Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ljiljana Pogorilić UPUTE ZA PRIJAVITELJE U prijedlogu Nacrta uputa za prijavitelje nije se mislilo na novoosnovana poduzeća u 2021. godini koje je izuzetno potrebno uvrstiti jer su to pretežno mladi ljudi koji bi prolaskom na Natječaju razvili svoje poslovne ideje i povećali šanse za opstanak na tržištu. Također smatram da samozaposlene osobe, kao jedine zaposlene u poduzeću, trebaju biti bodovane kao novo zapošljavanje jer prije njihovog samozapošljavanja to radno mjesto nije postojalo i njihovim samozapošljavanjem pridonijelo se stopi porasta zapošljavanja u RH, a samim razvojem poduzeća u slučaju prolaska na Natječaju većina će imati potrebu otvaranje bar jednog novog radnog mjesta. Djelomično prihvaćen Sukladno čl. 22. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 "novoosnovano" poduzeće definirano je kao svako neuvršteno malo poduzeće do pet godina nakon registracije, pod uvjetom da kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete: a) da nije preuzelo djelatnost drugog poduzeća; b) da još nije raspodijelilo dobit; c) da nije osnovano spajanjem. Nadalje, jedan od pokazatelja na razini poziva/projekta je Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu, a koji mjeri broj novozaposlenih u ekvivalentu punog radnog vremena na način da se kao polazišna vrijednost unosi broj zaposlenih na temelju sati rada u godini n-1, a kao ciljana vrijednost broj bruto novih radnih mjesta u godini m+3. Ostvarenje navedenog pokazatelja doprinosi porastu zaposlenosti koja je izravna posljedica završetka projekta. Prilikom ocjenjivanja kvalitete projektne prijave ostvaruju se dodatni bodovi za kreirana nova radna mjesta u odnosu na očuvana radna mjesta.
2 ANDRIJA VRANJKOVIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE Na području obuhvaćenom ovim Pozivom uglavnom se ulagalo u infrastrukturu koja još od rata nije privedena svrsi, a dodatno je devastirana u potresima iz prosinca 2020. godine te su mnoga poduzeća, (a posebice OPG-ovi koji su na ovom području brojni) morala otpuštati radnike. Iako je pokazatelj očuvanja radnih mjesta dobar, predlažemo da se uz postojeći pokazatelj doda i pokazatelj novo zapošljavanje te da prijavitelj kroz projektnu prijavu mora dokazati doprinos ili jednom ili drugom pokazatelju, kako je bilo u prethodnom natječaju. Prijedlog pokazatelja 1: Pokazatelj - Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu (ekvivalent punom radnom vremenu) Bodovala bi se bruto nova radna mjesta u poduzećima koja su primila potporu u ekvivalentima punog radnog vremena (FTE), koji također bilježi dio porasta zaposlenosti koja je izravna posljedica završetka projekta. Kao početna vrijednost unosi se broj zaposlenih na temelju sati rada u referentnoj godini, dok se kao ciljana vrijednost unosi broj bruto novih radnih mjesta u godini m+1. Dokazi ostvarenja vrijednosti pokazatelja: GFI POD podaci za godinu m + 1 (odnosno poslovne knjige za obveznike poreza na dohodak) ili važeći jednakovrijedni dokumenti koje je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja za m+1. godinu), Ugovor. Ovaj prijedlog smatramo opravdanim jer bi se novim zapošljavanjem i poticajima i većim bodovanjem novog zapošljavanja moglo dodatno utjecati na revitalizaciju područja i pomoć poduzetnicima koji će sada početi zapošljavati i zbog pojačanih aktivnosti obnove, a ne samo zadržavati radna mjesta. Također predlažemo da se omogući prijava poduzećima (posebice mikro i mala) koja do sada nisu imala zaposlenih što bi isto predstavljalo novo zaposlenje i doprinos pokazatelju. Sukladno tome predlažemo prilagoditi i kriterije za isključenje, odnosno maknuti kriterij da se isključuje prijavitelj koji nije imao niti jednog zaposlenog na temelju sati rada u 2020. godini (godina koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga. Predlažemo maksimalnu fleksibilizaciju novog zapošljavanja te da se ocjenjuje broj stvorenih radnih mjesta temeljem sati rada koja su rezultat provedbe projekta i projektnih aktivnosti u referentnoj godini. Ako je u pitanju prijavitelj koji nije imao zaposlenih temeljem sati rada, početna vrijednost pokazatelja je 0, ali je novo zaposlenje doprinos kriteriju i boduje se. Prijedlog pokazatelja 2: Pokazatelj - Broj neto otvorenih radnih mjesta kao rezultat provedbe aktivnosti u godini m+2 Dakle, kriterij ocjenjuje broj stvorenih radnih mjesta temeljem sati rada (puno radno vrijeme – FTE) koja su rezultat provedbe projekata i projektnih aktivnosti u referentnoj godini. Za polazišnu vrijednost uzima se broj radnih mjesta na temelju ekvivalenta godišnjeg fonda radnih sati iz godišnjeg financijskog izvješća poslovanja prijavitelja u referentnoj godini. Za ciljnu vrijednost uzima se procijenjeni broj neto otvorenih radnih mjesta u godini m+2. Doprinos otvaranju radnih mjesta se računa na način da se oduzimaju polazišna vrijednost (broj zaposlenih na temelju sati rada u referentnoj godini iskazan u godišnjim financijskim izvješćima prijavitelja) od ciljane vrijednosti (broj zaposlenih prema procjeni prijavitelja u godini m+2). Ostvarenje pokazatelja će se provjeravati iz podataka navedenih u GFI-POD ili jednakovažećem dokumentu za godinu m+2 nakon završetka projekta. Predlažemo da se početna vrijednost pokazatelja temelji na GFI POD/Obrazac DOH (za 2019. ili za 2020.godinu) koje je prijavitelj dostavio uz projektni prijedlog. Prijavitelj uz projektni prijedlog dostavlja GFI POD / Obrazac DOH samo za jednu godinu (ili 2019. ili 2020. godinu), te je ista referentna za praćenje pokazatelja kao i kod provjere prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti i troškova te ocjenu kvalitete. Ovo iz razloga što je 2020. bila obilježena izvanrednim okolnostima (pandemija Covid 19 i potresi) i za velik dio poduzetnika je poslovanje 2020. godine pod utjecajem krize uzorkovane pandemijom COVID 19 bilo je nepredvidljivo te uvjetovano višom silom i postupanjem tijela javne vlasti na koje nisu imali utjecaja. Stoga je za većinu poslovanje u 2020. bilo nerealno i nije pokazivalo pravo stanje poslovnih aktivnosti i uspješnosti poslovanja pa bi se dopuštanjem izbora referentne godine pomoglo onima koji su najviše oštećeni pandemijom. Djelomično prihvaćen U Poziv je uvršten pokazatelj Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu, a koji mjeri broj novozaposlenih u ekvivalentu punog radnog vremena na način da se kao polazišna vrijednost unosi broj zaposlenih na temelju sati rada u godini n-1, a kao ciljana vrijednost broj bruto novih radnih mjesta u godini m+3. Ostvarenje navedenog pokazatelja doprinosi porastu zaposlenosti koja je izravna posljedica završetka projekta. Referentna godina na razini poziva je 2020.
3 PETRA  1. OPĆE INFORMACIJE, 1.5.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Prijedlog izmjene pokazatelja „Očuvana radna mjesta“ : „Očuvana radna mjesta računaju se u odnosu na broj zaposlenika u odnosu na zadnji završni mjesec u godini u kojoj se prijavljuje projekt.. Kao polazišna vrijednost uzima se broj zaposlenih kod prijavitelja na temelju sati rada u godini n. Kao ciljana vrijednost uzima se broj zaposlenih prema procjeni prijavitelja u godini m+3, pri čemu ciljana vrijednost mora biti jednaka polazišnoj vrijednosti.“ Nije prihvaćen Sukladno čl. 4. Priloga 1. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 podatci koji se upotrebljavaju za broj osoblja i financijske iznose su podatci koji se odnose na posljednje odobreno računovodstveno razdoblje, izračunani na godišnjoj razini. Navedeni podatci se uzimaju u obzir od datuma zaključenja financijskih izvještaja. Slijedom navedenog, referentna godina u okviru poziva je 2020. godina kao posljednja godina sa odobrenim računovodstvenim razdobljem.
4 PETRA 2.PRAVILA POZIVA,  2.1. Prihvatljivost prijavitelja Predlažemo jasno definiranje prihvatljivosti prijavitelja s obzirom na vrijeme osnivanja poslovnog subjekta. Predlažemo uvrštavanje kriterija prihvatljivosti prijavitelja koji se odnosi na novoosnovana poduzeća u godini raspasivanja javnog poziva. Nije prihvaćen Prihvatljivi su prijavitelji koji mogu dostaviti dokumentaciju iz točke 3.1. Uputa za prijavitelje. Referentna godina u okviru poziva je 2020.
5 PETRA 2.PRAVILA POZIVA, 2.3.Kriteriji za isključenje Predlažemo brisanje kriterija „ • prijavitelju koji nije imao niti jednog zaposlenog na temelju sati rada u 2020. godini (godina koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga); dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 2), GFI-POD/DOH (prijavitelji koji vode poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak dostavljaju OBRAZAC P-PPI za cijelu referentnu godinu), ostali dostupni izvor“. Komentar se nadovezuje na prijedlog uključivanja novoosnovanih poduzeća u godini raspisivanja javnog poziva, tj. 2021. godini kao prihvatljivih prijavitelja te nastavno na prijedlog i uvažavanje istog, ovaj kriterij bi bio kontradiktoran. Prihvaćen Usvojen je komentar, te je kriterij isključenja izbrisan. Isključenjem navedenog kriterija, omogućuje se prijavljivanje i onih prijavitelja koji navedeni kriterij ne mogu ispuniti. Odluka o isključenju kriterija donesena je u cilju omogućavanja prijavljivanja što većem broju prijavitelja, a kako bi što brže došlo do revitalizacije predmetnog područja.
6 PETRA 2.PRAVILA POZIVA, 2.10.Prihvatljive kategorije troškova Predlažemo detaljnije definirati pojam radnih vozila (npr. navođenjem primjera), s obzirom na česte upite o prihvatljivosti nabave kamiona u svrhu prijevoza opreme i ljudi. Prema pojmovniku radno vozilo je bilo koji teretni automobil ili priključno vozilo na koje su ugrađeni uređaji ili oprema za obavljanje radova na način da se na vozilu ne može prevoziti nikakav drugi teret; teretni automobil je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prijevoz stvari – iz čega proizlazi da je npr. nabava kamiona koji će služiti prijevozu opreme i ljudi prihvatljiva, što nije bio slučaj na prošlom Pozivu. Djelomično prihvaćen U Pojmovniku Uputa za prijavitelje uvrstili smo definiciju "radnih vozila" iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama kao i definiciju "vozila" iz Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.
7 PETRA 3.  KAKO SE PRIJAVITI, 3.1.  Izgled i sadržaj projektnog prijedloga U popisu dodatne dokumentacije kod dokumenata vezanih za utvrđivanje financijskog kapaciteta prijavitelja, ukoliko se uvaži prijedlog mogućnosti prihvatljivih prijavitelja novoosnovanih poduzeća, potrebno dodati napomene o neprimjenjivosti dostave određene dokumentacije (poput DOH i GFI-POD za prethodnu godinu). Nije prihvaćen Sukladno čl. 22. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 "novoosnovano" poduzeće definirano je kao svako neuvršteno malo poduzeće do pet godina nakon registracije, pod uvjetom da kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete: a) da nije preuzelo djelatnost drugog poduzeća; b) da još nije raspodijelilo dobit; c) da nije osnovano spajanjem. Temeljem Uredbe (EU) br. 651/2014, "novoosnovana" poduzeća nisu oslobođena dostavljanja financijskih i inih izvještaja. Prihvatljivi su prijavitelji koji mogu dostaviti dokumentaciju iz točke 3.1. Uputa za prijavitelje.