Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva zdravstva za 2022. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tanja Leontić OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA 2022. GODINU Tanja Leontić, magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike Poštovani, u cijelosti podržavam prijedloge i komentare voditeljice Jasne Matić i zamjenice Erne Mirković, Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za medicinsko laboratorijsku djelatnost. Stajališta sam da je nedopustivo od strane Ministarstva zdravstva da utvrđuje Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti iz svoga djelokruga za 2022. godinu i da provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću uz Obrasce prethodne procjene dok postoji neispunjen Plan zakonodavnih aktivnosti ministarstva zdravstva za 2021., 2020., 2019., 2018. i 2017. godinu. Podsjećam da još iz 2017.godine do danas nisu donešeni zakoni i/ili izmjene i dopune postojećih sljedećih strukovnih zakona od vitalnog značaja za zdravstvo: - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu (EU) : NN 121/03, 117/08, 57/11 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o primaljstvu (EU); NN 120/08, 145/10 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti (EU);NN 120/08 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnostima u zdravstvu (EU): NN 87/09 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti (EU) ;NN 121/03, 117/08 - Zakon o liječništvu (EU) ;NN 121/03, 117/08 - Zakon o ljekarništvu (EU); NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08. Zdravstveni radnici sa završenim diplomsklim studijem čekaju više od 10 godina na izmjene i dopune Zakona o djelatnostima u zdravstvu kojima se do danas nije pristupilo a slična situacija je i sa drugim strukovnim zakonima. Ovakvo zanemarivanje i šutnja administracije Ministarstva zdravstva kao predlagatelja svih gore nevedenih i/ili izmjena i dopuna zakona predstavlja dugogodišnje zanemarivanje visokoobrazovanih zdravstvenih radnika kojima se onemogućuje jednak pristup tržištu rada kao što je to omogućeno drugim zdravstvenim radnicima, pa se time izravno krše odredbe članka 55. Ustava RH. U svrhu otklanjanja ove diskriminacije, ali i zaštite našeg radno-pravnog statusa, tražimo da navedeno uvrstite u I. tromesječje 2022. godine. Smatramo ispravnim i neodgodivim, prioritetno riješiti sve neodrađene a planirane aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva zdravstva prema Vladi Republike Hrvatske a i nama zdravstvenim radnicima čije su profesije regulirane Direktivama Europske komisije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Erna Mirković OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA 2022. GODINU PRIJEDLOG: Početi sa Izmjenama i dopunama Zakona o djelatnostima u zdravstvu ili donošenje novog na koje se čeka od 2016.godine. OBRAZLOŽENJE: Do 30.09.je otvoreno e-savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva zdravstva za 2022. godinu a od 2016.godine do danas pred Vladu Republike Hrvatske unatoč provedenom e-savjetovanju glede planiranih zakonodavnih aktivnosti redovnih i ažuriranih nisu pred Vladu Republike Hrvatske stigli pa su isti još na snazi iako je Republika Hrvatska preuzimanjem pravne stečevine EU dužna ulaskom u Europsku uniju prilagoditi svoj zdravstveni sustav Direktivi 2005/36/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. godine o priznavanja stručnih kvalifikacija što predstavlja pravni temelj za slobodno kretanje stručnjaka u EU što nije adekvatno učinjeno. Visoko obrazovanim laboratorijski i drugim stručnjaci u zdravstvu onemogućena je regulacija profesije u cijelosti, daljnja edukacija i specijalističko usavršavanje. Nereguliranjem navedenog statusa se indirektno utječe i na prava i sigurnost pacijenata u pogledu pružanja sigurne, kvalitetne, učinkovite i kvantitativno zadovoljavajuće zdravstvene zaštite građanima na svojem državnom području. Pregledom Prijedloga plana normativnih/zakonodavnih aktivnosti Ministarstva zdravstva unatrag 5 godina u području hrvatskog zakonodavstva objavljenog na e-savjetovanju u rujnu 2015.godine uočavam da planirane izmjene i dopune strukovnih zakona od 2016. godine do danas nisu puštene u proceduru pa su i danas na snazi zastarjeli zakoni: - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu (EU) : NN 121/03, 117/08, 57/11 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o primaljstvu (EU); NN 120/08, 145/10 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti (EU);NN 120/08 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnostima u zdravstvu (EU): NN 87/09 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti (EU) ;NN 121/03, 117/08 POSEBAN NAGLASAK DAJEM NA ZAKON O DJELATNOSTIMA U ZDRAVSTVU U SKLOPU KOJEG SE ČEKA U CIJELOSTI RJEŠAVANJE NAKUPLJENIH PROBLEMA I PRAVNA REGULIRANOST MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DJELATNOSTI koja godinama izmiče. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju doneseni su i/ili višestruko mijenjani su: - Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (EU): NN 69/17, 114/18 - Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda: NN 45/17, 114/18 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dentalnoj medicini (EU): NN 45/17, 114/18 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju; NN 80/13, 137/13, 98/19 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju ; NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20 - Zakon o potvrđivanju Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima; NN 4/2019 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (EU); NN 80/13, 15/18, 26/21 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima; NN 76/13, 90/14, 100/18 - Zakon o zdravstvenoj zaštiti; NN 100/18, 125/19, 147/20 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima (PUP, RM); NN 76/13, 90/14, 100/18 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju ; NN 80/13, 137/13, 98/19 - Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu (PUP); NN 14/19 - Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o medicinskim proizvodima, o izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ i Uredbe (EU) br. 2017/746 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima te o stavljanju izvan snage Direktive 98/79/EZ i Odluke Komisije 2010/227/EU (EU); NN 100/18 - Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ (EU): NN 14/19 - Zakon o genetski modificiranim organizmima (EU) (PUP) - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kemikalijama (EU); NN 18/13, 115/18, 37/20 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 (EU) Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (EU); NN 39/13, 47/14, 115/18 - Zakon o potvrđivanju Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima: NN 4/2019 - Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu (EU): NN 126/19 - Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o krivotvorenju farmaceutskih proizvoda i sličnim kažnjivim djelima koja uključuju prijetnje javnom zdravlju; NN 7/2019 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1272/2008 (EU) Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 (EU); NN 50/12, 18/13, 115/18, 127/19 ; NN 127/19 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dentalnoj medicini; NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21 - Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti od buke (EU); NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21 ZAKLJUČNO: Potrebno je pristupiti rješavanju strukovnih zakona bez kojih nema dobrog Zakona o zdravstvenoj zaštiti Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Kruno Topolski OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA 2022. GODINU Poštovani, molim Vas da se u plan zakonodavnih aktivnosti Ministarstva zdravstva za 2022. godinu napokon uvrsti izmjena i dopuna Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti. Već dugi niz godina upozoravam na taj važan problem u našoj struci koji nikako da se riješi. Problem koji zahtjeva izradu, odnosno promjenu Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti, krije se u činjenici da je Zakonom potrebno utvrditi i definirati profesije magistara i diplomiranih fizioterapeuta sukladno visokoškolskim obrazovnim standardima kvalifikacija. Potreba za izmjenom, odnosno dopunom prijedloga Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti, jest radi kontinuiranog razvoja fizioterapeutske profesije. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 2012. godine upisao je prve studente diplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija prema dopusnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Isto tako, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu je prema dopusnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa još 2006. godine dobilo odobrenje za provođenje specijalističkog diplomskog stručnog studija Fizioterapija. Tako je prošlo više od 10 godina od kako se fizioterapeuti razvijaju i unaprijeđuju svoje kompetencije na diplomskim studijima. Prilikom prijave studijskih programa, visokoškolske ustanove su morale priložiti detaljne razloge, odnosno potrebu za otvaranjem diplomskih studija. Stoga, smatram da ne moram detaljnije objašnjavati razloge radi kojih bi nas naš Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti trebao/morao prepoznati kao visoko obrazovane zdravstvene djelatnike. Definiranjem prava i odgovornosti magistara i diplomiranih fizioterapeuta omogućila bi se bolja skrb za pacijente, čime bi se, u konačnici, naš zdravstveni sustav unaprijedio. Zaista nam je vrijeme da se uskladi visokoškolsko obrazovanje i zdravstveni sustav u kojemu mi se paradoksalno nakon završetka diplomskog studija ne priznaju stečene kompetencije magistra fizioterapije. Vjerujem da svi magistri/diplomirani fizioterapeuti zaslužuju poštovanje i priznanje kvalifikacije prema kojoj su se školovali. Žalosti me činjenica da nas se kontinuirano ignorira i to posebice od strane Ministarstva koje bi trebalo brinuti o zadovoljstvu svojih djelatnika, a posebice nas mladih koji želimo raditi, dodatno se usavršavati i sukladno kvalifikaciji biti prepoznati u sustavu zdravstva. Sukladno Vašem dopisu Pučkoj pravobraniteljici ( Klasa: 053-02/19-01/435, Ur. broj: 534-04-2-1/2-20-6) naveli ste da je prvo potrebno donošenje Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, a koji je podsjećam Hrvatski sabor donio na sjednici 7. travnja 2020. godine. Dakle, proći će već skoro dvije godine od donošenja tog zakonskog akta, a izmjene Zakona nisu planirane niti za 2022. godinu. S poštovanjem, Kruno Topolski, mag. physioth Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA 2022. GODINU, PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA 2022. GODINU Sekcija za kliničko inženjerstvo PRIJEDLOG Uvrstiti 1) Zakone o djelatnostima biomedicinskog inženjerstva i medicinske fizike, 2) Pravilnike o specijalističkom usavršavanju biomedicinskih inženjera i medicinskih fizičara i 3) Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (zdravstvo) u plan zakonodavnih aktivnosti Ministarstva zdravstva za 2022. godinu. OBRAZLOŽENJE Biomedicinski inženjeri i medicinski fizičari su zdravstveni radnici [Zakon o zdravstvenoj zaštiti (2018.), Nacionalna klasifikacija zanimanja (2010.)]. Djelatnosti svih hrvatskih zdravstvenih radnika moraju biti regulirane zdravstvenim strukovnim zakonima, uključivo i specijalističko usavršavanje (specijalizacija, uža specijalizacija), a rad svih hrvatskih zdravstvenih radnika mora biti argumentirano i pravedno vrednovan. Biomedicinsko inženjerstvo je inženjerstvo u biologiji i medicini, a kao takvo je krovni pojam svekolikog inženjerstva i u hrvatskoj biomedicini i zdravstvu. Kliničko inženjerstvo je pak biomedicinsko inženjerstvo u kliničkom okružju. Biomedicinsko inženjerstvo nije samo dio suvremene medicine, već suvremena medicina ponajviše i napreduje upravo temeljem i pomoću biomedicinskog inženjerstva, pričem je kliničko inženjerstvo u zdravstvenim ustanovama jedna od glavnih djelatnosti koja zahtijeva specijaliste biomedicinskog inženjerstva [Službeni list Europske unije (2015.)]. Najsvježiji primjer i razvidni dokaz tome su i globalna događanja vezana uz covid-19. Biomedicinski inženjeri i medicinski fizičari su stručnjaci 7. i 8. razine sveučilišnog obrazovanja iz područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih i interdisciplinarnih znanost djelatni već desetljećima u području hrvatske biomedicine i zdravstva. Oni izravno i aktivno sudjeluju u provođenju zdravstvenih postupaka rabeći nerijetko najsloženije i najskuplje zdravstvene tehnologije, no već su dvadesetak godina na osobito diskriminirajući način pri samom dnu skale koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta I. vrste u zdravstvu te stupnja reguliranosti struke. Samo na gore predloženi bi se način postigla sigurnost, sljedivost, učinkovitost, djelotvornost te menadžment, osiguranje i kontrola kvalitete zdravstvenih tehnologija i zdravstvene zaštite pučanstva primjerene 21. stoljeću te na najveću moguću dobrobit bolesnika i njihovih obitelji, bolničkog osoblja, kliničkih ustanova, zdravstvenog sustava i hrvatskog društva u cjelini. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA 2022. GODINU, PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA 2022. GODINU Ovim putem u ime biologa u zdravstvu Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu izražava nezadovoljstvo i zahtijeva da se u Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva zdravstva za 2022. godinu uvrsti i donošenje Zakona kojim će se regulirati položaj biologa u zdravstvu (Zakon o djelatnosti biologa u zdravstvu). Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) stupio je na snagu 1.01.2019. godine te je u članku 155. st. 2. propisano da se zdravstvenim radnicima smatraju biolozi u zdravstvu ako obavljaju zdravstvenu djelatnost u procesu dijagnostike i liječenja, čime je reguliran status biologa kao zdravstvenih radnika. S obzirom na status biologa u zdravstvu kao zdravstvenih radnika nužno je da se djelatnost biologa u zdravstvu pravno regulira donošenjem posebnog zakona. Zakon bi predstavljao pravni temelj između ostalog za propisivanje ustrojstva, nadležnosti i načina rada komore, kao strukovne organizacije zdravstvenih radnika, a sve sukladno čl. 243. Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji propisuje da se ustrojstvo, nadležnost i način rada komore uređuje posebnim zakonom. Bez donošenja zakona kojim bi se reguliralo ustrojstvo, nadležnost i način rada komore, nema niti preduvjeta za reguliranje statusa biologa u zdravstvu kao zdravstvenih radnika koji se sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti obavezno učlanjuju u komore. Čime se direktno struku biologa u zdravstvu diskriminira u odnosu na regulirane profesije. Pri tome želimo napomenuti kako su sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) svi biolozi u zdravstvu visokoobrazovani radnici koji se obrazuju na diplomskom sveučilišnom studiju, koji završetkom obrazovanja stječu status magistar, magistra u skladu s posebnim zakonom. Ističemo kako upravo zbog našeg visokog obrazovanja u posebnom području znanstvene djelatnosti, trebamo imati reguliran status kroz poseban zakon i posebnu komoru na jednak način kako je reguliran status drugih visokoobrazovanih radnika kroz posebne zakone i komore u zdravstvu (primjerice Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 47/03) - Hrvatska psihološka komora, Zakon o medicinsko- biokemijskoj djelatnosti (NN 121/03 i 117/08)- Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Zakon o liječništvu (NN 121/03 i 117/08)- Hrvatska liječnička komora). Također, u članku 205. st. 3. propisano je da biolozi mogu izvršavati zdravstveno- inspekcijski nadzor, odnosno poslove zdravstvenog inspektora za nadzor kvalitete i sigurnosti medicinskih pripravaka ljudskog podrijetla namijenjenih liječenju (ljudski organi za presađivanje, tkivni presadci, stanice i krvni pripravci). Članak 166. propisuje da se na prava i dužnosti zdravstvenih radnika te druga pitanja koja nisu utvrđena Zakonom o zdravstvenoj zaštiti primjenjuju odredbe posebnih zakona o profesijama u zdravstvu. Također, u brojnim odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisane su aktivnosti nadležnih stručnih komora koje imaju, između ostalog, ulogu u izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad zdravstvenih radnika, u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije te obavezu učlanjivanja u stručne komore, što se sve provodi sukladno posebnom zakonu vezanom uz regulaciju dotične profesije. Osim iz gore navedenog, pravna osnovanost i opravdanost zahtjeva za uvrštavanjem Zakona o djelatnosti biologa u zdravstvu u Plan zakonodavnih aktivnosti za 2022. godinu proizlazi i iz odredbe članka 260. Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim je propisana obveza zdravstvenih ustanova da usklade svoj rad i poslovanje s odredbama navedenog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu predmetnog zakona, a koji je stupio na snagu 01. siječnja 2019. godine. Ujedno napominjemo kako smo odmah po stupanju na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti u više navrata obavijestili nadležno Ministarstvo zdravstva o potrebi donošenja posebnog zakona kojim će se regulirati naš status, i izrazili spremnost da sudjelujemo u radu radne skupine koja bi radila na pripremi nacrta zakona, jer smatramo da svojim iskustvom i stručnošću možemo doprinijeti donošenju kvalitetne zakonske regulative. Na naš prijedlog Ministarstvo nam je odgovorilo dopisom od 11. travnja 2019. Klasa: 023-03/19-01/96, Urbroj: 534-02-1-1/2-19-3 u kojem je navedeno da će Ministarstvo zdravstva uzeti u obzir sve naše prijedloge u postupku donošenja posebnog zakona, ali kako sukladno Planu normativnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske, predmetni zakon nije predviđen za donošenje u 2019. godini. Navedeno obrazloženje smo razumjeli i prihvatili jer je Zakon o zdravstvenoj zaštiti stupio na snagu 01.01.2019. godine, a Vlada Republike Hrvatske je Plan normativnih aktivnosti donijela 10.01.2019. godine. Međutim, ne možemo razumjeti i prihvatiti da u Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti u području zdravstva za 2020. i 2021. godinu, dakle više od dvije godine nakon stupanja na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti nije predviđeno reguliranje našeg statusa kroz poseban zakon. Napominjemo da smo posljednji put 19. lipnja 2020. godine poslali nadležnom Ministarstvu zdravstva ponovnu zamolbu da nas se uvrsti u Prijedlog zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu. S poštovanjem, Izv.prof.dr.sc. Feodora Stipoljev, mag.biol.mol., predsjednica HDBUZ-a Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 JASNA MATIĆ (Voditeljica Strukovnog razreda za medicinsko laboratorijsku djelatnost HKZR-a) OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA 2022. GODINU, PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA 2022. GODINU Jasna Matić, Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za medicinsko laboratorijsku djelatnost Poštovani, Nedopustivo je od strane Ministarstva zdravstva da utvrđuje Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti iz svoga djelokruga i da provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za 2022. godinu uz Obrasce prethodne procjene dok postoji neispunjen Plan zakonodavnih aktivnosti ministarstva zdravstva još iz 2017.godine do danas pa su nedoneseni zakoni i/ili izmjene i dopune postojećih sljedećih strukovnih zakona od vitalnog značaja za zdravstvo: - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu (EU) : NN 121/03, 117/08, 57/11 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o primaljstvu (EU); NN 120/08, 145/10 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti (EU);NN 120/08 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnostima u zdravstvu (EU): NN 87/09 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti (EU) ;NN 121/03, 117/08 - Zakon o liječništvu (EU) ;NN 121/03, 117/08 - Zakon o ljekarništvu (EU); NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08 Nejasno je da li Vlada Republike Hrvatske koja donosi Plan zakonodavnih aktivnosti u kojem su sadržani svi nacrti prijedloga zakona koje se planira utvrditi tijekom razdoblja za koje se Plan zakonodavnih aktivnosti donosi ima povratne informacije i uvid da se struka ostavila posve po strani i to još od 2017.godine! Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika čeka od 2011.godine izmjene i dopune Zakona o djelatnostima u zdravstvu kojima se do danas nije pristupilo a slična situacija je i sa drugim strukovnim zakonima. Smatramo ispravnim i neodgodivim, prioritetno riješiti sve neodrađene a planirane aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva zdravstva prema Vladi Republike Hrvatske a i nama zdravstvenim radnicima čije su profesije regulirane Direktivama Europske komisije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Hrvatski liječnički sindikat OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA 2022. GODINU, PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA 2022. GODINU Poštovani! U prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva zdravstva za 2022. nije uvršten Zakon o radno-pravnom statusu liječnika iako je rad na izradi prijedloga tog Zakona započeo prije pojave epidemije, ali je zbog epidemije i prekinut . S obzirom na mnogobrojne neriješene probleme vezano uz položaj liječnika u RH, (između ostalog i još uvijek neriješene nereprezentativnosti Hrvatskog liječničkog sindikata), smatram da je Zakon o radno-pravnom statusu liječnika akt koji treba donijeti u što kraćem roku. Rješavanje problema liječnika bi trebao biti jedan od prioriteta MInistarstva zdravstva, osobito nakon iznimnih napora koje smo podnijeli u epidemiji, kao i s obzirom na stalno rastući trend odlazaka liječnika u inozemstvo. Stoga Hrvatski liječnički sindikat predlaže i traži uvrštenje Zakona o radno-pravnom statusu liječnika u prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva zdravstva RH za 2022. godinu. S poštovanjem, Mr.sc. Renata Čulinović-Čaić, dr.med., predsjednica HLS-a Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Alan Štimac OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA 2022. GODINU, PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA 2022. GODINU U prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti za Ministartstva zdravstva za 2022.godinu nedostaje aktinvosti donošenje novog Zakona o zaštiti od buke koji je donešen 2009.g. i do sada ima puno dopuna i izmjeni koje u konačnici ne obuhvaćaju sve odrednice i preporuke koje proizlaze iz zakonske i stručne literature EK, WHO za područje Europe iz područja buke okoliša kao i štetnih utjecaja buke na ljudsko zdravlje. Podsjećam da temeljem važećeg Zakona sve do danas nije donešena nacionalna strategija čime se potvrđuje nemogućnost provedbi ciljeva koje bi trebala postaviti nacionalna strategija. Paraleleno sa nužnim donošenjem Zakona o zaštiti od buke potrebno je donijeti i niz podzakonskih akata poglavito iz područja ocjene buke okoliša, ovlaštenja pravnih osoba, stručnih ispita itd. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.