Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Agencija za zaštitu okoliša PRAVILNIKO GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMA, PRILOG XIII Ovo nije posljednja verzija obrasca koja je razmatrana od na sastancima AZO, FZOEU i MZOIP. Postoje neke izmjene i ispravke grešaka u odnosu na ovu verziju, posljednju verziju ćemo Vam dostaviti poštom. Prihvaćen Prilog XIII novog Pravilnika propisan je u formatu dostavljenom od Agencije.
2 Agencija za zaštitu okoliša VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 29. Prijedlog za 29_1; "(1) Do uspostave Registra iz članka 26. ovog Pravilnika proizvođač, sakupljač i obrađivač dužni su dostavljati Fondu podatke na obrascima OV1, OV3, OV4, OV8 ovog Pravilnika, a podatke na obrascu OV9 ovog Pravilnika Fondu i Agenciji." Objašnjenje: Vezano uz komentar pod člankom 22. Prihvaćen Prema novom Pravilniku do uspostave Registra gospodarenja posebnim kategorijama otpada proizvođač, sakupljač i obrađivač dužni su dostavljati Fondu podatke na obrascima OV1, OV3, OV4 i OV8 ovog Pravilnika, a podatke na obrascu OV9 ovog Pravilnika Fondu i Agenciji.
3 HGK IV. UVJETI GOSPODARENJA OTPADNIM VOZILIMA I ZAHTJEVI ZA SAKUPLJANJE, SKLADIŠTENJE I OBRADU OTPADNIH VOZILA, Vođenje evidencije, prikupljanje podataka i izvješćivanje Predlaže se, radi smanjivanja administracije, da se podaci koji se prema Pravilniku o gospodarenju otpadnim vozilima i prema Pravilniku o gospodarenju otpadnim gumama putem tri obrasca (postojeći IUV/PV, IUA i IU/PG) dostavljaju na tri institucije (Ministarstvo zaštite okoliša, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Agenciju za zaštitu okoliša) objedine u samo jedan obrazac koji bi sadržavao sve potrebne podatke. Hrvatska gospodarska komora ima prijedlog takvog objedinjenog Obrasca i može ga dostaviti na razmatranje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Agencija za zaštitu okoliša IV. UVJETI GOSPODARENJA OTPADNIM VOZILIMA I ZAHTJEVI ZA SAKUPLJANJE, SKLADIŠTENJE I OBRADU OTPADNIH VOZILA, Članak 22. Prijedlog:"(1) Obrađivač je obvezan jednom mjesečno za prethodni mjesec dostaviti u Registar podatke o količini preuzetih i obrađenih otpadnih vozila na obrascu Izvješće o obrađenim količinama otpadnih vozila (u daljnjem tekstu: Obrazac OV8) iz Priloga XII. ovog Pravilnika . (2) Obrađivač je obvezan do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu dostaviti u Registar godišnje podatke o količini izvezenih neobrađenih otpadnih vozila i/ili vrsti otpada nastalih obradom otpadnih vozila te Izvješće o obradom izdvojenih dijelova otpadnih vozila za ponovnu uporabu te podacima o oporabljenim i/ili recikliranim količinama na obrascu Evidencijske tablice za izračun ciljeva oporabe i recikliranja otpadnih vozila (u daljnjem tekstu: Obrazac OV9) iz Priloga XIII. ovog Pravilnika, te eventualno dodatne podatke koji su potrebni radi izvješćivanja tijela EU. (3) Obrađivač je obvezan primjerak izdanog Obrasca POOV dostaviti Fondu prilikom dostave podataka iz stavka 1. ovoga članka. (4) Fond je obvezan, najkasnije do 1. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, godišnje podatke iz stavaka 1. i 2. ovog članka dostaviti Agenciji." Objašnjenje: Za izradu izvješća za EK, Agenciji je potreban direktan kontakt s obrađivačima kako bi se mogli podaci kontrolirati, ispravljati, objasniti te kako bi se mogao steći uvid u stanje na terenu i problematiku obrade. Samo direktnim kontaktom Agencija može razvijati RH metodologiju izračuna ciljeva kao i dati prijedlozi za izmjene postojeće legislative EU od strane RH. Nadalje, obrađivači sukladno prijedlogu ovog Pravilnika nisu u sustavu naknada. Iz ovih razloga predlažemo da se podaci s obrasca OV9 dostavljaju i Agenciji, a kada se pokrene Registar, da Agencija bude administrator ovih podataka. Kako se zahtjevi za podacima EK mijenjaju puno brže od nacionalnih propisa, potrebno je osigurati pravovremenu dostavu podataka. Godišnji podaci koji se zahtijevaju u obrascima OV7 i OV8 već su sadržani u obrascu OV9 te predlažemo ukinuti obrazac OV7, te OV8 i OV9 prebaciti na OV7 i OV8 u cijelom tekstu Pravilnika. Djelomično prihvaćen Dostava podataka i izvješćivanje predviđeno novim Pravilnikom usklađeni su s potrebama Fonda, Agencije te Ministarstva uključujući i izvješćivanje prema Europskoj komisiji. Prijedlog dostave dodatnih podataka prema potrebi je prihvaćen.
5 Agencija za zaštitu okoliša IV. UVJETI GOSPODARENJA OTPADNIM VOZILIMA I ZAHTJEVI ZA SAKUPLJANJE, SKLADIŠTENJE I OBRADU OTPADNIH VOZILA, Članak 19. Prijedlog za 19_2:"Tehničko-tehnološki kriterij za uvjete obrade otpadnih vozila je da osoba iz stavka 1. ovoga članka posjeduje dozvolu za obradu otpadnih vozila i dijelova otpadnih vozila." Objašnjenje: Vezano uz definiciju obrade otpada, potrebno je razdvojiti predobradu (R12) od recikliranja/obnavljanja metala (R4). Pod R12 spada i rastavljanje i usitnjavanje na šrederu, a pod R4 konačno recikliranje. Također postoje i drugi materijali u vozilima npr. plastika koja se ne obrađuje pod R4 već pod R3. Nadalje, postoji i energetska oporaba nekih dijelova vozila. Dijelovi otpadnih vozila spadaju u cijelu grupu 16 01, a ne samo 16 01 04*, s tim da ovi ključni brojevi označavaju sva vozila (vlakove, brodove, kamione…), a ne samo kategorije propisane Pravilnikom. Predlažemo ne navoditi niti R postupka niti ključni broj. Nije prihvaćen Predložena odredba : „Tehničko-tehnološki kriterij za uvjete obrade otpadnih vozila je da osoba iz stavka 1. ovoga članka posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom za: - djelatnost obrade otpadnih vozila. oporabe postupkom R4 odnosno R12 za otpad ključnog broja 16 01 04* - otpadna vozila.“ usklađena je s ostalim zakonodavstvom o otpadu.
6 Agencija za zaštitu okoliša I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Prijedlog za 04_3:"Masa vozila je masa koja je navedena u homologacijskom dokumentu ili tehničkoj dokumentaciji vozila, kojoj se oduzima masa vozača koja iznosi 75 kilograma i masa goriva koja iznosi 40 kilograma. " Objašnjenje: "Sukladno dokumentu EK „How to report on end-of-life vehicles according to Commission Decision 2005/293/EC“ osim prosječne težine vozača, oduzima se od ukupne mase i 40 kg kao prosječna težina goriva." Prihvaćen Novim Pravilnikom propisuje se sljedeće: „Masa vozila je masa koja je navedena u homologacijskom dokumentu ili tehničkoj dokumentaciji vozila, kojoj se oduzima masa vozača koja iznosi 75 kilograma i masa goriva koja iznosi 40 kilograma“
7 Agencija za zaštitu okoliša I. OPĆE ODREDBE, Područje primjene Prijedlog za 03_1_c: "Motorna vozila s tri kotača kako je definirano Direktivom 2002/24/EZ, osim motornih tricikala." Direktiva o otpadnim vozilima nedefinira motorna vozila na tri kotača po kategorijama već navodi“ three wheel motor vehicles as defined in Directive 92/61/EEC (ukinuta Direktivom 2002/24/EC), but excluding motor tricycles“" Nije prihvaćen Radi pojašnjenja na koja se točno vozila odnosi novi Pravilnik a posebice za obveznike plaćanja naknade gospodarenja, Ministarstvo smatra da je u tekstu potrebno točno navesti kategorije vozila
8 ŽELJKO TEUFEL PRAVILNIKO GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMA Br. Članak, stavak, točka nacrta prijedloga Pravilnika na koju se daje primjedba/izmjena Prijedlog novog teksta/izmjena Obrazloženje – ciljevi koji se žele postići predloženom primjedbom/izmjenom 1 Čl. 4, st. 7 Naknada posjedniku je novčani iznos koji sakupljač plaća vlasniku ili osobi koja ima pravovaljani dokaz o stjecanju vlasništva vozila ili zapisnik komunalnog redara, za predaju cjelovitog ili necjelovitog otpadnog vozila registriranog na području RH sakupljaču 2 Čl. 4, st. 8 Obrada otpadnog vozila je postupak obrade sukladno Zakonu, u postrojenju radi uklanjanja onečišćujućih tvari, rastavljanja, drobljenja, usitnjavanja, oporabe ili druge obrade otpada: pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja otpada, nastalog u stroju za usitnjavanje te svaki drugi postupak oporabe i/ili zbrinjavanja otpadnog vozila i njegovih dijelova Pretpostavljamo da se radilo o tiskarskoj greški te da umjesto pripreme za zbrinjavanje treba stajati postupak druge obrade otpada: priprema prije oporabe ili zbrinjavanja, jer priprema za zbrinjavanje kao postupak nije definirana niti Pravilnikom niti Zakonom 3 Čl. 6, Proizvođač je obvezan ispuniti ciljeve iz Članka 5. Ovog Pravilnika razmjerno količini vozila koje je stavio na tržište uplatom naknade gospodarenja na račun Fonda, na način propisan Uredbom ili putem organizacije ili pojedinačnim ispunjavanjem cilja Zakon predviđa i mogućnosti ispunjavanja ciljeva sakupljanja i obrade posebnih kategorija otpada i putem Organizacije i putem pojedinačnog ispunjavanja ciljeva što je propušteno u ovom članku 4 Čl. 10, st. 2 Gospodarenje otpadnim vozilima obuhvaća sva otpadna vozila definirana Člankom 3.ovog Pravilnika, te dijelove i materijale iz vozila nastale održavanjem vozila. Ako ne definiramo na koja vozila se odnosi ovaj članak sakupljač i obrađivač će morati po koncesiji sakupljati i vozila koja nisu predmet ovog Pravilnika npr. kamione, lokomtive i sl. 5 Čl. 15, st. 2 Posjednik je prilikom predaje otpadnog vozila sakupljaču obavezan dostaviti dokaz da je na predmetno vozilo prilikom uvoza plaćena naknada, a što dokazuje potvrdom o uplaćenoj naknadi ili preslikom prometne dozvole, knjižice vozila, ili police osiguranja za vozila koja jesu ili su bila registrirana u RH Knjižica vozila ovjerena od strane MUP RH sa upisanim brojem registarske oznake je također dokaz registriranosti u RH kao i polica osiguranja u kojoj je navedena registarska oznaka i broj šasije. 6 Čl. 15, st. 3 Posjednik otpadnog vozila koji je upisan u registar vozila kao vlasnik ili ima drugi pravovaljani dokaz o stjecanju vlasništva ili zapisnik komunalnog redara, prilikom predaje cjelovitog ili necjelovitog otpadnog vozila sakupljaču ima pravo na naknadu. Smatramo da posjednici vozila koja nisu cjelovita također trebaju imati pravo na naknadu, jer je cilj potaknuti na sakupljanje i ekološku obradu svih otpadnih vozila. Veliki broj građana kod predaje otpadnih vozila izuzima za vlastite potrebe gume i kotače, kao i akumulatore, što vozila čini ne cjelovitima, te gube pravo na naknadu, a za što držimo da djeluje destimulirajuće. Veliki broj posjednika vozila ne posjeduje važeće dokaze vlasništva pa smatramo da kroz instituciju komunalnog redara treba poticati na sakupljanje i ekološku obradu i takva vozila. 7 Čl. 16, st. 3 Sakupljač je obvezan najkasnije u roku od 20 dana od dana poziva posjednika otpadnog vozila preuzeti otpadno vozilo. U dosadašnjoj praksi se pokazalo da je rok od 20 dana optimalan, dok je predloženi rok od 15 dana prekratak. 8 Čl. 16, st. 5 Sakupljač je dužan prilikom preuzimanja cjelovitog i necjelovitog otpadnog vozila od posjednika…. Smatramo da posjednici vozila koja nisu cjelovita također trebaju imati pravo na naknadu, jer je cilj potaknuti na sakupljanje i ekološku obradu svih otpadnih vozila. Veliki broj građana kod predaje otpadnih vozila izuzima za vlastite potrebe gume i kotače, kao i akumulatore, što vozila čini ne cjelovitima, te gube pravo na naknadu, a za što držimo da djeluje destimulirajuće. 9 Čl. 19, st. 2 - Djelatnost oporabe postupkom R4, odnosno R12 i postupkom druge obrade otpada: pripreme za ponovnu upotrebu za otpad KB 16 01 04*, 16 01 06, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 22 Druga obrada otpada: priprema za ponovnu upotrebu je preduvjet za ponovnu upotrebu rezervnih dijelova vozila što se potiče kroz Pravilnik, te je neophodno da obrađivač ima i taj postupak obrade. Dodani ključni brojevi podrazumijevaju sakupljanje necjelovitih vozila bez opasnih komponenti, kao i rezervnih dijelova koji nastaju kod ovlaštenih servisera. 10 Čl. 20, st. 2 Obrađivač je obavezan osobi upisanoj u registar vozila kao vlasnik ili osobi koja ima drugi pravovaljani dokaz o stjecanju vlasništva vozila izdati Potvrdu o obradi otpadnog vozila (u daljnjem tekstu: Obrazac POOV) iz priloga XI. ovog Pravilnika najkasnije u roku od 10 dana od dana preuzimanja. Rok od 3 dana je prekratak da bi se obradila sva potrebna dokumentacija o zaprimanju vozila i izdala navedena Potvrda. 11 Čl. 20 st. 9 / al.4 Velike dijelove izrađene od plastičnih materijala (branici, instrument ploče, spremnici za tekućine, itd.) koje nakon usitnjavanja i drobljenja ne bi bilo moguće odvojiti kako bi se osigurala njihova oporaba. Kako Čl. 4 st. 8 govori da je moguće obrađivati otpadna vozila i tako nastali otpad svim postupcima oporabe ili zbrinjavanja, smatramo da je ograničenje samo na materijalnu oporabu suprotno navedenom članku. Energetska oporaba je također jedan od ekološki prihvatljivih i propisanih načina oporabe, te kao takva ne smije biti isključena. 12 Prilog V. / A. st1 Skladište s nepropusnim plohama koje je opremljeno uređajima za sakupljanje rasutog materijala i za odstranjivanje razlivenih tekućina. Kako većina otpadnih vozila i prije privremenog skladištenja na skladištu sakupljača stoji odložena na otvorenim prostorima, smatramo da nema potrebe za natkrivanjem skladišta otpadnih vozila. Dosadašnja praksa skladištenja otpadnih vozila na skladištima bez pokrova se pokazala učinkovitom te nije bilo onečišćenja okoliša niti incidentnih situacija tim više što skladište s propisano uređenom plohom za skladištenje otpadnih vozila onemogućava negativan utjecaj na okoliš. 13 Br. Članak, stavak, točka nacrta prijedloga Pravilnika na koju se daje primjedba/izmjena Prijedlog novog teksta/izmjena Obrazloženje – ciljevi koji se žele postići predloženom primjedbom/izmjenom 1 Čl. 4, st. 7 Naknada posjedniku je novčani iznos koji sakupljač plaća vlasniku ili osobi koja ima pravovaljani dokaz o stjecanju vlasništva vozila ili zapisnik komunalnog redara, za predaju cjelovitog ili necjelovitog otpadnog vozila registriranog na području RH sakupljaču 2 Čl. 4, st. 8 Obrada otpadnog vozila je postupak obrade sukladno Zakonu, u postrojenju radi uklanjanja onečišćujućih tvari, rastavljanja, drobljenja, usitnjavanja, oporabe ili druge obrade otpada: pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja otpada, nastalog u stroju za usitnjavanje te svaki drugi postupak oporabe i/ili zbrinjavanja otpadnog vozila i njegovih dijelova Pretpostavljamo da se radilo o tiskarskoj greški te da umjesto pripreme za zbrinjavanje treba stajati postupak druge obrade otpada: priprema prije oporabe ili zbrinjavanja, jer priprema za zbrinjavanje kao postupak nije definirana niti Pravilnikom niti Zakonom 3 Čl. 6, Proizvođač je obvezan ispuniti ciljeve iz Članka 5. Ovog Pravilnika razmjerno količini vozila koje je stavio na tržište uplatom naknade gospodarenja na račun Fonda, na način propisan Uredbom ili putem organizacije ili pojedinačnim ispunjavanjem cilja Zakon predviđa i mogućnosti ispunjavanja ciljeva sakupljanja i obrade posebnih kategorija otpada i putem Organizacije i putem pojedinačnog ispunjavanja ciljeva što je propušteno u ovom članku 4 Čl. 10, st. 2 Gospodarenje otpadnim vozilima obuhvaća sva otpadna vozila definirana Člankom 3.ovog Pravilnika, te dijelove i materijale iz vozila nastale održavanjem vozila. Ako ne definiramo na koja vozila se odnosi ovaj članak sakupljač i obrađivač će morati po koncesiji sakupljati i vozila koja nisu predmet ovog Pravilnika npr. kamione, lokomtive i sl. 5 Čl. 15, st. 2 Posjednik je prilikom predaje otpadnog vozila sakupljaču obavezan dostaviti dokaz da je na predmetno vozilo prilikom uvoza plaćena naknada, a što dokazuje potvrdom o uplaćenoj naknadi ili preslikom prometne dozvole, knjižice vozila, ili police osiguranja za vozila koja jesu ili su bila registrirana u RH Knjižica vozila ovjerena od strane MUP RH sa upisanim brojem registarske oznake je također dokaz registriranosti u RH kao i polica osiguranja u kojoj je navedena registarska oznaka i broj šasije. 6 Čl. 15, st. 3 Posjednik otpadnog vozila koji je upisan u registar vozila kao vlasnik ili ima drugi pravovaljani dokaz o stjecanju vlasništva ili zapisnik komunalnog redara, prilikom predaje cjelovitog ili necjelovitog otpadnog vozila sakupljaču ima pravo na naknadu. Smatramo da posjednici vozila koja nisu cjelovita također trebaju imati pravo na naknadu, jer je cilj potaknuti na sakupljanje i ekološku obradu svih otpadnih vozila. Veliki broj građana kod predaje otpadnih vozila izuzima za vlastite potrebe gume i kotače, kao i akumulatore, što vozila čini ne cjelovitima, te gube pravo na naknadu, a za što držimo da djeluje destimulirajuće. Veliki broj posjednika vozila ne posjeduje važeće dokaze vlasništva pa smatramo da kroz instituciju komunalnog redara treba poticati na sakupljanje i ekološku obradu i takva vozila. 7 Čl. 16, st. 3 Sakupljač je obvezan najkasnije u roku od 20 dana od dana poziva posjednika otpadnog vozila preuzeti otpadno vozilo. U dosadašnjoj praksi se pokazalo da je rok od 20 dana optimalan, dok je predloženi rok od 15 dana prekratak. 8 Čl. 16, st. 5 Sakupljač je dužan prilikom preuzimanja cjelovitog i necjelovitog otpadnog vozila od posjednika…. Smatramo da posjednici vozila koja nisu cjelovita također trebaju imati pravo na naknadu, jer je cilj potaknuti na sakupljanje i ekološku obradu svih otpadnih vozila. Veliki broj građana kod predaje otpadnih vozila izuzima za vlastite potrebe gume i kotače, kao i akumulatore, što vozila čini ne cjelovitima, te gube pravo na naknadu, a za što držimo da djeluje destimulirajuće. 9 Čl. 19, st. 2 - Djelatnost oporabe postupkom R4, odnosno R12 i postupkom druge obrade otpada: pripreme za ponovnu upotrebu za otpad KB 16 01 04*, 16 01 06, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 22 Druga obrada otpada: priprema za ponovnu upotrebu je preduvjet za ponovnu upotrebu rezervnih dijelova vozila što se potiče kroz Pravilnik, te je neophodno da obrađivač ima i taj postupak obrade. Dodani ključni brojevi podrazumijevaju sakupljanje necjelovitih vozila bez opasnih komponenti, kao i rezervnih dijelova koji nastaju kod ovlaštenih servisera. 10 Čl. 20, st. 2 Obrađivač je obavezan osobi upisanoj u registar vozila kao vlasnik ili osobi koja ima drugi pravovaljani dokaz o stjecanju vlasništva vozila izdati Potvrdu o obradi otpadnog vozila (u daljnjem tekstu: Obrazac POOV) iz priloga XI. ovog Pravilnika najkasnije u roku od 10 dana od dana preuzimanja. Rok od 3 dana je prekratak da bi se obradila sva potrebna dokumentacija o zaprimanju vozila i izdala navedena Potvrda. 11 Čl. 20 st. 9 / al.4 Velike dijelove izrađene od plastičnih materijala (branici, instrument ploče, spremnici za tekućine, itd.) koje nakon usitnjavanja i drobljenja ne bi bilo moguće odvojiti kako bi se osigurala njihova oporaba. Kako Čl. 4 st. 8 govori da je moguće obrađivati otpadna vozila i tako nastali otpad svim postupcima oporabe ili zbrinjavanja, smatramo da je ograničenje samo na materijalnu oporabu suprotno navedenom članku. Energetska oporaba je također jedan od ekološki prihvatljivih i propisanih načina oporabe, te kao takva ne smije biti isključena. 12 Prilog V. / A. st1 Skladište s nepropusnim plohama koje je opremljeno uređajima za sakupljanje rasutog materijala i za odstranjivanje razlivenih tekućina. Kako većina otpadnih vozila i prije privremenog skladištenja na skladištu sakupljača stoji odložena na otvorenim prostorima, smatramo da nema potrebe za natkrivanjem skladišta otpadnih vozila. Dosadašnja praksa skladištenja otpadnih vozila na skladištima bez pokrova se pokazala učinkovitom te nije bilo onečišćenja okoliša niti incidentnih situacija tim više što skladište s propisano uređenom plohom za skladištenje otpadnih vozila onemogućava negativan utjecaj na okoliš. Djelomično prihvaćen Prema novom Pravilniku posjednik otpadnog vozila ima pravo na naknadu samo u slučaju predaje cjelovitog otpadnog vozila sakupljaču, prilikom čega je obvezan priložiti dokaz o vlasništvu odnosno dokaz o pravu na predaju otpadnog vozila, dokaz da je za predmetno vozilo plaćena naknada gospodarenja Fondu ili potvrdu o provjeri registriranosti vozila u Republici Hrvatskoj. Definicija je preuzeta iz Direktive 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima (SL L 269, 21.10.2000.) s kojom Pravilnik mora biti usklađen. Novi Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima predviđa sakupljanje i obradu otpadnih vozila jedino u sustavu kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Novim Pravilnikom predviđena je sljedeća odredba: „ Gospodarenje otpadnim vozilima obuhvaća sva otpadna vozila sukladno članku 3. stavku 1. ovog Pravilnika te dijelove i materijale nastale održavanjem ovih otpadnih vozila.“ Prema novom Pravilniku posjednik otpadnog vozila je prilikom predaje otpadnog vozila sakupljaču obavezan predati dokaz o vlasništvu (presliku prometne dozvole otpadnog vozila koje predaje i ukoliko nije upisan kao vlasnik vozila u prometnoj dozvoli presliku drugog dokumenta iz kojeg je razvidno da je otpadno vozilo njegovo vlasništvo, te kopiju osobne iskaznice), dokaz o pravu na predaju otpadnog vozila na oporabu (ovjerena punomoć od strane vlasnika vozila, presliku prometne dozvole otpadnog vozila, te kopiju osobne iskaznice), dokaz da je za predmetno vozilo plaćena naknada gospodarenja Fondu ili potvrdu o provjeri registriranosti vozila u Republici Hrvatskoj. Pored navedenog, knjižica vozila i polica osiguranja nisu potrebne kao dokaz registriranosti vozila. Prema novom Pravilniku cjelovita otpadna vozila obavezno trebaju imati samo motor i karoseriju, stoga je prijedlog da se naknada isplaćuje samo za predaju cjelovitog vozila opravdan. Prema novom Pravilniku sakupljač ima pravo na naknadu troškova usluge sakupljanja od Fonda sukladno cijeni i uvjetima utvrđenih ugovorom u slučaju uklanjanja otpadnog vozila nepoznatog vlasnika s određene lokacije radi sprječavanja nastanka i/ili smanjenja na najmanju moguću mjeru onečišćenja okoliša, ugrožavanja ljudskog zdravlja, uzrokovanja šteta biljnom i životinjskom svijetu i drugih šteta, temeljem prethodnog odobrenja Fonda. Smatramo da će ova odredba u velikoj mjeri doprinijeti uklanjanju svih vozila odbačenih u okoliš. Ministarstvo smatra da je predloženi rok od 15 dana optimalan. Odgovor kao na primjedbu 6. Predložena odredba : „Tehničko-tehnološki kriterij za uvjete obrade otpadnih vozila je da osoba iz stavka 1. ovoga članka posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom za: - djelatnost obrade otpadnih vozila. oporabe postupkom R4 odnosno R12 za otpad ključnog broja 16 01 04* - otpadna vozila.“ usklađena je s ostalim zakonodavstvom o otpadu. Rok propisan novim Pravilnikom je produžen sa 3 na 5 dana. Prema novom Pravilniku obrađivač je obvezan prije obrade u stroju za usitnjavanje, drobljenje ili prešanje obvezno izdvojiti velike dijelove izrađene od plastičnih materijala (branici, instrument ploče, spremnici za tekućine itd.) koje nakon usitnjavanja i drobljenja ne bi bilo moguće odvojiti kako bi se poticala njihova materijalna oporaba i recikliranje Prema novom Pravilniku građevina za skladištenje (uključujući privremeno skladištenje) otpadnih vozila prije obrade ne mora biti natkrivena