Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GRAD ZAGREB UREDBU GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA: nema primjedaba Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Agencija za razvoj Zadrske županije ZADRA NOVA UREDBU Sanja Peričić JU ZADRA NOVA (3) Članove partnerskih vijeća za područje županije imenuje županijska skupština na prijedlog župana. Obzirom da je Županijsko partnersko vijeće savjetodavnog karaktera te da je podložno čestim izmjenama ili dopunama predlažemo da umjesto Županijske skupštine članove imenuje Župan. Prihvaćen Uvažen je prijedlog da članove partnerskih vijeća za područje županije imenuje župan, odnosno gradonačelnik za urbano područje, a ne inicijalno predložena županijska skupština, odnosno predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave koja je nositelj izrade strategije razvoja urbanog područja. Navedena izmjena integrirana je u finalnu verziju Prijedloga uredbe i to u sljedećim člancima; članku 12. stavku 3.: "Članove partnerskih vijeća za područje županije imenuje župan na prijedlog regionalnog koordinatora." i članku 13. stavku 6.: "Članove partnerskih vijeća za urbano područje imenuje gradonačelnik jedinice lokalne samouprave koja je nositelj izrade strategije razvoja urbanog područja uz prethodno pribavljeno mišljenje izvršnog tijela svih jedinica lokalne samouprave s urbanog područja ako urbano područje čini dvije i više jedinica lokalne samouprave."
3 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. UREDBU Općeniti komentar – uvođenje obveze članova vijeća / zamjenika za sudjelovanjem na sjednicama, definiranje koncepta kvoruma i sl. Primljeno na znanje Predložene odredbe potrebno je urediti poslovnikom kojeg svako partnersko vijeće donosi na osnivačkoj sjednici. Odnosno, središnja razina prepušta regionalnoj/lokalnoj razini (na kojima djeluju partnerska vijeća) samostalno definiranje i razredu obveza članova vijeća/zamjenika za sudjelovanjem na sjednicama, definiranje koncepta kvoruma i sl.
4 Primorsko-goranska županija Osnivanje i naziv partnerskog vijeća, Članak 3. Predlažemo brisanje u stavku (4) ovog članka da se poslovnikom o radu uređuje način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika partnerskog vijeća, te da se isto detaljnije definira u članku 8., stavak (2) Uredbe. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog brisanja članka 3. stavka 4. Prijedloga uredbe. Smatramo da je u duhu partnerstva pružiti mogućnost svim akterima sudjelovanje u odabiru predsjednika i njegovog zamjenika Nastavno na dio komentara vezanog uz članak 8. stavak 2., u istome je revidiran period na koji se biraju predsjednik i zamjenik predsjednika partnerskog vijeća, točnije mandat im je produžen s jedne na dvije godine.
5 Ured župana VPŽ Osnivanje partnerskog vijeća statističke regije, Članak 4. Tko snosi trošak rada tajništva PV županija ili urbanih područja? Tko snosi trošak rada općenito članova PV? Primljeno na znanje Troškove rada partnerskog vijeća snosi njihov osnivač.
6 Ured župana VPŽ Osnivanje partnerskih vijeća urbanih područja, Članak 6. Moraju li i manja urbana područja sukladno Zakonu o reg.razvoju imati PV i primjenjuje li se ova Ureddba onda i na PV manje urbanih područja? Primljeno na znanje Uredba se primjenjuje na sva urbana područja, odnosno urbane aglomeracije te veća i manja urbana područja. Navedena obveza propisana je člankom 28. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.
7 Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje UREDBU, Članovi partnerskog vijeća Komentar na prijedlog ovoga pravilnika opće je naravi i odnosi se na broj članova partnerskih vijeća.Naime, smatramo da je potrebno definirati maksimalni broj članova ovih tijela koji ne bi prelazio 20 osoba uz naznaku minimalnog broja predstavnika gospodarskog/privatnog, javnog i civilnog sektora. U svakom slučaju, potrebno je povećati učinkovitost ovih tijela, što mislimo da se može postići na ovaj način – manji broj visoko stručnih osoba. Naime, dosadašnja praksa je pokazala da je broj članova prilično velik (npr. 43 u OBŽ) i kao takvo, ovo tijelo je prilično neoperativno, teško je postići kovrum, diskusija traje predugo i sl. Djelomično prihvaćen Izmijenjen je članak 12. stavak 2. kojim je utvrđen raspon broja članova partnerskih vijeća za područje županije: "Partnersko vijeće za područje županije ima najmanje 20, a najviše 35 članova..... " Međutim, minimalni odnosno maksimalni broj članova za partnerska vijeća urbanih područja nije propisan. Naime, u okviru urbanih područja nalazi se raznoliki broj jedinica lokalne samouprave koje ulaze u njihov sastav (od jedne u manjim urbanim područjima do preko dvadeset i pet u urbanim aglomeracijama), a s obzirom na to da je Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske u članku 28. stavak 4. propisano da sve jedinice lokalne samouprave koje ulaze u urbano područje imaju svoje predstavnike u partnerskom vijeću, teško je definirati prihvatljiv raspon minimalnog i maksimalnog broja članova. Ta odluka prepušta se tijelu koje osniva partnersko vijeće. Naravno, vodeći se pri sastavu i broju članova načelom ravnomjerne predstavljenosti partnera pri čemu ni jedan sektor ne smije imati natpolovičnu većinu članova u partnerskom vijeću.
8 Ured župana VPŽ Članovi partnerskog vijeća, Članak 7. S obzirom na sektorsku zastupljenost, smatramo da nije nužno da članovi imaju zamjenike jer će to dodatno otežati rad PV. Ne može se očekivati i nije funkcioniralo u praksi da članovi informiraju zamjenike da neće doći ako su iz različitih institucija ili poduzeća. Čemu zamjenici ako se želi postići opća važnost i rad za opće dobro predstavnika PV. Rok na godinu dana za izbor predsjednika je mali s obzirom da se min. dvije sjednice godišnje mogu odraditi, pa predlažemo da rok bude do roka važenja ŽRS, osim u iznimnim okolnostima da se može izabrati novi predsjednik i zamjenik predsjednika PV. Djelomično prihvaćen Komentar da članovi partnerskih vijeća ne bi trebali imati zamjenike se ne prihvaća te odredba ostaje dio Prijedloga uredbe uz napomenu kako član i zamjenik trebaju predstavljati isto tijelo, a sve s ciljem da se ne naruši načelo ravnomjerne zastupljenosti. (Članak 7. stavak 5. Prijedloga uredbe koje se odnose na članove partnerskih vijeća na odgovarajući se način primjenjuju i na njihove zamjenike). Uvažava se prijedlog za produženje roka odabira predsjednika partnerskog vijeća i sukladno istom u članku 8. stavku 2. revidiran je period na koji se biraju predsjednik i zamjenik predsjednika partnerskog vijeća, odnosno mandat im je produžen s jedne na dvije godine. Predsjednik i zamjenik mogu biti ponovno birani kako je navedeno u članku 8. stavku 3.
9 Primorsko-goranska županija Predsjednik i zamjenik predsjednika partnerskog vijeća, Članak 8. Predlažemo izmjenu na način da predsjednika i zamjenika partnerskog vijeća imenuje župan, a ne članovi partnerskog vijeća i to za razdoblje trajanja planskog dokumenta, a ne na rok od godine dana. Djelomično prihvaćen Imajući u vidu činjenicu da su partnerska vijeća sastavljena od različitih dionika, odredbom članka 8. stavka 2. Prijedloga uredbe pruža se mogućnost svim akterima sudjelovanje u odabiru predsjednika i njegovog zamjenika. U istom stavku revidiran je period na koji se biraju predsjednik i zamjenik predsjednika partnerskog vijeća, odnosno mandat im je produžen s jedne na dvije godine.
10 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA Predsjednik i zamjenik predsjednika partnerskog vijeća, Članak 8. Predlažemo da se predsjednika i zamjenika bira na isti rok kao što su i imenovani članovi PV - godinu dana je prekratko. Djelomično prihvaćen U članku 8. stavku 2. Prijedloga uredbe revidiran je period na koji se biraju predsjednik i zamjenik predsjednika partnerskog vijeća, odnosno mandat im je produžen s jedne na dvije godine.
11 Ličko-senjska županija Sastav partnerskih vijeća za područje županije, Članak 12. Koje jedinice lokalne samouprave ne sudjeluju u radu partnerskog vijeća, budući su navedeni veliki gradovi s područja županije kao i manji gradovi i općine? Zašto ih je potrebno posebno nabrajati? Primljeno na znanje Sukladno članku 27. stavak 4. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, veliki gradovi i gradovi sjedišta županija imaju svoje predstavnike u županijskom partnerstvu. Stoga su oni izrijekom i izdvojeni u članku 12. Prijedloga uredbe. Predstavnici ostalih jedinica lokalne samouprave (manji gradovi i općine) zajednički određuju svoje predstavnike koji ulaze u sastav partnerskih vijeća za područje županije.
12 Primorsko-goranska županija Sastav partnerskih vijeća za područje županije, Članak 12. U stavku 3. predlažemo izmjenu na način da članove partnerskog vijeća, radi pojednostavljenja procedure, imenuje župan, a ne županijska skupština. Primjerice, može se dogoditi da se člana mora mijenjati, a županijska skupština se održava rijetko. Prihvaćen Uvažen je prijedlog da članove partnerskih vijeća za područje županije imenuje župan, a ne inicijalno predložena županijska skupština. Navedena izmjena integrirana je u finalnu verziju Prijedloga uredbe te članak 12. stavak 3. sada glasi: "Članove partnerskih vijeća za područje županije imenuje župan na prijedlog regionalnog koordinatora."
13 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA Sastav partnerskih vijeća za područje županije, Članak 12. Članak 12, stavak 2: smatraju li se sektorima javni, civilni i gospodarski? Ako da, prema dosadašnjem iskustvu, procjenjujemo da nije moguće osigurati ravnomjernu zastupljenost, budući da PV sudjeluje u pripremi i prati provedbu ŽRS-a koji je od primarnog interesa za javni sektor. Nakon što se uključe svi relevantni predstavnici javnog sektora (JL(R)S i javnih poduzeća (koji su dobri poznavatelji potreba dionika), prema aktualnom prijedlogu, ispada da je potrebno uključiti velik broj članova iz gospodarskog i civilnog sektora za koje je teško osigurati odaziv te PV postaje tijelo kojem je otežano odlučivanje. Stavak 3: smatramo da bi imenovanje članova PV, kao i do sada, trebao izvršiti župan, na prijedlog RK. Nije prihvaćen Sektori se odnose na javni, civilni i privatni. Primjenu načela ravnomjerne predstavljenosti partnera treba provoditi u skladu s određenjem tog načela u članku 2. stavku 2. koje glasi: "Načelo ravnomjerne predstavljenosti partnera - podrazumijeva da partnersko vijeće omogućava predstavljenost ključnih dionika razvoja iz javnog, privatnog i civilnog sektora na području za koje se osniva te da se u radu partnerskog vijeća onemogući pretežiti utjecaj samo jedne kategorije dionika." Prihvaćen je prijedlog da predsjednika i zamjenika partnerskog vijeća imenuje župan, te je u skladu s time izmijenjen članak 12. stavak 3. koji sada glasi: "Članove partnerskih vijeća za područje županije imenuje župan na prijedlog regionalnog koordinatora."
14 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA Sastav partnerskih vijeća za područje županije, Članak 12. Predlažemo da se Uredbom definira i minimalni i maksimalni broj članova PV, sukladno veličini županije. Prihvaćen Izmijenjen je članak 12. stavak 2. Prijedloga uredbe na način da je definiran minimalan i maksimalan broj članova partnerskog vijeća za područje županije. Partnersko vijeće za područje županije može imati najmanje 20, a najviše 35 članova i sastavlja se sukladno načelu ravnomjerne predstavljenosti partnera pri čemu ni jedan sektor ne smije imati natpolovičnu većinu članova u partnerskom vijeću.
15 Ured župana VPŽ Sastav partnerskih vijeća za područje županije, Članak 12. Ne postoji li sukob interesa ako su u PV predstavnici reg.samouprave i reg. koordinatora koji donose i provode ŽRS, a reg.koordinator služi i kao tajništvo PV koje je savjetodavno tijelo? Što znače predstavnici reg. samouprave i reg. koordinatora, dužnosnici i pročelnici koji su uobičajeno članovi radne grupe za izradu ŽRS ili su to upravna tijela županije ili mogu biti i npr. pojedini vijećnici??!! Do sada je župan donosio odluku o odabiru PV temeljem npr. javnog poziva za iskaz interesa sudjelovanja u radu PV, stoga je nepotrebno da PV potvrđuje Županijska skupština jer je ŽRS provedbeni dokument županije. Županijska skuština treba donijeti ŽRS u svojoj konačnici i biti informirana o provedbi iste. Djelomično prihvaćen S obzirom na načela kojima se rukovodi partnerstvo kao i samu svrhu osnivanja partnerstva ne vidimo sukoba interesa u uključivanju predstavnika osnivača i regionalnih koordinatora u partnerska vijeća za područje županija. Tko će biti njihovi predstavnici određuju ta tijela. Prihvaćen je prijedlog da predsjednika i zamjenika partnerskog vijeća imenuje župan, te je u skladu s time izmijenjen članak 12. stavak 3. koji sada glasi: "Članove partnerskih vijeća za područje županije imenuje župan na prijedlog regionalnog koordinatora."
16 Primorsko-goranska županija Djelokrug rada partnerskih vijeća , Članak 14. Predlažemo brisanje stavka (2) ovog članka, budući da je partnersko vijeće uključeno u sve faze izrade i provedbe planskog dokumenta, što je definirano stavkom (1) ovog članka. Nije prihvaćen Svrha navedene odredbe je detaljnije određenje faza u pripremi i praćenju provedbe planskog dokumenta u koje treba uključiti partnerska vijeća.
17 Primorsko-goranska županija Javnost i transparentnost rada partnerskog vijeća, Članak 16. Predlažemo izbaciti u stavku (2) ovog članka sljedeći dio teksta: „…poduzetim radnjama kojima se osigurava aktivno sudjelovanje partnera u radu partnerskog vijeća; održanim sjednicama i savjetovanjima s partnerima; doprinosu partnera u izradi i provedbi planskih dokumenata politike regionalnoga razvoja…“ Nije prihvaćen Svrha članka 16. je osiguranje poštivanja načela transparentnosti. S obzirom na to da davatelj komentara nije naveo obrazloženje zašto predlaže brisanje stavka, predlagatelj uredbe ostaje kod svog prijedloga.