Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 LINO FUČIĆ PRAVILNIK Razmotriti da se umjesto jednog donesu dva pravilnika: Pravilnik o provedbi stručnog nadzora građenja", koji bi obuhvatio i sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera, te "Pravilnik o građevinskom dnevniku"; Obrazloženje: činjenica da je u istom članku Zakona o gradnji propisano da će ministar podzakonskim aktom urediti ovih nekoliko pitanja nipošto ne znači da se moraju urediti zajedničkim propisom; to pogotovo jer je provedba stručnog nadzora posao kojeg obavlja jedan sudionik u gradnji (nadzorni inženjer), a vođenje građevinskog dnevnika posao koje obavlja drugi sudionik u gradnji (izvođač). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pravilnik je usklađen sa člankom 60. Zakona o gradnji.
2 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA PRAVILNIK, I. OPĆE ODREDBE Predlažemo da se razmotri mogućnost uvođenja i projekata obnove zgrada nakon potresa u ovaj Pravilnik, jer dokument poput završnog izvješća nadzornog inženjera treba prilagoditi u slučaju kada se gradi ili radovi izvode prema Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko moslavačke županije i Karlovačke županije. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. To stoga jer je pravni temelj ovoga Pravilnika Zakon o gradnji, a ne Zakon o obnovi potresom pogođenih područja.
3 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 2. U članku 2. stavki 1. pod točkom 3. treba voditi računa da se napravi usklađenje s člankom 72. stavak 3. i 4. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje. Osigurati poznavanje znanja hrvatskog jezika u govoru i pismu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. To stoga jer je članak 2. stavak 1. točka 3. usklađena sa odredbom članka 72. stavak 2. i 3. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
4 Renato Slaviček II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 2. Potrebno je negdje u tekstu definirati pojam "pravila struke". Oko toga često dolazi do nesuglasica u provođenju projekata jer taj pojam različito tumače izvođači, nadzor i investitor. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Isto nije predmet ovog Pravilnika.
5 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 2. Na članak 2. stavak 3. Ovaj stavak potrebno je brisati ili uskladiti sa člankom 72. stavak 3. i 4. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje. Naime, mogućnost korištenja usluge prevođenja više nije propisana važećim propisom, već je strana ovlaštena osoba dužna u obavljanju stručnih poslova u prostornom uređenju i gradnji u Republici Hrvatskoj služiti se hrvatskim jezikom i latiničnim pismom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Stavak 3. članka 2. nije neusklađen sa člankom 72. stavak 3. i 4. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje.
6 DELTA POINT d.o.o. II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 2. Pogrešno je Pravilnikom određivati prisutnost/nazočnost Nadz.inženjera na gradilištu i još tu pogrešku učvrstiti formulacijom. "...u mjeri i učestalosti koja osigurava da se u izvođenju neće odstupiti od građevinske dozvole...". Ovakvim pristupom se od Nadzornog inženjera pravi besplatnog poslovođu Izvoditelju radova. Tim više jer Zakonom o gradnji nije utvrđena obveza prisutnosti Voditelja radova ili Glavnog inž.gradilišta na pojedinom gradilištu, pa "vješti" građ.poduzetnici koriste ovakvu zakonsku "rupu" da imaju jednog inženjera sa stručnim ispitom za Voditelja 20-tak gradilišta koji je svugdje samo ne na gradilištu, jer je za pogreške u izvedbi "kriv" Nadzorni inženjer. Kao što se može uočiti ovo je apsolutna ZAMJENA OBVEZA i to je pogrešno. Nazočnost Nadzornog inženjera treba biti prepuštena njegovoj procjeni s obzirom na tehnologiju radova koje nadzire, tekućih i kontrolnih ispitivanja koje traži i iskustvu koje ima, ali istodobno mora biti financijski odgovoran (na razne načine kao npr. policom osiguranja od profesionalne odgovornosti, jamstvom banke i sl.) za priznate i ovjerene radove u Okonč.Situaciji koji su ispod razine tehničkih standarda i ispod definirane razine uporabljivosti izvedenih radova. Pogrešno je i opasno ostavljati mogućnost da Nadz.inž. smije raditi i obračun radova (vidi čl.10)!? On MORA RADITI OBRAČUN - jer mu je to jedini alat prisile kojim efikasno djeluje na Izvoditelja- sve drugo je kamilica!!! Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Investitor i nadzor ugovorom reguliraju svoj odnos pa je isto obveznopravni odnos koji ne može biti predmetom ovog Pravilnika.
7 Ivan Kocijan II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 2. Dio o učestalosti dolaska na gradilište bi trebalo bolje definirati. U praksi nadzorni inženjeri iskorištavaju to što broj dolazaka nije dobro definiran te dolaze jako malo na gradilište, pogotovo kad su u pitanju obiteljske kuće. Investitori plaćaju punu cijenu nadzora gradnje, a dobivaju upitnu kvalitetu izgradnje zbog toga što nadzori ne dolaze na gradilište. Također, zakonski bi trebalo definirati da, kod dolaska nadzora na gradilište investitor mora biti prisutan ili nadzor mora na neki način dokazati da je došao. Recimo, da elektronskim putem ili preko e-građana obavijesti investitora o svom dolasku te taj dolazak upiše u građevinski dnevnik zajedno s fotografijama stanja kao dokazom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Investitor i nadzor ugovorom reguliraju svoj odnos pa je isto obveznopravni odnos koji ne može biti predmetom ovog Pravilnika.
8 Termoplin d.d. II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 3. Čl. st. 5. Za linijske građevine se često ne radi iskolčenje "cijele građevine" prije početka radova, pa bi navedeni stavak trebalo izuzeti iz obveze. Prihvaćen Prihvaća se
9 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 3. U stavki 4 ovoga članka trebalo bi iza riječi "inženjera" brisati točku te dodati sljedeći tekst "prilikom početka obavljanja nadzora. U slučaju ne dostave navedenih dokumenata, nadzorni inženjer je dužan obavijestiti nadležnu inspekciju te zabraniti daljnji rad izvođaču na predmetnoj građevini upisom u građevinski dnevnik." U stavki 6. ovoga članka trebalo bi iza riječi "početak" dodati riječi " ili nastavak građenja" Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 3. Pravilnika obuhvaćene su radnje prije otvaranja e građevinskog dnevnika odnosno izvođenja radova. Stoga nema zakonske osnove za obavještavanje nadležne inspekcije. Dok je stavkom 6. toga članka određen postupak u slučaju utvrđenih nepravilnosti.
10 LINO FUČIĆ II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 3. U vezi stavka 1. točke 1.: razmotriti da se umjesto "akta o upisu u sudski, odnosno obrtni registar" upiše "izvod iz sudskog odnosno obrtnog registra" ili čak da se propiše da nadzorni inženjer ovu činjenicu provjerava uvidom u registar putem informatičke tehnologije. Obrazloženje: uobičajena je praksa da izvođač na gradilištu ima izvod iz odgovarajućeg registra (a ne samo rješenje o upisu), a i uvid u registar se vrlo lako može ostvariti i putem informatičke tehnologije; ako se ova primjedba prihvati, potrebno je načiniti i izmjenu u odgovarajućoj odredbi Zakona o gradnji (dokumentacija koju izvođač mora imati na gradilištu) U vezi stavka 1. točke 3.: brisati. Obrazloženje: stavak 1. odnosi se na izvođača kao gospodarskog subjekta, a točka 3. se odnosi na odgovorne osobe na gradilištu (što je riješeno stavkom 2.). U vezi stavka 2. točke 1.: odredba nije dovoljno precizna; odredba iz postojećeg Pravilnika je dobra i dostatna. Obrazloženje: svrha Pravilnika je čim preciznije odrediti metode kojima se provodi stručni nadzor, tako da je "dokaz o radnopravnom statusu" nedovoljno precizan. Uz stavak 2. točku 2.: neprecizno u vezi "dokaza o položenom majstorakom ispitu ..."; odredba u postojećem Pravillniku je dobra i dostatna. Obrazloženje: "dokazi" koji se spominju imaju svoje regulirane nazive, tako da je, u svrhu preciznijeg određivanja posla nadzornog inženjera, potrebno navesti precizni podatak Uz stavak 3. nedostaje razrada postupka utvrđivanja činjenica o ispunjavanju propisanih uvjeta. Obrazloženje: s obzirom da je ovo jedna od zadaća nadzornog inženjera, a više nema mogućnosti osloniti se na postupak proveden putem strukovne komore, potrebno je u Pravilniku propisati postupak kojim se ovo utvrđuje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se primjedba u odnosu na stavak 1. točku 1. To s obzirom da se podatcima iz registara pristupa putem OIB-a te nema razloga dovoditi u pitanje dostupne podatke. Prihvaća se primjedba u odnosu na stavak 1. točku 3. Ne prihvaća se primjedba u odnosu na stavak 2. podstavak 1. Držimo da je stavak 2. podstavak 1. jasan i dostatan. To može biti primjerice izjava, potvrda poslodavca, ali i svaki drugi dokaz o radnopravno statusu, kojim se neće kršiti GDPR, a isto će biti osigurano kroz aplikaciju. Prihvaća se primjedba u odnosu na stavak 2. podstavak 2.
11 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 3. Primjedbe vezano za stavke 1., 5. i 6.: Za izgradnju linijskih energetskih građevina često nije moguće izraditi elaborat iskolčenja cijele građevine (trase) prije početka radova te bi linijske građevine trebalo izuzeti iz obveze ne otvaranja radova do izrade elaborata iskolčenja. Prihvaćen Prihvaća se
12 Renato Slaviček II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 3. Trebalo bi drugačije definirati radnopravni status osobe koja vodi građenje. U praksi se dešava da gradilišta "papirnato" vode osobe koje za to imaju uvjete i zaposlene su na 1 sat dnevno kod izvođača a u stvarnosti radove vode oni koji nemaju uvjete za to. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nezakonit način izvođenja radova se ne rješava ovim Pravilnikom.
13 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 3. Na članak 3. stavak 3. U vezi ovog članka ističemo da je odredbom članka 72. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje propisano da u obavljanju poslova prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja ili vođenja građenja, poslove voditelja projekta i poslove ispitivanja i prethodnih istraživanja u svojstvu odgovorne osobe u Republici Hrvatskoj strana ovlaštena osoba dužna je primjenjivati propise Republike Hrvatske i služiti se hrvatskim jezikom i latiničnim pismom. Prema stavku 3. i 4. istog članka Komora je dužna stranu ovlaštenu osobu kojoj je priznala inozemnu stručnu kvalifikaciju uputiti na provjeru znanja hrvatskog jezika u ovlaštenu školu za strane jezike. Stoga smo mišljenja da bi uz rješenje o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija nadzorni inženjer trebao tražiti i uvid u potvrdu o znanju hrvatskog jezika. Prihvaćen Prihvaća se
14 ALEN RENDULIĆ II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 3. "(5) U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer utvrđuje je li elaborat iskolčenja izradila i iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu, uvidom u evidenciju Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije ili uvidom u rješenje Državne geodetske uprave kojim je izdana suglasnost ovlaštenoj osobi." Potrebno je jasno odrediti tko provjerava ažurnost podataka. Jedno je vođenje Evidencije, koju bi netko trebao i ažurirati, a za "rješenje Državne geodetske uprave" je nemoguće na gradilištu utvrditi da li isto važeće ili nije. Rješenje = izrada, vođenje i aktualiziranje jedinstvene BAZE INŽENJERA. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Članak 3. stavak 5. je u skladu sa odredbom članka 103. ZOGD. Napominje se da će pristup obrtnom registru biti omogućen.
15 ALEN RENDULIĆ II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 3. Stavak (2) točke 1. i 2.: Potrebno je prije donošenja ovog Pravilnika i stupanja na snagu napokon izraditi jedinstvenu i jednu BAZU PODATAKA (u obliku Web-aplikacije) svih ovlaštenih Inženjera po strukama i sa nazivom Poslodavaca. (Uvesti obvezu da Poslodavac, mora izvršiti prijavu/izmjenu prema Ministarstvu, ali isto tako Inženjer je dužan voditi kontrolu podataka). Naravno ovu bazu je potrebno i održavati aktualnom i ažuriranom! Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijedlog nije u skladu sa važećim propisima.
16 ALEN RENDULIĆ II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 3. "3. uvidom u dokumente kojima je izvođač osigurao da pojedini rad obavlja osoba s odgovarajućim stručnim kvalifikacijama i " a) uopće nije jasno koji su to "dokumenti"? Ovu točku je potrebu izbrisati. b) općenito ova točka nije potrebna budući da je jasno u stavku (2)ovog članka sve definirano. Prihvaćen Prihvaća se
17 Josip Desnica II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 3. Smatram da formulacija stavka 2. podstavka 1. nije dobra i da će u primjeni raditi velike probleme. Podstavak je nedovoljno jasan i neprecizan. Potrebno je jasno i precizno navesti koji je to mehanizam za provjeru. Problem će nastati u djelu gdje će nadzorni organ tražiti svakakve dokaze o radnopravnom statusu od Ugovora o radu do potvrde sa mirovinskog i dr. dokaza, a ovakva formulacija će mu to dati za pravo. Smatram da je dosadašnja formulacija članka „uvidom u izjavu o radnopravnom statusu glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, voditelja radova, odnosno osobe koja vodi manje složene radove, koja izjava mora biti ovjerena potpisom odgovorne osobe izvođač“ dobra te da i dalje treba ostati takva u novom Pravilniku. Iako je trenutna formulacija članka dobra u praksi dolazi do problema u primjeni. Naime na tehničkim pregledima i u samom vršenju nadzora se zahtjevaju raznorazni dokumenti kojim se na grub način krši GDPR voditelja gradilišta ili radova. Ide se do te mjere da se zahtjevaju potvrde sa mirovinskog osiguranja u kojim se nalaze podatci koji nebi trebali nikad biti javni ostalim sudionicima u fazi provedbe stručnog nadzora i sudionicima tehničkog pregleda građevine. Bilo je čak slučajeva gdje su pojedini sudionici tehničkog pregleda građevine na svoj WhatApp status postavljali fotografije dokaza sa mirovinskog voditelja gradilišta ili radova iz kojeg se moglo vidjeti sve firme u kojima je radio i u kojim trenutno radi. To je jako grub način kršenja GDPR-a te se traži jasna i precizna formulacija spornog članka kako se nebi ostavljalo prostora manipulacijama i kršenju GDPR-a. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Držimo da je stavak 2. podstavak 1. jasan i dostatan. To može biti primjerice izjava, potvrda poslodavca, ali i svaki drugi dokaz o radnopravno statusu, kojim se neće kršiti GDPR, a isto će biti osigurano kroz aplikaciju.
18 Karmen Komljen Petošić II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 3. čl 3 st 3 navodi kako će nadzorni inženjer izvršiti provjeru kvalifikacija strane osobe koja vodi građenje. Nadzorni inženjeri nisu školovani na tehničkim fakultetima u polju prava, a osobito inozemnog. De facto, ukoliko stručnjak nije član HKIG, nadzorni inženjer treba za npr. danskog stručnjaka, pronaći njihov domicilni zakon o poslovima i djelatnostima PUIG, prevesti ga na hrvatski jezik, prevesti sve dokumente koje je stručnjak dostavio nadzoru te usporediti udovoljava li nominirani stručnjak svom domicilnom zakonu. Napominje se da, ukoliko je i isto moguće provesti u naravi, i dalje nadzorni inženjeri nisu pravnici i nije mandatorno da oni vrše evaluaciju stručne kvalifikacije. U HKIG postoji povjerenstvo sačinjeno od stručnjaka iz tehničkog i pravnog usmjerenja koji zajedno donose odluku udovoljava li stručnjak uvjete za obavljanje poslova u svojoj domicilnoj državi kako bi se primijenilo načelo uzajamnog priznavanja kvalifikacija, a na gradilištu de facto to vrši jedna osoba - nadzorni inženjer bez kvalifikacija u polju prava. Ovakvim postupanjem, Ministarstvo nameće neprimjeren teret na nadzorne inženjere čime se potencijalno svi izlažemo rizicima tijekom gradnje. Smatram nužnim prebacivanje obveza iz čl 3 st 3 na resorno ministarstvo ili HKIG. čl. 3 st 2. 1- uvid u ravnopravni status? Problematika: prilikom provedbe stručnog nadzora gradnje, Izvođač brani uvid u ravnopravni status pozivajući se na GDPR. Molimo regulirati ovaj stavak u skladu sa zakonodavstvom. U suprotnom, nadzorni inženjer neće biti u mogućnosti izvršiti ovu obvezu, a istovremeno je nametnuta čl. 3 st 2. 2- baza podataka inženjera s položenim stručnim ispitom koju vodi ministarstvo? Molim da na stranicama ministarstva objavite bazu ili navedete alternativni na koji način se vrši uvid u bazu Prihvaćen Prihvaća se. U stavku 3. se brišu riječi“ Uvidom u rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije ili uvidom u dokaze o stručnim kvalifikacijama stečenim u državi ugovornici Europskog gospodarskog područja.“
19 Alen Omerza II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 3. Nadzornom inženjeru trebalo bi dopustiti i kontrolu izvođača ispunjavanja obaveza iz domene zaštite na radu, s obzirom da Koordinator II zaštite na radu nema ovlasti zabraniti rad izvođaču koji ne ispunjavanja obaveze iz domene zaštite na radu, već samo o tome izvijestiti investitora , eventualno inspekciju zaštite na radu. Alternativno tome bilo bi mudro dati ovlaštenje Koordinatoru II zaštite na radu mogućnost upisa u dnevnik i udaljavanje radnika ili izvođača koji ne poštuju pravila zaštite na radu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ovim Pravilnikom se ne mogu derogirati odredbe posebnih zakona.
20 Branko Kleković II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 3. na članak 3. stavak 5. sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) treba razlikovati izradu elaborata iskolčenje građevina koju mogu obavljati samo ovlašteni inženjeri geodezije (članak 6. stavak 3. ZOGD) i samo iskolčenje građevine koju mogu obavljati ovlašteni inženjeri geodezije (članak 6. stavak 3. ZOGD) i osobe koje nisu ovlašteni inženjeri geodezije iz članka 103. ZOGD uz odgovarajuću suglasnost DGU Nije prihvaćen Ne prihvaća se. To stoga jer su člankom 4. Pravilnika predviđene radnje prije početka građenja odnosno otvaranja e građevinskog dnevnika.
21 Mihaela Zamolo II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 4. članak 4, stavak 1 riječ" određuje" treba zamijeniti "nadzire" Obrazloženje: Kontrolna ispitivanja osnovno određuje projektant u programu kontrole i osiguranja kvalitete u odnosu na zahtjeve propisa i važnost građevine. Ta ispitivanja su odgovornost izvođača (često se govori o tekućim ispitivanjima). Dodatno, u tom programu mogu biti zahtijevana ispitivanja treće strane, ovisno o važnosti građevine. To pokrivaju odredbe podstavaka 1 i 2. članak 4. stavak 1, podstavak 1,2 i 3, te stavak 2 "određivanjem" treba zamijeniti s "odobrenjem" ili " prihvaćanjem" Nije prihvaćen Ne prihvaća se. To stoga jer su člankom 4. Pravilnika predviđene radnje prije početka građenja odnosno otvaranja e građevinskog dnevnika.
22 LINO FUČIĆ II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 4. Uz stavak 1. točka 1.: izmieniti tekst tako da završetak rečenice glasi "... koji su posebnim propisima propisani kao kontrolni postupci i koji su normama na koje upućuju posebni propisi uređeni kao postupci treće strane" Obrazloženje: 1. Propisima se propisuje, normama se uređuje (vidjeti Zakon o normizaciji) 2. u posebnim propisima (misli se na tehničke propise) se koriste izričaji "kontrola", "kontrolno ispitivanje", "kontrolni postupak" i slično; u normama se koristi izričaj "postupak treće strane" kada se određuje neka provjera koja je nezavisna od naručitelja (invstitora) i od izvršitelja (izvođača). Uz stavak 1. točku 2.: brisati riječi "i tehničkih propisa" na kraju rečenice. Obrazloženje: pravilnik na kojeg se upućuje uređuje sadržaj i opremanje projekata građevina (nema veze s tehničkim propisima) Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odredba je jasna, a predloženom izmjenom bi je učinili nejasnom.
23 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 5. U članku 5. stavka 2 trebalo bi zamijeniti sa sljedećim prijedlogom (2) Radnje iz stavka 1. ovog članka, a koje se moraju povjeriti kontrolnom tijelu koje osigurava investitor, nakon što nadzorni inženjer odobri rad tog tijela ako isto zadovoljava uvjete prema odredbama Zakona o gradnji. (ne treba navesti članke Zakona o gradnji, jer buduće promjene bilo kojeg zakona traže nove izmjene i u ovom propisu..) Nije prihvaćen Ne prihvaća se. To stoga jer su u članku 5. Pravilnika predviđene radnje nakon otvaranja e građevinskog dnevnika, a u slučaju izmjene Zakona o gradnji primijenit će se odredba tog Zakona, a na odredba Pravilnika.
24 Karmen Komljen Petošić II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 6. čl. 6 st 1 predlažem da se navede da nadzor može zabraniti radove. Obrazloženje: često se u praksi pokaže da dodatni kontrolni postupci u svezi jednog dijela radova mogu biti vršeni paralelno s ostalim gradilišnom aktivnostima stoga nije nužno da se radovi zaustavljaju. O istome treba procijeniti nadzorni inženjer. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. To stoga jer su člankom 6. stavkom 1. Pravilnika propisani uvjeti za zabranu odnosno nastavak građenja.
25 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 7. Predlažemo iza stavka 3. dodati stavak 4. (4) U slučaju da se radovi nastave usprkos zabrani istih od strane nadzornog inženjera, nadzorni inženjer treba u roku tri dana isto prijaviti nadležnoj inspekciji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se iz razloga jer je isto propisano odredbom članka 8. stavak 3. Pravilnika
26 Renato Slaviček II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 7. Izmjenama članka 106 ZOG definirano je da su dopuštene izmjene tijekom građenja a izmjena/dopuna građ. dozvole mora se ishoditi prije podnošenja zahtjeva za uporabnu dozvolu. Iz tog razloga smatram da nadzorni inženjer ne može zabraniti izvođenje radova u tom slučaju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predložena izmjena je protivna odredbi članka 106. a Zakona o gradnji. To stoga jer se izmjene tijekom građenja moraju biti određene izmjenama glavnog projekta.
27 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 8. Predlažemo izmjenu stavka 2 u potpunosti na sljedeći način. (2) Pisanu obavijest odnosno prijavu o ne provođenju mjera otklanjanja uočenim nedostacima iz stavka 1 ovoga članka, odnosno o ne provođenju mjera od strane Investitora i izvođača iz članaka 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika i upisa tih mjera u građevinski dnevnik nadzorni inženjer dostavlja investitoru i Državnom inspektoratu najkasnije u roku od tri radna dana nakon roka koji su dati za otklanjanje navedenih nedostataka. Stavak 3. se onda može brisati. Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer nadzorni inženjer ima obvezu obavijestiti Državni inspektorat i investitora o poduzetim mjerama sukladno članku 58. stavak 1. točka 5. Zakona o gradnji, a određeni rok od tri dana držimo primjerenim.
28 LINO FUČIĆ II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 8. Uz stavak 1.: riječi "u glavnom projektu" brisati ili Pravilnik dopuniti odredbama koje propisuju na koji način nadzorni inženjer stručno nadzore glavni projekt i utvrđuje nedostake odnosno nepravilnosti u glavnom projektu. Obrazloženje: odredba o obvezi utvrđivanja nedostataka i nepravilnosti u glavnom projektu unesena je (bez rasprave o opravdanosti) u Zakon o gradnji iz 2013. godine i stavlja nadzornog inženjera u poziciju ravidenta svakog glavnog projekta po kojem obavlja stručni nadzor, iako je bit posla nadzornog inženjera "stručni nadzor građenja" (naglasak je na "građenja"). Budući da je na taj način narušena podjela i ravnoteža odgovornosti između sudionika u gradnji (osobito odgovornosti projektanta i odgovornosti nadzornog inženjera) i nepotrebno opterećuje nadzornog inženjera, nužno je obvezu uočavanja nedostataka u glavnom projektu brisati i iz Pravilnika i iz Zakona. U slučaju da se ipak ostaje pri ovome rješenju, nužno je detaljno razraditi kako, u kojem opsegu i na koji način nadzorni inženjer provodi stručni nadzor glavnog projekta kako bi mogao "uočiti nedostatke u glavnom projektu"; naime, tekst Pravilnika detaljno razrađuje kako se provodi stručni nadzor građenja (pa od tuda i opravdani zahtjev da izvjesti o "uočenim nedostacima u građenju"), ali ni na koji način ne propisuje "stručni nadzor nad glavnim projektom", pa je u tom dijelu Pravilnik manjkav. Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer nije u skladu sa Zakonom o gradnji.
29 ALEN RENDULIĆ II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 8. "(1) U provedbi stručnog nadzora građenja nadzorni inženjer upoznaje pisanom obaviješću investitora sa svim nedostacima odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu i tijekom građenja." Potrebno je nadodati iza riječi "...u glavnom projektu, izvedbenom projektu i tijekom građenja" Izvedbeni projekt (članak 78. Zakona o gradnji) je bitan budući da se s njim razrađuje tehničko rješenje, a sukladno njemu i na kraju izvedu radovi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer se sukladno odredbi članka 106. i 128. Zakona o gradnji građenju pristupa na temelju glavnog projekta.
30 ALEN RENDULIĆ II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 10. Nadzorni inženjer NE MOŽE izvoditi "poslove obačunavanja izvedenih radova". Potrebno jasno definirati: Nadzorni inženjer KONTROLIRA i ODOBRAVA izrađeni i dostavljeni mjesečni/završni obračun izvedenih radova - količina, putem Građevinske knjige, ukoliko se radi o Ugovoru s jediničnim cijenama i obračunom radova -količina (Ugovor po sistemu troškovnika) . Ukoliko se radi o Ugovoru po sistemu "ključ u ruke"- kontrola i odobravanje količina izvedenih radova mogu biti samo informativnog karaktera ili se uopće ne provodi od strane Nadzornog inženjera. Prihvaćen Prihvaća se na način da će se brisati u stavku 1. članka 10. Pravilnika riječi koje se nalaze u zagradi, a dodati riječi u skladu sa propisima.
31 DELTA POINT d.o.o. II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 10. Pogrešno je u Pravilnik uvoditi mogućnost da Nadzorni inženjer smije obavljati između ostalog i uslugu obračunavanja izvedenih radova. Ispravno i produktivno je da Nadzorni inženjer MORA OBRAČUNAVATI IZVEDENE RADOVE i za to financijski odgovarati Investitoru - jer je to jedini efikasan alat kojim Nadz.inž. može utjecati na Izvoditelja. Prihvaćen Prihvaća se na način da će se brisati u stavku 1. članka 10. Pravilnika riječi koje se nalaze u zagradi, a dodati riječi u skladu sa propisima.
32 ALEN RENDULIĆ II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA, Članak 10. Ovim članakom dolazi do nerazješivih nejasnoća kada Investitor ima imenovovanog Voditelja projekta (sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, NN 78/15, 118/18, 110/19, članak 33. do 39.) i Nadzornog inženjera na istom projektu. Potrebno je u članku 10., stavak (1) nadodati: "ukoliko Investitor nije imenovao Voditelja projekta" Prihvaćen Prihvaća se na način da će se brisati u stavku 1. članka 10. Pravilnika riječi koje se nalaze u zagradi, a dodati riječi u skladu sa propisima.
33 Termoplin d.d. III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, Članak 11. Vođenje građevinskog dnevnika kao eGrađevinski dnevnik u praksi je neprimjenjivo kod izgradnje linijske infrastrukture (vodovod, plin, kanalizacija, aglomeracija i sl.) jer se radovi odvijaju uglavnom van naselja gdje većinom nema internetske veze. U praksi je "ured" vozilo, a eGrađevinski dnevnik bi se morao voditi na prijenosnom računalu s ograničenim trajanjem baterije što svakako izvoditelji koji rade na više gradilišta ne mogu osigurati na svakom gradilištu. Stoga treba omogućiti vođenje građevinskog dnevnika i u papirnatom obliku jer je u većini na takvim gradilištima jedino to i moguće. Primljeno na znanje Primjeno na znanje uz napomenu da je člankom 33. stavak 2. Pravilnika predviđeno prijelazno razdoblje za prilagodbu u kojem roku će morati biti osigurana informatička oprema za novi način vođenja građevinskog dnevnika.
34 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, Članak 11. Nejasno je vodi li se eGrađevinski dnevnik na stranicama Ministarstva ili je svaki izvođač dužan pribaviti software na tržištu. Predlažemo da se dozvoli vođenje građevinskog dnevnika i u papirnatom obliku. Taj prijedlog proizlazi iz specifičnosti izgradnje linijskih građevina čije trase često prolaze predjelima nepokrivene signalom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. E-građevinski dnevnik je modul ISPU-a i kao takav je besplatan za korisnike. Istom se pristupa putem WEB aplikacije, koju je izradilo Ministarstvo, a prilagođena je stolnom računalu i tabletu. Troškove održavanja, nadogradnje i udomljavanja snosi Ministarstvo. Baza podataka će biti spremljena na CDU Vlade RH. Troškove licence digitalnog potpisa snosi Ministarstvo i isti je važeći na području EU.
35 Goran Nikačević III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, Članak 11. Građevinski dnevnik (u daljnjem tekstu: dnevnik) je potreban dokument na gradilištu, gdje se prije vodio kao ručni zapis, a u novije vrijeme i kao elektronski zapis. Problem u vođenju dnevnika (u bilo kojem obliku) je što dolazimo do razilaženja onoga što je prisutno u praksi i onoga što je propisano Pravilnikom. U praksi, vođenje dnevnika se svodi na to da se najčešće isti upisuje za nekoliko dana ili tjedana, a nadzor se upisuje kad dođe na gradilište, ukoliko stigne. Ovo se događa iz više razloga. Danas imate mnoštvo tvrtki ili obrta gdje je zaposlen jedan inženjer ili gdje je vlasnik te tvrtke ujedno i inženjer te isto tako i tvrtki koje se bave nadzorom, a gdje je vlasnik ujedno i jedini zaposleni nadzorni inženjer. Fizički je gotovo nemoguće da nadzor ili inženjer gradilišta bude svaki dan na svakom gradilištu te da izvrše upis u dnevnik, ne zato jer oni to ne žele, nego zato što ne stignu. Ne možemo gledati sva gradilišta kroz prizmu velikih projekata kao što je „Pelješki most“, gdje postoji nekoliko inženjera gradilišta i nekoliko nadzora koji su konstanto tamo tijekom gradnje. Većina gradnje u Hrvatskoj su manja gradilišta koje izvode manje tvrtke ili obrti, gdje inženjeri i nadzori nisu prisutni svaki dan na gradilištu. Ako se zahtjeva da unošenje u dnevnik bude svaki dan da isti kontrolira nadzorni inženjer te da se potpisuje s karticom, onda po tome ispada sljedeće: tvrtke ili obrti gdje je zaposlen jedan inženjer ili gdje je vlasnik ujedno i inženjer, ne može se razboliti, ne smije otići na godišnji odmor, ili nešto treće jer tko će onda unijeti podatke u dnevnik. Danas inženjer ima jako puno obaveza koja su mu nametnuta, a ako je jedini u tvrtki u kojoj radi onda su te obveze na njemu, a to uključuje: narudžbu materijala za gradilište, vođenje radnih sati, raspored ljudi, vođenje gradilišne dokumentacije, obračun radova - izrada situacija s građevinskim knjigama, razrada projekata, pisanje ponuda, koordinacije, sastanci, zaštita na radu, ugovori, a ukoliko ima više gradilišta, onda je to sve još teže. Isto tako, nisu nam sva gradilišta u istom gradu ili mjestu. Zaključak: eGrađevinski dnevnik je potreban, ali na način da se korisnicima istog uvelike olakša u smislu vođenja i kreiranja za prethodno razdoblje, ali i ostale slobode kod vođenja. Bilo bi jako dobro da se eGrađevinski dnevnik prvo stavi u eksperimentalnu fazu, na nekoliko mjeseci, a tek potom propiše obvezno vođenje istog. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 33. stavak 2. Pravilnika je predviđeno prijelazno razdoblje za prilagodbu u kojem roku će morati biti osigurana informatička oprema za novi način vođenja građevinskog dnevnika. Sukladno članku 2. stavak 1. točka 1. Pravilnika nadzorni inženjer će sukladno ugovoru sa investitorom odrediti u mjeri i učestalosti koja osigurava da se u izvođenju radova neće odstupiti od akta na temelju kojeg se izvodi građenje.
36 ALEN RENDULIĆ III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, Članak 11. Građevinski dnevnik bi trebao biti dio "zajedničkog izvora podataka (CDE – Common Data Environment)! "Tehnički centar cijele metode BIM-a je zajednički izvor podataka (CDE – Common Data Environment), koji u sebi sadrži sve informacije o građevini. Dakle, uz 3D model građevine i njegove negeometrijske podatke, sadrži i sve ostale dokumente, komunikaciju između sudionika projekta i njihove procese u pojedinim fazama životnog ciklusa građevine. (izvor: https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/graditeljstvo-98/bim-digitalna-revolucija-gradjevinskog-sektora/9203)" Ukoliko idemo u smjeru BIM, nema potrebe da se Zakonodavac miješa u odnose sudionika u gradnji (članak 48. Zakona o gradnji) uvođenjem obveznog softvera (programskog rješenja). (Zajednički izvor podataka (CDE – Common Data Environment) osigurava i o njemu vodi brigu = Investitor) Nije prihvaćen Ne prihvaća se. E-građevinski dnevnik je modul ISPU-a i kao takav je besplatan za korisnike. Istom se pristupa putem WEB aplikacije, koju je izradilo Ministarstvo, a prilagođena je stolnom računalu i tabletu. Troškove održavanja, nadogradnje i udomljavanja snosi Ministarstvo. Baza podataka će biti spremljena na CDU Vlade RH. Troškove licence digitalnog potpisa snosi Ministarstvo i isti je važeći na području EU. Primjedba vezana uz BIM se prima na znanje. To stoga jer Ministarstvo intenzivno radi na primjeni BIM tehnologija u eDozvoli koja će biti preuzeta i u e građevinskom dnevniku.
37 ALEN RENDULIĆ III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, Članak 11. "eGrađevinski dnevnik" Pohvalno i svakako se treba digitalizirati, ali: a) uopće je nejasno zašto se Zakonodavac (Ministarstvo) upliče u odnose između sudionika u gradnji. Znači li to da će Zakonodavac pružati IT usluge (softvare(aplikacija), anti-virusnu zaštitu, dovoljan kapacitet servera za čuvanje podataka? Za vođenje Građevinskog dnevnika u elektroničkom obliku postoje već softverska rješenja na tržištu EU, Zakonodavac mora samo zadati minimalnu količinu i oblik podataka, koji se moraju voditi (što je i predmet Obrasca III.), i čuvati (pohraniti) (minimalno za vrijeme trajanja jamstvenog roka za izvedene radove (2,5,10 godina)). Kontrola upisa u Dnevnik je vrlo jednostavna = kontrola ulogiranja/odjave iz računala/aplikacije, i kontrola upisa/izmjena za svaki dan (datum, vrijeme). Softvare sam generira izvještaj, sa pregledom(izvjštaj) tko, kad i što je rađeno/mijenjano. b) ipak je prerano za potpuno digitaliziranje, jer ne smije se zaboraviti da neka gradilišta nemaju dostupan 24h internet, a da dobar dio njih ima vrlo slab internet signal i brzinu koja omogučava normalan i efektivan rad. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. E-građevinski dnevnik je modul ISPU-a i kao takav je besplatan za korisnike. Istom se pristupa putem WEB aplikacije, koju je izradilo Ministarstvo, a prilagođena je stolnom računalu i tabletu. Troškove održavanja, nadogradnje i udomljavanja snosi Ministarstvo. Baza podataka će biti spremljena na CDU Vlade RH. Troškove licence digitalnog potpisa snosi Ministarstvo i isti je važeći na području EU.
38 Tomislav Platužić III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, Članak 11. To je dobro zamišljeno, ali u praksi na 70% gradilišta neprimjenjivo. Na manjim i srednjim gradilištima vrlo često se ni ne koriste računala i/ili ih voditelji nemaju/ne trebaju. Primljeno na znanje Primjeno na znanje uz napomenu da je člankom 33. stavak 2. Pravilnika predviđeno prijelazno razdoblje za prilagodbu u kojem roku će morati biti osigurana informatička oprema za novi način vođenja građevinskog dnevnika.
39 Ivan Kocijan III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, Članak 11. Papirnati oblik građevinskog dnevnika treba maknuti u svakom slučaju. Dobra je ideja da sve ide preko eGrađevinski dnevnik, a pristup njemu bi trebale imati sve uključene strane, investitor, nadzor i izvođači. Primljeno na znanje Primljeno na znanje uz napomenu da će pristup aplikaciji e građevinski dnevnik biti omogućen svim sudionicima u gradnji.
40 Velimir Kramarić III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, Članak 11. Iz praktičnih razloga treba dozvoliti vođenje građevinskog dnevnika i u papirnatom obliku. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. To stoga jer se aplikacijom e građevinski dnevni osigurava transparentnost i sigurna pohrana podataka.
41 Goran Nikačević III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, Članak 13. "Građevinski dnevnik se vodi tijekom građenja za cijelu građevinu od dana početka pripremnih radova do dana završetka građenja u skladu sa građevinskom dozvolom, glavnim projektom....." Ovdje dolazimo do razilaženja onoga što se događa u praksi i što je propisano Pravilnikom. Naime, na manjim gradilištima, kao npr. obiteljske kuće, manje stambene građevine, manje složeni radovi i dr., investitor u većini slučajeva ugovara s jednim izvođačem izvođenje građevine "POD KROV" (koji ima zaposlenog ovlaštenog voditelja radova ili inženjera), a dalje, sve ostale završne/obrtničke radove (fasada, vanjska i unutarnja stolarija, podopolagački radovi, žbukanje, glazure, toplinske izolacije, bravarski i limarski radovi, ravni krov, hidroizolacije, uređenje okoliša itd.) ugovara zasebno s manjim obrtima i tvrtkama koji, u većini slučajeva, nemaju zaposlenog ovlaštenog voditelja radova ili inženjera. Nakon završetka svih radova, većinom je onaj izvođač koji je radio grube građevinske radove, tj. "POD KROV", pisao pisanu izjavu izvođača građevinsko-obrtničih radova i pisanu izjavu glavnog izvođača. Pitanje koje se postavlja je sljedeće: kako upisivati radove u eGrađevinski dnevnik koje glavni izvođač nije ugovorio s investitorom, a koja moraju biti upisana u eGrađevinski dnevnik, za njih priložiti izjave o svojstvima, ispitivanja i pisanu izjavu izvođača građevinsko-obrtničkih radova, a investitor je iste radove ugovorio s obrtima ili tvrtkama koje nemaju zaposlenog inženjera ili ovlaštenog voditelja radova. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. To iz razloga jer je Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje propisan način obavljanja poslova i djelatnosti građenja.
42 ALEN RENDULIĆ III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, Članak 13. Ako gledamo Građevinski dnevnik kao centralni dokument za jedno gradilište; trebao bi se građevinski dnevnik početi voditi i ranije; od početka prvog sastanka Investitora i Voditelja gradilišta i Nadzornog inženjera (koji se mora održati u roku od 10 radnih dana nakon potpisa Ugovora), pa sve do dana završnog tehničkog pregleda, nakon uklonjenih nedostataka i preuzimanja od strane Investitora. Time bi se na jednom mjestu dobio pregled svega što se događalo na jednom gradilištu. Ovo je bitno i kad govorimo o projektima u kojima se radi o projektiranju i izvođenju, jer tada početak gradilišta nisu pripremi radovi, a trebalo bi nam jednom mjestu imati kompletne informacije.(npr. Ugovori po FIDIC žuta knjiga) Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Isto nije u skladu sa odredbama Zakona o gradnji.
43 LINO FUČIĆ III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, Članak 15. Uz stavak 1. i 2.: brisati oba stavka Obrazloženje: 1. Vođenje građevinskog dnevnika je obveza izvođača propisana zakonom, građevinski dnevnik vodi izvođač dok god građenje traje i u njemu izvođač bilježi podatke o tijeku građenja; ne može se Pravilnikom propisivati ničije ovlaštenje da se građevinski dnevnik "otvori" 2. Građevinski dnevnik je izvođačev dokument; nadzorni inženjer (kao i svi ostali koji imaju pravo nešto upisivati u dnevnik) komuniciraju s izvođačem preko građevinskog dnevnika - potvrđuju neki izvođačev upis o građenju, dopuštaju/zabranjuju nešto u vezi građenja, daju naloge u vezi građenja; 3. Ako bi se, iz nekog razumnog razloga, moglo razgovarati o tome da glavni nadzorni inženjer odnosno nadzorni inženjer imaju veze s "otvaranjem" građevinskog dnevnika (premda iz ovih stavaka nije nikako jasno koji uvjeti moraju biti ispunjeni da se građevinski dnevnik "otvori" pa tako i koji bi bili razlozi da glabni/nadzorni inženjer ne "odobri otvaranje" građevinskog dnevnika), tada se može propisati da glavni/nadzorni inženjer u svojem prvom upisu u građevinski dnevnik mora upisati nešto što ima veze s tim "otvaranjem" (npr. da su uvjeti za "otvaranje" građevinskog dnevnika ispunjeni, ili da nisu). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. To iz razloga jer je otvaranje građevinskog dnevnika od strane nadzornog inženjera u aplikaciji e građevinski dnevnik predviđeno (e građevinski dnevnik otvara nadzorni inženjer), a isto ne utječe na obvezu izvođača na vođenje građevinskog dnevnika. Nadalje, e građevinski dnevnik je dokument koji se vodi na gradilištu i dokument je svih sudionika u gradnji. Otvaranje e građevinskog dnevnika podrazumijeva provjeru uvjeta propisanih člankom 3. Pravilnika.
44 Renato Slaviček III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, Članak 15. U st. 5 nije jasno definirano koje uvjete mora ispunjavati osoba koja stvarno vodi građ. dnevnik a za to ju ovlasti inženjer gradilišta. Da li ta osoba mora imati uvjete da i ona bude inženjer gradilišta/voditelj radova ili ne ? Prihvaćen Prihvaća se. Na način da se briše stavak 5., kao nepotreban i zbunjujući. Briše se i stavak 6. koji je u direktnoj vezi sa stavkom 5.
45 Renato Slaviček III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, Članak 15. Obično se upisom na prvu stranicu dnevnika "otvara" gradilište i upisuje predaja zemljišta i projektne dokumentacije izvođaču u prisustvu investitora, nadzora i izvođača. Formulacija da "otvaranje građ. dnevnika ODOBRAVA nadzorni inženjer" čini mi se nepotrebna. Možda bi bilo bolje definirati da se početak radova upisuje u građ. dnevnik ... Nije prihvaćen Ne prihvaća se. To iz razloga jer je otvaranje građevinskog dnevnika od strane nadzornog inženjera u aplikaciji e građevinski dnevnik predviđeno (e građevinski dnevnik otvara nadzorni inženjer), a isto ne utječe na obvezu izvođača na vođenje građevinskog dnevnika. Otvaranje e građevinskog dnevnika podrazumijeva provjeru uvjeta propisanih člankom 3. Pravilnika.
46 Goran Nikačević III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, Članak 15. Otvaranje građevinskog dnevnika bi trebalo dopustiti inženjerima gradilišta bez odobrenja nadzornog inženjera, ukoliko se radi o odobrenju gdje se mora potpisati sa karticom. OBRAZLOŽENJE: Nadzorni inženjeri su često prezauzeti s poslom te nekad neće stići odobriti na vrijeme građevinski dnevnik a može se desiti i da je nadzor nedostupan, npr. baš u tom trenutku kada treba odobriti dnevnik može biti na bolovanju, godišnjem ili nešto treće. Nadzorni inženjer se svakako upisuje i potpisuje u dnevnik te može pri prvom upisu u dnevnik korigirati podatke, ukoliko nešto nije točno. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Isto bi bilo protivno odredbama članka 56. do 60. Zakona o gradnji.
47 Mihaela Zamolo III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, Članak 17. Članak 17, stavak 4, točka 7 Dodati iza riječi “građevnih proizvoda” riječ “drugih proizvoda” Brisati “ Zakon o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 76/2013, 30/2014, 130/2017, 39/2019, i 118/20 )” I zamijeniti sa “posebnim zakonima”. Obrazloženje: građevni proizvodi moraju biti u skladu s Zakonom o građevnim proizvodima. Drugi proizvodi su u skladu sa zakonima i propisima prema drugim direktivama ili uredbama (npr. željeznički pragovi nisu građevni proizvod), a oprema također nije građevni proizvod. Oprema I strojarski ili elektrotehnički proizvodi regulirani su uglavnom na temelju Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19) I na temelju drugih zakona i pravilnika. Prihvaćen Prihvaća se
48 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, Članak 17. U stavki 5 točki 6. iza riječi "radova" dodati sljedeće "ili zabranjuje početak rada ili zabranjuje daljnje radove" Prihvaćen Prihvaća se
49 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, Članak 17. Primjedba na točku 1. stavka 5.: Nadzor nad izgradnjom ne vrše inženjeri geodezije već inženjeri elektrotehnike, građevine, strojarstva ili arhitekture, a oni nemaju kompetencije utvrditi usklađenost iskolčenja s dokumentom na osnovi kojega je iskolčenje izvedeno. Ovaj članak implicira da bi se za svaki posao nadzora morao angažirati i ovlašteni inženjer geodezije da utvrdi usklađenost elaborata iskločenja s projektiranim stanjem. Prihvaćen Prihvaća se
50 Renato Slaviček III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, Članak 17. U st. 5 definirano je da nadzorni inženjer upisom u dnevnik "utvrđuje usklađenost iskolčenja s dokumentom na temelju kojeg je iskolčenje provedeno". Mislim da to treba drugačije definirati jer nadzorni inženjer nema stručne kompetencije ni kvalifikacije da provjeri da li je građevina dobro iskolčena. Tim više što je u čl. 3 st. 5 definirano da nadzorni inženjer treba UTVRDITI da li je elaborat iskolčenja i samo iskolčenje izradila ovlaštena osoba (geodeta). Prihvaćen Prihvaća se
51 ALEN RENDULIĆ III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, Članak 17. Nadodati točke 6.,7. i 8.: (3) Odgovorna osoba koja vodi građevinski dnevnik svakodnevno upisuje podatke o......., a osobito podatke o: 6. svim prisutnim zaposlenicima i radnicima na gradilištu, 7. svim podizvoditeljima koje Izvođač angažira, 8. svim glavnim strojevima i opremi na gradilištu. Obrazloženje: ovime će biti na jednom mjestu vidljivo i jasno definirano temelji za: a) obračun dodatnih troškova koji se mogu dogoditi uslijed zastoja radova od strane Investitora, b) više sile ili dugotrajnih nepovoljnih vremenskih uvjeta, c) kod mogućih sporova između sudionika u gradnji. Prihvaćen Prihvaća se
52 ALEN RENDULIĆ III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, Članak 19. "eGrađevinski dnevnik" Pohvalno i svakako se treba digitalizirati, ali: a) uopće je nejasno zašto se Zakonodavac (Ministarstvo) upliče u odnose između sudionika u gradnji. Znači li to da će Zakonodavac pružati IT usluge (softvare(aplikacija), anti-virusnu zaštitu, dovoljan kapacitet servera za čuvanje podataka? Za vođenje Građevinskog dnevnika u elektroničkom obliku postoje već softverska rješenja na tržištu EU, Zakonodavac mora samo zadati minimalnu količinu i oblik podataka, koji se moraju voditi (što je i predmet Obrasca III.), i čuvati (pohraniti) (minimalno za vrijeme trajanja jamstvenog roka za izvedene radove (2,5,10 godina)). Kontrola upisa u Dnevnik je vrlo jednostavna = kontrola ulogiranja/odjave iz računala/aplikacije, i kontrola upisa/izmjena za svaki dan (datum, vrijeme). Softvare sam generira izvještaj, sa pregledom(izvjštaj) tko, kad i što je rađeno/mijenjano. b) ipak je prerano za potpuno digitaliziranje, jer ne smije se zaboraviti da neka gradilišta nemaju dostupan 24h internet, a da dobar dio njih ima vrlo slab internet signal i brzinu koja omogučava normalan i efektivan rad. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. E-građevinski dnevnik je modul ISPU-a i kao takav je besplatan za korisnike. Istom se pristupa putem WEB aplikacije, koju je izradilo Ministarstvo, a prilagođena je stolnom računalu i tabletu. Troškove održavanja, nadogradnje i udomljavanja snosi Ministarstvo. Baza podataka će biti spremljena na CDU Vlade RH. Troškove licence digitalnog potpisa snosi Ministarstvo i isti je važeći na području EU.
53 Renato Slaviček III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, Članak 19. Kako provesti ovaj članak ako na gradilištu nema pristupa internetu zbog npr. nedostupnosti el. energije, signala, kvara na opremi ili slično ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ovim Pravilnikom se ne rješavaju tehnički problemi na terenu.
54 Elis Missoni III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, Članak 20. Pitanja pružanja usluga povjerenja, među koje se ubraja i usluga certificiranja (izdavanja certifikata) regulirana su EU Uredbom 910/2014 (tzv. eIDAS uredba), hrvatskim zakonom o provedbi te uredbe i Pravilnikom kao i pripadajućim normama, prema kojima tijela za procjenu sukladnost (CAB) s eIDAS uredbom auditiraju sve pružatelje usluga povjerenja i jedino pružatelji usluga certificiranja koji su sukladni s prethodno navedenom uredbom mogu izdavati certifikate za identifikaciju i izradu kvalificiranih elektroničkih potpisa koji su priznati u HR i EU. Sukladno najbitnijoj normi, koja regulira uslugu certificiranja, ETSI EN 319 411-1 V1.3.1 (2021-05), Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements, poglavlju 6.2 Identification and authentication, točki 6.2.2 Initial identity validation, zahtjevu REG-6.2.2-09 [CONDITIONAL]: If the subject is a natural person who is identified in association with a legal person (e.g. the subscriber), evidence shall be provided of: ... e) affiliation of the natural person to the legal person consistent with national or other applicable identification practices; ... potrebno je da komora ima dokaz povezanosti fizičke osobe (inženjera), za koji traži izdavanje komorske kartice s identifikacijskim i kvalificiranim potpisnim certifikatom i komore, što vjerujem da za slučaj kako stavka (3) predviđa, za fizičke osobe koje nisu članovi određene komore, neće biti jednostavno moguće, te komore radi ove odredbe ne mogu sukladno eIDAS uredbi potvrditi povezanost fizičke osobe koja nije njihov član, a takva potvrda je obavezna za izdavanje kartice s fizičkim osobama s certifikatima u kojima bi bio upisan OIB i naziv komore. Tzv. poslovni certifikati, koji su u biti osobni certifikati fizičkih osoba (građana) koji su povezani s nekom organizacijom, poslovnim subjektom, tvrtkom, komorom i sl. mogu se izdati samo ako je predočen dokaz povezanosti fizičke osobe, subjekta certificiranja, s određenim poslovnim subjektom, komorom i sl. Prihvaćen Prihvaća se
55 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, Članak 20. Predlažemo brisanje stavka 3 ovog članka iz kojeg je razvidno nepoznavanje prakse Komore u izdavanju poslovnih kartica, praćenju valjanosti kartica i prava na njihovo korištenje kao i pravila AKD-a, te radi posljedica stupanja na snagu ovakve odredbe. Komora ne može izdavati kartice osobama koje nisu njezini članovi, o kojima ne vodi evidenciju, te s tim u vezi nije u mogućnosti provjeriti zadovoljavaju li zakonske uvjete za obavljanje djelatnosti građenja. Kartica ne može sadržavati OIB Komore jer nema povezanosti između osobe koja nije član i Komore. AKD u slučaju nadzora nad HKIS,a koja je preuzela obveze RA ureda, traži dokaze povezanosti između Komore i osobe kojoj je izdana kartica koje u ovom slučaju nema. Nadalje, Komora u slučaju promjene statusa nečlanova kojim je izdala karticu (u odnosi na obavljanje djelatnosti ili drugih izmjena ) nema saznanja o navedenom kako bi napravila opoziv kartice. Predlaže se predlagatelju kontaktirati AKD vezano za izdavanje kartica koje se izdaju isključivo vezano uz pripadnost instituciji koje kod nečlanova i Komore nema. Nadalje karticom nečlana Komore na kojoj je OIB Komore primatelje usluga se dovodi u zabludu o pripadnosti Komori i prednostima koje članovi Komore imaju. U članku se navodi da se osobama koje nisu članovi Komore izdaje kartica s OIB-om ovlaštenog inženjera?? Zanima nas koja je to osoba koja nije član Komore, a ovlašteni je inženjer?? Predlaže se brisati stavak 3 ovog članka u cijelosti , koristiti termin poslovna kartica s potpisnim i indetifikacijskim certifikatom te s tim u vezi urediti članak 20 sukladno članku 23. Zakona o komorama kojim je između ostalog javna ovlast komore da poslovnu karticu s potpisnim i indetifikacijskim certifikatom izdaje i oduzima "samo" članovima Komore. Predlagatelj ovom odredbom svjesno navodi "kvalificirani elektronički potpis" kako ne bi bio u suprotnosti s prethodno navedenom javnom ovlasti definiranom Zakonom, dajući jednaka prava članovima Komore i osobama koji to nisu u kontekstu pristupa sustavu i obavljanja djelatnosti građenja što je diskriminirajuće u odnosu na članove upisane u Imenik inženjera gradilišta koji podliježu stručnom nadzoru i stegovom postupanju Prihvaćen Prihvaća se
56 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, Članak 20. Predlažemo u stavki 3. brisanje riječi "odgovarajuće komore inženjera odnosno arhitekata " zatim brisanje "naziv i OIB komore, te" i brisanje riječi "ovlaštenog ". Općeniti komentar na stavke 2. i 3. Napominjemo da ne postoji zakonska osnova kojim se može izdati poslovna kartica osobama koje nisu članovi komore. Komore mogu izdavati isprave, potvrde i slične dokumente samo o činjenicama o kojima vode službenu evidenciju. Komore ne mogu izdavati komorske kartice osobama koje nisu članovi komore, jer je to u suprotnosti Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu! U svezi inženjera gradilišta koji nisu članovi Komore predlažemo da im Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izda potvrdu o položenom stručnom ispitu s kojim će direktno u AKD-u sami podnijeti zahtjev i ishoditi poslovne kartice s potpisnim i identifikacijskim certifikatom. Poslovne i identifikacijske kartice inženjera gradilišta koji nisu članovi Komore ne mogu nositi OIB komore, jer se s tim dovodi u zabludu primatelje usluga, obzirom da inženjeri gradilišta koji nisu članovi Komore uglavnom nemaju policu osiguranja od profesionalne odgovornosti, ne podliježu stručnom nadzoru Komore niti stegovnom postupanju. Ovaj stavak je u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske, jer diskriminira jednu grupu građana ili poslovnih subjekata u odnosu na drugu grupu građana ili poslovnih subjekata, budući da članovi Komore moraju plaćati i održavati sustav Komore koji služi i osobama koji nisu članovi Komore i ne financiraju sustav Komore. Prihvaćen Prihvaća se
57 Renato Slaviček III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, Članak 20. Kako se će glavni inženjer, inženjer gradilišta ili voditelj radova (a koji nisu članovi Komore) potpisati potpisom kartice odgovarajuće Komore a nisu njihov član ? Prihvaćen Prihvaća se
58 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, Članak 20. Na stavak 1. i 2. Predlažemo koristiti termin poslovna kartica s potpisnim i identifikacijskim certifikatom kao što je to propisano u čl. 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (to su kartice koje koriste ovlašteni inženjeri građevinarstva). Predlažemo sadržajno bitno izmijeniti odredbu stavka 3. ovog članka. Naime Komore su pravne osobe koje obavljaju javne ovlasti na temelju ovlaštenja iz Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (članak 23). Komore mogu izdavati isprave, potvrde i slične dokumente samo o činjenicama o kojima vode službenu evidenciju. Što se tiče inženjera gradilišta koji nisu članovi Komore predlažemo da im Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izda potvrdu o položenom stručnom ispitu s kojim će direktno u AKD-u sami podnijeti zahtjev i ishoditi poslovne kartice s potpisnim i identifikacijskim certifikatom. Poslovne i identifikacijske kartice inženjera gradilišta koji nisu članovi Komore ne mogu nositi OIB komore. Naime time bi dovodili u zabludu primatelje usluga obzirom da inženjeri gradilišta koji nisu članovi Komore uglavnom nemaju policu osiguranja od profesionalne odgovornosti, ne podliježu stručnom nadzoru Komore niti stegovnom postupanju. Ova odredba kako je formulirana je u suprotnosti sa odredbama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju. Prihvaćen Prihvaća se
59 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, Članak 21. Uskladiti termin kvalificirani elektronički potpis kao u članku 20. Prihvaćen Prihvaća se
60 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike IV. SADRŽAJ ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA NADZORNOG INŽENJERA, Članak 25. u stavku 1. točki 3. iza riječi "projektom" dodati sljedeće "koju daje samo glavni nadzorni inženjer" Prihvaćen Prihvaća se
61 LINO FUČIĆ IV. SADRŽAJ ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA NADZORNOG INŽENJERA, Članak 25. Uz stavak 1. točka 3.: precizirati koji nadzorni inženjer u svojem izvješću daje ovu izjavu. Obrazloženje: prema sadašnjem Pravilniku, a i prema ovom Prijedlogu, svaki nadzorni inženjer u svojem izvješću daje ovu izjavu, što je svakako nepotrebno, pa je potrebno propisati koji nadzorni inženjer je obvezan dati ovu izjavu, a za ostale propisati da se ta točka na njih ne odnosi Prihvaćen Prihvaća se
62 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. IV. SADRŽAJ ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA NADZORNOG INŽENJERA, Članak 25. Primjedba na točku 3. stavka 1.: Nadzorni inženjer nije kvalificiran dati izjavu o usklađenosti provedenog iskolčenja s glavnim projektom. Vrijede primjedbe dane na točku 1. stavka 5. članka 17. Prihvaćen Prihvaća se
63 Renato Slaviček IV. SADRŽAJ ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA NADZORNOG INŽENJERA, Članak 25. U st. 1 točki 3 ponovno se obvezuje nadzorni inženjer da da izjavu o usklađenosti iskolčenja građevine s elaboratom iskolčenja iako za to nema ovlaštenja, stručne kompetencije i kvalifikacije (kometar kao u čl. 17). Prihvaćen Prihvaća se
64 Ivan Kocijan IV. SADRŽAJ ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA NADZORNOG INŽENJERA, Članak 25. Trebalo bi staviti neki zakonski rok u kojem nadzorni inženjeri moraju napraviti završno izvješće nakon završetka gradnje. Naime, u praksi nadzorni inženjeri odugovlače, a s obzirom da za bilo koju građevinu pa tako i kuću od 100 m2 treba bar 4 nadzorna inženjera (voda, grijanje, struja, glavni nadzor) koja se moraju uskladiti investitor čeka dugo vremena da se ona napišu. Također, trebalo definirati da je odgovornost glavnog nadzora da osigura sva izvješća. Događaju se situacije gdje jedan nadzor kaže da čeka nešto od glavnog nadzora, a glavni nadzor prebacuje odgovornost natrag na tu osobu. Glavni nadzor u praksi očekuje od investitora da osigura izvješća svih nadzornih inženjera prije nego će napisati svoje završno izvješće. Kako bi se zaštitili investitori, jasno treba definirati da je glavni nadzor odgovoran za svu dokumentaciju koja je kasnije potrebna za uporabnu dozvolu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Rok za sastavljanje i predaju završnog izvješća je predmet ugovora između nadzornog inženjera i investitora.
65 Termoplin d.d. IV. SADRŽAJ ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA NADZORNOG INŽENJERA, Članak 29. Potrebno je omogućiti završno izvješće glavnog nadzornog inženjera izraditi i u papirnatom obliku. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 31.Pravilnika predviđen je ispis završnog izvješća glavnog i nadzornog inženjera za potrebe upravnog postupka i drugih potreba.
66 LINO FUČIĆ IV. SADRŽAJ ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA NADZORNOG INŽENJERA, Članak 31. Propisati da jedan primjerak završnog izvješća nadzorni inženjer mora predati investitoru. Obrazloženje: završno izvješće nadzornog inženjera je jedan od ključnih dokumenata o svojstvima izgrađene građevine i nužno je da bude predano investitoru kako bi investitor, ako dođe do kakvih sporova, mogao taj dokument koristiti da zaštiti svoje interese. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 31.Pravilnika predviđen je ispis završnog izvješća glavnog i nadzornog inženjera za potrebe upravnog postupka i drugih potreba.