Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GRAD ZAGREB PRAVILNIK GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA: Zbog istovrsne tematike odnosno povezanosti sadržaja te lakšeg razumijevanja i primjene predlažemo u jedan propis objediniti Pravilnik o načinu i kriterijima za provedbu postupka akreditacije regionalnih koordinatora i Pravilnik o upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija Nije prihvaćen Nije moguće usvojiti prijedlog zbog zakonskih temelja ovog Pravilnika. Naime, Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) člankom 26. stavkom 10. propisuje donošenje pravilnika o akreditaciji, dok je člankom 31. stavkom 2. istog Zakona određeno donošenje pravilnika o upisniku regionalnih koordinatora.
2 Ličko-senjska županija UVJETI ZA UPIS U UPISNIK, Lokalne razvojne agencije U upisnik se osim LAG-a može upisati i regionalna razvojna agencija kada za potrebe jedinice lokalne samouprave obavlja poslove koordinacije i poticanja lokalnog razvoja. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Regionalnu razvojnu agenciju osniva županija te je Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) predviđeno da ista obavlja poslove za jedinicu područne (regionalne) samouprave.
3 GRAD ZAGREB PRAVILNIK, POSTUPAK UPISA GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA: Članak 5. Postupak upisa – sugeriramo dodatno razmotriti uporabu (jasnije određenje) termina „nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba ili jedinice lokalne samouprave“; - ukazujemo na nedostupnost obrasca zahtjeva – Prilog I., stoga nije bilo moguće detaljnije razmotriti podatke koji se u isti unose; - predlažemo dodatno razmotriti i pojasniti pojedine podatke, primjerice b) opis poslova (da li svih poslova koje obavlja potencijalni regionalni koordinator odnosno lokalna razvojna agencija), s obzirom da su poslovi regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija definirani Zakonom o regionalnom razvoju, te pod d) podataka o zaposlenima, podrazumijeva li ovo samo navođenje ili i pružanje dokaza o profilu zaposlenih i njihovom usavršavanju (sugeriramo razjasniti u tekstu ili u samom prilogu) Djelomično prihvaćen Komentar se djelomično prihvaća. "Nadležno tijelo županije" zamjenjeno je s "županija". Obrazac prijedloga za upis u upisnik regionalnih koordinatora priložen je dorađenom tekstu Pravilnika.
4 Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o. PRAVILNIK, POSTUPAK UPISA Za očitovanje o postupku upisa regionalnog koordinatora trebao je biti objavljen zahtjev za upis u Upisnik na propisanom Obrascu (Prilog I. ovog Pravilnika), tako da bi trebalo produžiti period savjetovanja do objave navedenog Obrasca. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća.
5 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA PRAVILNIK, POSTUPAK UPISA Nedostaje Prilog I. pravilniku, a pobrojana dokumentacija nije usklađena s kriterijima iz Pravilnika o načinu i kriterijima za provedbu postupka akreditacije RK, članak 4. Smatramo da bi ovaj i navedeni pravilnik trebali biti usklađeni te u budućnosti i objedinjeni, kao i da bi za kvalitetnije komentiranje predmetnih pravilnika trebalo objaviti i Program za osiguranje kvalitete RK. Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće usvojiti zbog zakonskih temelja ovog Pravilnika. Naime Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) člankom 26. stavkom 10. propisuje donošenje pravilnika o akreditaciji, dok je člankom 31. stavkom 2. istog Zakona određeno donošenje pravilnika o upisniku regionalnih koordinatora.
6 Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje PRAVILNIK, POSTUPAK UPISA Iako ga nismo uspjeli identificirati na web stranici, Obrazac za upis u Upisnik treba uskladiti s kriterijima za procjenu sposobnosti regionalnih koordinatora (sadašnji članak 4. Pravilnika o načinu i kriterijima za provedbu postupka akreditacije RK), kada se oni konačno definiraju. Također, jasno je da će se morati dostaviti i dodatna dokumentacija uz Upitnik, no mišljenja smo da treba pobliže pojasniti neke zahtjeve, kao npr: 1) Nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba ili jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnosi zahtjev za upis u Upisnik na propisanom Obrascu (Prilog I. ovog Pravilnika). 2) Uz popunjeni Obrazac zahtjeva za upis u Upisnik podnositelj zahtjeva obavezno dostavlja: a) akt kojim je ustrojen regionalni koordinator ili lokalna razvojna agencija – jasno je da se radi o osnivačkom aktu RK-a; b) opis poslova – radi li se o registriranoj djelatnosti ili nečemu drugomu? Ako se radi o registriranoj djelatnosti, onda treba priložiti Izvod iz sudskog registra, a ako se radi o opisu poslova, onda se može priložiti Godišnji izvještaj o poslovanju. U svakom slučaju treba točno definirati što treba priložiti, budući da je opis poslova RK-a već definiran člankom 25. ZRR-a. c) broj sistematiziranih radnih mjesta - sva radna mjesta su definirana sistematizacijom; znači li to da treba priložiti dokument koji se zove Sistematizacija radnih mjesta? d) broj i profil zaposlenih s opisom njihovih poslova i podacima o usavršavanju – što znači „podaci o usavršavanju“?; znači li to da treba priložiti diplomu zaposlenika kao dokaz o stručnoj spremi i ostale dokaze o dodatnim kvalifikacijama? Molimo pojasniti što zapravo treba. Djelomično prihvaćen Obrazac za upis u Upisnik usklađen je u cijelosti s kriterijima za procjenu sposobnosti i naknadno se objavljuje na webu.
7 Primorsko-goranska županija PRAVILNIK, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Smatramo da nije potrebno da postojeći regionalni koordinatori traže ponovni upis u Upisnik (kao što je navedeno u članku 9.), budući da, sukladno Pravilniku o načinu i kriterijima za provedbu postupka akreditacije regionalnih koordinatora, Agencija za regionalni razvoj može preispitati sposobnost regionalnih koordinatora za obavljanje poslova od općeg gospodarskog interesa (članak 7. Pravilnika o načinu i kriterijima za provedbu postupka akreditacije regionalnih koordinatora ). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nad postojećim regionalnim koordinatorima nikada nije proveden postupak akreditacije, a kako je cilj Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU "spustiti" dio decentraliziranih funkcija na regionalne koordinatore utoliko je potreba za akreditacijom veća. Središnja razina mora znati može li i komu će dodijeliti dio poslova.