Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o stručnom nadzoru u zatvorskom sustavu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORUU ZATVORSKOM SUSTAVU Predlažemo da se ovim pravilnikom predvidi i vođenje evidencije (tzv. očevidnika) o obavljenim stručnim nadzorima i naloženim mjerama za otklanjanje utvrđenih nedostataka, kako bi se, između ostaloga, osiguralo i praćenje provedbe naloženih mjera. Nije prihvaćen U Ministarstvu pravosuđa i uprave upravljanje poslovanjem obavlja se putem CENTIX -a na način da se predmeti vode u elektroničkom obliku, a to omogućava da se svi predmeti provedbe stručnog nadzora u zatvorskom sustavu, samim time i naloženih mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i provedbe naloženih mjera, mogu pratiti kroz sustav CENTRIX. Stoga nema potrebe za ustrojavanjem i vođenjem posebnih evidencija o stručnom nadzoru, tzv. očekvidnika.
2 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORUU ZATVORSKOM SUSTAVU U Prijedlogu Pravilnika nedostaje zakonska osnova za donošenje ovog provedbenog propisa te se stoga predlaže da se ona navede: „Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“, broj 14/21) ministar pravosuđa i uprave donosi“ Primljeno na znanje Na stranici e-savjetovanja u dokumentima verzija nacrta Pravnika sadrži navedenu zakonsku osnovu.
3 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORUU ZATVORSKOM SUSTAVU, Članak 4. U stavku 1. predlažemo pojasniti što znači „redovito tijekom kalendarske godine“. Predlažemo stoga u tekstu preciznije odrediti koliko će se puta u kojem vremenskom razdoblju provoditi nadzor. Naime, kako su, između ostalog, ciljevi stručnog nadzora osiguranje zakonitog i pravilnog obavljanja poslova izvršavanja kazne zatvora i drugih kaznenopravnih mjera i sankcija te povećanje djelotvornosti i unaprjeđenja rada i postupanja kaznionica, zatvora i centara, mišljenja smo da je neophodno osigurati sustav redovitog provođenja nadzora. Nije prihvaćen Smatramo kako nije potrebno da se Pravilnikom detaljnije propisuje način obavljanja redovitog nadzora u smislu broja nadzora, vremenskog razdoblja i slično jer isto nije moguće predvidjeti, budući da je u zatvorskom sustavu ustrojeno 24 kaznenih tijela i Centar za izobrazbu. Zbog navedenoga je i predviđena mogućnost izvanrednog nadzora, kako bi se osiguralo pravodobno i potpuno postupanje sukladno saznanjima ili zaprimljenim predstavkama /pritužbama. Osim toga, Godišnjim planom rada Ministarstva predviđene su aktivnosti za svaku ustrojstvenu jedinicu Ministarstva.
4 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORUU ZATVORSKOM SUSTAVU, Članak 5. U stavku 4. nije jasan način na koji ravnatelj imenuje Povjerenstvo u ovom slučaju i je li predviđeno naknadno donošenje pisanog rješenja, što smatramo da je neophodno. Stoga predlažemo da se u situaciji iz čl. 5. st. 4. najkasnije u roku od osam dana od dana usmenog imenovanja Povjerenstva i naloga za provođenje stručnog nadzora, donese pisano rješenje. Nije prihvaćen Člankom 5. stavkom 2. propisano je da se Povjerenstvo imenuje pisanom odlukom, dok stavak 4. predviđa samo iznimne situacije koje ne trpe odgodu, zbog čega je propisano da se imenovanje Povjerenstva i provođenje nadzora nalaže usmeno. Stoga smatramo da nema potrebe za naknadnim donošenjem pisane odluke, osobito zbog toga što će se u Izvješću o provedenom nadzoru naznačiti o kojoj se vrsti nadzora radi te na koji je način imenovano Povjerenstvo.
5 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORUU ZATVORSKOM SUSTAVU, Članak 5. U stavku 3. potrebno je pojasniti koje su to „druge osobe“, koje, osim ovlaštenih službenih osoba Središnjeg ureda, po nalogu ministra nadležnog za poslove pravosuđa mogu provoditi stručni nadzor. Naime, ako se tu misli na osobe koje nisu ovlaštene službene osobe sukladno čl. 34. Zakona o izvršavanju kazne zatvora, potrebno je dodatno propisati njihove ovlasti i obveze (primjerice, obveza čuvanja kao tajne osobnih podataka o osobama lišenima slobode koje su saznale u obavljanju poslova stručnog nadzora i sl.). Nije prihvaćen Pod "drugim osobama" u smislu ovoga Pravilnika, misli se na službenike Ministarstva pravosuđa i uprave koji imaju potrebna stručna znanja za nadzor obavljanja poslova koji se odnose na poslovanje kaznenoga tijela, na primjer, financijsko-knjigovodstvenih poslova i sl. Te osobe ne bi obavljale nadzor koji se odnosi na postupanje sa zatvorenicima pa nema potrebe propisivanja dodatnih ovlasti ili obveza u smislu čuvanja tajnosti podataka i sl.
6 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORUU ZATVORSKOM SUSTAVU, Članak 7. Kako stavkom 5. uređuje sadržaj zapisnika, predlaže se uskladiti ga s člankom 24. Zakona o upravnoj inspekciji (NN, broj 15/18 i 98/19). Naime, ne može se podzakonskim aktom ograničiti prava iz zakona (primjerice, pravo na primjedbe na zapisnik i sl.). Stoga bi trebalo propisati i postupanje po eventualnim primjedbama, jer iz predloženog teksta ne vidi se da su one uopće predviđene. S time u vezi, kako upravitelj kaznenog tijela upravlja radom tog tijela i odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, potrebno je da se Zapisnik dostavi upravitelju. Stoga se predlaže, iza st. 5. ovoga članka, dodati novi stavak, a dosadašnji stavak 6. postaje st. 7.. Novi stavak 6. glasi: „(6) Zapisnik se dostavlja upravitelju tijela u zatvorskom sustavu nad kojim je proveden stručni nadzor, koji može izjaviti primjedbe na zapisnik odmah ili u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana dostave zapisnika.“ Nije prihvaćen Ovim se Pravilnikom detaljnije razrađuje provedba stručnog nadzora u zatvorskom sustavu na temelju Zakona o izvršavanju kazne zatvora te nije potrebno da isti u potpunosti bude usklađen sa Zakonom o upravnoj inspekciji, kojim se propisuju ustrojstvo, poslovi, način rada te prava i dužnosti upravne inspekcije. Također, smatramo nepotrebnim odredbu o naknadnoj dopuni Zapisnika u roku od 8 dana, budući da je moguće staviti primjedbe na Zapisnik odmah po općim pravilima kojima se uređuje vođenje zapisnika.
7 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORUU ZATVORSKOM SUSTAVU, Članak 7. Kako je stavkom 4. uređeno da ovlaštena osoba obavlja razgovore tijekom provođenja stručnog nadzora, nije jasno koje su ovlasti „drugih osoba“ koje, po nalogu ministra nadležnog za poslove pravosuđa, sudjeluju u provođenju stručnog nadzora, ako one nisu ovlaštene službene osobe Središnjeg ureda. Ova primjedba je vezana uz primjedbu uz članak 5. st. 3.. Nije prihvaćen Upućujemo na odgovor pod brojem 5.
8 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORUU ZATVORSKOM SUSTAVU, Članak 8. Predlažemo na kraju članka dodati zarez i riječi: „o čemu se informacija unosi u Zapisnik.“ Naime, dane upute i pojašnjenja tijekom stručnog nadzora predstavljaju njegov sastavni dio te stoga trebaju biti navedene u Zapisniku. Prihvaćen Suglasni smo s prijedlogom pa članak 8. glasi: Članak 8. glasi: „ Tijekom provođenja stručnog nadzora Povjerenstvo će, ukoliko smatra potrebnim, državnim službenicima i namještenicima davati upute i pojašnjenja u svezi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga rada, o čemu se informacija unosi u Zapisnik.“
9 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORUU ZATVORSKOM SUSTAVU, Članak 9. Predlažemo u čl. 9. dodati stavak 2., koji glasi: „Na zaprimljenu pritužbu osoba lišena slobode ima pravo dobiti odgovor, najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja pritužbe.“ Naime, ako je član Povjerenstva zaprimio pritužbu, predlažemo da se po njoj postupa sukladno čl. 17. Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Prihvaćen Prijedlog je u skladu s člankom 17., ali radi posebne zaštite osoba lišenih slobode, suglasni smo s navedenim te se članku 9. dodaje novi stavak. Članak 9. glasi: „(1) Na molbu osobe lišene slobode ovlaštena službena osoba koja je član Povjerenstva može tijekom provođenja stručnog nadzora, zaprimiti njezinu pritužbu i po njoj postupiti. (2) Na zaprimljenu pritužbu osoba lišena slobode ima pravo dobiti odgovor, najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja pritužbe.“
10 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORUU ZATVORSKOM SUSTAVU, Članak 10. Predlažemo da se stavak 2. ovoga članka uskladi sa čl. 30. Zakona o upravnoj inspekciji. Naime, smatramo da je potrebno, između ostaloga, predvidjeti i mogućnost da se, na obrazloženi zahtjev upravitelja kaznenog tijela nad kojim se provodi nadzor, rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti može produžiti. Prihvaćen Članak 10., stavak 1., točka 1. se dopunjuje na način da sada glasi: „(1) Tijekom provođenja stručnog nadzora u zatvorskom sustavu Povjerenstvo je, u skladu sa zakonom, ovlašteno: - naložiti otklanjanje utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti upravitelju u određenom roku, a po obrazloženom zahtjevu rok se može produžiti“
11 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORUU ZATVORSKOM SUSTAVU, Članak 11. U stavku 2. ista primjedba kao i za st. 1. ovoga članka. Naime, iz ovog nije jasna razlika između primjerice, nalaganja otklanjanja utvrđenih nedostataka iz čl. 10. st. 1. toč. 1. Prijedloga Pravilnika i mjera čiju provedbu nalaže ravnatelj nadležan za zatvorski sustav. Stoga je potrebno pojasniti koje su to mjere. Nije prihvaćen U članku 10. stavku 1. predviđene su mogućnosti nalaganja određenog postupanja upravitelju kaznenoga tijela u situacijama kada se, tijekom provedbe stručnog nadzora utvrde određeni nedostaci, nepravilnosti ili nezakonitosti, koji ne trpe odgodu za nalaganje njihovog otklanjanja.
12 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORUU ZATVORSKOM SUSTAVU, Članak 11. Predlažemo da se prva rečenica u stavku 1. briše te da se umjesto nje doda rečenica: „Nakon obavljenog stručnog nadzora, Povjerenstvo sastavlja izvješće o provedenom stručnom nadzoru (u daljnjem tekstu: Izvješće), koje će predati ravnatelju u roku od najkasnije 30 dana od dana provedenog stručnog nadzora. Naime, mišljenja smo da bi Izvješće trebalo sadržavati i eventualne primjedbe upravitelja na zapisnik, eventualno tražene dopune dokumentacije i sl.. Također, u drugoj rečenici st. 1. navodi se da izvješće sadrži i prijedlog mjera, no nije jasno na što se to odnosi (na izdane naredbe za otklanjanje nezakonitosti, koje su navedene u Zapisniku ili na neke druge mjere) pa bi to trebalo pojasniti. Nije prihvaćen Smatramo da su odredbe članka 11. ovog Pravilnika jasne, a navedeni rok smatramo primjerenim jer omogućuje otklanjanje uočenih nepravilnosti, nedostataka ili nezakonitosti u što kraćem roku, što je cilj stručnog nadzora, a radi što bolje i brže zaštite svih kategorija osoba lišenih slobode.
13 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORUU ZATVORSKOM SUSTAVU, Članak 12. Predlaže se brisati riječi „inspekcijski nadzor“ i umjesto njih dodati riječi „upravna inspekcija“. Naime, iz postojeće odredbe čl. 12. jasno ne proizlazi koji je to opći propis (Zakon o sustavu državne uprave ili Zakon o upravnoj inspekciji) te se navedeno predlaže kako bi se pojasnilo da se radi o Zakonu o upravnoj inspekciji. Prihvaćen Potrebno je dopuniti članak 12. te nakon riječi „na odgovarajući način“ dodati riječi "primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje sustav državne uprave i opća pravila o ovlaštenjima za donošenje podzakonskih propisa za provedbu zakona i privremenih interventnih mjera“; brisati riječi „primjenjuje se opći propis kojim se uređuje inspekcijski nadzor u tijelima državne uprave“. Članak 12. glasi: „U dijelu postupka provođenja stručnog nadzora u zatvorskom sustavu koji nije uređen ovim Pravilnikom, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje sustav državne uprave i opća pravila o ovlaštenjima za donošenje podzakonskih propisa za provedbu zakona i privremenih interventnih mjera.“