Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o načinu i kriterijima za provedbu postupka akreditacije regionalnih koordinatora

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GRAD ZAGREB PRAVILNIK GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA: Zbog istovrsne tematike odnosno povezanosti sadržaja te lakšeg razumijevanja i primjene predlažemo u jedan propis objediniti Pravilnik o načinu i kriterijima za provedbu postupka akreditacije regionalnih koordinatora i Pravilnik o upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija. Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće usvojiti zbog zakonskih temelja ovog Pravilnika. Naime, Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) člankom 26. stavkom 10. propisuje donošenje pravilnika o akreditaciji, dok je člankom 31. stavkom 2. istog Zakona određeno donošenje pravilnika o upisniku regionalnih koordinatora.
2 Agencija za razvoj Zadrske županije ZADRA NOVA PRAVILNIK Sanja Peričić, ZADRA NOVA - Obzirom da regionalni koordinatori obavljaju aktivnosti definirane Zakonom o regionalnom razvoju i de facto su dio decentraliziranog sustava pa bi stoga osim osnivača i nadležno Ministarstvo trebalo predvidjeti financijska sredstva koja će ih pratiti. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća
3 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. OPĆE ODREDBE  , Članak 1. Izraz „broj“ nije definirani kriterij te bi trebalo navesti da je taj „broj zaposlenih“ sukladan ili proporcionalan nečemu – broju stanovnika područja / raspoloživim sredstvima osnivača i vlastitim sredstvima / i sl. Umjesto toga, moguće je uvrstiti među taj kriterij profil, iskustvo zaposlenih i sl. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća
4 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. POSLOVI REGIONALNIH KOORDINATORA, 1) Regionalni koordinatori, osnovani s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja na razini područne (regionalne) samouprave obavljaju poslove propisane člankom 25. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon). Definirati izraz „organizacijski odvojeni“. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća
5 Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o. Agencija za regionalni razvoj  , Članak 3. Za očitovanje o postupku i kriterijima za akreditacije regionalnog koordinatora (čl. 3. i čl.4.) trebao je biti objavljen Program za osiguranje kvalitete rada regionalnog koordinatora, tako da bi trebalo produžiti period savjetovanja do objave navedenog Programa Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća
6 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA Agencija za regionalni razvoj  , Članak 3. Uloga nezavisnog vanjskog procjenitelja (revizora) nije jasna, obzirom na to da se očekuje da će Program za osiguranje kvalitete rada RK detaljno definirati akreditacijski postupak te kriterije RK za procjenu sposobnosti RK za obavljanje poslova od općeg gosp. interesa. Smatramo da nema potrebe za angažmanom vanjskog procjenitelja, budući da ni sama Agencija za RR nije povezana s RK ni vlasnički ni upravljački, čime bi trebala biti osigurana nepristranost i neovisnost. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) u čl. 26. stavak 3. predviđa da Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske osigura mišljenje vanjskog stručnjaka o sposobnosti regionalnih koordinatora.
7 GRAD ZAGREB Kriteriji za procjenu sposobnosti  , Članak 4. GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA: Članak 4. – kriteriji za procjenu sposobnosti sugeriramo dodatno razmotriti u odnosu na potrebu pojašnjenja pojedinih kriterija, pri čemu ocjenjujemo korisnim: - jasnije definirati kriterij pod c), posebice u odnosu na termin „osjetljiva radna mjesta“; - razmotriti stvarnu potrebu navođenja odnosno mogućnost djelomičnog izostavljanja u odnosu na točku e) – navedeno se u pravilu podrazumijeva; - dopuniti kriterije, pritom detaljnije uzevši u obzir podatke koji se dostavljaju uz zahtjev za upis u Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Kriteriji za procjenu sposobnosti regionalnih koordinatora biti će detaljno obrazloženi u Programu za osiguranje kvalitete rada regionalnih koordinatora, a kojeg izrađuje Agencija za regionalni razvoj te će biti javno objavljen dokument.
8 Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA Kriteriji za procjenu sposobnosti  , Članak 4. Smatramo da su kriteriji općeniti i ne referiraju se na sva područja rada RK kao ni na kvalitetu rada. Nije prihvaćen Kriteriji za procjenu sposobnosti regionalnih koordinatora biti će detaljno obrazloženi u Programu za osiguranje kvalitete rada regionalnih koordinatora, a kojeg izrađuje Agencija za regionalni razvoj te će biti javno objavljen dokument.
9 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. Kriteriji za procjenu sposobnosti  , Članak 4. 1. Na koji način broj zaposlenih i plan zapošljavanja utječe na akreditaciju – pozitivno ili negativno, koji je optimalni broj zaposlenika, koja je minimalna vrijednost koja se mora zadovoljiti? 2. Plan edukacije u kojem području i što se ovdje misli? 3. Molimo jasnije definirati plan upravljanja osjetljivim mjestima ako po Zakonu nismo dužni zapošljavati OSI? 4. Što se točno misli i na koje dokumente koji bi dokazali sposobnosti pod točkom e? 5. Objasniti točku f – koji su to objektivni kriteriji 6. Objasniti točku i – kako dokazujemo kontinuitet operacija? Nije prihvaćen Kriteriji za procjenu sposobnosti regionalnih koordinatora biti će detaljno obrazloženi u Programu za osiguranje kvalitete rada regionalnih koordinatora, a kojeg izrađuje Agencija za regionalni razvoj te će biti javno objavljen dokument.
10 Primorsko-goranska županija Kriteriji za procjenu sposobnosti  , Članak 4. Kod kriterija „objektivno određivanje i dodjela sredstava u odnosu na ciljeve“ nejasno je na koja sredstva i koje ciljeve se odnosi. Nadalje, nejasno je značenje pojma „postupci za kontinuitet operacija“. Nije prihvaćen Kriteriji za procjenu sposobnosti regionalnih koordinatora biti će detaljno obrazloženi u Programu za osiguranje kvalitete rada regionalnih koordinatora, a kojeg izrađuje Agencija za regionalni razvoj te će biti javno objavljen dokument.
11 Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje Kriteriji za procjenu sposobnosti  , Članak 4. Navedni kriteriji su vrlo vrlo općeniti, neki su prilično i nejasni, ne mogu se kvantificirati niti komparirati, iz čega je razvodno da MRRFEU nema jasnu predodžbu o osnovnim karakteristikama koje treba imati RK za obnašanje funkcije/a koje mu ZRR i niz navedenih podzakonski akata stavljaju u zadaću. Naime, iz gore spomenutih kriterija proizlazi da svaki RK treba imati zaposlenike, plan novog zapošljavanje, plan edukacije istih, šefove koji nisu u sukobu interese (iako nije naveden kontekst), organizacijsku shemu koja pokazuje tko što radi i tko kome odgovara bez naglaska na fukcije/funkcionalnu shemu sukladno zadaćama ZRR-a, listu zadataka/poslova u kontinuitetu kao i pohranu dokumenetacije i knjigovodstveno-računovodstveno praćenje poslovanja. Pitanje koje se nameće jest - zar to što je navedeno kao kriterij nije karakteristika svakog poslovno-javnog sustava? Predlažemo izmjenu kriterija za vrednovanje rada RK-ova, koji će se odonositi na grupe kriterija, kao na primjer:  Poslovne operacije – ima li RK višegodišnji plan rada; godišnji plan rada, izvještaje o radu i sl;  Ljudski potencijali - postojeći broj zaposlenika (profil, stručna sprema) te potreban minimum kompetentnih zaposlenika/eksperata za područja ekonomije (industrija, poljoprivreda), financija, sektorskih stručnjaka (EE, turizam, ruralni razvoj i sl.) sukladno planu aktivnosti; utvrđivanje potreba za dodatnim zaposlenicima potrebih profila i način njihova financiranja; plan edukacije i plan troškova s planom financiranja iste; minimum plaće za pojedina radna mjesta/razinu odgovornosti (rukovodeća radna mjesta se tu ne ubrajaju, budući da podliježu drugačijim kriterijima nagrađivanja)  Financijska snaga – postojeća sredstva financiranja; plan rada i plan potreba za financiranjem, gdje je potrebna i pomoć MRRFEU u određenom dijelu, budući da je svaki RK produžena ruka MRRFEU  Koordinacija s MRRFEU – broj projekata, aktivnosti i zadataka koje je RK uspješno proveo na inicijativu MRRFEU  Ostalo - Mišljenja smo da MRRFEU ima dovoljno resursa na raspolaganju da kvantificira predložene kriterije za ocjenu sposobnosti koja treba biti uvertira u novu akreditaciju (ex-ante) , a sve s ciljem da ojača RK-ove budući da su oni svojevrsna infrastruktura organizacija koje obnašaju zadaće od općeg gospodarskog interesa. U uvjetima opće ekonomske, monetarne i financijske krize svjedoci smo konstantnog ekonomskog slabljenja regija koje su prema indeksu razvijenosti bile i ostale na najnižim stupnjevima razvoja, za očekivati je da će izvori financiranja RK-a (javna uprava čiji izvori financiranja postaju sve skromniji), koji su do sada bili zaista skromni za dijapazon zadataka koje moraju obnašati/izvršavati, biti još skromniji te da će doći do osipanja ljudskih potencijala iz organizacija RK-a, što iz ekonomske nuženosti (prisilna otpuštanja), što iz nemotiviranosti za rad na zahtjevnim radnim zadacima uz skromnu financijsku motivaciju. Stvaranje mreže kompetentnih RK u cijeloj zemlji trebala bit biti zadaća ne samo osnivača RK, već i MRRFEU u značajnoj mjeri, kao lidera cijelog procesa. Nije prihvaćen Kriteriji za procjenu sposobnosti regionalnih koordinatora biti će detaljno obrazloženi u Programu za osiguranje kvalitete rada regionalnih koordinatora, a kojeg izrađuje Agencija za regionalni razvoj te će biti javno objavljen dokument.
12 Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje Kriteriji za procjenu sposobnosti  , Članak 4. Članak 4., pod c) razjasniti što znači "osjetljiva radna mjesta" Nije prihvaćen Kriteriji za procjenu sposobnosti regionalnih koordinatora biti će detaljno obrazloženi u Programu za osiguranje kvalitete rada regionalnih koordinatora, a kojeg izrađuje Agencija za regionalni razvoj te će biti javno objavljen dokument.
13 Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje Kriteriji za procjenu sposobnosti  , Članak 4. Članak 4. Jedan od ključnih kriterija za ocjenu kapaciteta rada nije naveden: iskustva u pripremi i provedbi razvojnih projekata, s naglaskom na EU fondove. Nadalje nije razvidna važnost plana budućeg zapošljavanja, jer ono ovisi o izvorima financiranja, te obavezama koordinatora koji variraju od županije do županije kao i projektnoj dinamici zapošljavanja. Nije prihvaćen Kriteriji za procjenu sposobnosti regionalnih koordinatora biti će detaljno obrazloženi u Programu za osiguranje kvalitete rada regionalnih koordinatora, a kojeg izrađuje Agencija za regionalni razvoj te će biti javno objavljen dokument.
14 Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o. Postupak akreditacije, Članak 6. Za akreditaciju regionalnog koordinatora od presudne je važnosti ocjena o procjeni sposobnosti koju donosi neovisni vanjski procjenitelj (revizor), a nigdje u tekstu PravilnikA nisu navedeni kriteriji potrebni stručnosti revizora, te defacto akreditaciju regionalnog koordinatora vrši vanjski revizor, a ne Agencija za regionalni razvoj RH. Nije prihvaćen Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) u čl. 26. stavak 3. predviđa da Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske osigura mišljenje vanjskog stručnjaka o sposobnosti regionalnih koordinatora.
15 Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje PRAVILNIK, PREISPITIVANJE AKREDITACIJE U ovom članku govori se o preispitivanju akreditacije u slučaju da RK ne udovoljava uvjetima (iako se oni ne navode), ali bez navoda daljnje procedure – što raditi da neki RK ne udovolji uvjetima, koja je uloga RK-a, koja je uloga osnivača RK-a, koja je uloga MRRFEU? U ovom dijelu potrebno je navesti :  Minimum uvjeta za akreditaciju – povezanost s kriterijima za vrednovanje sposobnosti RK;  Definiranje procedura u slučajevima odstupanja od minimuma uvjeta;  Definiranje uloga svih dionika vezanih za funkciju RK-a (Osnivači, MRRFEU) i kod redovnog rada i kod anomalija/odstupanja od mogućnosti za obnašanje redovnog rada. U zajedničkim naporima RK-a i MRRFEU, uloga MRRFEU je svedena samo na edukaciju RK-a posredstvom ARR i koordinaciju 2 puta godišnje (pretpostavljmo da se radi o redovnim radnim sastancima, što je velika novina i to pozdravljamo). Mišljenja smo da MRRFEU treba pružiti ruku podrške svim RK-ima na više planova i raditi na njihovu konstantom jačanju. O mogućnostima uzajamne suradnje između RK-a i MRRFEU može se raspraviti na koordinacijama. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća jer je člankom jasno navedeno da regionalni koordinatori moraju o svim značajnim promjenama izvijestiti Ministarstvo koje će onda preispitivanjem akreditacije odlučiti da li je još uvijek sposoban za obavljanje povjerene djelatnosti.
16 GRAD ZAGREB PREISPITIVANJE AKREDITACIJE, Članak 7.  GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA: Članak 7. – preispitivanje akreditacije – predlažemo jasnije napisati kako u odnosu na okolnost koji su to slučajevi i kako Ministarstvo i/ili Agencija dolazi do saznanja o potrebi da se preispita ispunjava li regionalni koordinator propisane uvjete ili ne, tako i u odnosu na provedbu samog postupka preispitivanja akreditacije Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Naime, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije smatra da je člankom dovoljno obrazloženo u kojem slučaju regionalni koordinatori trebaju obavijestiti Ministarstvo, nakon čega će Ministarstvo pokrenuti postupak preispitivanja akreditacije.
17 Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje PRAVILNIK, EDUKACIJA   Dio ovoga akta koji nosi naziv „Edukacija“ treba biti zamijenjen nazivom „SURADNJA“, a članke treba nadopuniti sukladno područjima suradnje, kao što su npr.  Edukacija,  Tehnička pomoć  Konsultantska/ekspertna pomoć/podrška  Informacijsko-podatkovna pomoć/podrška (DZS i sl.)  Financijska pomoć/podrška i sl. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća.