Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o željezničkim vozilima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HŽ Cargo d.o.o PRAVILNIK O ŽELJEZNIČKIM VOZILIMA Nacrt prijedloga Pravilnika o željezničkim vozilima ima svoje ishodište u 4 odredbe Zakona o sigurnosti i inetroperabilnosti željezničkog sustava, a zamijenit će čak 5 podzakonskih akata pa stoga smatramo da je prijedlog vrlo sažet. Prijedlog bi trebao biti precizan, jasan i opsežan u tolikoj mjeri da može kvalitetno zamijeniti 5 propisa koji se stavljaju izvan snage, te da u njegovoj primjeni ne bi došlo do krivog tumačenja, a time i do ugrožavanja sigurnosti prometa. Predloženi Pravilnik ne detaljizira odredbe Zakona o sigurnosti i inetroperabilnosti željezničkog sustava već ih duplicira ili detaljizira samo pojedinosti. Sadržaj predmetnog Pravilnika bi trebao biti sadržajno širi/obuhvatniji kako bi što bolje/razumljivije zamijenio ukinute propise, te da u njegovoj primjeni ne bi došlo do krivog odnosno različitog tumačenja. Predlažemo da se i dalje objavljuju podzakonski akti kako je to do sada činjeno (makar kao prijelazno razdoblje). To bi značilo da se za svako područje objavi poseban akt koji će detaljizirati odredbe Zakona i u kojemu će biti uglavljene odredbe potrebnih normi. To se najviše odnosi na norme koje nisu na hrvatskom jeziku. Sve norme bile one normizirane od strane Zavoda ili pak željezničke – UIC objave) trebaju imati jedinstven prijevod na hrvatskom jeziku. Ako nema jedinstvenog prijevoda tada je upitna primjena jer se radi o više subjekata koji bi mogli imati različita tumačenja, a time doći i do ugrožavanja sigurnosti prometa. Za propise u kojima se navodi i primjena drugih odgovarajućih akata (npr. TSI, norme i sl.) koji nisu sastavni dio tog propisa predlažemo da se njihova primjena odgodi za neko vrijeme (6 mj., godinu dana) u udnosu na dan objavljivanja kako bi svi sudjelujući subjekti željeznički prijevoznici, upravitelj infrastrukture, održavatelji i dr.) na vrijeme se mogli pripremiti. Iako ne bi trebali davati primjedbe na preostali tekst Pravilnika jer smo glavne primjedbe naveli u općem komentaru želimo još i na taj način predočiti i to s nekoliko primjedbi da je nacrt prijedloga ovog Pravilnika kao takav dosta štur, nedorečen i nomotehnički nepripremljen. Djelomično prihvaćen Naknadni prijedlog proširen u smislu dodatnog razjašnjenja odredbi Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti. Izrada podzakonskih akata ne obuhvaća navođenje uvjeta prepisanih iz normi i drugih sličnih objava, već je na korisniku akta (pravilnika) obveza praćenja istih, bez obzira da li su navedene norme ili objave prevedene na hrvatski jezik. Nemoguće je odgoditi primjenu TSI-jeva jer su iste izravno primjenjivi propisi u R Hrvatskoj.
2 HŽ Cargo d.o.o I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Nejasna je odredba stavka 3. (Ovaj Pravilnik primjenjuje se na dijelove podsustava koji nisu obuhvaćeni TSI-evima: ... "). Ovdje je vjerojatno potrebno naglasiti da su pored odredaba predmetnog Pravilnika u primjeni i navedeni TSI. Prihvaćen U članku 1., stavku 8. izmijenjene varijante eksplicitno je navedeno da su TSI-jevi u primjeni. Pored navedenoga, korisnik Pravilnika treba biti svjestan da su iste specifikacije izravno primjenjive u svim državama članicama EU.
3 HŽ Cargo d.o.o I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Obzirom da stoji u čl.1.toč.2. da se predmetni Pravilnik odnosi samo za – građenje ( novogradnju), modernizaciju i obnovu podsustava vozila ( definicija u Zakonu čl.7. - ne uključuje radove redovitog i izvanrednog održavanja jer su oni predviđeni pojmom „zamjena u okviru održavanja“ –čl.7.toč.34.!) , postojeći Pravilnici koji će primjenom ovoga biti stavljeni van snage, u dovoljnoj mjeri su propisivali osnovne kriterije, rokove i mjere za odnosne kategorije tehničkog stanja vozila čime se osigurala ujednačenost u tumačenju i primjeni istih. Ovim Pravilnikom nije ni spomenuto kako postupati s postojećim vozilima prilikom planskog ili izvanrednog održavanja što smatramo manjkavošću predloženog teksta. Prihvaćen Dodano je poglavlje koje se tiče održavanja vozila.
4 HŽ Cargo d.o.o I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Nacrt prijedloga Pravilnika o željezničkim vozilima ima svoje ishodište u 4 odredbe Zakona o sigurnosti i inetroperabilnosti željezničkog sustava, a zamijenit će čak 5 podzakonskih akata pa stoga smatramo da je prijedlog vrlo sažet. Prijedlog bi trebao biti precizan, jasan i opsežan u tolikoj mjeri da može kvalitetno zamijeniti 5 propisa koji se stavljaju izvan snage, te da u njegovoj primjeni ne bi došlo do krivog tumačenja, a time i do ugrožavanja sigurnosti prometa. Predloženi Pravilnik ne detaljizira odredbe Zakona o sigurnosti i inetroperabilnosti željezničkog sustava već ih duplicira ili detaljizira samo pojedinosti. Sadržaj predmetnog Pravilnika bi trebao biti sadržajno širi/obuhvatniji kako bi što bolje/razumljivije zamijenio ukinute propise, te da u njegovoj primjeni ne bi došlo do krivog odnosno različitog tumačenja. Predlažemo da se i dalje objavljuju podzakonski akti kako je to do sada činjeno (makar kao prijelazno razdoblje). To bi značilo da se za svako područje objavi poseban akt koji će detaljizirati odredbe Zakona i u kojemu će biti uglavljene odredbe potrebnih normi. To se najviše odnosi na norme koje nisu na hrvatskom jeziku. Sve norme (bile one normizirane od strane Zavoda ili pak željezničke –UIC objave) trebaju imati jedinstven prijevod na hrvatskom jeziku. Ako nema jedinstvenog prijevoda tada je upitna primjena jer se radi o više subjekata koji bi mogli imati različita tumačenja, a time doći i do ugrožavanja sigurnosti prometa. Za propise u kojima se navodi i primjena drugih odgovarajućih akata (npr. TSI, norme i sl. ) koji nisu sastavni dio tog propisa predlažemo da se njihova primjena odgodi za neko vrijeme (6 mj., godinu dana) u udnosu na dan objavljivanja kako bi svi sudjelujući subjekti (željeznički prijevoznici, upravitelj infrastrukture, održavatelji i dr.) na vrijeme se mogli pripremiti. Iako ne bi trebali davati primjedbe na preostali tekst Pravilnika jer smo glavne primjedbe naveli u općem komentaru želimo još i na taj način predočiti i to s nekoliko primjedbi da je nacrt prijedloga ovog Pravilnika kao takav dosta štur, nedorečen, nejasan i nomotehnički nepripremljen. Djelomično prihvaćen Naknadni prijedlog proširen u smislu dodatnog razjašnjenja odredbi Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti. Izrada podzakonskih akata ne obuhvaća navođenje uvjeta prepisanih iz normi i drugih sličnih objava, već je na korisniku akta (pravilnika) obveza praćenja istih, bez obzira da li su navedene norme ili objave prevedene na hrvatski jezik. Nemoguće je odgoditi primjenu TSI-jeva jer su iste izravno primjenjivi propisi u R Hrvatskoj.
5 HŽ Cargo d.o.o I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. - kroz tekst Pravilnika nisu usklađeni termini za iste pojmove npr. „glavni vod“ i „ glavni zračni vod“, „napojni vod“ i „napojni zračni vod“, - definicija "putnički vagon" je u suprotnosti s značenjem pojma „vagon“ u istom članku; te s nazivima pojmova „vozila za prijevoz putnika“ iz članka 5. st.1.; „željezničko vozilo za prijevoz putnika“ i „putnička željeznička vozila“ iz članka 9. st. 2.., itd. - prijedlog za pojam „putnički vagon“: vagon za prijevoz putnika (vagon sa sjedalima, vagon s ležajevima, vagon restoran, vagon za spavanje, vagon sa sjedalima i odjeljcima za restoran i bar), prtljažni vagon, poštanski vagon i vagon za prijevoz osobnih automobila. U predloženoj definiciji nalaze se dva pojma. Jedan je „putnički vagon“ (zbirni naziv za sve vagone koji se mogu uvrstiti u putnički vlak, a drugi „vagon za prijevoz putnika“ (to su vagoni u kojima se prevoze ili se mogu nalaziti putnici). - prijedlog za pojam „teretni vagon“: vagon za prijevoz stvari (zatvoreni vagon, otvoreni vagon, plato vagon, vagon cisterna i vagon specijalnog tipa) - Prijedlog za pojam „vagon“: željezničko vozilo bez vlastitog pogona (putnički vagon, teretni vagon i vagon za posebne namjene) - Predloženi Pravilnik vrvi s kraticama koje se u ovom stavku ne navode, a pojedine koje se navode (OTIF, SMS) ne spominju se u tekstu. Ovaj stavak nije potreban. Prijedlog je da se kratice s značenjem ne navode posebno već u samom tekstu kao za kraticu TSI (čl.1.). Prihvaćen Izmijenjene su definicije pojedinih pojmova.
6 HŽ Cargo d.o.o I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. U stavku 4. navodi se Zakon punim svojim nazivom što je u suprotnosti s navodom u članku 1. stavku 2. ("u daljnjem tekszu. Zakon" Prihvaćen Izmijenjeno.
7 HŽ Cargo d.o.o Profil vozila, Članak 4. U stavku 2. i 3. kratice G1 i GB nemaju svoje značenje. Djelomično prihvaćen Kratica GB u članku 9., stavku 3. ima svoje značenje prema na istom mjestu navedenoj UIC objavi.
8 ALTPRO d.o.o. Uređaji na vozilu, Članak 9. Članak 9. mijenja se i glasi (dakle, uveden je redak 5.a. u stavku (1)): Članak 9. (1) Vučno vozilo i drugo vozilo s upravljačnicom moraju biti opremljena sljedećim uređajima: 1. brzinomjerni uređaj na svakom upravljačkom mjestu s točnošću pokazivanja ± 2% 2. kontroler na svakom upravljačkom mjestu 3. impulsni budnik koji je aktivan ako je brzina vožnje veća od 20 km/h ili je prevaljeni put dulji od 100 metara, a koji je zaštićen od nekontroliranog isključenja 4. radiodispečerski uređaj ili drugu uređaj za govornu vezu i prijenos informacija ako je vozilo namijenjeno za upravljanje u jednoposjedu, kompatibilan s podsustavom primijenjenim na pruzi, osim motornog vozila za posebne namjene 5. uređaj za vođenje vlaka i kabinsku signalizaciju ako je vozilo namijenjeno za vožnju brzinom većom od 160 km/h, kompatibilan s uređajem na pruzi 5.a. autostop uređaj INDUSI I60 ako je vozilo namijenjeno za vožnju brzinom do 160 km/h. 6. uređaj za pjeskarenje 7. dvije ručne zaustavne papuče. Lokomotive koja se koristi za vuču vlaka i motorni vlakovi moraju imati 4 (četiri) ručne zaustavne papuče tipa UIC 60 8. plug na vučnom vozilu namijenjenom za vožnju brzinom većom od 100 km/h 9. završna signalna pločica na vučnom vozilu namijenjenima za vuču vlaka 10. Vozilo za posebne namjene, osim uređaja za vučno vozilo i drugo vozilo s upravljačnicom propisanih u prvom stavku ovoga članka, može biti opremljeno uređajima i opremom za izvođenje radova na izgradnji i održavanju infrastrukture (2) Željezničko vozilo za prijevoz putnika mora biti opremljeno slijedećim uređajima i opremom: 1. ulazna vrata koja odgovaraju funkcionalnim zahtjevima za zatvaranje i blokadu iz objave UIC 560, pri čemu je maksimalna brzina kretanja vozila pri kojoj je moguće obaviti otpuštanje vrata radi otvaranja definirana u TSI LOC&PAS (željeznička vozila – lokomotive i putnička željeznička vozila). 2. sanitarni čvor (WC, umivaonik) 3. sustav za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju putničkog prostora sukladno objavi UIC 553 4. prolazni vodovi za električno grijanje, kod putničkih vagona. (3) Vrata na prtljažnom vagonu i prtljažnim odjeljcima koja se otvaraju posmično moraju biti osigurana od slučajnog zatvaranja, a slobodan otvor koji se pri tome mora osigurati iznosi najmanje 300 mm. Obrazloženje izmjene: Sukladno „Zakonu o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava“ (donešenog 28.06.2013.), članak 55., stavak (3) te „Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava“ (donešenog 11.02.2015.), članak 14. te članak 35. treba napomenuti da je opremanje svakog željezničkog vozila na prugama Republike Hrvatske sa INDUSI I60 autostop sustavom ne samo zakonska obaveza već je zakonski definiran rok opremanja svakog željezničkog vozila tim uređajem do najkasnije 01.07.2017. Dakle, kao i u svim europskim zemljama autostop uređaj na željezničkim vozilima u Republici Hrvatskoj treba biti obavezan te time se mora navesti u članku 9. ovoga Pravilnika kako je navedeno. Članak 9. mijenja se i glasi (dakle, uveden je redak 5.a. u stavku (1)): Članak 9. (1) Vučno vozilo i drugo vozilo s upravljačnicom moraju biti opremljena sljedećim uređajima: 1. brzinomjerni uređaj na svakom upravljačkom mjestu s točnošću pokazivanja ± 2% 2. kontroler na svakom upravljačkom mjestu 3. impulsni budnik koji je aktivan ako je brzina vožnje veća od 20 km/h ili je prevaljeni put dulji od 100 metara, a koji je zaštićen od nekontroliranog isključenja 4. radiodispečerski uređaj ili drugu uređaj za govornu vezu i prijenos informacija ako je vozilo namijenjeno za upravljanje u jednoposjedu, kompatibilan s podsustavom primijenjenim na pruzi, osim motornog vozila za posebne namjene 5. uređaj za vođenje vlaka i kabinsku signalizaciju ako je vozilo namijenjeno za vožnju brzinom većom od 160 km/h, kompatibilan s uređajem na pruzi 5.a. autostop uređaj INDUSI I60 ako je vozilo namijenjeno za vožnju brzinom do 160 km/h. 6. uređaj za pjeskarenje 7. dvije ručne zaustavne papuče. Lokomotive koja se koristi za vuču vlaka i motorni vlakovi moraju imati 4 (četiri) ručne zaustavne papuče tipa UIC 60 8. plug na vučnom vozilu namijenjenom za vožnju brzinom većom od 100 km/h 9. završna signalna pločica na vučnom vozilu namijenjenima za vuču vlaka 10. Vozilo za posebne namjene, osim uređaja za vučno vozilo i drugo vozilo s upravljačnicom propisanih u prvom stavku ovoga članka, može biti opremljeno uređajima i opremom za izvođenje radova na izgradnji i održavanju infrastrukture (2) Željezničko vozilo za prijevoz putnika mora biti opremljeno slijedećim uređajima i opremom: 1. ulazna vrata koja odgovaraju funkcionalnim zahtjevima za zatvaranje i blokadu iz objave UIC 560, pri čemu je maksimalna brzina kretanja vozila pri kojoj je moguće obaviti otpuštanje vrata radi otvaranja definirana u TSI LOC&PAS (željeznička vozila – lokomotive i putnička željeznička vozila). 2. sanitarni čvor (WC, umivaonik) 3. sustav za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju putničkog prostora sukladno objavi UIC 553 4. prolazni vodovi za električno grijanje, kod putničkih vagona. (3) Vrata na prtljažnom vagonu i prtljažnim odjeljcima koja se otvaraju posmično moraju biti osigurana od slučajnog zatvaranja, a slobodan otvor koji se pri tome mora osigurati iznosi najmanje 300 mm. Obrazloženje izmjene: Sukladno „Zakonu o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava“ (donešenog 28.06.2013.), članak 55., stavak (3) te „Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava“ (donešenog 11.02.2015.), članak 14. te članak 35. treba napomenuti da je opremanje svakog željezničkog vozila na prugama Republike Hrvatske sa INDUSI I60 autostop sustavom ne samo zakonska obaveza već je zakonski definiran rok opremanja svakog željezničkog vozila tim uređajem do najkasnije 01.07.2017. Dakle, kao i u svim europskim zemljama autostop uređaj na željezničkim vozilima u Republici Hrvatskoj treba biti obavezan te time se mora navesti u članku 9. ovoga Pravilnika kako je navedeno. Prihvaćen U izmijenjenoj varijanti, u članku 7., m. i u članku 20., stavku.1., d. stoji obveza ugradnje autostop uređaja na vučno vozilo i drugo vozilo s upravljačnicom. Nadalje, u članku 4. st. 2. i članku 24. st. 2. navedena je obveza kompatibilnosti ugrađenog autostop uređaja na vozilu s pružnim sustavom na željezničkoj infrastrukturi, i to onim utvrđenim u odgovarajućem dokumentu Europske željezničke agencije (INDUSI/PZB).
9 HŽ Cargo d.o.o PRAVILNIK O ŽELJEZNIČKIM VOZILIMA, Prilog 1. Ako su sve norme navedene u tekstu predloženog Pravilniku nema razloga ih ponovo specificirati u prilogu te ih nazivati obvezujućim jer se s tim stječe dojam da nešto i nije obvezujuće. Nije prihvaćen Zadržan je popis norma HRN EN i objava UIC u prilogu 1 iz razloga dostupnosti pregleda istih na jednom mjestu.
10 HŽ Cargo d.o.o Prilog 1., Popis obveznih normi Pravilnik RID ne bi trebao pripadati ovom prilogu (ne pripada normama). Dovoljno je što se ovaj pravilnik spominje u članku 3. st. 2. Prihvaćen U prilogu 1. Pravilnika izbačen je pravilnik RID iz popisa.