Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.2 „Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Davor Lamešić  , 1.PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Savjetovanje u poljoprivredi rade ovlašteni agronomi licencirani od strane Agronomske komore Nije prihvaćen Programi osposobljavanja za teme koje su predmet natječaja nisu isključivo vezani uz agronomsku struku kao što je npr. upravljanje dronom i sl. U Hrvatsku agronomsku komoru se radi zastupanja i usklađivanja zajedničkih interesa, zaštite javnog interesa i zaštite interesa trećih osoba dobrovoljno udružuju agronomi koji obavljaju stručne i savjetodavne poslove u poljoprivredi.
2 Business Solution Consulting j.d.o.o. za savjetovanjem u vezi s poslovanjem  , 1.PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Da bi se pružila usluga mora se imati ovlaštenje. Hrvatska Agronomska Komora ovlaštenje ima kao institucija, ali ne zadovoljava uvjete PRILOG 7, gdje se navodi u točki OPČI PODATCI O KORISNIKU, stavak 1, podstavak 8, gdje se navodi: Broj stalno zaposlenih stručnih osoba predviđenih za predavače na tečajevima (tu treba staviti opciju VANJSKI SURADNICI PREDAVAČI). Nije prihvaćen Hrvatska agronomska komora nije prihvatljiv korisnik u sklopu ovoga Natječaja.
3 Romeo Jukić  , 1.PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA-PRIHVATLJIVI KORISNICI Prema zakonu NN 51/15 i pravilniku NN74/2019 Hrvatska agronomska komora je pravna osoba sa javnim ovlastima koja obavlja stručne i savjetodavne poslove u poljoprivredi Nije prihvaćen Hrvatska agronomska komora obavlja sljedeće poslove kao javne ovlasti: 1. vodi Popis ovlaštenih agronoma 2. daje, obnavlja i oduzima ovlaštenja agronomima za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe 3. daje suglasnost za osnivanje ureda ovlaštenih agronoma 4. utvrđuje visinu upisnine i članarine za Komoru 5. utvrđuje profesionalne obveze članova i njihovo obavljanje u skladu s kodeksom agronomske etike i dobre agronomske prakse 6. provodi stručne ispite za ovlaštene agronome sukladno Pravilniku o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita koji donosi ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: ministar) 7. kao nadležno tijelo za reguliranje profesije agronoma, provodi postupak provjere usklađenosti inozemne obrazovne kvalifikacije agronoma s odgovarajućom obrazovnom kvalifikacijom koja se stječe u Republici Hrvatskoj i postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, sukladno posebnom propisu koji donosi Komora. 8. druge poslove koji su ovim i posebnim zakonima utvrđeni kao javne ovlasti Komore. Prihvatljivi korisnici u sklopu ovoga Natječaja su pravne osobe registrirane za djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe.
4 Business Solution Consulting j.d.o.o. za savjetovanjem u vezi s poslovanjem 1.PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA, 1.1Izmjena i/ili ispravak otvorenog Natječaja Korisnici koji se mogu javiti na ovaj natječaj moraju zadovoljiti uvjete Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera RR RH za razdoblje 2014.-2020. čl.4. (izmjena čl.8) stavak 1, podstavak b) koji glasi: posjedovanje odgovarajućih certifikata i/ili licence i/ili akata nadležnog tijela (u Natječaju treba naglasiti ovaj stavak). Ako se vežemo na PRILOG I, prihvatljivi korisnici, tada bilo tko može vršiti savjetovanje i edukaciju ako ima dovoljno radnog iskustva u struci koja NIJE jasno definirana ovim natječajem (NN 31/2021). Primljeno na znanje U Prilogu 1 Natječaja propisano je tko su prihvatljivi korisnici, kao i uvjeti prihvatljivosti koje korisnici moraju ispuniti prilikom podnošenja zahtjeva za potporu. Radno iskustvo i iskustvo u struci mora biti iz područja na koje se odnosi tema koja je predmet prijavljenog Programa stručnog osposobljavanja.
5 Business Solution Consulting j.d.o.o. za savjetovanjem u vezi s poslovanjem 1.PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA, 1.1Izmjena i/ili ispravak otvorenog Natječaja Prema Prilogu I ovog natječaja, stavak UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA, točka 1.) Korisnici su pravne osobe registrirane za djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe. Točka 2.) Stručne osobe korisnika koje provode stručne tečajeve moraju imati: - završen preddiplomski/diplomski sveučilišni studij iz područja biotehničkih znanosti/biomedicine i zdravstva/ društvenih/prirodnih/tehničkih znanosti ovisno o području iz kojeg se provodi tečaj - najmanje 3 godine radnog iskustva u struci najmanje 1 godinu radnog iskustva iz područja na koje se odnosi tema koja je predmet prijavljenog Programa stručnog osposobljavanja. NIGDJE SE TOČNO NE NAVODI KOJA TO MORA BITI STRUKA Primljeno na znanje Radno iskustvo i iskustvo u struci mora biti iz područja na koje se odnosi tema koja je predmet prijavljenog Programa stručnog osposobljavanja, što je vidljivo iz Priloga 1, točke 2. Natječaja.
6 Business Solution Consulting j.d.o.o. za savjetovanjem u vezi s poslovanjem 2.POSTUPAK DODJELE POTPORE, 5.5.Uvjeti i način podnošenja zahtjeva za potporu PRILOG 3 ovog natječaja navodi da se može prijava izvršiti putem AGRONET, što je u tom slučaju s institucijama koje nemaju mogućnost prijave na AGRONET? A to je obvezni postupak/dokumentacija za koju nije moguća dopuna. Da bi korisnik bio upisan u AGRONET mora biti korisnik potpora. Kako se jasno navodi u vodiču za EKPRRiR: Zahtjev za potporu podnosi se Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: APPRRR) u elektronskom obliku putem AGRONET sustava (u daljnjem tekstu: AGRONET), a svaki korisnik mora biti prethodno upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (EKPRRiR). Upisom u EKPRRiR korisnik dobiva pristupne podatke, odnosno korisničko ime i zaporku, putem e-maila (koji je naveo prilikom upisa), pomoću kojih pristupa AGRONET-u. Pravo na upis u EKPRRiR imaju pravne osobe, fizičke osobe i obrti, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Pravne i fizičke osobe se u EPKRRiR upisuju putem OIB-a, a obrti putem Matičnog broja obrta (MBO). Fizičke osobe tipa Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava predaju Zahtjev za upis/promjenu podataka u EKPRRiR kao fizička osoba. Primljeno na znanje Pravo na upis u Evidenciju korisnika imaju, među ostalim, pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a upisuju se putem OIB-a.
7 Romeo Jukić 2.POSTUPAK DODJELE POTPORE, 5.5.Uvjeti i način podnošenja zahtjeva za potporu Hrvatska agronomska komora nema u posjedu zemlju niti je upisana u Agronet, takav natječaj isklučio bi za ubuduće sve ovlaštene agronome koji rade preko Komore. Smatram da tu treba razmotriti opciju druge evidencije. Nije prihvaćen Hrvatska agronomska komora nije prihvatljiv korisnik u sklopu ovoga Natječaja.
8 Romeo Jukić 3.3.Postupci nabave prije podnošenja zahtjeva za isplatu, 3.1.1.Postupci nabave za obveznike primjene propisa o javnoj nabavi (isključujući provedbu jednostavne nabave) Hrvatska agronomska komora ne podlježe javnoj nabavi, samim tim taj članak je sporan. Nije prihvaćen Hrvatska agronomska komora nije prihvatljiv korisnik u sklopu ovoga Natječaja.