonu člankom 6. stavak 2. predviđena su mjesta za punjenje motornih vozila istosmjernom strujom (DC) visoke snage koja su zbog interoperabilnosti opremljene najmanje priključcima kombiniranog sustava za punjenje sukladno normi HRN EN 62196-3.
12 HGK NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, Članak 6. Članice Hrvatske gospodarske komore aktivne u području elektromobilnosti predlažu da se prilikom donošenja izmjena i dopuna članaka 7. i 8. u cijelosti usvoje odredbe o minimalnim tehničkim uvjetima koje predviđa članak 19. Prijedlog Uredbe, kako bi se izbjegla naknadna usklađivanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Na Radnoj skupini Vijeća EU za intermodalna pitanja i mreže u tijeku je rasprava o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Predmet rasprave je i članak 19. Smatramo da je djelotvornije da se rasprava o predmetnom prijedlogu Uredbe dovrši te da se nakon toga preuzme konačna inačica članka 19..
13 HGK NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, Članak 7. Članice Hrvatske gospodarske komore aktivne u području elektromobilnosti predlažu u članku 9. usvajanje teksta članka 17. Prijedloga Uredbe, kako bi se izbjeglo naknadno usklađivanje komunikacije prema korisnicima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Na Radnoj skupini Vijeća EU za intermodalna pitanja i mreže u tijeku je rasprava o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Predmet rasprave je i članak 19. Smatramo da je djelotvornije da se rasprava o predmetnom prijedlogu Uredbe dovrši te da se nakon toga preuzme konačna inačica članka 19..
14 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, Članak 7. Predlaže se dopuna Članka 9a. stavka 1. tako da glasi: „(1) Za potrebe praćenja razvoja infrastrukture za alternativna goriva i informiranje korisnika uspostaviti će se registar javno dostupnih punionica alternativnih goriva.“ Predlaže se dopuna Članka 9a. stavka 3. tako da glasi: „(3) Registar se vodi u elektroničkom obliku u skladu s normama za pružanje informacija u prometu u realnom vremenu, te postojećim tehničkim i informatičkim standardima pružatelja usluge punjenja.“ Obrazloženje: Ovo je potrebno iz razloga kako se ne bi od pružatelja usluge očekivale dodatne softwareske prilagodbe postojećih funkcionalnih inter-operabilnih sustava za praćenje i pružanje usluge korisnicima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Člankom 9a .stavak (5) predviđena je izrada pravilnika kojim će se propisati način uspostave, sadržaj, oblik i način vođenja registra punionica alternativnih goriva te način informiranja korisnika. Smatramo kako vaši prijedlozi za izmjenu stavaka (1) i (3) mogu biti propisani u okviru navedenog pravilnika.
15 HGK NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, Članak 8. Članice Hrvatske gospodarske komore aktivne u području elektromobilnosti predlažu razmatranje mogućnosti uvođenja dodatnih obveza/prava, poput primjerice da se jedinicama lokalne (regionalne) samouprave prilikom odlučivanja o prostornom planiranju omogući pružanje poticaja alternativnim gorivima, određivanje zona niskog zagađenja, povoljnih uvjeta za postavljanje pristupnih točaka za punjenje i sl. Primjerice, članak 12. Litvanskog propisa određuje kako slijedi: „Općinske institucije prema svojoj nadležnosti na području općine: 1 ) poticati tvrtke, općinske institucije i poduzeća koja pružaju javni prijevoz, javni prijevoz, prijevoz putnika i druge usluge koje posluju na području općine da koriste vozila na alternativna goriva; 2 ) uspostaviti zone niskog zagađenja, povlaštene uvjete za sudjelovanje električnih vozila u prometu (redovi prometnih traka), ulazak u zone naplate i njihovu izgradnju na području grada u gradovima koji se nalaze na području općine; 3 ) poduzimati mjere koje bi promicale postavljanje pristupnih točaka za punjenje električnih vozila u općini i stvarale za to povoljnije uvjete; 4 ) u koordinaciji s Ministarstvom prometa i komunikacija priprema, odobrava i provodi mjere za održivu gradsku mobilnost i planove razvoja obnovljive energije.“, što može poslužiti kao uzor i prilikom pripreme ovih izmjena i dopuna. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Ovim putem želimo napomenuti kako u skladu s pravnim okvirom na snazi u RH analiziramo također primjere drugih država članica EU kako bi se za RH pronašao najprikladniji tehnološki i finacijski model za prijelaz prometa s fosilnih na alternativna goriva s trenutno posebnim naglaskom na elektromobilnost.
16 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, Članak 9. Predlaže se izmjena u Članku 11a. stavku 1. točka 3. tako da glasi: „3. ako postupi suprotno odredbi članka 11. ovoga Zakona“ Obrazloženje: Predlaže se brisanje izraza 9.a budući da u članku 9.a ne postoje nikakve obaveze za druge pravne osobe osim za ministarstvo nadležno za prometnu infrastrukturu. Obaveza za druge pravne osobe (upravitelje punionica) spominje se u članku 11. pa se predlaže uključivanje tog članka u ovu odredbu umjesto članka 9.a Prihvaćen Prihvaćeno.
17 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, Članak 12. Predlaže se izmjena članka 12. tako da glasi: „(4) Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od objave u Narodnim novinama.“ Obrazloženje: Predloženi datum stupanja na snagu (12. studeni 2021) nije izvjestan te se predlaže postojeća formulacija. Prihvaćen Prihvaćeno.
18 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, O B R A Z L O Ž E N J E Uz članak 4. Predlaže se izmjena teksta tako da glasi: „Ovim se člankom mijenja članak 6. Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva tako da se u stavku 1. omogućava utvrđivanje primjerenog broja javno dostupnih mjesta za punjenje električnom energijom na temelju broja električnih vozila na kraju svake godine. Nadalje, ovim se člankom mijenja članak 6. Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva („Narodne novine“, br. 120/2016) tako da se dodaju stavci 14. i 15. kojima se uređuje pitanje tehničkih specifikacija na mjestima za punjenje motornih vozila kategorije L.“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Na Radnoj skupini Vijeća EU za intermodalna pitanja i mreže u tijeku je rasprava o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Predmet rasprave je određivanje ciljeva na razini EU za nadolazeće razdoblje, kao i definiranje pojmova te novih odredbi kojima bi se stavile izvan snage odredbe Direktive 2014/94/EU. Nacionalni okviri politike su također jedan od predmeta rasprave. Smatramo da je djelotvornije da se rasprava o predmetnom prijedlogu Uredbe dovrši te da se temeljem preuzetih odredbi i ciljeva izmjeni članak 6. Stavak 1. Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva.
19 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU IV. OPSKRBA PROMETA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Članak 6. stavak 1. Predlažemo izmjenu stavka tako da glasi: „U skladu s procjenom tržišta određenom NOP-om, a u skladu s tehničkim specifikacijama, uspostavit će se primjereni broj javno dostupnih mjesta za punjenje električnom energijom, kako bi se osiguralo da električna vozila mogu prometovati barem u gradskim/prigradskim aglomeracijama i drugim gusto naseljenim područjima te u okviru osnovne TEN-T mreže. Broj takvih mjesta za punjenje utvrđuje se uzimajući u obzir, između ostalog, broj registriranih električnih vozila na kraju godine, kako je naznačeno NOP-om te najboljom praksom i preporukama koje izdaje Europska komisija. U obzir se, prema potrebi, uzimaju posebne potrebe u vezi s instaliranjem javno dostupnih mjesta za punjenje na postajama javnog prijevoza.“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Na Radnoj skupini Vijeća EU za intermodalna pitanja i mreže u tijeku je rasprava o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Predmet rasprave je određivanje ciljeva na razini EU za nadolazeće razdoblje, kao i definiranje pojmova te novih odredbi kojima bi se stavile izvan snage odredbe Direktive 2014/94/EU. Nacionalni okviri politike su također jedan od predmeta rasprave. Smatramo da je djelotvornije da se rasprava o predmetnom prijedlogu Uredbe dovrši te da se temeljem preuzetih odredbi i ciljeva izmjeni članak 6. Stavak 1. Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva.