Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Akcijskog plana za razdoblje od 2021. do 2023. godine za provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Primorsko-goranska županija Nacrt prijedloga Akcijskog plana 2021.-2023. za provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. Predmetni Akcijski plan koji bi trebao operacionalizirati Nacionalni plan razvoja otoka za razdoblje od 2021. do 2027. godine je preopćenit, nije na razini završne verzije dokumenta, odnosno nedostaju informacije potrebne za provođenje regionalnih politika razvoja otoka i usmjeravanje sredstava iz županijskih proračuna. Nedostaju sljedeći podaci: • Cjelovita informacija o planiranim financijskim sredstvima državne razine i iz europskih fondova • Pregled programa za sufinanciranje projekata/investicija razvoja otoka i pregled očekivanih javnih poziva • Pregled strateških projekata razvoja otoka Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Akcijski plan sadržava standardiziranu razinu informacija koja je prethodno usuglašena s Koordinacijskim tijelom u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Određeni nedostaci informacija u Akcijskom planu su povezani s činjenicom da su u procesu prethodnog usuglašavanja, prijedlozi konkretnih mjera i aktivnosti za otoke zaprimljeni od manjeg broja resornih tijela, dok većina njih nije iskazala konkretne aktivnosti te popratna financijska sredstva koja planiraju usmjeriti na otoke. Otežavajuću okolnost predstavlja činjenica da se Nacionalni plan i Akcijski plan izrađuju usporedno s procesom programiranja nove financijske perspektive Europske unije 2021.-2027. pa resorna tijela u ovom trenutku nemaju predviđene alokacije za otoke ni definirane pozicije u proračunima koje bi se mogle uvrstiti u Akcijski plan. S obzirom na potrebe s terena i strukturu Akcijskog plana koja je izrađena sukladno tim potrebama, mjere za koje je u ovom trenutku u potpunosti izostao doprinos nadležnih tijela unatoč tome zadržane su u Akcijskom planu kako bi se ostavio prostor da se u narednim godinama iste popune s ciljanim aktivnostima za otoke, iznosima sredstava, proračunskim pozicijama i pokazateljima rezultata. Zadržavanje ovakve strukture Akcijskog plana stvara pretpostavku da teritorijalni pristup razvoju otoka u narednom periodu bude vidljiv i na proračunskim pozicijama te u provedbenim programima nadležnih tijela čime bi se unaprijedio sustav koordinacije i praćenja ulaganja na otocima. Pretpostavka je da će svi izvori financiranja i sredstva za provedbu Akcijskog plana biti poznati od 2022. godine, što će se evidentirati kroz izmjene i dopune Akcijskog plana.
2 Vjeran Filippi 5.PRIJEDLOG MJERA U POSEBNOM CILJU 2.2. Razvoj otočnih proizvoda i usluga, Tablični prikaz mjera Zaključci panela o održivom turizmu konferencije SILA 2021. Potrebno je dodati u Opisu mjere "poticanje razvoj i promociju lokalnih hotelskih i turističkih brandova kao i ulazak otočnih hotela (i ostalih turističkih subjekata) u sustav visokovrijednih hotelskih brandova a sve u cilju poticanje visokovrijednog i održivog turizma na otocima". Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Akcijski plan već pokriva aktivnosti ulaganja u veću prepoznatljivost otočnih proizvoda i usluga te održivi razvoj turizma na otocima što je potkrijepljeno i kroz opise mjera u Akcijskom planu. Ujedno, u izradi je Strategija razvoja održivog turizma do 2030. i Nacionalni plan razvoja održivog turizma od 2021. do 2027. stoga je prijedlog primjereniji za predmetne dokumente.
3 Hrvatski Telekom d.d. 10.PRIJEDLOG MJERA U POSEBNOM CILJU 4.1. Unapređenje IKT infrastrukture na otocima i digitalizacija, Tablični prikaz mjera Hrvatski Telekom d.d. smatra da je potrebno omogućiti što veći udio javnog sufinanciranja za implementaciju projekata širokopojasnog pristupa na otocima uzevši u obzir ključne faktore koji će imati značajan utjecaj na komercijalni interes operatora za eventualnu prijavu na pozive za dodjelu EU sredstva u programskom razdoblju 2021.-2027. i činjenicu da se na područjima otoka nalaze udaljenija naselja uz postojeću manju gustoću naseljenosti s trendom pada te je procijenjen značajno veći trošak gradnje po korisničkoj jedinici (privatne, poslovne i javne korisničke jedinice) te manja postojeća širokopojasna penetracija. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Navedeno se ne uređuje Akcijskim planom, no uzet će se u obzir prilikom definiranja kriterija u budućim pozivima na dostavu projektnih prijedloga.
4 HOK Nacrt prijedloga Akcijskog plana 2021.-2023. za provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027., 11.PRIJEDLOG MJERA U POSEBNOM CILJU 4.2. Poboljšanje otočne povezanosti 11. PRIJEDLOG MJERA U POSEBNOM CILJU 4.2. Poboljšanje otočne povezanosti 4.2.1. Unaprjeđenje pomorskog prometa na otocima Odbor za otoke Hrvatske obrtničke komore smatra kako bi trebalo olakšati poslovanje obrtnika koji žive na otocima udaljenim od matične luke, kao što su na primjer otoci Vis i Lastovo, na način da se definira posebna skupina otoka te subvencioniranje cijena prijevoza dobara koji su dio njihovog poslovanja. Nadalje, cijena prijevoza koju država sada subvencionira s oko 50 % i dalje je premala te je prijevoz i dalje za većinu preskup. Predlažemo veće sudjelovanje države u subvencioniranju cijene prijevoza ili predlažemo uključivanje lokalnih samouprava i Županija koje bi subvencionirale s još dodatnih 25 %. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13, 56/16 i 121/19), člankom 47. stavkom 2. točkom 4. navedeno je da pravo na povlašteni prijevoz s popustom u javnom prijevozu imaju vozila pravnih osoba, odnosno vozila registrirana na obrt, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), djelatnost slobodnog zanimanja i korisnika leasinga sa sjedištem korisnika vozila na otoku, a vozila su registrirana u nadležnom upravnom tijelu u Republici Hrvatskoj. Nadalje, visina popusta za navedena vozila je definirana zakonskom odredbom i iznosi do 50 % redovne izvansezonske cijene karte. Akcijski plan ne predviđa aktivnosti proširenja prava na povlašteni prijevoz na otocima u smislu dodatnih popusta na postojeću povlaštenu cijenu putne karte za vozilo, budući da za isto trenutačno nema financijskih ni zakonskih mogućnosti. Međutim, komentar će se uzeti u obzir prilikom eventualnog budućeg redefiniranja prava na povlašteni prijevoz na otocima.