Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O OBRASCU PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2022. GODINU

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sonja Juričić Cvitan OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI Centar UP2DATE dostavlja sljedeći komentar: Vezano uz donošenje Plana za 2022. godinu, predlaže se propise iz djelokruga Ministarstva kulture i medija uskladiti sa Direktivom (EU) 2019/882 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. travnja 2019. o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga. Navedena Direktiva stupila je na snagu 27. lipnja 2019. te države članice imaju tri godine za njegov prijenos u nacionalno pravo, što podrazumijeva donošenje novih i/ili nadopunjavanje postojećih nacionalnih zakona u skladu sa Zakonom, što ističe 2022. godine. S obzirom na to da se, temeljem članka 2., Direktiva odnosi, između ostalog, na opremu koja se upotrebljava za pristup audiovizualnim medijskim uslugama, usluge kojima se omogućuje pristup audiovizualnim medijskim uslugama i dr., a ovo Ministarstvo je nadležno za reguliranje audiovizualnih medijskih usluga, predlažemo da se propisi iz djelokruga Ministarstva kulture i medija usklade s navedenom Direktivom. Nije prihvaćen Propisi iz djelokruga Ministarstva kulture i medija usklađeni su s Direktivama (EU).