Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o obrascu prethodne procjene za Zakon o inkluzivnom dodatku

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sonja Juričić Cvitan OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Centar UP2DATE dostavlja sljedeće komentare: I. Sukladno Obrascu prethodne procjene RH se obvezala, prema nizu drugih međunarodnih instrumenata koji promiču pravo osoba s invaliditetom na život u zajednici na ravnopravnoj osnovi s drugim građanima, čiji je sadržaj uključen u nacionalne politike, strategije i programe s ciljem izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom. Također se navodi da bi ovaj Zakon pridonosio primjerenom životnom standardu i boljoj socijalnoj zaštiti, te izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom za sudjelovanje u svakodnevnom životu zajednice na ravnopravnoj osnovi s osobama bez invaliditeta. S obzirom na to da se radi o dodatku koji bi, prema navedenom, trebao pridonijeti izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom za sudjelovanje u svakodnevnom životu zajednice na ravnopravnoj osnovi s osobama bez invaliditeta, predlažemo da u Nacrtu prijedloga zakona pravo na dodatak ne ovisi o drugim prihodima i/ili imovini osobe s invaliditetom koje ona ostvaruje na temelju radnih, nasljednih ili nekih drugih prava (plaća, mirovina, nekretnine i sl.), kao što je to sada propisano, primjerice, za osobnu invalidninu, doplatak za njegu i pomoć i dr., nego isključivo o činjenici invaliditeta. U suprotnom se onda ne bi radilo o izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom za sudjelovanje u svakodnevnom životu zajednice na ravnopravnoj osnovi s osobama bez invaliditeta. Naime, ako osoba s invaliditetom ne bi mogla ostvariti inkluzivni dodatak jer ima prava iz nekih drugih područja (plaća, mirovina, nekretnine i sl.), a ima invaliditet koji ograničava njezino sudjelovanje u svakodnevnom životu zajednice (primjerice, mora koristiti skuplji taxi jer joj je vožnja jeftinijem tramvajem ograničavajuća zbog invaliditeta), onda ona nikako nije izjednačena s osobom koja ima, recimo, ta ista imovinska prava, a nema invaliditet (pa može bez problema koristiti jeftiniji tramvaj). Iz navedenog jasno proizlazi da bi osoba s invaliditetom, koja ne bi ostvarila dodatak zbog svog imovnog stanja, bila u znatno lošijem položaju od osobe bez invaliditeta istog imovnog stanja, te da bi inkluzivni dodatak, koji ne ovisi o njezinom imovinskom statusu, pridonio njezinom izjednačavanju u mogućnosti za sudjelovanje u svakodnevnom životu zajednice na ravnopravnoj osnovi s osobama bez invaliditeta. Također, ako se radi o dodatku koji bi pridonio izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom za sudjelovanje u svakodnevnom životu zajednice, onda nije opravdano razlikovanje u pravima osoba s invaliditetom na osnovi imovinskog statusa, što sukladno Ustavu RH i međunarodnim dokumentima, predstavlja diskriminaciju. Dodatak koji predstavlja pomoć osobama slabijeg imovnog stanja treba se odnositi na osobe slabijeg imovnog stanja, bez obzira na to da li su osoba s invaliditetom ili ne, te se isto treba regulirati u drugom zakonu. U tom slučaju bi osoba s invaliditetom, koje je ujedno slabijeg imovnog stanja, ostvarila dva dodatka, po dvije različite osnove, po dva različita zakona. Isto tako bi osobe s invaliditetom koji su taj invaliditet stekle u Domovinskom ratu, trebali ostvarivati svoja prava iz invaliditeta, po istim kriterijima kao i druge osoba s istim invaliditetom, a onda bi dodatna prava i naknade koji proizlaze iz činjenice sudjelovanja u Domovinskom ratu i stečenih zasluga trebali ostvarivati temeljem drugog zakona. II. Nadalje, predlažemo da u Nacrtu prijedloga ovog Zakona, bude jasno naznačeno koja prava (novčane naknade i druga prava) se ukidaju i „zamjenjuju“ s inkluzivnim dodatkom i to na način da se u ovom Zakonu jasno naznači koje konkretne odredbe (članci) drugih propisa se mijenjaju/brišu, danom donošenja ovog Zakona, tako da isto može biti predmet rasprave, odnosno da svatko može procijeniti da li su izmjene odgovarajuće i dati svoj doprinos na javnom savjetovanju. Prihvaćen Komentar I i II primljeni na znanje.
2 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U točki 2.1. tekst "Donošenjem Zakona o inkluzivnom dodatku pridonijelo bi se primjerenom životnom standardu i boljoj socijalnoj zaštiti osoba s invaliditetom, a istim bi se normativno propisali uvjeti, područja, kriteriji i način procjene razine potrebne potpore osoba s invaliditetom, iznos novčane potpore, financiranje inkluzivnog dodatka te druga pitanja povezana s inkluzivnim dodatkom." zamijeniti s tekstom "Donošenjem Zakona o inkluzivnom dodatku pridonijelo bi se primjerenom životnom standardu i boljoj socijalnoj zaštiti osoba s invaliditetom kroz pokrivanje izravnih troškova povezanih sa životom s invaliditetom radi uspostave ravnopravne osnove s osobama bez invaliditeta koji se razlikuju ovisno o težini invaliditeta, životnoj dobi i sastavu kućanstva, a istim bi se normativno propisali uvjeti, područja, kriteriji i način procjene razine potrebne potpore osoba s invaliditetom, iznos novčane potpore, financiranje inkluzivnog dodatka te druga pitanja povezana s inkluzivnim dodatkom.". Tekst u točki 2.2. zamijeniti s "Zakon o inkluzivnom dodatku pridonosio bi primjerenom životnom standardu i boljoj socijalnoj zaštiti, te izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom za veće sudjelovanje u svakodnevnom životu zajednice.". U točki 2.3. tekst "Europska praksa - svaka zemlja, ovisno o svojim mogućnostima, autonomno je propisala uvjete za ostvarivanje prava koja se ostvaruju zbog invaliditeta. Hrvatska praksa pokazala je da bi u svrhu ekonomičnosti i pravednije raspodjele sredstava unutar različitih kategorija invaliditeta bilo dobro isto urediti Zakonom o Inkluzivnom dodatku." zamijeniti s Europska praksa - svaka zemlja, ovisno o svojim mogućnostima, autonomno je propisala uvjete za ostvarivanje prava koja se ostvaruju zbog povećanih troškova povezanih sa životom s invaliditetom radi uspostave ravnopravne osnove s osobama bez invaliditeta koji se razlikuju ovisno o težini invaliditeta, životnoj dobi i sastavu kućanstva.". te brisati tekst "Sve osobe s invaliditetom nemaju jednake potrebe i nisu im potrebna sva prava koja se mogu na temelju invaliditeta ostvariti a neke imaju potrebe za ostvarivanjem nekog prava ali ne ispunjavaju uvjete za isto.". Djelomično prihvaćen 2.1.ne prihvaća se 2.2. prihvaća se 2.3. prihvaća se 2.1. ne prihvaća se dodati predloženi dio rečenice koji glasi: “kroz pokrivanje izravnih troškova povezanih sa životom s invaliditetom radi uspostave ravnopravne osnove s osobama bez invaliditeta koji se razlikuju ovisno o težini invaliditeta, životnoj dobi i sastavu kućanstva“, jer se u nastavku rečenice navodi da će se Zakonom o inkluzivnom dodatku normativno propisati uvjeti, područja, kriteriji i način procjene razine potrebne potpore osoba s invaliditetom, iznos novčane potpore, financiranje inkluzivnog dodatka te druga pitanja povezana s inkluzivnim dodatkom.
3 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Tekst u točki 3.1. zamijeniti s tekstom "Stvaranje preduvjeta za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom kroz pokrivanje izravnih troškova povezanih sa životom s invaliditetom radi uspostave ravnopravne osnove s osobama bez invaliditeta koji se razlikuju ovisno o težini invaliditeta, životnoj dobi i sastavu kućanstva, te pravednije i svrhovitije raspodjele sredstava.". Zbog nepostojanja prethodnog iskustva, tekst u točki 3.3. zamijeniti s tekstom "Vremenski okvir postizanja ishoda odnosno promjena moguće je procijeniti nakon tri godine od stupanja na snagu Zakona.". Djelomično prihvaćen 3.1. prihvaća se djelomično na način da glasi: „Stvaranje preduvjeta za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom te pravednije i svrhovitije raspodjele sredstava. Dio rečenice: „kroz pokrivanje izravnih troškova povezanih sa životom s invaliditetom radi uspostave ravnopravne osnove s osobama bez invaliditeta koji se razlikuju ovisno o težini invaliditeta, životnoj dobi i sastavu kućanstva“ se ne prihvaća jer se odnosi na način i kriterije ostvarivanja prava, a ne cilj koji se želi postići. 3.3. ne prihvaća se, jer se očekuje da će se nakon godinu dana od dana početka primjene zakona moći procijeniti postignuti ishodi.
4 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA Tekst u točki 4.1. "Donošenje Zakona o inkluzivnom dodatku" zamijeniti s tekstom "Donošenje Zakona o inkluzivnom dodatku". Tekst obrazloženja zamijeniti s "Objedinjavanje prava u inkluzivni dodatak, te rangiranje iznosa inkluzivnog dodatka sukladno specifičnim potrebama osoba s invaliditetom ovisno o vrsti i stupnju invaliditeta te preostalim funkcionalnim sposobnostima. Donošenjem Zakona o inkluzivnom dodatku definirali bi se uvjeti, područja, kriteriji i način procjene razine potrebne potpore osoba s invaliditetom, iznos novčane potpore, način osiguranja sredstava za inkluzivni dodatka te druga pitanja povezana s inkluzivnim dodatkom.". U točki 4.2. tekst obrazloženja zamijeniti s "Inkluzivni dodatak bi bila novčana naknada namijenjena osobama s invaliditetom radi stvaranja uvjeta za izjednačavanje mogućnosti za njihovo uključivanje u svakodnevni život kroz pokrivanje izravnih troškova povezanih sa životom s invaliditetom, a koji bi koristili sukladno vlastitim potrebama.". Nije prihvaćen 4.1. ne prihvaća se zamijeniti dio teksta: „financiranje inkluzivnog dodatka“ s tekstom: „način osiguranja sredstava za inkluzivni dodatka“ jer tada neće biti usklađeno s ostalim tekstom u Obrascu u kojem se navodi „financiranje inkluzivnog dodatka“, a također se u drugom djelu rečenice navodi „i druga pitanja povezana s inkluzivnim dodatkom„ koji može obuhvatiti i pitanje načina osiguravanja sredstava. 4.2 ne prihvaća se jer se navodi način ostvarivanja prava a koji će se kao kriterij definirati Zakonom.
5 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA U točki 5.3.1. pod mjerilom učinka "Mali" riječ "Ne" zamijeniti s "Da". U točki 5.3.2. pod mjerilom učinka "Neznatan" riječ "Ne" zamijeniti s "Da". U točki 5.3.5. mjerilo učinka "Mali" promijeniti iz "Da" u "Ne", a u "Velikom" "Ne" zamijeniti s "Da". U točki 5.3.8 tekst obrazloženja zamijeniti s tekstom "Inkluzivni dodatak omogućit će osobi s invaliditetom novčanu naknadu kojom će raspolagati sukladno vlastitim potrebama u svrhu uključivanja u zajednicu. Također će utjecati na povećanje životnog standarda s obzirom da su osobe s invaliditetom u povećanom riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.". U točki 5.3.16. pod mjerilom učinka "Neznatan" riječ "Ne" zamijeniti s "Da". U točki 5.3.17. pod mjerilom učinka "Neznatan" riječ "Ne" zamijeniti s "Da". Tekst obrazloženja iz točke 5.3.20. zamijeniti s "Inkluzivni dodatak omogućiti će osobi s invaliditetom novčanu naknadu kojom će raspolagati sukladno vlastitim potrebama u svrhu većeg uključivanja u zajednicu.". U točki 5.6.4. pod mjerilom učinka "Mali" riječ "Ne" zamijeniti s "Da". U točki 5.6.8. pod mjerilom učinka "Mali" riječ "Ne" zamijeniti s "Da". Tekst obrazloženja u točki 5.6.10. zamijeniti s tekstom "Inkluzivni dodatak osigurat će primjereniji životni standard, bolju socijalnu zaštitu, te izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom za veće sudjelovanje u svakodnevnom životu zajednice. Time se pridonosi ostvarivanju Ustavom Republike Hrvatske zajamčenih prava osoba s invaliditetom.". U točki 5.6.20. pod mjerilom učinka "Mali" riječ "Ne" zamijeniti s "Da". U točki 5.6.22. pod adresate dodati "Obitelj" i u mjerilu učinka "Mali" riječ "Ne" zamijeniti s "Da" Tekst obrazloženja u točki 5.6.23. zamijeniti s tekstom "Inkluzivni dodatak osigurati će primjereniji životni standard, bolju socijalnu zaštitu, te izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom za sudjelovanje u svakodnevnom životu zajednice. Time se pridonosi ostvarivanju Ustavom Republike Hrvatske zajamčenih prava osoba s invaliditetom.". U točki 5.6.24. označiti "Da" u izravni učinak "Veliki" i adresati "Veliki". Djelomično prihvaćen 5.3.1. ne prihvaća se 5.3.2. ne prihvaća se 5.3.5. ne prihvaća se 5.3.8 prihvaća se 5.3.16 ne prihvaća se 5.3.17 ne prihvaća se 5.3.20. prihvaća se 5.6.4. ne prihvaća se 5.6.8. ne prihvaća se 5.6.10. prihvaća se 5.6.20. ne prihvaća se 5.6.22. ne prihvaća se 5.6.23 prihvaća se 5.6.24. ne prihvaća se 5.3.1. ne prihvaća se jer predložena izmjena učinaka ne sadrži obrazloženje na kojem se izmjena temelji, i iz kojeg bi bilo vidljivo da treba učinak označiti drugačije od onog kako ga je označio stručni nositelj. I ne utječe na konačni rezultat prethodne procjene socijalnih učinaka 5.3.2. ne prihvaća se jer predložena izmjena učinaka ne sadrži obrazloženje na kojem se izmjena temelji, i iz kojeg bi bilo vidljivo da treba učinak označiti drugačije od onog kako ga je označio stručni nositelj. I ne utječe na konačni rezultat prethodne procjene socijalnih učinaka 5.3.5. ne prihvaća se jer predložena izmjena učinaka ne sadrži obrazloženje na kojem se izmjena temelji, i iz kojeg bi bilo vidljivo da treba učinak označiti drugačije od onog kako ga je označio stručni nositelj. I ne utječe na konačni rezultat prethodne procjene socijalnih učinaka 5.3.16 ne prihvaća se jer predložena izmjena učinaka ne sadrži obrazloženje na kojem se izmjena temelji, i iz kojeg bi bilo vidljivo da treba učinak označiti drugačije od onog kako ga je označio stručni nositelj. I ne utječe na konačni rezultat prethodne procjene socijalnih učinaka 5.3.17 ne prihvaća se jer predložena izmjena učinaka ne sadrži obrazloženje na kojem se izmjena temelji, i iz kojeg bi bilo vidljivo da treba učinak označiti drugačije od onog kako ga je označio stručni nositelj. I ne utječe na konačni rezultat prethodne procjene socijalnih učinaka 5.6.4. ne prihvaća se jer predložena izmjena učinaka ne sadrži obrazloženje na kojem se izmjena temelji, i iz kojeg bi bilo vidljivo da treba učinak označiti drugačije od onog kako ga je označio stručni nositelj. I ne utječe na konačni rezultat prethodne procjene socijalnih učinaka 5.6.8. ne prihvaća se jer predložena izmjena učinaka ne sadrži obrazloženje na kojem se izmjena temelji, i iz kojeg bi bilo vidljivo da treba učinak označiti drugačije od onog kako ga je označio stručni nositelj. I ne utječe na konačni rezultat prethodne procjene socijalnih učinaka 5.6.20. ne prihvaća se jer predložena izmjena učinaka ne sadrži obrazloženje na kojem se izmjena temelji, i iz kojeg bi bilo vidljivo da treba učinak označiti drugačije od onog kako ga je označio stručni nositelj. I ne utječe na konačni rezultat prethodne procjene socijalnih učinaka. 5.6.22. ne prihvaća se jer predložena izmjena učinaka ne sadrži obrazloženje na kojem se izmjena temelji, i iz kojeg bi bilo vidljivo da treba učinak označiti drugačije od onog kako ga je označio stručni nositelj. I ne utječe na konačni rezultat prethodne procjene socijalnih učinaka. 5.6.24. ne prihvaća se jer u izravnim učincima nije označen veliki učinak po ni jednoj točki, čak ni u izmjenama koje su predlagane.