Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping PRAVILNIK O GRAĐEVNOM OTPADU I OTPADU KOJI SADRŽI AZBEST U Pravilniku nisu navedeni precizni uvjeti o deponiranju, a stari pravilnici u kojim je to definirano stavljaju se izvan snage. Nije prihvaćen Odlaganje otpada je uređeno Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
2 Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping PRAVILNIK O GRAĐEVNOM OTPADU I OTPADU KOJI SADRŽI AZBEST U Pravilniku se ne navodi ovlaštenja za prepoznavanje opasnog građevinskog otpada (npr. laboratorij, iskustvo procjenitelja itd.) Primljeno na znanje Pitanje će se djelomično urediti pravilnikom iz članka 51. stavak 8. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
3 Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping PRAVILNIK O GRAĐEVNOM OTPADU I OTPADU KOJI SADRŽI AZBEST U pravilniku se ne navodi razvrstavanje prema graničnim koncentracijama. Nije naveden koncentracijski limit iznad kojeg se proizvodi od azbesta smatraju opasnima. Primljeno na znanje Pitanje će se djelomično urediti pravilnikom iz članka 51. stavak 8. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
4 EURCO d.d. Pojmovi, Članak 2. • čl. 2., st. 1., toč.1. umjesto „remolit“ treba pisati „tremolit“. • čl. 2., st. 1., toč.7. dio rečenice: „koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao“ - ovakvom konstrukcijom rečenice teoretski se dopušta oporaba otpada koji sadrži azbest i njegovo ponovno stavljanje na tržište premda je REACH Uredbom zabranjen promet i stavljanje na tržište prozvoda koji sadrže azbest, a kojima je istekao životni vijek. Prijedlog: obrisati dio teksta „koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao“ Prihvaćen Tekst ispravljen
5 HGK Pojmovi, Članak 2. Članice HGK organizirane u Zajednicu za zaštitu okoliša u gospodarstvu i Udruženje za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu predlažu dopuniti članak 2. stavak 1. alinejom 22. kojom bi se u popis pojmova unio Pravilnik o gospodarenju otpadom, a s ciljem boljeg razumijevanja teksta ovoga Pravilnika. Nije prihvaćen Pravilnik je naveden na način na koji se navode reference na propise
6 EURCO d.d. Obveze proizvođača građevnog proizvoda, Članak 4. • čl. 4., st. 1., podstavci 1 i 4 nisu jasno napisani. Pretpostavlja se da podstavci 1 i 4 trebaju biti sastavni dio teksta stavka, a ne kao podstavak. Slijedom navedenog predlaže se izmjena teksta članka kako slijedi: (1) Proizvođač proizvoda, koji stavlja na tržište, na području Republike Hrvatske, proizvod, iste ili slične opće predviđene namjene propisane Dodatkom VII ovoga Pravilnika, dužan je, sukladno članku 42. Zakona, bez troškova po kupca, kupcu i/ili korisniku osigurati: - mogućnost povrata uporabljenog proizvoda (viška materijala) iste ili slične opće predviđene namjene propisane Dodatkom VII ovoga Pravilnika kakvog stavlja na tržište Republike Hrvatske, - mogućnost preuzimanja otpada koji nastaje od proizvoda iste ili slične opće predviđene namjene propisane Dodatkom VII ovoga Pravilnika kakvog stavlja na tržište Republike Hrvatske i to u količini do 3 kilograma otpada po navratu kupca, (2) Povrat uporabljenog proizvoda i preuzimanje otpada iz stavka 1. ovoga članka proizvođač proizvoda iz stavka 1. ovoga članka dužan je kupcu i/ili korisniku koji je fizička osoba, osim fizičke osobe – obrtnika, osigurati na prodajnom mjestu proizvoda, a kupcu i/ili korisniku koji je pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik, dužan je osigurati na na ugovoreni način. stavci 2, 3 i 4 postaju 3, 4 i 5. Djelomično prihvaćen Tekst uređen
7 HGK Obveze proizvođača građevnog proizvoda, Članak 4. Članice HGK organizirane u Zajednicu za zaštitu okoliša u gospodarstvu i Udruženje za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu predlažu izmijeniti izričaj alineja 1. i 4. u stavku 1. , jer odredbe nisu jasne. Također, predlaže se stavak 4. dopuniti alinejom 3. koja glasi: „ - ukoliko ne raspolaže prostorom za privremeno skladištenje otpada, sklopiti valjani ugovor s proizvođačem koji istim raspolaže.“. Naime, postavlja se pitanje što ukoliko proizvođač/trgovac nema prostor za preuzimanje otpada sukladno odredbama ovoga članka te predlažemo da se Pravilnikom predvidi mogućnost prijenosa obveze na treću osobu. Nije prihvaćen Pitanje se uređuje odredbama Zakona o obveznim odnosima
8 HGK Uvjeti gospodarenja građevnim otpadom, Članak 6. Postavlja se pitanje tumačenja Pravilnika u slučaju kad investitor nije upoznat s materijalima i tvarima određene građevine. Stoga članice HGK organizirane u Zajednicu za zaštitu okoliša u gospodarstvu i Udruženje za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu predlažu Pravilnikom predvidjeti i takvu mogućnost, a kako bi se investitoru osigurao određeni „manevarski prostor“. Prihvaćen Tekst dorađen
9 Hempel d.o.o. Obvezno postupanje posjednika građevnog otpada, Članak 8. U članku 8., stavku 4., alineji 2. iza riječi „namjene iz“ pogrešno je naveden „Dodatka VI“ te ga treba ispraviti u „Dodatka VII“. Prihvaćen Tekst ispravljen
10 EURCO d.d. Obvezno postupanje posjednika građevnog otpada, Članak 12. čl. 12., st. 1., podstavak 2 predlaže se izmijeniti kako slijedi: - materijal koji je nastao građenjem, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevine kad se isti izdvoji od građevine odnosno kad prestane biti građevina koju se gradi, održava, rekonstruira odnosno uklanja, osim materijala koji se koristi za građevinske svrhe na tom gradilištu i materijala koji sa ili bez prethodne obrade ima uporabnu vrijednost u građevinarstvu. Pojašnjenje: Ovako izmijenjen podstavakobuhvaća i materijale kojima ne ističe životni vijek ako nije upotrijebljen na tom gradilištu i za istu namjenu. Primjer: uklanja se čelična nadstrešnica na gradilištu gdje se gradi podzemna garaža, a čelični nosači s nadstrešnice se sele na drugu lokaciju i postavit će se kao dio ograde lokacije. Prema prvotno predloženom tekstu Pravilnika, čelični nosači se moraju proglasiti otpadom jer se radi o materijalu nastalom uklanjanjem građevine i prestaje biti dio građevine koja se gradi na tom gradilištu. Ako se proglase otpadom, moraju se predati ovlaštenoj osobi na gospodarenje, a onda ponovo od nje preuzeti materijal koji više nije otpad. Realno, materijal niti u jednom trenutku nije bio/postao otpad, a izvođač je bio dužan proglasiti ga otpadom. Isti je primjer pažljivo demontiran pokrov (crijep), stara cigla i sl. koja ima uporabnu vrijednost i na drugoj građevini osim one na kojoj se gradi, održava ili uklanja. Također, materijal nastao rušenjem građevine koje izvođač radova odmah u fazi rušenja pripremi za ponovnu uporabu u građevinarstvu (usitnjavanjem ili nekom drugom obradom) te zbog ciljanog djelovanja u svrhu sprječavanja nastanka otpada nije takav materijal potrebno proglašavati otpadom bez obzira gdje ga kasnije potrijebio. Sve navedeno u skladu je s redom prvenstva gospodarenja otpadom iz čl. 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom gdje se na prvom mjestu navodi „sprječavanje nastanka otpada“. Nije prihvaćen Materijal, koji ima status otpada, može (ali ne mora) imati vrijednost odnosno uporabnu vrijednost. Predloženi način postupanja je uređen zakonom i Pravilnikom o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada
11 EURCO d.d. Obveze vođenja evidencija i izvješćivanja o građevnom otpadu, Članak 13. Čl. 13., st. 2. predlaže se izmijeniti kako slijedi: (2) Očevidnik o tijeku i nastanku otpada za određeno gradilište dužan je voditi svaki izvođač radova na tom gradilištu. stavak 3. briše se, a stavak 4. postaje stavak 3. Pojašnjenje: Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom dogovornost za gospodarenje otpadom snosi svaki proizvođač otpada sam za sebe i kazneno odgovara pred zakonom isključivo za svoje postupke. U slučaju da samo jedan izvođač radova koji je imenovan glavnim izvođačem radova na određenom gradilištu mora voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO), a za svaki upis u ONTO moraju postojati prateći listovi i dr. prateća dokumentacija za otpad, tada glavni izvođač radova snosi odgovornost i za sve ostale izvođače i njihovu prateću dokumentaciju uz otpad. S obzirom da je to kazneno i prekršajno neodrživo te zakonski neutemeljeno, predlaže se izmijeniti st. 2. i st.3. ovoga članka. Djelomično prihvaćen Pitanje je uređeno Pravilnikom o gospodarenju otpadom
12 HGK Obveze vođenja evidencija i izvješćivanja o građevnom otpadu, Članak 13. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i Udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu predlažu izmijeniti izričaj u stavku 1. na način da se izrijekom navede puni naziv posebnoga propisa (Pravilnik o gospodarenju otpadom), a zbog jasnoće i olakšavanja postupanja obveznika sukladno odredbama ovoga Pravilnika. Nije prihvaćen Pravilnik je naveden na način na koji se navode reference na propise
13 EURCO d.d. Obveze proizvođača proizvoda koji sadrži azbest, Članak 16. čl. 16. Molimo provjeriti Uredbu REACH, Prilog XVII, kojim se zabranjuje uporaba azbesta u proizvodima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
14 HGK Obveze proizvođača proizvoda koji sadrži azbest, Članak 16. Članice HGK organizirane u Zajednicu za zaštitu okoliša u gospodarstvu i Udruženje za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu izražavaju zabrinutost zbog odredaba ovoga članka te predlažu BRISATI članak 16.. Naime, primjenom REACH Uredbe u Republici Hrvatskoj zabranjena je proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba azbestnih vlakana krocidolit (CAS br. 12001-28-4), amozit (CAS br. 12172-73-5), antofilit (CAS br. 77536-67-), aktinolit (CAS br. 77536-66-4), tremolit (CAS br. 77536-68-6), krizotil (CAS br. 12001-29-5, CAS br. 132207-32-0) kao i proizvoda i smjesa kojima su ta vlakna namjerno dodana. Slijedom navedenoga, predlaže se IZRIČITA ZABRANA proizvodnje i usklađivanje s odredbama REACH Uredbe. Djelomično prihvaćen Tekst odredbe uređen, pravilnikom se ne propisuje zabrana stavljanja proizvoda na tržište
15 HGK Zahtjevi u pogledu skladištenja i prijevoza azbestnog otpada, Članak 20. Vezano na odredbu stavka 3. nije jasno kako će posjednik znati koja je procedura za skidanje i pripremanje za prijevoz. Potrebno je dopuniti odredbu na način da se precizno definira navedena procedura. Prihvaćen „Procedura skidanja“ se uređuje propisima koji uređuju građenje i zaštita na radu, a priprema za prijevoz otpada propisana je člankom 17. Pravilnika.