Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA ODREDBE VAŽEČEG ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 95. U stavku 1. se navodi da Hrvatski restauratorski zavod obavlja i poslove obnove kulturnih dobara. Smatramo da je pojam obnove koji obavlja Hrvatski restauratorski zavod potrebno dodatno pojasniti. Naime, obnova kulturnih dobara obavlja se na temelju odgovarajućih projekata i u skladu sa važećim propisima o gradnji kao i propisima o obnovi nakon potresa. Stoga nije jasno koje poslove obnove može obavljati restauratorski zavod. Prihvaćen Konstruktivan prijedlog, ali nije predmet ovog Zakona nego ga treba razmotriti prilikom donošenja cjelovitog zakona.
2 KREŠIMIR TARNIK ODREDBE VAŽEČEG ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 103. Ponovljeni komentar: U rad vijeća je potrebno uvrstiti građevinske stručnjake - statičare iz područja projektiranja kao i znanstvenike iz područja građevinskih znanosti koji se bave očuvanjem i obnovom kulturnih dobara. Prihvaćen Konstruktivan prijedlog, ali nije predmet ovog Zakona nego ga treba razmotriti prilikom donošenja cjelovitog zakona.
3 KREŠIMIR TARNIK ODREDBE VAŽEČEG ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 95. Poslove obnove kulturnog dobra treba jasnije definirati jer s aspekta sigurnosti korištenja je u suprotnosti sa Zakonom o gradnji i vezanim pravilnicima. Prihvaćen Konstruktivan prijedlog, ali nije predmet ovog Zakona nego ga treba razmotriti prilikom donošenja cjelovitog zakona.
4 KREŠIMIR TARNIK ODREDBE VAŽEČEG ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 62. Radnje na rekonstrukciji odnosno na očuvanju i učvršćivanju konstrukcije nepokretnog kulturnog dobra nisu navedene. Također, uvjeti za takve projekte moraju se davati specifično, a ne kao opće upute jer projektanti moraju znati unaprijed što se štiti. Na osnovu specifičnih uputa ovlašteni projektanti daju prijedlog rješenja štićenja i popravka konstrukcije kulturnog dobra. Kako su projektanti konstrukcije jedini školovani za procjenu sigurnosti i potresnog te drugog sigurnosnog rizika ( sigurnosni temeljni zahtjevi za građevinu) te jedini preuzimaju odgovornost za te aspekte korištenja kulturnog dobra, specifični uvjeti štićenja kulturnog dobra moraju biti jasni i ne smije propisivati ad hoc razine sigurnosti i načine proračuna. Prihvaćen Ovaj članak se nije mijenjao on je u tekstu odredbi koje se mijenjaju iz razloga što se članak 64. odnosi i na članak 62., tako da ovaj prijedlog nije uvažen.
5 danko seletković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Zakon se u svojim definicijama poziva na Tehničke propise a koji nisu potpuni, jer ne uključuju interakciju tla i konstrukcije. Temeljna tla su kroz duge godine nemara u održavanju vodovodne i odvodne infrastrukture, likvefakcije uslijed vibracija prometa i potresa, klimatskih promjena, pretrpjela znatne promjene na lošije geomehaničke karakteristike i sukrivac su za nestabilnosti objekata. Poštivanjem normi Eurokod 7, HRN EN 1997-1: 2008 i HRN EN 1997-2:2008 osigurat će se znatno veća konstrukcijska sigurnost objekata. Predlažem da se za Razine obnove 2,3 i 4. obvezno izvode Geomehanički istražni radovi koji će utvrditi zatećeno stanje parametara tla potrebnih za geostatički proračun i projektiranje poboljšanja temeljnog tla. Nije prihvaćen Ovakvo detaljno uređenje bi bilo eventualno moguće u podzakonskom aktu, ali za Zakon je predetaljno.
6 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA ODREDBE VAŽEČEG ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 62. Projektanti konstrukcije jedini imaju obrazovanje i stručne kompetencije za procjenu sigurnosti i potresnog te drugog sigurnosnog rizika (temeljni zahtjevi za građevinu koji utječu na sigurnost) te jedini preuzimaju odgovornost za te aspekte korištenja kulturnog dobra. Specifični uvjeti štićenja kulturnog dobra moraju biti jasni i ne smije se ad hoc propisivati razine sigurnosti i načine proračuna. Također predlažemo u ovom članku dodati i radove na rekonstrukciji odnosno na očuvanju i učvršćivanju konstrukcije nepokretnog kulturnog dobra. Uvjeti za takve projekte moraju se davati specifično, a ne kao opće upute jer projektanti moraju znati unaprijed što se štiti. Na osnovu specifičnih uputa ovlašteni projektanti daju prijedlog rješenja zaštite i popravka konstrukcije kulturnog dobra. Nije prihvaćen Ovaj članak se nije mijenjao on je u tekstu odredbi koje se mijenjaju iz razloga što se članak 64. odnosi i na članak 62., tako da ovaj prijedlog nije uvažen.
7 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Predlažemo ovim izmjenama Zakona predvidjeti donošenje podzakonskog akta kojima bi se uredilo postupanje u slučaju uklanjanja nepokretnog kulturnog dobra (priprema dokumentacije, stručne osobe itd.) te rad Vijeća iz članka 103. ovog Zakona. Djelomično prihvaćen Preciziran je rad Hrvatskog vijeća za kulturna dobra prilikom uklanjanja kulturnog dobra.
8 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Prijedlozi mjera i odredbi koje bi trebalo uvrstiti u Zakon s ciljem obnove konstrukcije Kulturnih dobara oštećenih u potresu. U prijedlogu su uzeti u obzir ograničavajući faktori pri obnovi, a to su: - kratki vremenski rokovi financiranja iz Fonda solidarnosti, - složenost i dugotrajnost izrade kvalitetnog Projekta obnove konstrukcije Kulturnog dobra, - prepreke koje se javljaju u suradnji projektanta konstrukcije i konzervatorskih ureda pri usklađivanju potrebnih (konstruktor) i dopuštenih (konzervator) mjera i tehnika za obnovu Kulturnih dobara. Težište prihvatljivih graditeljskih rješenja obnove građevina Kulturnog dobra je na dugoročno kvalitetnoj obnovi uz uzimanje u obzir zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti (MOS) a posebno protupotresne otpornosti, uz uvažavanje namjene i svih posebnih vrijednosti svake građevine. Prilagodbe popisa/zakona trebaju biti kompatibilne sa dugoročnom Strategijom seizmičke obnove građevina u RH. • Obnova pojedinačnih Kulturnih dobara oštećenih u potresu, treba se provoditi u Fazama obnove, s ciljem dosezanja Razine sigurnosti prema TPGK-u (NN 17/2017, 75/2020) te izvršenja Faze 1 u rokovima prema uvjetima korištenja Fonda solidarsnosti. • Prva Faza obnove obuhvaća urgentne mjere popravka građevine i njene konstrukcije te obnovu dijela sklopova nosive konstrukcije građevine s minimalnim ciljem dovođenja konstrukcije u prethodno stanje. • Projektant konstrukcije određuje tehnike i mjere obnove za Fazu 1 tako da budu kompatibilne s daljnjim Fazama i konačnom Razinom obnove, zatim u skladu s konzervatorskim smjernicama (uvjetima), te da su izvedive u prihvatljivom roku (rokovi Fonda solidarnosti i drugi). U Projektu 1. Faze obnove, projektant konstrukcije obvezno treba navesti da se radi o obnovi koja nije konačna niti dovoljna te da treba izvesti nastavak obnove. • Potrebno je odrediti-predložiti vremenski rok za izvršenje narednih Faze obnove i završetak obnove u cjelini, a u skladu sa Strategijom seizmičke obnove građevina u Hrvatskoj. • Projektant je obvezan utvrditi Razinu potresne otpornosti odnosno % potresne otpornosti postojeće građevine (za predpotresno stanje) a u odnosu na normu HRN EN 1998. izradom Elaborata ocjene postojećeg stanja prema Pravilniku o sadržaju (NN 127/2020). Projektant je obvezan utvrditi Razinu potresne otpornosti odnosno % potresne otpornosti građevine uz provedbu mjera i zahvata odobrenih konzervatorskim smjernicama, u odnosu na normu HRN EN 1998. • Ako rezultat obnove ne može biti Razina obnove tražena TPGK-om, potrebno je promijeniti namjenu štićene građevine ili ograničiti uporabljivost građevine, u slučajevima kad je to dopustivo. Ako i dalje, uz navedene promjene namjene, razina sigurnosti nije dovoljna, a građevina je izuzetno vrijedno pojedinačno kulturno dobro, potrebno je tražiti iznimku za temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine od odgovarajućeg Odbora (Vijeća). U Odbor moraju biti uključeni stručnjaci relevantnih struka uključujući projektante konstrukcije koji imaju odobrenje Ministarstva za rad na Kulturnim dobrima te članovi znanstvene zajednice koji se bave temom obnove Kulturnih dobara. Odbor utvrđuje konačno načelno globalno rješenje obnove pojedinačnih kulturnih dobara oštećenih u potresu (prihvatljive Razine sigurnosti i tehnika obnove). • Uvjeti (smjernice) za obnovu pojedinačnih Kulturnih dobara oštećenih u potresu, moraju biti jasno definirani pri čemu treba nedvojbeno istaknuti što se štiti. Obzirom na potrebe korištenja sredstava iz Fonda solidarnosi i sličnih budućih Fondova, izrada i pribavljanje konzervatorskih smjernica (uvjeta) treba se obavljati dinamikom koja neće dovesti u pitanje dinamiku obnove (projektiranje i izvedbu), a u tu svrhu Ministarsvo kulture treba usvojiti odgovarajuće nove provedbene propise ili donijeti izmjene postojećih. • Pri izradi Projekta obnove, Projektant konstrukcije mora imati unaprijed jasno definirane smjernice za očuvanje posebnih vrijednosti svakog Kulturnog dobra. Na osnovu tih smjernica Projektanti konstrukcije daju prijedlog rješenja obnove konstrukcije kulturnog dobra. • Za građevine u sastavu zaštićene kulturne cjeline, građevine kategorija B0, B1, B2, C i D (kategorizacija prema Programu mjera iz rujna 2021., procedure izdavanja konzervatorskih smjernica (uvjeta) zaštite treba skratiti na minimalne rokove, odnosno dati unaprijed smjernice za obnovu, slično kao u navedenom Programu mjera, a građevione navedenih kategorija treba obnavljati (projektiranje i izvedba) na Razinama prema TPGK-u. Primljeno na znanje Prijedlog smatramo vrlo konstruktivnim, ali nije predmet Zakona, nego eventualno podzakonskog akta.
9 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 2. Predlažemo da u Hrvatskom vijeću za kulturna dobra obavezno budu uključeni ovlašteni inženjeri građevinarstva koji imaju odobrenje Ministarstva za rada na kulturnim dobrima. Primljeno na znanje Konstruktivan prijedlog, ali nije predmet ovog Zakona nego ga treba razmotriti prilikom donošenja cjelovitog zakona.
10 Azra Suljić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ovakav prijedlog izmjene čl. 64 Zakona značit će opasnost za gubitak velikog broja zgrada koje su dio povijesnih cjelina, ali ne i pojedinačno zaštićena kulturna dobra. U slučaju ovakve promjene Zakona, odluka o uklanjanju zgrade u povijesnoj cjelini bit će donesena temeljem mišljenja jednog projektanta konstrukcije i jednog konzervatora nadležnog odjela koji obično nije kompetentan za pitanja stabilnosti konstrukcije. Takvo zakonsko rješenje nije prihvatljivo. Prijedlog sadržaja članka 64. čak ne navodi postupak prethodne valorizacije građevine, već samo njeno dokumentiranje. Pitanje mogućnosti sanacije konstrukcije oštećene zgrade često je isključivo financijsko pitanje, a ne proizlazi iz nepostojanja tehničkih rješenja. Primljeno na znanje Smatramo da nema opasnosti od opasnosti za gubitak zgrada kako se navodi u komentaru iz razloga što je mjera predviđena samo u slučaju opasnosti za život i zdravlje ljudi odnosno opasnost okolnih zgrada.
11 KREŠIMIR TARNIK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 2. U vijeću za kulturna dobra moraju biti uključeni ovlašteni statičari koji imaju odobrenje ministarstva za rad na kulturnim dobrima kao jedine stručne osobe koje mogu procijeniti je li nepokretno kulturno dobro "popravljivo". Primljeno na znanje Konstruktivan prijedlog, ali nije predmet ovog Zakona nego ga treba razmotriti prilikom donošenja cjelovitog zakona.
12 Damir Vrbanec PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, IV.PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Slažem se da postupak bude hitan zbog što bržeg postupanja Primljeno na znanje Nema konkretnog prijedloga.