Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Nacionalnog programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2015. do 2017. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Branka Jurčević Zidar NACRT NACIONALNOG PROGRAMA PREVENCIJE OVISNOSTI ZA DJECU I MLADE U ODGOJNO - OBRAZOVNOM SUSTAVU, TE DJECU I MLADE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2017. GODINE Komentari uz poglavlje o Analizi stanja: 1.Prema podacima Državnog zavoda za statistiku2, djeca u dobi od 0-14 godina (624,1?- nije jasno što ovaj broj predstavlja) čine 14,7%, a mladi u dobi od 15 do 29 godina (243,6 ?) 18% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske. 2. Kao i prijašnjih godina, gotovo polovica (46,2%) liječenih živi s roditeljima što je manje u odnosu prema prethodnom izvještajnom razdoblju kada je s roditeljima živjelo 45,0%.??46,2 % nije manje od 45% 3.Među liječenim osobama, kao i prijašnjih godina, najveći broj liječenih (5.015) osoba, odnosno 64,2% ima završenu srednju školu. Završenu osnovnu školu ima gotovo četvrtina liječenih osoba - 953 ili 12,2%(12,2 % nije četvrtina? ?? ili nije jasno od kojeg se broja taj postotak računao), dok 116 osoba ili 1,5% njih nema ni završenu osnovnu školu. 4. Među liječenim osobama u odnosu prema 2013. Nešto se povećao udio osoba koje imaju stalni radni odnos i njih je ukupno 1.544 ili 19,8%. Više od polovice liječenih osoba (51,2%) je nezaposleno ili ekonomski ????? nedorečeno– 3998 osoba. 5. ESPAD istraživanje provedeno je u Hrvatskoj 1995., 2003., 2007., 2011. i 2014.???? – (komentar 2014. g. ESPAD nije proveden, trebao je biti proveden 2015.g. ????)godine. 6. U tekstu postotak negdje piše riječima, a negdje znakom %, mislim da bi sve trebalo biti ujednačeno. npr. Prema podacima ESPAD-ovog istraživanja za 2011. godinu, u posljednjih 12 mjeseci barem je jednom pilo alkohol 85posto (zašto nije sve ujednačeno u tekstu i ne piše svugdje znak za postotak, a ne riječju „posto“?) mladih, dok se barem jednom u posljednjih 12 mjeseci opilo 42 posto mladih... Komentar uz NAČELA I ORGANIZACIJA PROVEDBE PREVENTIVNIH PROGRAMA: 1.Preventivni programi u obiteljskom okruženju trebaju se usmjeriti afirmaciji pozitivnog roditeljstva (sukladno Preporuci Rec (2006) 19 Odbora ministara državama članicama o politici potpore pozitivnom roditeljstvu ( Recommendation Rec (2006) 19 of the Committee of Ministers to member states on policy to support positive parenting i Pojašnjavajućem izvješću uz Preporuku- kakvo je to pojašnjavajuće izvješće? ).... 2. Preventivni programi za mlađe i starije srednjoškolce i studente trebaju povećati znanje i socijalnu kompetenciju za usvajanje i razvijanje komunikacijskih vještina, izgradnju i održavanje kvalitetnih vršnjačkih odnosa, odnosa s vršnjacima(- nepotrebno ponavljati), samoučinkovitosti, vještine za odupiranje konzumiranju droga te pojačavanje anti-droga stavova i osnaživanje osobnih prednosti za neuzimanje droga. Prihvaćen Komentari prihvaćeni, izuzev u dijelu koji se odnosi na naziv dokumenta "Pojašnjavajuće izvješće za Preporuku 19 (2006) Odbora ministara državama članicama Vijeća Europe o politici podrške pozitivnom roditeljstvu" (Izvor: Dijete i društvo, 10 (1/2), str. 471 – 488), budući da se radi o prihvaćenom prijevodu naziva dokumenta sa engleskog jezika.
2 Željko Ključević PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI ZA DJECU ŠKOLSKE DOBI, Analiza stanja – osnovno i srednjoškolsko obrazovanje provodi se veliki broj nacionalnih programa, a pitanje svih pitanja je učinkovitost? Sva ova problematika / simptomi/ imaju isto mjesto nastanka u ljudskoj psihi. Stoga držim kako bi jedan univerzalan dobro osmišljen, suvremen za djecu 21 stoljeća, prihvatljiv ciljnoj skupini imao mnogo više smisla i učinkovitosti! Primljeno na znanje - Aktivnosti Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, još od 2012. usmjerene su na unaprjeđenje učinkovitosti i kvalitete preventivnih programa koji se provode u području suzbijanja zlouporabe droga, sukladno čemu su i kreirani tzv. EDDRA kriteriji, te se prema EU standardima kvalitete dodjeljuju financijska sredstva iz državnog proračuna namijenjena u ovu svrhu. Također, svaki školski preventivni program treba imati suglasnost Agencije za odgoj i obrazovanje odnosno Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za ulazak u škole, čime se dodatno osigurava kvaliteta programa, a ujedno je i jedan od ciljeva ovog Nacionalnog programa osnaživanje kvalitete i učinkovitosti postojećih projekata. - U slučaju da postoji inicijativa za izradom ili već postojeći prijedlog jednog univerzalnog programa koji bi obuhvatio i osigurao provedbu mjera iz svih strategija čije provedba mjera i aktivnosti se predviđa u okviru školskog sustava, potrebno je isti dostaviti mjerodavnim tijelima državne uprave.
3 Željko Ključević STANDARDI UČINKOVITIH PREVENTIVNIH PROGRAMA, CILJEVI NACIONALNOG PROGRAMA glavni cilj je preopćenit, smatram da se prvenstveno mora zaustaviti trend povećanja uočen kroz ESPAD Primljeno na znanje Cilj i aktivnosti Nacionalnog programa prevencije ovisnosti utemeljeni su na Nacionalnoj strategiji suzbijanja zlouporabe droga (2012.-2017.) i Nacionalnom akcijskom planu suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015.-2017., te su isti usuglašeni sa mjerodavnim tijelima koji su nositelji aktivnosti.
4 Željko Ključević STANDARDI UČINKOVITIH PREVENTIVNIH PROGRAMA, Organizacija i struktura programa prevencije ovisnosti u Republici Hrvatskoj koristiti izraze : univerzalna, selektivna, indicirana Prihvaćen Komentar prihvaćen.
5 Željko Ključević NACRT NACIONALNOG PROGRAMA PREVENCIJE OVISNOSTI ZA DJECU I MLADE U ODGOJNO - OBRAZOVNOM SUSTAVU, TE DJECU I MLADE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2017. GODINE, STANDARDI UČINKOVITIH PREVENTIVNIH PROGRAMA Koja su to istraživanja, kada , tko i gdje ih je proveo? Primljeno na znanje Informacije o istraživanjima i referencama dostupne su na internet stranici Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/prevention/school-children .
6 Željko Ključević NACRT NACIONALNOG PROGRAMA PREVENCIJE OVISNOSTI ZA DJECU I MLADE U ODGOJNO - OBRAZOVNOM SUSTAVU, TE DJECU I MLADE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2017. GODINE ESPAD u RH 2014g. nije proveden! Prihvaćen Komentar prihvaćen