Izvješće o provedenom savjetovanju - PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM, Članak 28. Provjeriti numeraciju iz Dodatka. Prihvaćen Odredba uređena
2 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM, Članak 27. Provjeriti numeraciju iz Dodatka. Prihvaćen Odredba uređena
3 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM, Članak 26. Provjeriti numeraciju iz Dodatka. Prihvaćen Odredba uređena
4 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM, Članak 24. Vrijedi li dosadašnji Dodatak VII koji nosi naslov „ZAHJTEV ZA UPIS U OČEVIDNIK ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ZA GOSPODARANJE OTPADOM.“? Pozivamo predstavnike predlagatelja propisa da navedeno provjeri i jasnije definira. Prihvaćen Odredba uređena (članak18. i Dodatak IV)
5 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM, Članak 22. Ovim člankom Dodaci iz starog Pravilnika koji se mijenjanju se navode u tekstu ovih izmjena i dopuna. Za postojeći Dodatak VIII „ZAHTJEV ZA UPIS U OČEVIDNIK ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM“ se ne navodi niti da se mijenja niti da se ukida, ali je izgleda došlo do pogreške jer je izmjenama i dopunama pravilnika unesen novi Dodatak VII koji nosi naziv „UPUTA ZA IZRADU ELEBORATA“ . Članak 28. postojećeg Pravilnika, a koji se poziva na dosadašnji Dodatak VIII se ne mijenja što znači da taj Dodataka ostaje sastavni dio Pravilnika (ali vjerojatno pod drugim rednim brojem) – članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako je potrebno provjeriti numeraciju svih Dodataka s obzirom na uvođenje novih. Prihvaćen Odredba uređena (članak18.)
6 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM, Članak 5. Stavkom 3. definirane su odredbe o obvezi odvojenog skladištenja otpada. Iz ovako definiranog članka, te uvažavajući činjenicu da je 'skladište' definirano člankom 2. stavkom 1. točkom 9. Pravilnika o gospodarenju otpadom, smatramo kako iz istoga proizlazi da se ovaj članak odnosi i na prostor za skladištenje otpada (određeni stavci i to: (1), (6), (7), (8), (9) i (10)) poslovnog prostora proizvođača i/ili posjednika otpada – dakle i na lokaciju privremenog skladištenja otpada. S obzirom da se i za tekući opasni otpad danas mogu nabaviti spremnici čiji je sastavni dio i odgovarajuća „tankvana“ smatramo da je taj uvjet dovoljna mjera zaštite okoliša te da za osobe koje privremeno skladište vlastiti proizvodni otpad (gospodarenje otpadom nije im osnovna djelatnost) nije potrebno navoditi da su dužni osigurati razdvojene slijevne površine za svaku vrstu tekućeg opasnog otpada. Prihvaćen Odredba dorađena (članak 3.)
7 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM Valja voditi računa da odredbe Pravilnika budu jednoznačno definirane i njihova primjena jednaka na sve sudionike u sustavu gospodarenja otpadom Prihvaćen Nepotrebno obrazloženje
8 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj DODATAK X, PRATEĆI LIST ZA OTPAD - OBRAZAC PL-O U podnaslovu uputa za popunjavanje BROJ PL-O, primjer i tekst nisu usklađeni. Potrebno je isto uskladiti. Prihvaćen Uputa dorađena
9 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj DODATAK VIII, UPUTA ZA IZRADU ELABORATA U dijelu uputa potrebno je izmijeniti sljedeći tekst: naslov KAPACITET NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA mijenja se u NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA naslov PROCESA se mijenja u KAPACITET PROCESA ovako definirani nazivi pobliže opisuje sadržaj treženog dijela Elaborata Prihvaćen Uputa dorađena
10 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM, Članak 24. U stavcima 2. i 6. potrebno je jasno navesti kako tablice iz Dodatka VII postaju Tablica 3. i Tablica 4. Ovako definiranim umetanjem potrebno je izmijeniti i numeriranje ostalih Tablica. Trenutno su tablice krivo numerirane. Prihvaćen Odredba uređena (članak18. i Dodatak VI)
11 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM, Članak 17. Stavkom (1b) propisuje se ONTO-P obrazac, no naveden je krivi Dodatak ovog Pravilnika. Potrebno je uskladiti numeriranje. Prihvaćen Odredba dorađena (16.)
12 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM, Članak 11. U stavku 2. potrebno jasnije odrediti pojam 'u jednom trenutku'. Koji je to trenutak? Misli li se na maksimalan kapacitet. Pozivamo Ministarstvo da jasnije navedeno definira. Ukoliko govorimo o maksimalnom kapacitetu tada to treba upravo tako i navesti. Prihvaćen Riješeno u Uputama za izradu Elaborata gospodarenja otpadom
13 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM, Članak 1. U stavku 2. potrebno je jasnije objasniti pojam 'različite osobe'. Može se prihvatiti definiciju 'dionici u procesu' ili slične definicije, no pojam 'različite osobe' preširok je. Prihvaćen Odredba dorađena (članak 1)
14 KONZUM D.D. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM, Članak 17. Da li je prodavatelj dužan predavati posebne kategorije otpada (ambalaža u sustavu povratne naknade) uz Prateći list ili ne? Prema uputama AZO-a prodavatelji ne moraju voditi ONTO (čl. 42, st.7., točka 2 i čl.103. st. 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom) te za 2014. nije bilo potrebno prijavljivati podatke o predmetnom otpadu u ROO. Na terenu se još uvijek zahtijeva predavanje uz prateći list, stoga molimo pojašnjenje da li su prodavatelji obavezni davati prateće listove i voditi ONTO obrazac za ambalažu koja je u sustavu povratne naknade, baterije, ee otpad (posebne kategorije otpada kojih nisu proizvođači već ih imaju obvezu preuzimati od građana). Prihvaćen Odredba dorađena (članak 16. i 17.)
15 Šibensko-kninska županija PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM, Članak 17. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove: U članku 17. kojim se dodaje novi stavak 1c, navedeno je da se u slučaju gradilišta, očevidnik o nastanku i tijeku otpada vodi za lokaciju gradilišta, međutim, nigdje nije dano pojašnjenje da li je ONTO dužan voditi investitor ili izvođač radova kako bi se slijedom navedenoga trebali popuniti i prateći listovi odnosno i eventualna prijava u ROO. Prihvaćen Odredba uređena (članak 16.) Prijava u ROO se ne uređuje ovim propisom
16 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM, DODATAK I Primjedbe na DODATAK I. Određivanje postupka gospodarenja otpadom: Pod br. 1. navodi se ''korištenje otpada kao gorivo/dio goriva (spaljivanje i suspaljivanje otpada). Spaljivanje otpada je zbrinjavanje otpada i prilikom spaljivanja otpad se ne koristi kao gorivo već kao tvar koju izgaranjem treba zbrinuti. Izraz ''gorivo'' podrazumijeva da se prilikom njegovog korištenja iskorištava oslobođena energija. Zakon o odživom gospodarenju otpadom predviđa ''centre za gospodarenje otpadom'' (npr. Mariščina) u kojima bi se kruti miješani komunalni otpad razvrstavao. Iz njega bi se izdvajale sekundarne sirovine i biomasa a eventualni gorivi ostatak (RDF, GIO..) mogao bi se koristiti kao GORIVI OTPAD (19 12 10). Prema predloženom Dodatku I. nema potrebe za izgradnjom Centara za gospodarenje otpadom. Predloženi Dodatak I. dopušta spaljivanje krutog miješanog komunalnog otpada bez razvrstavanja. Čak dopušta njegovo spaljivanje ne samo u spalionicama otpada (smeća), već u svim postrojenjima u kojima se može ložiti – npr. u cementarama i termoelekranama bez odgovarajućih filtera a pod izlikom ''suspaljivanja'' Br. 2. netočno koristi izraz ''gorivo''. Naročito to dolazi do izražaja u br. 2d gdje se navodi proizvodnja ''goriva'' iz miješanog komunalnog otpada. To ''gorivo'' nije gorivo već OTPAD koji je klasificiran u Katalogu otpada kao ''GORIVI OTPAD (19 12 10)''. Uporabom izraza ''gorivo'', u Dodatku I. zbunjuje se (namjerno?) javnost. Za uporabu gorivog otpada potrebna je Dozvola za gospodarenje gorivim otpadom. Br. 5 predviđa upotrebu organskih tvari u korisne svrhe ne navodeći koje su ''korisne svrhe'', čime se opet nameće zaključak da autori Pravilnika o izmjenama i dopunama... preferiraju spaljivanje gorivog dijela cjelokupnog otpada, što se naročito isčitava pod br. 6. Br. 8b. Pokušava zamaskirati spaljivanje otpada s postupkom D9. Pretpostavljamo da je autorima prijedloga jasno da je izgaranje energetski postupak; kao što je i svako izgaranje ujedno i oksidacijski postupak; kao što je i svako izgaranje fizikalno-kemijski postupak. Predlaže se izbacivanje DODATKA I. Određivanje postupka gospodarenja otpadom zbog neusklađenosti s Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Prihvaćen Predložena tablica brisana Postupak energetske oporabe određenog biljnog/drvnog otpada propisan je člankom 115. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
17 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM, Članak 9. Primjedbe na predloženi članak 9: Stavak (1): Namjerava se iza riječi ''gospodarenje otpadom'' dodati riječi ''u osobi koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom''. Rečenica u Pravilniku o izmjenama ... bi tada glasila: ''Osoba za gospodarenje otpadom u osobi koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom''. ??? Sama riječ gospodarenje podrazumijeva da određena pravna/fizička osoba koja se bavi gospodarenjem posjeduje DOZVOLU za gospodarenje, ne samo za otpad već bilo koju drugu sirovinu. Stavak (3): Slična analogija se primjećuje i u ovom stavku. Po predloženom stavku predviđena je ''osoba odgovorna za gospodarenje otpadom u osobi koja obavlja djelatnost odnosno postupak energetske obrade određenog otpada''. Postupak energetske oporabe ne smije se obavljati bez Dozole kojom je regulirana i količina i vrsta otpada. Predlaže se izbacivanje stavaka (1) i (3). Prihvaćen Odredba dorađena
18 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj DODATAK X, UPUTE ZA POPUNJAVANJE PRATEĆEG LISTA ZA OTPAD U dijelu koji se odnosi ovlast za preuzimanje otpada u posjed Kao i u prethodnom komentaru članice Zajednice mišljenja su kako se ovdje navodi slučaj da od proizvođača otpada otpad preuzima TRGOVAC. Što ako preuzima POSREDNIK? Znači li to da ako proizvođač ima ugovor s POSREDNIKOM one ne ispunjava prateći list pri predaju otpada POSREDNIKU već imaju ugovor, a POSREDNIK ispunjava prateći list kada otpad predaje dalje (bilo trgovcu ili reciklažnom dvorištu ili oporabitelju i sl...) Ovo se predlaže uskladiti s primjedbama navedenim pod rednim brojem 6. i 9. Nije prihvaćen Osoba koja obavlja djelatnost posredovanja, u sklopu te djelatnosti ne preuzima otpad u posjed
19 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj DODATAK IX, OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADA – OBRAZAC ONTO Obrascem nije definiran slučaj kada se otpad predaje POSREDNIKU, odnosno kada POSREDNIK vodi brigu o otpadu, a „ne preuzima otpad u neposredni posjed“. Ova primjedba je vezana uz gore navedene primjedbe vezano uz članke 6. i 9. ovih izmjena i dopuna te smatramo kako ju je potrebno predvidjeti u ONTO obrascu. Nije prihvaćen Osoba koja obavlja djelatnost posredovanja, u sklopu te djelatnosti ne preuzima otpad u posjed
20 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM, Članak 25. Ovim obrascem predviđa da se otpad nakon vlastitog skladištenja predaje PRIJEVOZNIKU, a ne POSREDNIKU što bi također trebalo predvidjeti kako je to predloženo u sklopu ranije navedenih primjedbi uz članak 6. i članak 9. ovih izmjena i dopuna Nije prihvaćen Pogrešna referenca, nejasno na što se misli
21 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM Pravilnikom ostaje nejasno definirano koju „odgovornu osobu“ u pravnoj osobi koja skladišti vlastiti proizvodni otpad (nije obveznik ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom) izvještava Povjerenik –- „odgovornu osobu za gospodarenje otpadom“ ili „odgovornu osobu koja ima pravno zastupanja pravne osobe“. Pozivamo donositelja propisa da navedeno jasno propiše. Nije prihvaćen Pitanje je uređeno člankom 46. stavkom 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom te se ne uređuje ovim pravilnikom
22 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM, Članak 6. Mišljenja smo kako se stavkom 2. Propisuju odredbe koje u praksi nisu provedive, posebno odredba da na primarnom spremniku piše datum početka skladištenja otpada kako se to zahtijeva odredbama stavak 2. jer tijekom godine dana proizvođač na privremeno skladište otpada ponekad na dnevnoj bazi donosi otpad. U Očevidnik o tijeku i nastanku otpada bilježi se datum početka skladištenja otpada. Prijedlog je brisati iz ovog članka „datum početka skladištenja otpada“. Nadalje, nije jasno koga bi trebalo u ovom slučaju upisivati u rubriku 'proizvođač otpada'? Nije prihvaćen Predložena odredba brisana, te se na navedeni slučaj primjenjuju propisani uvjeti za skladištenje otpada
23 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM, Članak 6. U stavku 1. ovog članka nije jasno odnosi li se ova definicija i na skladištenje vlastitog rasutog proizvodnog otpada. Predlaže se uvrštavanje upravo takvog otpada u ovaj članak na način da se isto izrijekom navede u stavku, npr. vlastitog proizvodnog, uključujući i rasuti, otpad. Nije prihvaćen Predložena odredba brisana, te se na navedeni slučaj primjenjuju propisani uvjeti za skladištenje otpada
24 KONZUM D.D. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM, DODATAK X Količina otpada u pošiljci: budući se otvara prostor da se osim kg može upisivati i volumen u m3, može li se razmotriti da se dozvoli i upisivanje količine otpada u litrama? Također ako se u PL-O navode m3 trebalo bi isto dozvoliti i u ONTO Nije prihvaćen Ocijenjeno je da su m3 prikladniji. U ONTO-u se količina otpada vodi po masi. Pl-O i ONTO služe različitim svrhama.
25 Šibensko-kninska županija PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM, Članak 14. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove: iza riječi „službenim pečetom“ potrebno dodati „ i potpisom čelnika tijela“ Nije prihvaćen Ovlast potpisa određenog akta tijela se ne uređuje ovim pravilnikom već na drugi način
26 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM, DODATAK XI Primjedbe na DODATAK XI. Popis vrsta otpada i uvjeta za postupak energetske oporabe neopasnog otpada: Skandalozni Dodatak predstavlja put ka neodrživosti prirode i okoliša. Nemoguće je iz prirode i okoliša neprestano izvlačiti sirovine bez teških posljedica. Predloženi Dodatak nije u skladi ni s Zakonom o održivom gospodarenju otpadom gdje je u članku 7. reguliran red prvenstva gospodarenja otpadom. Otpadna biljna tkiva, kora, pluto, otpad iz šumarstva, otpaci drveta, biorazgradivi otpad ... predstavljaju nešto što priroda sama po sebi reciklira. U prirodi se taj ''borazgradivi otpad'' razgrađuje. U samoj razgradnji sudjeluje čitav niz životinja, gljiva i bakterija. Spaljivanjem tog ''borazgradovog otpada'' smanjuje se i bioraznolikost. Dodatak XI. ni u kojem dijelu ne predstavlja gospodarenje već čitavim dijelo predstavlja nepotrebno prekomjerno iskorištavanje koje utječe i na smanjenje biraznolikost i na smanjenje kvalitete tla a na povećanje CO2 u zraku. Predlaže se izbacivanje DODATKA XI. Popis vrsta otpada i uvjeta za postupak energetske oporabe neopasnog otpada zbog neusklađenosti s Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Nije prihvaćen Popis je izrađen sukladno članku 115. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
27 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM, DODATAK XI Primjedbe na DODATAK XI. Popis vrsta otpada i uvjeta za postupak energetske oporabe neopasnog otpada: Skandalozni Dodatak predstavlja put ka neodrživosti prirode i okoliša. Nemoguće je iz prirode i okoliša neprestano izvlačiti sirovine bez teških posljedica. Predloženi Dodatak nije u skladi ni s Zakonom o održivom gospodarenju otpadom gdje je u članku 7. reguliran red prvenstva gospodarenja otpadom. Otpadna biljna tkiva, kora, pluto, otpad iz šumarstva, otpaci drveta, biorazgradivi otpad ... predstavljaju nešto što priroda sama po sebi reciklira. U prirodi se taj ''borazgradivi otpad'' razgrađuje. U samoj razgradnji sudjeluje čitav niz životinja, gljiva i bakterija. Spaljivanjem tog ''borazgradovog otpada'' smanjuje se i bioraznolikost. Dodatak XI. ni u kojem dijelu ne predstavlja gospodarenje već čitavim dijelo predstavlja nepotrebno prekomjerno iskorištavanje koje utječe i na smanjenje biraznolikost i na smanjenje kvalitete tla a na povećanje CO2 u zraku. Predlaže se izbacivanje DODATKA XI. Popis vrsta otpada i uvjeta za postupak energetske oporabe neopasnog otpada zbog neusklađenosti s Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Nije prihvaćen Popis je izrađen sukladno članku 115. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
28 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM, Članak 8. Primjedbe na predloženi članak 8: Stavak (1): Umetanje podnaslova ''Uvjeti za postupak energetske oporabe određenog otpada'' je potpuno nesvsihodno, budući da predloženi članak 8. ne regulira postupak (prijevoz, prihvat, skladištenje, energetsku oporabu, zbrinjavanje ostatne tvari...) Predlaže se izbacivanje predloženog podnaslova. Stavak (2): Energetska oporaba otpada je gospodarenje otpadom a za svako gospodarenje otpadom treba imati DOZVOLA za gospodarenje otpadom. Obavljanje energetske oporabe određenog otpada mora se regulirati dozvolom za gospodarenje otpadom a ne upisom u Očevidnik energetskih oporabitelja. Energetska oporaba bez dozvole za gospodarenje otpadom otvara vrata svakojakim manipulacijama u gospodarenju otpadom. Dozvola regulira i vrstu otpada i njenu maksimalnu količinu te se bez nje ne smije obavljati gospodarenje otpadom tj. energetska oporaba otpada. Predlaže se izbacivanje čitavog članka 8. Stavak (2): Citira se Dodatak XV. Pravilnika koji ne postoji niti Pravilnik omogućava njegovo postojanje. U članku 28. navodi se: ''Iza Dodatka XIV dodaje se novi Dodatak XV propisan Dodatkom XI ovoga Pravilnika.'' Dodatak XI predstavlja ''popis vrsta otpada i uvjeta za postupak energetske oporabe neopasnog otpada'' i NE PROPISUJE dodavanje novog Dodatka. Neshvatljivo je čemu zbunjivanje javnosti. Predlaže se nova javna rasprava s priloženim Dodatkom XV. Nije prihvaćen Postupak energetske oporabe određenog biljnog/drvnog otpada propisan je člankom 115. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
29 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj DODATAK X, UPUTE ZA POPUNJAVANJE PRATEĆEG LISTA ZA OTPAD U dijelu C nije jasno mora li proizvođač otpada ispunjavati Prateći list ukoliko ima ugovor s POSREDNIKOM koji upravlja zajedničkim skladištem na lokaciji na kojoj djeluje više pravnih osoba? Naime, POSREDNIKU treba omogućiti da za proizvođača otpada vodi potrebnu dokumentaciju kako je to predloženo primjedbama vezanim uz članak 6. ovih izmjena i dopuna. Tada tvrtka koja ima ugovor s posrednikom ima samo POVJERENIKA za otpad ali ne treba imati i operativca koji vodi ONTO i popunjava Prateće listove jer to iz usluge radi POSREDNIK temeljem ugovora. Djelomično prihvaćen Djelatnost posredništva u gospodarenju otpadom uključuje vođenje evidencija i očevidnika u vezi gospodarenja otpadom za druge. Pitanje uređeno Uputom za ispunjavanje PL-O
30 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM, Članak 17. Sukladno prijedlozima navedenim uz članak 6. i članak 9. Potrebno je omogućiti da POSREDNIK (kao npr. i PRIJEVOZNIK) može voditi ONTO za zajedničku lokaciju na kojoj djeluje više pravnih osoba. Također treba jasno navesti da se Prateći list ne ispunjava ukoliko se otpad predaje POSREDNIKU s kojim proizvođač otpada ima sklopljen ugovor. Djelomično prihvaćen Obrascem ONTO-P uređeno vođenje evidencije za prijevoznike otpada Definicija djelatnosti posredovanja u gospodarenju otpadom uključuje i vođenje evidencija, pa tako i ONTO-obrasca za potrebe drugog, međutim „posrednik“ ne preuzima otpad u posjed te time i nema obvezu vođenja ONTO-a za obavljanje te djelatnosti
31 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM, Članak 9. Odredbe ovog članka smatramo pomalo nejasnima. Odnosno, uz POVJERENIKA ZA OTPAD pravni subjekt treba imati i ODGVOORNU OSOBU OPERATIVCA (onu koja ispunjava Prateće listove, ONTO i sl.), a konačno je odgovorna ODGOVORNA OSOBA TRGOVAČKOG DRUŠTVA? Pitamo se koga onda izvještava POVJERENIK? ODGOVORNU OSOBU ZA OTPAD ili ODGOVORNU OSOBU DRUŠTVA? Sukladno ovome, predlažemo uz članak 6. predlaže se iza riječi „trgovanja otpadom“ dodati riječ „posredovanja u gospodarenju otpadom“ kako bi se ispravila pogreška da se TRGOVAC otpadom spominje, a POSREDNIK ne spominje u Pravilniku o gospodarenju otpadom. Djelomično prihvaćen Obveze povjerenika su propisane člankom 46. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Osoba koja, sukladno Zakonu, obavlja djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom, za navedenu djelatnost ne mora imati imenovanu osobu odgovornu za gospodarenje otpadom
32 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM Pravilnikom je potrebno (nebitno kojim člankom) omogućiti da na lokacijama na kojima djeluje više poslovnih subjekata (pravnih osoba) skladištem otpada može upravljati jedna pravna osoba koja ostalima kao posrednik pruža usluge gospodarenja otpadom i to: - vođenja brige o privremenom skladištenju otpada na zajedničkoj lokaciji - vođenja brige o ispunjavanju prateće dokumentacije o gospodarenju otpadom (ONTO, Prateći listovi...) za sve pravne osobe koje na zajedničkoj lokaciji privremeno skladište vlastiti proizvodni otpad - prijavu u zakonom propisane registre (ROO) za sve pravne osobe koje na zajedničkoj lokaciji privremeno skladište vlastiti proizvodni otpad Ta pravna osoba ne mora imati dozvolu za gospodarenje otpadom već svoju ulogu može ispunjavati u funkciji POSREDNIKA (obavezna prijava u registar posrednika) koji otpad ne preuzima u neposredni otpad što je sukladno definiciji „posrednika“ iz članka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom koja glasi: „40. »posrednik« je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja obavlja djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom, uključujući i posrednika koji ne preuzima otpad u neposredni posjed;“ Navedeno nije niti u suprotnosti s definicijom „gospodarenja otpadom“ iz članka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom koja glasi: 13. »gospodarenje otpadom« su djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja i druge obrade otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima te nadzor i mjere koje se provode na lokacijama nakon zbrinjavanja otpada, te radnje koje poduzimaju trgovac otpadom ili posrednik; Pri tome privremeno skladište otpada mora ispunjavati uvjete definirane Pravilnikom vezano uz skladištenje vlastitog proizvodnog otpada (isti moraju biti manje zahtjevni od uvjeta za skladištenje otpada pravnih osoba kojima je gospodarenje otpadom osnovna djelatnost), a pravne osobe moraju s POSREDNIKOM imati ugovorni odnos. Na ovakav način bi se: - jasnije definirala uloga POSREDNIKA - omogućilo normalo funkcioniranje „poslovnih tornjeva“ ili lokacija na kojima djeluje više poslovnih subjekta čiji se otpad privremeno skladišti na zajedničkom privremenom skladištu vlastitog proizvodnog otpada - omogućilo korištenje postojeće infrastrukture na takvim zajedničkim lokacijama te izbjegli nepotrebni troškovi - opravdala uloga POVJERENIKA ZA OTPAD koji izvještava „odgovornu osobu ovlaštenu za zastupanje pravne osobe“ o načinu na koji je potrebno organizirati gospodarenje otpadom te se izbjegava da takva tvrtka, ukoliko gospodarenje otpadom organizira preko POSREDNIKA, ima POVJERENIKA i ODGVOORNU OSOBU ZA GOSPODRENJE OTPADOM (operativca koji ispunjava Prateće listove, ONTO...) te ODGVOORNU OSOBU koja je zapravo odgovorna osoba koja ja ovlaštena za zastupanje društva i kao takva zavedena i registar trgovačkog suda i na koju se primjenjuju prekršajne i kaznene odredbe. Djelomično prihvaćen Pitanje je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 8. Zakona o održivom gospodarenju otpadom i posebnim propisom koji uređuje obvezne odnose, osim prijave u ROO, što se ne uređuje ovim propisom. Obveze povjerenika za otpad se ne uređuju ovim pravilnikom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom
33 Šibensko-kninska županija PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove: Izmjena Pravilnika ne daje jasne upute za postupak izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom za djelatnost interventnog sakupljanja otpada, odnosno kada neka tvrtka/obrt traže dozvolu za gospodarenje otpadom samo za interventno sakupljanje otpadom, a u isto vrijeme ne posjeduju lokaciju gospodarenja otpadom u smislu Zakona o održivom gospodarenju otpadom već isti otpad prikuplja npr. specijalnim brodom ili vozilom, a sam otpad npr. predaje ovlaštenom skupljaču ili prijevozniku koji otpad vodi direktno na izvoz. Također, izmjena Pravilnika ne pojašnjava slučaj izdavanja Dozvole za gospodarenje otpadom za djelatnost sakupljanja otpada koji uključuje samo tehnološki proces prikupljanja otpada i predaju drugom pravnom subjektu koji posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom (bez prihvata i privremenog skladištenja otpada na lokaciji), a kojeg opet nije moguće obavljati bez dozvole gospodarenja otpadom. Jedino moguće u ovom slučaju je prijevoz otpada što opet nije isti termin kao i prikupljanje otpada. U Izmjenama pravilnika nisu navedene prijelazne i završne odredbe u kojima će biti navedeno što napraviti sa već izdanim Dozvolama sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, odnosno da li je potrebno izvršiti reviziju već izdanih dozvola ili ne zbog izmjena pravilnika. Djelomično prihvaćen Dorađene su upute za ispunjavanje obrasca dozvole za gospodarenje otpadom Uputa za opisane slučajeve nije navedena jer isti nisu u skladu sa zahtjevima propisanim člankom 88. stavkom 3. niti iznimkama propisanim člankom 88. stavkom 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.