Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Programa održivog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA 1.UVOD, 1.1.SADRŽAJ PROGRAMA Nedostaje indikativni financijski plan Programa. Alokacija, izvori financiranja i planirana sredstva po godinama za provedbu pojedinih mjera su podaci bez kojih se ne može učinkovito planirati provedba Programa. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Ciljevi, mjere i aktivnosti koje se planiraju provoditi predložene su na temelju sveobuhvatne socio-ekonomske analize te analize prostornih mogućnosti, ograničenja i potencijala potpomognutih područja. Također, predviđene mjere i aktivnosti definirane su na način da omogućavaju značajan stupanj fleksibilnosti u operacionalizaciji, odnosno provedbi Projekata. Budući će mjere ovog Programa provoditi tijela državne uprave u skladu sa svojim provedbenim programima, Godišnjim planom provedbe programa, te osiguranim sredstvima, nositelji provedbe i izvori financiranja nisu specificirani u okviru prijedloga pojedinih mjera nego će biti definirani Godišnjim planom provedbe programa. U okviru Integriranog teritorijalnog programa, planiraju se posebne operacije samo za potpomognuta područja te su u tu namjenu posebno izdvojena sredstva iz višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije 2021.-2027.godine u odnosu na ostatak Republike Hrvatske. Indikativni financijski plan za potpomognuta područja u okviru Integriranog teritorijalnog programa iznosi 350 milijuna eura. Integriranim teritorijalnim programom posebno će se poticati jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova, poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja kroz razvoj pristupačne infrastrukture, promicanje socioekonomske uključenosti marginaliziranih zajednica, osiguranje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih usluga, jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju.
2 Nenad Starc PROGRAM  ODRŽIVOG DRUŠTVENOG I GOSPODARSKOG RAZVOJA POTPOMOGNUTIH PODRUČJA , 2.PRAVNI, STRATEŠKI I INSTITUCIONALNI OKVIR ...zabrinjavajuće pšražjenje lokalnih samouprava....? Ne prazne se samouprave (administracije oćina i gradova u PP se štoviše i prečesto dopunjavaju i rastu). Prazne se područja jedinica lokalne samouprave (općina i gradova). Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru.
3 Nenad Starc PROGRAM  ODRŽIVOG DRUŠTVENOG I GOSPODARSKOG RAZVOJA POTPOMOGNUTIH PODRUČJA , 2.PRAVNI, STRATEŠKI I INSTITUCIONALNI OKVIR Prioritet 2.: perspektivna budućnost? to jest budućnost u perspektivi? možda se htjelo reći bliža budućnost? Ovako formuliran cilj je karikatura nekadašnjih ciljeva o svjetloj budućnosti (sve do komunizma). Ne možemo li ovo prefofurmulirati da zvući ozbiljnije unatoč tomme što se radi o cilju iz već usvojenog razvojnog dokumenta ? Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Program Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024. je dokument koji je na snazi i ne može se mijenjati. Program Vlade je kratkoročni akt strateškog planiranja od nacionalnog značaja kojim se definiraju prioriteti Vlade tijekom mandatnog razdoblja. Program Vlade je okvir za izradu nacionalnog programa reformi, programa konvergencije, nacionalnog programa oporavka i provedbenih programa središnjih tijela državne uprave. Program Vlade je cjelovit i prihvaćen od svih partnera u vlasti.
4 Nenad Starc PROGRAM  ODRŽIVOG DRUŠTVENOG I GOSPODARSKOG RAZVOJA POTPOMOGNUTIH PODRUČJA , 2.PRAVNI, STRATEŠKI I INSTITUCIONALNI OKVIR Tijela državne uprave su dužna posebno voditi računa o učinku (svojih) mjera na razvoj PP, a MRRFEU to mora pratiti i po mogućnosti koordinirati. O tome će i izvještavati ali neće imati odgovarajuće pokazatelje. Pokazatelja učinaka tijela državne uprave nema među pokazateljima predlčoženim u poglavlju 6. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Mjere predviđene Programom održivog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja provoditi će tijela državne uprave u skladu sa svojim provedbenim programima, Godišnjim planom provedbe programa, te osiguranim sredstvima, nositelji provedbe, izvori financiranja i pokazatelji učinka nisu specificirani u okviru prijedloga pojedinih mjera nego će biti definirani Godišnjim planom provedbe programa.
5 Nenad Starc PROGRAM  ODRŽIVOG DRUŠTVENOG I GOSPODARSKOG RAZVOJA POTPOMOGNUTIH PODRUČJA , 3.KLJUČNI NALAZI ANALITIČKE PODLOGE ...gap u kupovnnoj moći stanovništva (dohodak/pc)... I ovo je statistički privid jer izraz raste zato jer nazivnik opada a ne zato što raste brojnik, pa ispada da JLS koja gubi stanovništvo stoji sve bolje. Ta teško oprostiva mana indeksa razvijenosti (i novog i starog) je odavna razglašena i svima poznata. To bi u tekstu trebalo pojasniti. Bila bi šteta da ovdje prikazana naliza koja daleko nadmašuje analitičke dijelove ostalih regionalnih razvojnih dokumenta koji su u nas proizvode (redovno se svode na puko navođenje i tek usputno komentiranje basic statistics), ostane nedorečena. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
6 Ana Opačić PROGRAM  ODRŽIVOG DRUŠTVENOG I GOSPODARSKOG RAZVOJA POTPOMOGNUTIH PODRUČJA , 3.KLJUČNI NALAZI ANALITIČKE PODLOGE Uslijed svih nepovoljnih pokazatelja demografskih kretanja, nezaposlenosti i strukture stanovništva, svakako treba apostrofirati problem siromaštva i višestruke depriviranosti ranjivih skupina na potpomognutim područjima koji imaju kronični nedostatak socijalnih usluga (Stavljam link na dvije studije https://rctzg.hr/-/wp-content/uploads/2021/10/Dostupnost-socijalnih-usluga.pdf i Obad, O. (ur.) (2021) Socioekonomske nejednakosti na relaciji selo- grad: izgradnja baze znanja u kontekstu provedbe mjera ruralnog razvoja. Zagreb, Institut za etnologiju i folkloristiku.(dokument dostupan na https://www.bib.irb.hr/1124221). Ovo je važno naglasiti radi kasnijeg predlaganja mjera Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
7 Nenad Starc 3.KLJUČNI NALAZI ANALITIČKE PODLOGE, 3.1. DUGOROČNA SOCIJALNO-EKONOMSKA OBILJEŽJA POTPOMOGNUTIH PODRUČJA ...smanjenje nezaposlenosti je determinirano negativnim demografskim kretanjima... Točno, ali nedovoljno jasno rečeno. Ukoliko je Program namijenjen užem krugu stručnjaka formulacija može ostati. Ukoliko ga trebaju čitati i stanovnici PP treba naglasiti da je riječ o statističkom prividu jer nezaposlenost depriviranih JLS opada zato što su nezaposleni otišli iz njih. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
8 Nenad Starc 3.KLJUČNI NALAZI ANALITIČKE PODLOGE, 3.3. OCJENA UČINAKA  DOSADAŠNJIH MJERA POTPORE  RAZVOJA ...izrazito neefikasni (temeljem izračuna koeficijenata) te niski (s obzirom na R (kvadrat)). Nejasno; kasnija formulacija "nedovoljno izdašni" je bolja. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru.
9 Nenad Starc 4.KONCEPTUALNA POLAZIŠTA ZA IZRADU PROGRAMA I CILJEVI PROGRAMA, 4.1. KONCEPTUALNI OKVIR Nekoliko puta se spominje stara i nova metodologija indeksa razvijenosti. Treba pojasniti u čemu je razlika, pogotovo zato što nova metodologija nije prevladala statističke privide koje stvaraju 3-4 od 5 (po novom 6) komponenti indeksa Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Ovim dokumentom se ne objašnjava metodologija izračuna indeksa razvijenosti.
10 Nenad Starc 4.KONCEPTUALNA POLAZIŠTA ZA IZRADU PROGRAMA I CILJEVI PROGRAMA, 4.2. CILJEVI PROGRAMA Treba barem napomenuti da je preskočeno uobičajeno pobrojavanje razvojnih potreba. Nema ni notorne SWOT analize. Teško da bi SWOT analiza dovela do drugačijih ciljeva, ali bi bila korisna prilikom kasnijeg formuliranja mjera. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Ciljevi, mjere i aktivnosti koje se planiraju provoditi predložene su na temelju sveobuhvatne socio-ekonomske analize te analize prostornih mogućnosti, ograničenja i potencijala potpomognutih područja. Također, predviđene mjere i aktivnosti definirane su na način da omogućavaju značajan stupanj fleksibilnosti u operacionalizaciji, odnosno provedbi Projekata.
11 Ana Opačić 5.MJERE I AKTIVNOSTI, 5.1. MJERE PROGRAMA Predlažem da se mjera 2.3. preimenuje u EKONOMSKA I SOCIJALNA INTEGRACIJA RANJIVIH DRUŠTVENIH SKUPINA U ZAJEDNICU (starije osobe, djeca, mladi i obitelji u riziku, osobe s invaliditetom, osobe s teškoćama mentalnog zdravlja, osobe u siromaštvu). U skladu s time da se Ishodi promijene u 1) Povećanje broja dostupnih socijalnih usluga za ranjive društvene skupine i 2) Veća participacija ranjivih društvenih skupina u aktivnostima lokalne zajednice. Ova mjera može biti obuhvatnija jer treba skrenuti pozornost na problem višestruke deprivacije različitih društvenih skupina, ne samo starijih osoba. Nastavno na navedeno, predlažem da se narativni opis ove mjere također promijeni. Prijedlog teksta mogao bi biti Mjera 2.3. Ekonomska i socijalna integracija ranjivih društvenih skupina u lokalnu zajednicu usmjerena je na prevladavanje i ublažavanje višestruke deprivacije s kojima su suočene najranjivije skupine stanovništva u potpomognutim područjima, a specifično djeca,mladi i obitelji u riziku, osobe s invaliditetom, osobe s teškoćama mentalnog zdravlja, starije osobe, građani koji žive u siromaštvu. Uslijed nepovoljnih demografskih i gospodarskih trendova u potpomognutim područjima, ove skupine suočene su s povećanim rizikom od siromaštva i socijalne isključenosti (uključujući siromaštvo i prema dohotku i prema potrošnji). Nadalje, izostanak visoko obrazovanih stručnjaka i slabiji fiskalni kapaciteti dovode do manjka kvalitetnih socijalnih usluga u odnosu na razvijenija područja Hrvatske. Time se socijalna isključenost produbljuje, a dobrobit ovog dijela stanovništva značajno smanjuje. Radi izostanka socijalnih usluga, skrb se povjerava članovima obitelji (najčešće ženama) koji su radi toga isključeni s tržišta rada i općenito nemaju dostatne kapacitete da pruže neformalnu podršku. Posljedično, građani u najranjivijem položaju u potpomognutim područjima suočavaju se sa socijalnom izolacijom, neuključeni su u aktivnosti zajednice što povećava njihovu stigmatizaciju. Iz toga proizlazi da je u potpomognutim područjima nužno potaknuti razvoj kvalitetnih socijalnih usluga koje će pridonijeti osnaživanju, zaštiti zdravlja i dobrobiti, osiguranju kvalitetne skrbi u zajednici te uključivanje u obrazovanje i zapošljavanje kako bi se smanjile društvene nejednakosti. Dodatno, važno je potaknuti programe uključivanja u život zajednice kako bi se smanjila stigmatizacija i segregacija ranjivih društvenih skupina u potpomognutim područjima. U tu svrhu, ovom mjerom pružit će se financijska potpora aktivnostima, projektima i programima koji će olakšati pristup i korištenje socijalnih i zdravstvenih usluga koje su važne za socijalno uključivanje i dobrobit. To se odnosi na usluge smještaja, skrbi u zajednici, programe socijanog uključivanja i radne aktivacije, uključivanja u obrazovne programe te usluge namijenjene osobnom osnaživanju i povećanju kvalitete života. Imajući u vidu manjak financijskih i ljudskih resursa te prometnu nedostupnost usluga, posebno će se poticati inovatni modeli pružanja socijalnih i zdravstvenih usluga koje uključuju multifunkcionalne centre za pružanje usluga u zajednici, socijalne i zdravstvene usluge na daljinu, mobilne socijalne i zdravstvene usluge ili socijalne i zdravstvene usluge u dislociranim prostorima. Navedeno uključuje i poticaje izgradnji nove i modernizaciji postojeće socijalne infrastrukture (primjerice povećanje smještajnih kapaciteta, izgradnja multifunkcionalnih centara u zajednici, tehnološko kapacitiranje pružatelja usluga, opremanje specijaliziranih vozila i drugo). Osim toga, ovom mjerom osigurat će se financijska potpora projektima, programima i aktivnostima koji povećavaju mogućnosti za zdrav život i angažman ranjivih skupina u lokalnim zajednicama, neovisno o prirodi i području njihovog angažmana. To može uključivati sudjelovanje na tržištu rada, u volonterskim aktivnostima ili drugim organiziranim aktivnostima u zajednici. Sukladno tome, ova mjera realizirat će se temeljem socijalnih i gospodarskih grupa mjera. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru.
12 Ana Opačić 5.MJERE I AKTIVNOSTI, 5.2. AKTIVNOSTI I PROJEKTI U skladu sa ranije predloženim promjenama u Mjeri 2.3. predlažem sljedeće aktivnosti. Mjera 2.3. EKONOMSKA I SOCIJALNA INTEGRACIJA RANJIVIH DRUŠTVENIH SKUPINA U LOKALNU ZAJEDNICU Područje djelovanja: Socijalna mjera; gospodarska mjera Ishodi 1. Povećanje broja dostupnih socijalnih usluga za ranjive društvene skupine 2. Veća participacija ranjivih društvenih skupina u aktivnostima lokalne zajednice Aktivnosti/projekti 1. Povećanje broja dostupnih socijalnih usluga za ranjive društvene skupine 1.1. Sufinanciranje i podrška provedbi aktivnosti, projekata programa za razvoj djelatnosti u javnom, civilnom i privatnom sektoru koje će pridonijeti novim, kvalitetnim i dostupnijim socijalnim uslugama (u području smještaja, skrbi u zajednici, socijanog uključivanja i radne aktivacije, uključivanja u obrazovne programe, osobnog osnaživanja i povećanja kvalitete života.) 1.2. Sufinanciranje i podrška provedbi projekata koji su namijenjeni povećanju dostupnosti socijalnih usluga kroz razvoj mobilnih, multifunkcionalnih, dislociranih socijalnih i zdravstvenih usluga ili usluga na daljinu 2. Veća participacija ranjivih društvenih skupina u aktivnostima lokalne zajednice 1.1 Sufinanciranje i podrška provedbi aktivnosti, projekata i programa koji su usmjereni na poticanje uključivanja ranjivih društvenih skupina u aktivnosti zajednice (primjerice kroz klubove ili centre u zajednici, socijalizacijske, kreativne, umjetničke ili volonterske aktivnosti) 2.2 Otvaranje mogućnosti za aktivaciju radnog i poduzetničkog potencijala ranjivih društvenih skupina . Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru.
13 Nenad Starc PROGRAM  ODRŽIVOG DRUŠTVENOG I GOSPODARSKOG RAZVOJA POTPOMOGNUTIH PODRUČJA , 6. PRAĆENJE I VREDNOVANJE PROVEDBE PROGRAMA Nisu li broj i iznosi stipendija tek rezultati? Ishodi su unapređenja vještina, bolja zapošljivost, bolja struktura ponude radne snage i sl. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
14 Nenad Starc PROGRAM  ODRŽIVOG DRUŠTVENOG I GOSPODARSKOG RAZVOJA POTPOMOGNUTIH PODRUČJA , 6. PRAĆENJE I VREDNOVANJE PROVEDBE PROGRAMA ...indeks razvijenosti može kvalitetno prezentirati postignute učinke...? možda može neke rezultate, ne i učinke. Ovdje se treba ograditi s obzirom na spomenute mane 3-4 komponente indeksa Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
15 Ana Opačić PROGRAM  ODRŽIVOG DRUŠTVENOG I GOSPODARSKOG RAZVOJA POTPOMOGNUTIH PODRUČJA , 6. PRAĆENJE I VREDNOVANJE PROVEDBE PROGRAMA Sukladno ranije predloženim izmjenama Mjere 2.3., predlažem i ovdje promjenu indikatora. Mogući primjer Mjera 2.3. Ekonomska i socijalna integracija RANJIVIH DRUŠTVENIH SKUPINA U LOKALNU ZAJEDNICU 1. Povećanje broja dostupnih socijalnih usluga za ranjive društvene skupine 2. Veća participacija ranjivih društvenih skupina u aktivnostima lokalne zajednice Povećanje broja ugovorenih socijalnih usluga pratiti će se na temelju podataka Ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi koji vodi evidenciju o pružateljima socijalnih usluga u Mreži pružatelja te na temelju godišnjih izvješća o ostvarenim pravima u socijalnoj skrbi koja uključuju korištenje socijalnih usluga te baze na temelju ESSPROS metodologije. S obzirom da dio socijalnih usluga i programa aktivacije stanovništva nisu obuhvaćeni mrežom pružatelja usluga koju vodi resorno Ministarstvo, predlaže se priprema posebnog statističkog obrasca prema izvještajnoj metodi u kojemu će se pratiti razvoj novih socijalnih usluga i programa aktivacije ranjivih društvenih skupina u zajednici. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru.
16 Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA PROGRAM  ODRŽIVOG DRUŠTVENOG I GOSPODARSKOG RAZVOJA POTPOMOGNUTIH PODRUČJA , 6. PRAĆENJE I VREDNOVANJE PROVEDBE PROGRAMA Za učinkovito praćenje provedbe Programa neophodno je definirati polazne i ciljne vrijednosti pokazatelja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Mjere predviđene Programom održivog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja provoditi će tijela državne uprave u skladu sa svojim provedbenim programima, Godišnjim planom provedbe programa, te osiguranim sredstvima, nositelji provedbe, izvori financiranja i pokazatelji učinka nisu specificirani u okviru prijedloga pojedinih mjera nego će biti definirani Godišnjim planom provedbe programa.