Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o obrascu prethodne procjene za Zakon o osobnoj asistenciji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Regionalni industrijski sindikat OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Ispred inicijative ''Osobni asistenti zajedno'', koju je pokrenuo Regionalni industrijski sindikat, s ciljem sindikalnog organiziranja osobnih asistenata u svrhu poboljšanja njihovih radnih uvjeta, materijalnih prava i položaja na tržištu rada, koja trenutno okuplja više od stotinu osobnih asistenata/ica, izražavamo zabrinutost što iz Obrasca prethodne procjene Zakona o osobnoj asistenciji proizlazi da se Zakonom neće značajnije poboljšati položaj i uvjeti rada radnika i radnica koji obavljaju posao osobnih asistenata. Težak položaj osobnih asistenata ogleda se u činjenici da ih velika većina radi na ugovorima na određeno dulji niz godina, da su drastično potplaćeni u odnosu na kompleksnost posla koji u pravilu uvijek nadilazi zadane okvire usluge, koja je prije svega socijalizacijskog karaktera, te da im u pravilu nije osigurana dostatna edukacija i supervizijska potpora za obavljanje posla. Također, u nizu slučajeva izloženi su ozbiljnim psihološkim pritiscima, stresnim situacijama, fizičkim naporima, a sve bez adekvatne potpore, i zaštite u pojedinim slučajevima, od strane poslodavaca te sustava u cjelini. Kroz zakonodavni okvir trebaju se osigurati mehanizmi i financiranje koji će omogućiti dugotrajno zaposlenje osobnih asistenata preko ugovora o radu na neodređeno, da im se osiguraju profesionalna edukacija i redovita supervizija, te da se plaće povećaju na prihvatljivu razinu s obzirom na zahtjevnost samog posla, te da se poboljša njihov status na tržištu rada, kroz reguliranje statusa zanimanja te stvaranje poticajnih uvjeta za sklapanje kolektivnog ugovora za ovu skupinu radnika ili njihovo uključivanje u postojeći kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi – u tu svrhu, predložili smo izmjene u poglavlju 5 Obrasca, a koje bi trebale indicirati da će se novim Zakonom u značajnoj mjeri utjecati na poboljšanje radnih uvjeta i položaja osobnih asistenata/ica. Nije prihvaćen Zakonom o osobnoj asistenciji definirati će se uvjeti i kriteriji za ostvarivanje prava, te način procjene razine potrebne podrške osoba s invaliditetom, uvjete za pružatelje usluge, uvjete za osobne asistente, tumače/prevoditelje hrvatskog znakovnog jezika i videće pratitelje, način financiranja te druga pitanja povezana s uslugom osobne asistencije. Prava koja proizlaze iz rada definirana su Zakonom o radu.
2 Sonja Juričić Cvitan OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Centar UP2DATE dostavlja sljedeće komentare: I. S obzirom na to da je u Obrascu prethodne procjene navedeno da bi Zakon pridonosio osiguravanju održivosti usluge osobne asistencije, nije jasno što znači formulacija da bi Zakon „normativno uredio projektnu aktivnost kao pravo“. Postavlja se pitanje tko ima to pravo, pružatelj usluge ili korisnik, te, ako će „projektna aktivnost“ biti „pravo“, na koji način će pružatelj usluge/korisnici ostvarivati to svoje „pravo“ na „projektnu aktivnost“, kao i, ako se i dalje radi o projektnoj aktivnosti, kako će se osigurati održivost te „projektne aktivnosti“. Ako će se raditi o redovnoj aktivnosti onda je ova formulacija zbunjujuća te se predlaže navesti da bi Zakon „normativno uredio uslugu osobnog asistenta, uslugu tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika, te uslugu videćeg pratitelja osobama s invaliditetom kao redovnu aktivnost“ ili sl. Opreza radi, ako bi to i dalje bila projektna aktivnost uređena kao pravo, predlaže se zakonom jasno definirati obveze tijela koja pokreću postupak provedbe projektne aktivnosti, a osobito obvezu da se osigura kontinuitet pružanja usluge kroz projektnu aktivnost, rokove (kako bi se osigurao kontinuitet pružanja usluge), prekršajne/disciplinske odredbe u slučaju kršenja tih obveza i rokova, kao i propisati obvezu da se iz državnog proračuna osiguravaju plaće za radna mjesta asistenata/pratitelja/ tumača/prevoditelja u slučaju prekida projektne aktivnosti između dvije faze. II. S tim u vezi, usluga osobnog asistenta se, po mnogim karakteristika, razlikuje od usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika, te usluge videćeg pratitelja osobama s invaliditetom. Između ostalog, osobni asistent pruža uslugu jednoj osobi/korisniku u dužem vremenskom trajanju, a tumač/prevoditelj hrvatskog znakovnog jezika, te videći pratitelj pruža uslugu, prema zahtjevu osoba/korisnika, te je uobičajno kraćeg vremenskog trajanja i može, čak u jednom danu, pružati uslugu i većem broju osoba/korisnika. Slijedom navedenog, nije primjereno ove druge dvije kategorije svrstavati pod kategoriju osobnog asistenta, niti je primjereno da se Zakon koji uređuje ove dvije kategorije nosi naziv „Zakon o osobnoj asistenciji“. Stoga se predlaže izmijeniti naziv tako da glasi „Zakon o osobnoj asistenciji i srodnim uslugama“ ili „Zakon o pružanju usluga asistencije osobama s invaliditetom“ ili sl. III. Predlaže se zakonom urediti plaću asistenta/pratitelja/tumača/prevoditelja i druga prava iz radnog odnosa, na isti način kao i javni službenici u sustavu socijalne skrbi sukladno kolektivnom ugovoru, koja se financiraju iz državnog proračuna/javnih izvora. S obzirom na to da asistenti/pratitelji/tumači/prevoditelji obavljaju poslove u pravilu izvan poslovnih prostorija poslodavca, u domu korisnika i na terenu, u različitim uvjetima i vremenskim prilikama, izloženi potencijalnim bolestima (pratnje u domovima zdravlja, bolnicama i sl.) i drugim opasnostima (promet, nepristupačan teren), često u visoko stresnim situacijama te imaju veliku odgovornost za korisnika, smatramo da je, imajući u vidu posebne uvjete rada, nužno povećanje sadašnjih plaća asistenta/pratitelja/tumača/prevoditelja te smo mišljenja da bi odgovarajuća početnička plaća trebala biti barem 6.500,00 neto. Navedeno bi bilo i dodatna motivacija za zapošljavanje na navedenim radnim mjestima jer, trenutno, zbog niskih plaća, udruge imaju poteškoća s pronalaženjem radnika što se odražava na kvalitetu usluge podrške, odnosno na pravo osoba s invaliditetom na kvalitetnu uslugu podrške. IV. Predlaže se zakonom urediti program edukacije asistenta/pratitelja/tumača/prevoditelja i ostala pitanja vezano uz edukaciju. Djelomično prihvaćen I. izmijenjeno na način da glasi: Donošenjem Zakona o osobnoj asistenciji normativno bi se uredila usluga osobnog asistenta, usluga tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika, te usluga videćeg pratitelja osobama s invaliditetom. Zakonom o osobnoj asistenciji će se definirati uvjeti i kriteriji za ostvarivanje prava, te način procjene razine potrebne podrške osoba s invaliditetom, uvjeti za pružatelje usluge, uvjeti za osobne asistente, tumače/prevoditelje hrvatskog znakovnog jezika i videće pratitelje, način financiranja te druga pitanja povezana s uslugom osobne asistencije. Također će se primijeniti i na ostatak teksta u Obrascu radi jasnoće. Naime, prilikom donošenja zakona potrebno je navesti na koji će se način osigurati sredstava potrebna za provođenje konkretnog zakona, npr.“ Sredstva za provođenje Zakona osigurati će se u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu ------ Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike“. Na ovaj način osigurava se održivost pružanja usluge. II. naziv „Zakon o osobnoj asistenciji“ dogovoren je na sastanku Radne skupine i kao takav je prihvaćen od strane članova Radne skupine. Prijedlog će se razmotriti na sastancima radne skupine za izradu Nacrta prijedloga zakona. Prijedlog će se razmotriti na sastancima radne skupine za izradu Nacrta prijedloga zakona.
3 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Točka 2.1. Tekst "Osobna asistencija se već dugi niz godina provodi kao projektna aktivnost udruga osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom financiranih kroz projekte i programe udruga putem sredstava europskih fondova i putem sredstava državnog proračuna i djela prihoda od igara na sreću." zamijeniti s "„Osobna asistencija se od 2006. provodi kao projektna aktivnost udruga osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom financiranih kroz projekte i programe udruga putem sredstava državnog proračuna i djela prihoda od igara na sreću i putem sredstava europskih fondova.“ Tekst 2.2. zamijeniti s “Zakon o osobnoj asistenciji pridonosio bi prvenstveno osiguravanju održivosti usluge osobne asistencije, i na taj način daljnjem osiguravanju neovisnog življenja i uključenosti u zajednicu osoba s invaliditetom, te unapređenju osiguravanju pristupačnosti. “ 2.3. Nakon Teksta "Zakon o osobnoj asistenciji postoji u Republici Sloveniji, Kraljevini Danskoj, Kraljevini Švedskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije." dodati "U Srbiji i Litvi osobna asistencija ugrađena je u Zakon o socijalnoj skrbi." Djelomično prihvaćen Predlažemo da navedeni tekst glasi: „Osobna asistencija se od 2006. provodi kao projektna aktivnost udruga osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom financiranih kroz projekte i programe udruga putem sredstava državnog proračuna i djela prihoda od igara na sreću, a od 2015. godine i putem sredstava europskih fondova.“
4 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Tekst u točki 3.1. zamijeniti s "Osiguravanje neovisnog življenja i uključenosti u zajednicu osobe s invaliditetom i unapređenje kvalitete života obitelji, te osiguravanje pristupačnosti.". Prihvaćen Komentar se prihvaća.
5 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA 4.1. Tekst "Donošenje Zakona o osobnoj asistenciji" zamijeniti s "Donošenje Zakona o osobnoj asistenciji i pripadajućih podzakonskih akata". 4.2. Tekst obrazloženja "Nastavak osiguravanja usluge osobne asistencije kroz projekte i programe udruga osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom." zamijeniti s "Nastavak osiguravanja usluge osobne asistencije kroz projekte i programe udruga osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom koji ne garantiraju održivost usluge.". Nije prihvaćen Temeljem Zakona o procijeni učinaka članka 2. stavka 1. postupak procjene učinaka propisa je postupak pripreme i izrade nacrta prijedloga zakona, a ne podzakonskih akata. Predložena dopuna ne utječe na donošenje Zakona o osobnoj asistenciji za koji smo se iz svega predloženog opredijelili.
6 Regionalni industrijski sindikat OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Predlažemo sljedeće izmjene teksta Obrasca: Točka 5.4.4. ''Status regulirane profesije'', mjerilo učinka ''Veliki'', umjesto ''Ne'' staviti ''Da'' Točka 5.4.8. ''Odnos između privatnog i poslovnog života'', mjerilo učinka ''Veliki'', umjesto ''Ne'' staviti ''Da'' Točka 5.4.9. ''Dohodak radnika odnosno samozaposlenih osoba'', mjerilo učinka ''Veliki'', umjesto ''Ne'' staviti ''Da'' Točka 5.4.10. ''Pravo na kvalitetu radnog mjesta'', mjerilo učinka ''Veliki'', umjesto ''Ne'' staviti ''Da'' Točka 5.4.11. ''Ostvarivanje prava na mirovinu i drugih radnih prava'', mjerilo učinka ''Veliki'', umjesto ''Ne'' staviti ''Da'' Točka 5.4.12. '' Status prava iz kolektivnog ugovora i na pravo kolektivnog pregovaranja'', mjerilo učinka ''Veliki'', umjesto ''Ne'' staviti ''Da'' Nije prihvaćen 5.4.4.ne prihvaća se jer predložena izmjena učinaka ne sadrži obrazloženje na kojem se izmjena temelji, i iz kojeg bi bilo vidljivo da treba učinak označiti drugačije od onog kako ga je označio stručni nositelj budući da se ovdje radi o zanimanju a ne zvanju 5.4.8. ne prihvaća se jer predložena izmjena učinaka ne sadrži obrazloženje na kojem se izmjena temelji, i iz kojeg bi bilo vidljivo da treba učinak označiti drugačije od onog kako ga je označio stručni nositelj. 5.4.9. plaće radnika i druga prava radnika definiraju se propisima kojima se uređuju prava iz radnog odnosa i zapošljavanja. Zakon o osobnoj asistenciji definirati će pravo na uslugu osobnog asistenta, tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika videćeg pratitelja. 5.4.10. prava radnika definiraju se propisima kojima se uređuju prava iz radnog odnosa i zapošljavanja. Zakon o osobnoj asistenciji definirati će pravo na uslugu osobnog asistenta, tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika videćeg pratitelja. 5.4.11.Prava po osnovi rada definiraju se propisima kojima se uređuju prava iz radnog odnosa i zapošljavanja, te propisima mirovinskoga osiguranja. Zakon o osobnoj asistenciji definirati će pravo na uslugu osobnog asistenta, tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika videćeg pratitelja. 5.4.12. plaće radnika i druga prava radnika definiraju se propisima kojima se uređuju prava iz radnog odnosa i zapošljavanja. Zakon o osobnoj asistenciji definirati će pravo na uslugu osobnog asistenta, tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika videćeg pratitelja
7 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA U točki 5.3.1. pod mjerilo učinka "neznatan" riječ "NE" zamijeniti s "DA" U točki 5.3.7. dodati učinak "Povećanje broja zaposlenih osoba", a pod mjerilo učinka "mali" riječ "NE" zamijeniti s "DA" Tekst u točki 5.3.8 zamijeniti sa tekstom "Zakon o osobnoj asistenciji normativno bi uredio projektnu aktivnost kao pravo, definirao bi uvjete i kriterije za ostvarivanje prava, te način procjene razine potrebne podrške osoba s invaliditetom, uvjete za pružatelje usluge, uvjete za osobne asistente, tumače/prevoditelje hrvatskog znakovnog jezika i videćeg pratitelje, način financiranja te druga pitanja povezana s uslugom osobne asistencije. Na taj način utjecao bi na osobe s invaliditetom da ostvare mogućnost neovisnog življenja i veću uključenosti u zajednicu. Ujedno bi utjecao i na povećanje kvalitete pružanja usluge udruga osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom te na javne ustanove koje pružaju socijalne usluge, kao i na druge pružatelje socijalnih usluga koji ispunjavaju uvjete za pružanje socijalnih usluga obzirom da bi se navedenim propisom utvrdilo tko može biti pružatelj usluge osobne asistencije i pod kojim uvjetima. Također bi utjecao i na zapošljavanje osobnog asistenta/tumača/videćeg pratitelja u smislu uvjeta koje mora ispunjavati za pružanje neposredne podrške osobi s invaliditetom.". Točka 5.3.19. dodati adresat "Obitelj" i pod mjerilo učinka "Veliki" riječ "Ne" zamijeniti s "Da". Tekst u točki 5.3.20 zamijeniti s tekstom "Zakon o osobnoj asistenciji normativno bi uredio projektnu aktivnost kao pravo, definirao bi uvjete i kriterije za ostvarivanje prava, te način procjene razine potrebne podrške osoba s invaliditetom, uvjete za pružatelje usluge, uvjete za osobne asistente, tumače/prevoditelje hrvatskog znakovnog jezika i videće pratitelje, način financiranja te druga pitanja povezana s uslugom osobne asistencije. Na taj način utjecao bi na osobe s invaliditetom da ostvare mogućnost neovisnog življenja i uključenosti u zajednicu, a obiteljima bi se unaprijedila kvaliteta življenja. Ujedno bi utjecao i na povećanje kvalitete pružanja usluge udruga osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom te na javne ustanove koje pružaju socijalne usluge, kao i na druge pružatelje socijalnih usluga s obzirom na to da bi se navedenim propisom utvrdilo tko može biti pružatelj usluge osobne asistencije i pod kojim uvjetima. Također bi utjecao i na zapošljavanje osobnog asistenta/tumača/videćeg pratitelja u smislu uvjeta koje mora ispunjavati za pružanje neposredne podrške osobi s invaliditetom.". 5.4.13. Dodati učinak "Uvrštavanje zanimanja osobni asistent u nomenklaturu zanimanja" i u mjerilo učinka "Mali", riječ "Ne" zamijeniti s riječi "Da". Tekst u točki 5.4.14. zamijeniti s tekstom "Zakon o osobnoj asistenciji utjecao bi na udruge osoba s invaliditetom i udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom, te na javne ustanove koje pružaju socijalne usluge, kao i na druge pružatelje socijalnih usluga koji ispunjavaju uvjete za pružanje socijalnih usluga obzirom da bi se navedenim propisom utvrdilo tko može biti pružatelj usluge osobne asistencije i pod kojim uvjetima. Također bi utjecalo i na zapošljavanje osobnih asistenata/tumača/videćeg pratitelja u smislu uvjeta koje mora ispunjavati za pružanje neposredne podrške te veću motivaciju zbog uvrštavanja u nomenklaturu zanimanja.". Tekst u točki 5.4.26. zamijeniti s tekstom "Zakon o osobnoj asistenciji imao bi utjecaj na povećanje kvalitete pružanja usluge udruge osoba s invaliditetom i udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom, te na javne ustanove koje pružaju socijalne usluge, kao i na druge pružatelje socijalnih usluga koje ispunjavaju uvjete za pružanje socijalnih usluga, obzirom da bi se navedenim propisom utvrdilo tko može biti pružatelj usluge osobne asistencije i pod kojim uvjetima. Također bi utjecalo i na zapošljavanje osobnih asistenata/tumača/videćih pratitelja u smislu uvjeta koje mora ispunjavati za pružanje neposredne podrške.". Tekst u točki 5.6.10. zamijeniti s tekstom "Sukladno Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom kroz navedeni Zakon olakšao bi se komunikacijski i orijentacijski pristup javnim objektima i prostorima otvorenim za javnost, osiguralo neovisno življenje i uključenost u zajednicu, te osobna pokretljivost.". Tekst u točki 5.6.23. zamijeniti s "Sukladno Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom kroz navedeni Zakon olakšao bi se komunikacijski i orijentacijski pristup javnim objektima i prostorima otvorenim za javnost, osiguralo neovisno življenje i uključenost u zajednicu, te osobna pokretljivost osobe s invaliditetom.". U točki 5.6.24. riječ "Da" upisati u "Izravni učinak veliki" i "Adresati veliki" Djelomično prihvaćen 5.3.1.ne prihvaća se jer smo mišljenja da donošenje ovoga propisa ne utječe na demografski trend, prirodno kretanje stanovništva, stupu nataliteta i mortaliteta i stopu rasta stanovništva i dr. 5.3.7. ne prihvaća se jer predložena izmjena učinaka ne sadrži obrazloženje na kojem se izmjena temelji, i iz kojeg bi bilo vidljivo da treba učinak označiti drugačije od onog kako ga je označio stručni nositelj. I ne utječe na konačni rezultat prethodne procjene socijalnih učinaka. Prihvaćeno na način da obuhvati i primjedbu vezanu uz „projektnu aktivnost“ radi jasnoće teksta. Slijedom navedenog tekst glasi: Zakon o osobnoj asistenciji normativno bi uredio uslugu osobnog asistenta, uslugu tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika i uslugu videćeg pratitelja, definirao bi uvjete i kriterije za ostvarivanje prava, te način procjene razine potrebne podrške osoba s invaliditetom, uvjete za pružatelje usluge, uvjete za osobne asistente, tumače/prevoditelje hrvatskog znakovnog jezika i videćeg pratitelje, način financiranja te druga pitanja povezana s uslugom osobne asistencije. Na taj način utjecao bi na osobe s invaliditetom da ostvare mogućnost neovisnog življenja i veću uključenosti u zajednicu. Ujedno bi utjecao na udruge osoba s invaliditetom i udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom te na javne ustanove koje pružaju socijalne usluge, kao i na druge pružatelje socijalnih usluga koji ispunjavaju uvjete za pružanje socijalnih usluga obzirom da bi se navedenim propisom utvrdilo tko može biti pružatelj usluge osobne asistencije i pod kojim uvjetima. Navedeno bi pridonijelo povećanju kvalitete pružanja usluge osobne asistencije. Također bi utjecao i na zapošljavanje osobnog asistenta, tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika i videćeg pratitelja u smislu propisivanja uvjeta koje mora ispunjavati za pružanje neposredne podrške osobi s invaliditetom. Prihvaćeno na način da obuhvati i primjedbu vezanu uz „projektnu aktivnost“ radi jasnoće teksta. Zakon o osobnoj asistenciji normativno bi uredio uslugu osobnog asistenta, uslugu tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika i uslugu videćeg pratitelja, definirao bi uvjete i kriterije za ostvarivanje prava, te način procjene razine potrebne podrške osoba s invaliditetom, uvjete za pružatelje usluge, uvjete za osobne asistente, tumače/prevoditelje hrvatskog znakovnog jezika i videćeg pratitelje, način financiranja te druga pitanja povezana s uslugom osobne asistencije. Na taj način utjecao bi na osobe s invaliditetom da ostvare mogućnost neovisnog življenja i veću uključenosti u zajednicu, a obiteljima bi se unaprijedila kvaliteta življenja. Ujedno bi utjecao na udruge osoba s invaliditetom i udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom te na javne ustanove koje pružaju socijalne usluge, kao i na druge pružatelje socijalnih usluga koji ispunjavaju uvjete za pružanje socijalnih usluga obzirom da bi se navedenim propisom utvrdilo tko može biti pružatelj usluge osobne asistencije i pod kojim uvjetima. Navedeno bi pridonijelo povećanju kvalitete pružanja usluge osobne asistencije. Također bi utjecao i na zapošljavanje osobnog asistenta, tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika, videćeg pratitelja u smislu propisivanja uvjeta koje mora ispunjavati za pružanje neposredne podrške osobi s invaliditetom. 5.4.13. Zakonom o osobnoj asistenciji definirati će pravo na uslugu osobnog asistenta, tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika i videćeg pratitelja, a neće se usmjeravati na uvrštavanje zanimanja u nomenklaturu zanimanja. 5.4.14. Zakonom o osobnoj asistenciji definirati će pravo na uslugu osobnog asistenta, tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika videćeg pratitelja, a ovim propisom se neće regulirati zanimanje kao takvo. 5.4.26. na način da glasi: Zakon o osobnoj asistenciji imao bi utjecaj na udruge osoba s invaliditetom i udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom, te na javne ustanove koje pružaju socijalne usluge, kao i na druge pružatelje socijalnih usluga koje ispunjavaju uvjete za pružanje socijalnih usluga, obzirom da bi se navedenim propisom utvrdilo tko može biti pružatelj usluge osobne asistencije i pod kojim uvjetima. Navedeno bi pridonijelo povećanju kvalitete pružanja usluge osobne asistencije. Također bi utjecao i na zapošljavanje osobnih asistenata, tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika, videćih pratitelja u smislu propisivanja uvjeta koje mora ispunjavati za pružanje neposredne podrške. 5.6.10. Ne prihvaća se jer se izdvaja komunikacijski i orijentacijski pristup a nije obuhvaćen npr. fizički pristup, što bi predstavljalo diskriminaciju u odnosu na vrstu oštećenja. Mišljenja smo da je postojeći tekst dovoljno jasan te se predloženim izmjena sadržajno ne bi ništa promijenilo. 5.6.23. Ne prihvaća se jer se izdvaja komunikacijski i orijentacijski pristup a nije obuhvaćen npr. fizički pristup, što bi predstavljalo diskriminaciju u odnosu na vrstu oštećenja. Mišljenja smo da je postojeći tekst dovoljno jasan te se predloženim izmjena sadržajno ne bi ništa promijenilo. 5.6.24.ne prihvaća se jer u izravnim učincima nije označen veliki učinak po ni jednoj točki, kao ni u veličini adresata.