Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnoga razvoja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Primorsko-goranska županija PRAVILNIK • Vrednovanje tijekom provedbe te vrednovanje nakon provedbe zahtijeva dodatno angažiranje ljudskih resursa kroz izradu plana vrednovanja, metodologije vrednovanja, osnivanje Upravljačke skupine, donošenje dodatnih odluka od strane župana te angažiranje dodatnih financijskih sredstava. Vrednovanje tijekom provedbe i vrednovanje nakon provedbe smatramo nepotrebnima, iz razloga što se svi relevantni podaci o provedbi ŽRS nalaze u godišnjim izvješćima o provedbi ŽRS, izvještajima o izvršenju proračuna te Plana razvojnih programa, putem pokazatelja učinka, pokazatelja ostvarenja te svih ostalih relevantnih podataka. • Smatramo da se ex-ante evaluacija treba zadržati. Nije prihvaćen Članak 48. ZRR RH predviđa da planski dokumenti politike regionalnog razvoja podliježu postupku vrednovanja tijekom izrade, provedbe te nakon provedbe.
2 Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje Načela vrednovanja , Članak 3. U članku 3, koji definira kriterije za vrednovanje politike regionalnog razvoja, mišljenja smo da bi se mogao dodati i kriterij „konzistentnost“, što je povezano sa člankom 18, stavak 2. koji glasi: (2)Izvršitelji vrednovanja ( evaluatori ) predlažu kombinaciju metoda i alata pomoću kojih će nasloviti različite komponente vrednovanja te odgovoriti na ključna evaluacijska pitanja. Naime, opći je dojam da se u ovom pravilniku naglasak stavlja na proces odnosno postupak/proceduru vrednovanja, a manje na metodologiju, odnosno na suštinu – mjerenje učinka skupine mjera na definirane razvojne ciljeve, uz primjenu dominantno kvantitativnih pokazatelja/indikatora. Vrednovanje politike (regionalnog) razvoja zemlje ne bi trebalo promatrati kao akademsku vježbu gdje je bitno udovoljavati procedurama (iako su i one bitne), već je potrebno definirati metodologiju za sve vrste vrednovanja strateških dokumenata po principu njihova doprinosa razvojnim ciljevima, a mjereno definiranim indikatorima. Mišljenja smo da se treba propisati jedinstvenu metodologiju koju će primjenjivati svi evaluatori za pojedine vrste vrednovanja, koja će uključivati i kriterije za ocjenu kao i metodologiju izrade izvještaja. Na taj način bi se primijenio kriterij konzistentnosti, što bi omogućilo praćenje realizacije svih strateških dokumenata na jedinstven način, temeljem čega bi MRRFEU raspolagao s ukupnim podacima za cijelu zemlju, koji bi bili jednoznačni, usporedivi i koji bi dali solidnu podatkovno-informacijsku podlogu MRRFEU za korektivne mjere, ako bude potrebno. Oslanjanje na pojedinačne metodologije evaluatora po izboru dovelo bi do zamagljivanja problema u uvjetima kada razvoj zemlje treba biti prioritet svih, pod liderstvom MRRFEU. Nije prihvaćen Članak 3. Pravilnika o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnoga razvoja propisuje načela vrednovanja, dok su kriteriji vrednovanja propisani člankom 17. ovog Pravilnika. Kriterij dosljednost (konzistentnost) je razrađen u glavi III. Metodologija vrednovanja u članku 17. stavku 4.
3 Primorsko-goranska županija Vrednovanje tijekom provedbe, Članak 8. Županija je dužna izrađivati godišnja izvješća o provedbi ŽRS do 31.07. tekuće godine za prethodnu godinu. Kroz ta izvješća radi se praćenje provedbe ŽRS-a putem pokazatelja učinka i pokazatelja ostvarenja, te ostalih podataka. Smatramo da se godišnjim izvještavanjem o provedbi ŽRS adekvatno prati provedba, te se dodatno ne treba provoditi i vrednovanje. Nije prihvaćen Članak 48. ZRR predviđa da planski dokumenti politike regionalnog razvoja podliježu postupku vrednovanja tijekom izrade, provedbe te nakon provedbe. Slažemo se da se godišnjim izvještavanjem o provedbi ŽRS adekvatno prati provedba, međutim ciljevi i koristi vrednovanja planskih dokumenata su daleko obuhvatniji i puno dalekosežniji od samog praćenja provedbe ŽRS te su i navedeni u članku 5. ovog Pravilnika. Izvješća sama po sebi ne otvaraju mogućnosti da unaprijedimo upravljanje regionalnim razvojem. Samo vrednovanje koje se provodi u skladu s metodologijom može pružiti osnovu da unaprijedimo upravljanje regionalnim razvojem te stvara osnovu za učenje temeljem realizacije i rezultata cijelog procesa vrednovanja.
4 Primorsko-goranska županija Vrednovanje nakon provedbe , Članak 9. Iz izvješća za posljednju godinu provedbe ŽRS vidljivi su učinci i rezultati provedbe ŽRS, putem pokazatelja, te smatramo da nije potrebno provoditi dodatno vrednovanje pored takvog načina izvještavanja. Nije prihvaćen Članak 48. ZRR RH predviđa da planski dokumenti politike regionalnog razvoja podliježu postupku vrednovanja tijekom izrade, provedbe te nakon provedbe. Ciljevi i koristi vrednovanja planskih dokumenata su navedeni u članku 5. ovog Pravilnika. Izvješća sama po sebi ne mogu unaprijediti upravljanje regionalnim razvojem. Samo vrednovanje može pružiti osnovu da unaprijedimo upravljanje regionalnim razvojem i stvara osnovu za učenje temeljem realizacije i rezultata cijelog procesa vrednovanja.
5 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. Pokretanje i nadležnosti za provedbu postupka , Članak 10. Što je sa situacijom da smo u postupak revizije ŽRS-a krenuli još u 2013. godini i da imamo važeći ugovor? Primljeno na znanje Preporuka je da se postupak pokuša prilagoditi odredbama Pravilnika.
6 GRAD ZAGREB Plan vrednovanja, Članak 12. GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA: Članak 12. stavak 2. – navodi se ovlaštena osoba iz članka 9. istoga Pravilnika, koja odredba, međutim u naznačenom članku nije sadržana Prihvaćen Radi se o omašci u Pravilniku, treba pisati ovlaštena osoba iz članka 10. istoga Pravilnika.
7 Primorsko-goranska županija Plan vrednovanja, Članak 12. Smatramo da nije potrebno izrađivati plan vrednovanja, zbog kompliciranja cjelokupnog procesa izrade i provedbe ŽRS-a. Nije prihvaćen Članak 48. ZRR RH predviđa da planski dokumenti politike regionalnog razvoja podliježu postupku vrednovanja tijekom izrade, provedbe te nakon provedbe. U skladu s navedenim potrebno je izrađivati i plan vrednovanja.
8 Primorsko-goranska županija Formiranje Upravljačke skupine , Članak 14. Smatramo da nije potrebno ustrojavati Upravljačku skupinu iz ranije navedenih razloga, budući da se komplicira cjelokupan postupak provedbe ŽRS. Nije jasna svrha postojanja Upravljačke skupine, obzirom na to da ex-ante evaluator mora biti nezavisan, a regionalni koordinator je sposoban provoditi zadatke Upravljačke skupine. Nije prihvaćen Članak 14. Pravilnika propisuje da se Upravljačka skupina sastoji od najmanje tri člana koji rade u istim ili srodnim područjima koja su predmet vrednovanja. Ukoliko unutar regionalnog koordinatora postoje takva tri člana nema prepreka da se uključe u Upravljačku skupinu.
9 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. Izvještavanje o vrednovanju  , Članak 15. Koji je rok za podnošenje završnog izvještaja? Primljeno na znanje Ako se radi o vrednovanju tijekom izrade planskog dokumenta politike regionalnoga razvoja, rok za podnošenje izvještaja je prije usvajanja samog dokumenta. Ukoliko se radi o ostalim vrstama vrednovanja navedenima u članku 6., rok definira ugovorno tijelo (onaj tko radi ugovor).
10 Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje Metode i alati za vrednovanje, Članak 18. Mišljenja smo da definiranje metodologije zaslužuje ili posebno mjesto u okviru ovoga pravilnika ili čak poseban pravilnik. Opća je primjedba da se ne navodi potreba sinteze izvještaja o provedbi strateških dokumenata, koji bi trebalo izraditi MRRFEU te diseminacija zaključaka među dionicima (regionalnog) razvoja. To je definitivno moment koji bi trebalo razmotriti, posebice u kontekstu dinamičnih promjena u okruženju u kojem operira ekonomski, moneterni i fiskalni sustav RH. Nije prihvaćen Metodologija vrednovanja je razrađena u glavi III. Pravilnika.
11 GRAD ZAGREB PRAVILNIK, PRILOG I.   GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA: Prilog I. – predložen je jedinstveni obrazac odnosno sadržaj Priloga za sve vrste vrednovanja; s obzirom na mogućnost različitog opsega vrednovanja, posebice kada je u pitanju vrednovanje tijekom provedbe, predlažemo i smanjeni opseg neophodno potrebnog sadržajnog dijela Prihvaćen Izmjenit će se članak 15. Pravilnika. Nova formulacija: (2) Preporučeni sadržaj završnog Izvještaja nalazi se u Prilogu I. ovog Pravilnika.