Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o poticanju ulaganja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nezavisni hrvatski sindikati SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU NACRTA ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA S obzirom na situaciju na tržištu rada tj. problematiku zapošljavanja u RH mišljenja smo kako uvjet broja otvorenih novih radnih mjesta ovisno o vrijednosti ulaganja nije korektno postavljen. Ako već nije moguć progresivni sistem u korist povećanog broja zaposlenih, mišljenja smo kako je potrebno propisati proporcionalniji odnos kretanja visine ulaganja i uvjeta broja novih radnih mjesta u odnosu na predloženo. Nije prihvaćen Izradi novog nacrta prijedloga Zakona o poticanju ulaganja pristupilo se kako bi se odredbe važećeg Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (Narodne novine, broj 111/2012 i 28/2013) uskladile sa odredbama koje su u skladu s dokumentom Europske unije, odnosno Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. Nastavno na pitanja koja se predlažu urediti predmetnim nacrtom prijedoga Zakona o poticanju ulaganja a imajući u vidu svrhu donošenja novog Zakona o poticanju ulaganja te budući da su konstantna ulaganja u suvremenu proizvodnu opremu, tehnologiju i nove proizvode uvjet bez kojeg se ne može opstati na današnjem globaliziranom tržištu a što često ne iziskuje potrebu zapošljavanja većeg broja novih radnih mjesta, mišljenja smo kako proporcionalno povećanje kriterija otvaranja novih radnih mjesta ovisno o visini ulaganja neće imati za posljedicu povećanje priljeva investicija (domaćih i stranih) što je glavna intencija predmetnog Zakona, te neće dovesti do povećanja konkurentnosti Republike Hrvatske u odnosu na zemlje u okruženju.
2 Nezavisni hrvatski sindikati I. OPĆE ODREDBE, Temeljni pojmovi Ako je propisano kako je za ulaganje u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 50.000,00 eura uvjet otvaranje najmanje tri nova radna mjesta za mikropoduzetnike zašto je za minimalni iznos protuvrijednosti kuna od 150.000,00 eura propisan uvjet otvaranja najmanje pet radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, a ne devet novih radnih mjesta što bi bilo logičnije, a i korektnije u odnosu na uvjet broja novih radnih mjesta postavljen za mikropoduzetnike? Nije prihvaćen Predloženim Zakonom o poticanju ulaganja Republici Hrvatskoj osiguran je pravni okvir za stvaranje pretpostavki za povećanje broja, ali i kvalitete investicijskih projekata koji će se realizirati. Nastavno na pitanja koja se predlažu urediti predmetnim nacrtom prijedoga Zakona o poticanju ulaganja a imajući u vidu svrhu donošenja novog Zakona o poticanju ulaganja, mišljenja smo kako proporcionalno povećanje kriterija otvaranja novih radnih mjesta ovisno o visini ulaganja neće pozitivno utjecati na konkurentnost Republike Hrvatske sa zemljama u okruženju.
3 Nezavisni hrvatski sindikati Temeljni pojmovi, Članak 6. Ako je propisano kako je za ulaganje u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 50.000,00 eura uvjet otvaranje najmanje tri nova radna mjesta za mikropoduzetnike zašto je za minimalni iznos protuvrijednosti kuna od 150.000,00 eura propisan uvjet otvaranja najmanje pet radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, a ne devet novih radnih mjesta što bi bilo logičnije, a i korektnije u odnosu na uvjet broja novih radnih mjesta postavljen za mikropoduzetnike? Nije prihvaćen Konstantna ulaganja u suvremenu proizvodnu opremu, tehnologiju i nove proizvode uvjet je bez kojeg se ne može opstati na današnjem globaliziranom tržištu a što često ne iziskuje potrebu zapošljavanja većeg broja novih radnih mjesta. Novim nacrtom prijedloga Zakona propisan je niz mjera kako bi se poboljšala investicijska klima i stvorilo povoljno i stabilno investicijsko okruženje u Rebublici Hrvatskoj te motivirali investitori da povećaju svoje investicijske aktivnosti. Nastavno na navedeno, mišljenja smo kako proporcionalno povećanje kriterija otvaranja novih radnih mjesta ovisno o visini ulaganja neće imati za posljedicu povećanje priljeva investicija te potaknuti investicije, što je glavna intencija predmetnog Zakona.
4 Jelena Glavaš Temeljni pojmovi, Članak 6. Točka 4. sadrži nejasnu rečenicu koja glasi: “U vrijednost ulaganja ne može se uključiti dugotrajna imovina čije razdoblje korištenja ne može biti kraće od tri godine mikro, male i srednje poduzetnike ili pet godina za velike poduzetnike ali ne kraće od razdoblja korištenja potpora iz ovoga Zakona“. Molim vas pojašnjenje. Nije prihvaćen Minimalno razdoblje očuvanja predmetne investicije iznosi pet godina za velike poduzetnike, a za male i srednje poduzetnike tri godine ali ne kraće od razdoblja korištenja poticajnih mjera iz ovoga Zakona. Dugotrajna imovina mora biti u skladu s računovodstvenim standardima te mora biti u funkciji najmanje pet godina za velike poduzetnike, ili tri godine za mikro, male i srednje poduzetnike, odnosno za cijelo vrijeme korištenja poticajnih mjera. Uključivanjem određene imovine u investicijski projekt potrebno osigurati da ta imovina, pored računovodstvenih standarda, zadovolji i kriterije vijeka trajanja koje propisuje i ovaj Prijedlog Zakona. U slučaju dugotrajne imovine koja može u razdoblju korištenja poticajnih mjera odnosno u razdoblju od tri odnosno pet godina postati neiskoristiva zbog zastarjelosti, obvezna je zamjena zastarjele dugotrajne imovine ali bez koirštenja novih poticajnih mjera.
5 Nezavisni hrvatski sindikati 1. Porezne potpore za mikropoduzetnike, Članak 8. Ranije opisano kod komentara na članak 6. još se više očituje kad se visini ulaganja i uvjetu broja novih radnih mjesta pridodaju prava na porezne potpore, što je razvidno u članku 8. kojim se propisuju porezne potpore za mikropoduzetnike u korelaciji s člankom 9. kojim se propisuju porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike. Naime, očit je veliki nesrazmjer u visini ulaganja i uvjetu broja novih radnih mjesta uz isto umanjenje propisane stope poreza na dobit od 50% između mikropoduzetnika te malih, srednjih i velikih poduzetnika. Osim navedenog nije korektan niti propisan rok za korištenje porezne potpore kojim mikropoduzetnici imaju za polovicu kraće vremensko razdoblje korištenja poreznih potpora. Nije prihvaćen Konstantna ulaganja u suvremenu proizvodnu opremu, tehnologiju i nove proizvode uvjet je bez kojeg se ne može opstati na današnjem globaliziranom tržištu a što često ne iziskuje potrebu zapošljavanja većeg broja novih radnih mjesta. Novim nacrtom prijedloga Zakona propisan je niz mjera kako bi se poboljšala investicijska klima i stvorilo povoljno i stabilno investicijsko okruženje u Rebublici Hrvatskoj te motivirali investitori da povećaju svoje investicijske aktivnosti. Nastavno na navedeno, mišljenja smo kako proporcionalno povećanje kriterija otvaranja novih radnih mjesta ovisno o visini ulaganja neće imati za posljedicu povećanje priljeva investicija te potaknuti investicije, što je glavna intencija predmetnog Zakona.
6 D.E.T.A. IN d.o.o. 1. Porezne potpore za mikropoduzetnike, Članak 8. OVAJ KOMENTAR NA NACRT ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA PIŠEM KAO NEOVISNI KONZULTANT HAMAG BICRO - I SVAKAKO 35-GODIŠNJEG MEĐUNARODNOG ISKUSTVA; Načelno se moramo držati 2 (dvije) osnovne premise za dostignuće dugoročne uspješnosti; - Izbjegavati diskriminaciju u poduzetništvu; - Zbog krivih (recimo kancelarijskih postavki ) članaka Zakona, suočavamo se s padom potrebnih tehnoloških inovacija i gubitkom fleksibilnosti našeg realnog sektora u vrijeme ekonomskih potresa na ino tržištima ; Stopa ulaganja mikropoduzetnika (po čl. 8.) je previsoka i mora biti na minimalnom nivou od EUR 20.000,- Nije prihvaćen Novim nacrtom prijedloga Zakona propisan je niz mjera kako bi se poboljšala investicijska klima i stvorilo povoljno i stabilno investicijsko okruženje u Rebublici Hrvatskoj te motivirali investitori da povećaju svoje investicijske aktivnosti. Pri tome naglašavamo korelaciju visine ulaganja sa određivanjem maksimalnog intenziteta potpore koji se izračunava kao postotak opravdanih troškova investicije odnosno visine ulaganja a sukladno karti regionalnih državnih potpora.
7 Nezavisni hrvatski sindikati 2. Porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike, Članak 9. Nesrazmjer se očituje i kroz stavke 2. i 3. članka 9. kojima se za veća ulaganja više umanjuje stopa poreza na dobit čime se ranije navedeno još više očituje, posebice stavkom 3. kojim se propisuje kako se za ulaganja u visini iznosa protuvrijednosti kuna preko 3.000.000,00 eura korisniku potpore stopa poreza na dobit umanjuje za 100% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do deset godina od godine početka ulaganja uz uvjet otvaranja samo petnaest radnih mjesta. Vezano za stavak 3. članka 9. osim nezadovoljavajućeg uvjeta broja novih radnih mjesta s obzirom na visinu ulaganja mišljenja smo kako niti sam izričaj nije korektan u dijelu koji govori da se stopa poreza na dobit umanjuje za 100%, već treba stajati kako se takve poduzetnike oslobađa od plaćanja poreza na dobit uz obvezu prijave istog. Nije prihvaćen S obzirom da u Republici Hrvatskoj postoji potreba za boljom koordinacijom aktivnosti usmjerenih prema poticanju investicija i jačanju konkurentnosti, posebna pozornost dana je poboljšanju ulagačke klime i pokretanju novog investicijskog ciklusa. Predloženim nacrtom Zakona o poticanju ulaganja unaprjeđen je sustav poticajnih mjera za investiranje u Republici Hrvatskoj. Niži uvjeti za korištenje poticajnih mjera prema kriterijima potrebnih novootvorenih radnih mjesta polučuje veći broj prijava za korištenje poticajnih mjera čime dolazi do značajnog povećanja ulaganja u gospodarstvo RH.
8 D.E.T.A. IN d.o.o. 7. Potpore za radno intenzivne projekte ulaganja, Članak 14. Članak 14. prijedloga Zakona u stavku 1) traži dosta visok broj otvaranja novih radnih mjesta; - Ta veličina bi bila poželjna i nosila obećavajuće rezultate na nivou od 50 novih radnih mjesta ; Nije prihvaćen Aktivnosti za poticanje investicijskog ciklusa usmjerene su na stvaranje optimalnog ozračja za razvoj konkurentnoga gospodarstva Republike Hrvatske putem razvoja poslovne i investicijske klime, unaprjeđenja ulagačkog okruženja i promicanja RH kao poželjne destinacije za ulaganja. Jedan od segmenata koji bitno utječe na postavljanje kriterija ispunjavanja zapošljavanja su pokazatelji učinkovitosti državnih potpora kao i visina proračunskih sredstava.
9 D.E.T.A. IN d.o.o. Sredstva za poticaje, Članak 16. Za članak 16. prijedloga zakona, potrebno je naći odgovor na mogućnost prelaska investicije (ulaganja) iz jedne pravne osobe u drugu.; Određeni segmenti realnog ili uslužnog sektora mogu biti postavljeni kao varka prekida ulaganja i ulaska drugog ino ili domaćeg partnera ; - i korištenja onoga što je postignuto ; - to su negativno ciljane investicije, koje lutaju svijetom i traže slabe točke sustava; Nije prihvaćen Člankom 16. stavak 2. predmetnog nacrta Prijedloga Zakona, propisuje se da je nadležno ministarstvo dužno voditi evidenciju odobrenih potpora za opravdane troškove početnih ulaganja odnosno da nadležna ministarstva vode podrobnu evidenciju o informacijama i potrebnoj pratećoj dokumentaciji kako bi se utvrdilo da su ispunjeni svi uvjeti i omogućilo praćenje potpora putem osobnog identifikacijskog broja. Osobnim identifikacijskim brojem omogućuje se pregled nad imovinom pravnih osoba, te priljevom i tijekom novca što je ključan preduvjet za transparentnu ekonomiju.
10 D.E.T.A. IN d.o.o. Poticanje unapređenja ulagačkog okruženja, Članak 21. Članak 21. prijedloga Zakona u stavkama 1) do 6) potrebno je staviti obavezu uključenja 1 do max 2 certificirana konzultanta HAMAG BICRO; tj ne ostaviti županijskim razvojnim agencijama da proizvoljno određuju takozvane konzultante iz okruženja i utjecaja lokalne ili regionalne politike. Cerificirani konzultanti HAMAG BICRO bi imali obavezu izvještaja svoje matične kuće o uspješnosti ili prepreka tijekom privlačenja ulaganja ; . Nije prihvaćen Tim za podršku projektu ulaganja ima za zadaću pružiti stručnu, administrativnu i tehničku pomoć nositelju projekta ulaganja. Tim čine tri člana, najmanje jedan predstavnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, jedan predstavnik županijske razvojne agencije i jedan predstavnik AIK-a, odnosno HAMAG-BICRO. Članovi tima su stručno osposobljene osobe, svaka iz svoje nadležnosti za provođenje aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.
11 D.E.T.A. IN d.o.o. Prekršajne odredbe, Članak 23. Članak 23. prijedloga Zakona u stavku 3) potrebno je dodati za pravne i fizičke osobe povezanih društava ! Nije prihvaćen Ovakvim prijedlogom diskriminirala bi se povezane pravne i fizičke osobe koje posluju u skladu sa zakonom i propisima i smatramo da nema potrebe dodavati takvu odredbu.