Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o načinu ostvarivanja statusa i prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vesna Teršelič PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA STATUSA I PRAVA CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA Dugo odgađano donošenja Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata predstavlja civilizacijski iskorak. No tek će se u primjeni pokazati koliko će podnositelja i podnositeljica zahtjeva doista uspjeti ostvariti zakonom zajamčena prava. Hoće li zatočeni civili logora i zatvora pod kontrolom srpskih jedinica imati jednak tretman kao zatvoreni civili koji su bili pod kontrolom hrvatskih i drugih postrojbi? U Documenti – Centru za suočavanje s prošlošću nadamo se da će u primjeni Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata institucije postupati u duhu ravnopravnosti kao jedne od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Komentar ne sadrži prijedloge za Pravilnik.
2 Inicijativa mladih za ljudska prava PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA STATUSA I PRAVA CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA Koristimo i ovu priliku podsjetiti da je nužno da primjena Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata bude u duhu Ustava Republike Hrvatske, pri čemu prvenstveno mislimo na načelo nacionalne ravnopravnosti, u cilju ostvarenja statusa i prava svim civilnim žrtvama rata, bez dovođenja pojedinaca ili skupina u nepovoljniji položaj. Iako sam zakonski tekst, a posljedično i sadržaj ovog Pravilnika sadrži formulacije koje mogu sugerirati na isključenje određenih grupacija žrtava, vjerujemo da će nadležna tijela zakon primjenjivati s iskrenom željom da se donošenje zakona iskoristi kao prijelomni povijesni trenutak u kojem kao ozbiljno i razvijeno demokratsko društvo preuzimamo odgovornost ostvarenja reparacija za sve žrtve ratnih zbivanja. Imajući u vidu iskustva civilnih žrtava rata koja jasno ukazuju na vlastiti dvostruko nepovoljan položaj, primarno zbog pretrpljene štete, a potom i zbog nemogućnosti ostvarenja vlastitih prava, upućujemo nadležno ministarstvo da u primjeni poštuje odredbe kojih je Republika Hrvatska obveznica u okviru potpisanih i ratificiranih međunarodnih konvencija, a koje reguliraju problematiku ostvarenja statusa i prava civilnih žrtava. Isto tako, preživjele osobe i obitelji žrtava osim materijalne naknade trebaju i zaslužuju moralno obeštećenje i podršku društva u vidu psihosocijalne pomoći, ali i drugih mjera za koje se nadamo da ćemo uskoro vidjeti u sklopu strateškog dokumenta fokusiranog na cjeloviti pristup reparacija žrtvama. Primljeno na znanje Komentar se sadrži prijedloge za Pravilnik.
3 Centar za mirovne studije PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA STATUSA I PRAVA CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA Povodom donošenja Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata pozdravile smo regulaciju prava civilnih žrtva koje su predugo čekale zakonsku zaštitu i regulaciju njihovih prava te smo tom prilikom upozorile javnost da je Zakonom propuštena prilika za kvalitetno, pravedno i obuhvatno rješenje, u skladu s ljudskim pravima i humanitarnim pravom. Iako svjesne da Pravilnik podrobnije regulira pristup pravima propisanima Zakonom, nadležnom Ministarstvu upućujemo opći komentar na ovaj Pravilnik o načinu ostvarivanja statusa i prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata radi kvalitetnije i pravednije implementacije Zakona. Naime, smatramo da Pravilnik treba prepoznati kompleksnosti ratnih zbivanja zbog čega predlažemo brisanje riječi “neprijateljski” kako ne bi iz mogućnosti ostvarenja prava temeljem Zakona i pripadajućeg Pravilnika bile izuzeto civili koji su zadržavani i mučeni u zatočeničkim objektima pod kontrolom hrvatskih snaga kao što su Vojno-istražni centar Lora, Kerestinec ili Zagrebački Velesajam (čl. 4.). Uz to, transparentnosti radi članovi_ice svih uključenih tijela (npr. Povjerenstva) trebali_e biti imenovani_e na temelju provedenog javnog natječaja (čl. 5.). Nadalje, izbjeglištvo je česti fenomen uslijed ratnih zbivanja. Pravilnik bi tu činjenicu trebao prepoznati i svim civilima koji su za vrijeme ratnih zbivanja imali boravište ili prebivalište na teritoriju RH, a koji su zbog ratnih zbivanja bježali iz Hrvatske omogućiti da prilože ovjerenu medicinsku dokumentaciju iz koje su vidljive okolnosti stradavanja, naknadna saznanja o okolnostima stradavanja, a koja je izdana od inozemnih javnih tijela. Također, pravilnik treba omogućiti predaju drugih vrsta dokaznog materijala kojima civilne žrtve dokazuju svoj status, primjerice izjave svjedoka itd. Za kraj, Pravilnik treba prepoznati činjenicu da zbog izbjeglištva ili drugih razloga za migraciju dio civilnih žrtava rata ne živi na teritoriju Republike Hrvatske te im adekvatnom regulacijom treba omogućiti predaju zahtjeva u slučaju da trenutno nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj (čl. 7.). Kao što smo napominjale u javnoj raspravi o Zakonu, rok od 30 dana treba biti produljen jer je izrazito kratak i time potencijalno isključuje dio civilnih žrtava koje nisu mogle/imale priliku unutar tako kratkog roka pribaviti medicinsku ili dr. dokumentaciju o njihovom stradavanju, a napose ako se radi o traumama i/ili dr. stradavanja psihe koja se u nekim slučajevima mogu manifestirati mjesecima ili godinama poslije traumatičnog događaja. Također, članak izuzetno je rigidno formuliran te se postavlja pitanje zašto se Pravilnikom dodatno sužava pojam civilne žrtve tako da je upitno hoće li se uopće signifikantan broj civilnih žrtava rata koje su na pravdu i prava čekale_i preko 25 godina moći supsumirati pod zakon i pripadajući pravilnik. Za kraj, napominjemo da Pravilnik treba reflektirati ustavne i druge zakonske odredbe, a koje uključuju načela jednakosti i ljudskih prava. Nije prihvaćen U svezi prijedloga da se u Pravilniku brišu riječi “neprijateljski” , ističemo da su pojmovi koji se koriste u Pravilniku usklađeni s pojmovima u Zakonu. U svezi predaje zahtjeva zahtjeva osoba koje trenutno nemaju prebivalište u RH, ističemo da je čl. 71. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata već propisano da prvostupanjsko tijelo koje rješava o statusima i pravima iz Zakona za osobe koje nemaju prebivalište na državnom području Republike Hrvatske je nadležno upravno tijelo Grada Zagreba. U svezi propisanih rokova, ističemo kako je nevedeno propisano kako bi se nedvojbeno mogla utvrditi uzročno-posljedična veza između stradavanja civila u vezi s okolnostima iz Domovinskog rata. Prilikom utvrđivanja oštećenja organizma uzima se u obzir i druga dokumentacija, ali uz uvijet postojanja prve dokumentacije unutar propisanih rokova. Pravilnikom se ne sužuju pojmovi definirani Zakonom.
4 Srpsko narodno vijeće PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA STATUSA I PRAVA CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA, Članak 3. Dodati st. 3. : Zahtjev iz st. 1. ovog članka osobe koje nemaju prebivalište na državnom području Republike Hrvatske podnose nadležnom upravnom tijelo Grada Zagreba (čl. 71. st. 2.Zakona) Nije prihvaćen Navedeno je već propisano člankom 71. stavkom 2. Zakona.
5 Srpsko narodno vijeće PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA STATUSA I PRAVA CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA, Članak 5. Pravilnik treba obuhvatiti način i sastav imenovanja članova Povjerenstva Nije prihvaćen Povjerenstvo za utvrđivanje zapreke iz članka 5. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata je stručno radno tijelo koje će pribavaljati od nadležnih tijela sve raspoložive materijele u svrhu utvrđivnja navedene zapreke.
6 Srpsko narodno vijeće PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA STATUSA I PRAVA CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA, Članak 7. Dopuna st. 3.: podaci od Državnog odvjetništva RH. Nije prihvaćen Člankom 18. stavkom 3. Pravilnika propisano da službena osoba može zatražiti i druge dokaze, ukoliko dokazi propisani ovim Pravilnikom nisu dovoljni za rješavanje upravne stvari.
7 Vesna Teršelič PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA STATUSA I PRAVA CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA, Članak 8. Dopuna st. 3.: podaci iz pravomoćnih presuda za kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva Nije prihvaćen Člankom 18. stavkom 3. Pravilnika propisano da službena osoba može zatražiti i druge dokaze, ukoliko dokazi propisani ovim Pravilnikom nisu dovoljni za rješavanje upravne stvari.
8 Srpsko narodno vijeće PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA STATUSA I PRAVA CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA, Članak 8. Dopuna st. 3.: podaci od Državnog odvjetništva RH. Dodati st. 4. : Iznimno od stavka 1. točke a) ovoga članka, u slučaju kada nije moguće pribaviti medicinsku dokumentaciju izdanu od nadležnih tijela Republike Hrvatske, podnositelj zahtjeva je dužan priložiti medicinsku dokumentaciju nadležnih tijela države svog liječenja koja potječe iz vremena zlostavljanja odnosno otpusta iz zatočeništva ili iz vremena od 30 dana nakon zlostavljanja, odnosno otpusta iz zatočeništva, kao i medicinsku dokumentaciju ovlaštenih tijela države liječenja koja utvrđuje nastanak bolesti psihe, pogoršanje iste, nastale pod okolnostima iz čl. 9. st. 2. Zakona . Nije prihvaćen Prijedlog u svezi dopune stavka 3. ističemo da je člankom 18. stavkom 3. Pravilnika propisano da službena osoba može zatražiti i druge dokaze, ukoliko dokazi propisani ovim Pravilnikom nisu dovoljni za rješavanje upravne stvari. U svezi prijedloga novog stavka 4. ukazujemo na odluke Ustavnog suda u postupcima ostvarivanja prava prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata u kojima je iskazan stav da se pisano dokazno sredstvo koje je izdano od strane države ne može biti dokaz o događaju koji se zbio na teritoriju Republike Hrvatske.
9 Vesna Teršelič PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA STATUSA I PRAVA CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA, Članak 16. Dopuna st. 1.: g) podaci iz pravomoćnih presuda za kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva Nije prihvaćen Člankom 18. stavkom 3. je propisano da službena osoba može zatražiti i druge dokaze, ukoliko dokazi propisani ovim Pravilnikom nisu dovoljni za rješavanje upravne stvari.
10 Srpsko narodno vijeće PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA STATUSA I PRAVA CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA, Članak 16. Dopuna st. 1. : f) prijava nestanka osobe u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba MUP-a Dopuna st. 3. Podaci DORH, MUP Nije prihvaćen U svrhu prikupljanja podataka o osobama nestalim u Domovinskom ratu i njihova pronalaska, Ministarstvo hrvatskih branitelja vodi, organizira i održava Evidenciju osoba nestalih u Domovinskom ratu. Evidencija osoba nestalih u Domovinskom ratu je službena evidencija u koju se upisuju osobe nestale u Domovinskom ratu za koje je pokrenut postupak traženja sukladno međunarodnim standardima i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Nacionalna evidencija nestalih osoba koju vodi Ministarstvo unutarnjih poslova nije evidencija osoba nestalih u Domovinskom ratu te se u navedenoj evidenciji nestale osobe vode neovisno o okolnostima nestanaka. U svezi prijedloga dopune stavka 3. ističemo da je člankom 18. stavkom 3. Pravilnika propisano da službena osoba može zatražiti i druge dokaze, ukoliko dokazi propisani ovim Pravilnikom nisu dovoljni za rješavanje upravne stvari.
11 Srpsko narodno vijeće PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA STATUSA I PRAVA CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA, Članak 18. Dopuna st. 2. f) potvrdu o prebivalištu u vrijeme stradavanja Nije prihvaćen Već obuhvaćeno stavkom 2. točkom d).
12 Srpsko narodno vijeće PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA STATUSA I PRAVA CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA, Članak 19. Dodati st. 2.: Osobe koje nemaju prebivalište na državnom području Republike Hrvatske zahtjev predaju nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba Nije prihvaćen Već propisano člankom 71. Zakona.
13 ROBERTO POSAVEC Članak 21., Obrazac 4 Obrazac 4, dodatni dokazi, broj 14 je prazan (ili nedostaje tekst, ili je broj 14 visak). Prihvaćen Greška u pisanju. Broj 14. je višak.