Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU NACIONALNOG PLANA IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju OKO NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE Strateški cilj 5. „Zdrav, aktivan i kvalitetan život“ Posebni cilj 3. Unaprijeđen pristup uslugama u sustavu zdravstvene zaštite osobama s invaliditetom Mjere: - nadopuna 1. Rana dijagnostika odstupanja od urednog razvoja djeteta i uključivanje u habilitacijske i rehabilitacijske programe 2. Unaprijediti sustavnu dostupnost rane intervencije i zdravstvene zaštite osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju Posebni cilj 4: Deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije osoba s invaliditetom Mjere: nadopuna 2. Osnaživanje i proširenje mreže pružatelja podrške osobama s invaliditetom u zajednici i pokazatelji Posebni cilj 5: Poboljšanje izgrađenog pristupačnog okruženja i prijevoza Mjere: nadopuna 1. Evidentiranje pristupačnosti građevina – provjeriti koliko je građevina evidentirano (početna vrijednost) Posebni cilj 6: Poboljšanje pristupačnosti sadržaja javnog života i jačanje sigurnosti u kriznim situacijama Mjere: nadopuna 8. Izrada protokola edukacija operativnih snaga i stvaranje GIS – lociranje osoba s invaliditetom - pokazatelj Djelomično prihvaćen Nazivi mjera nadopunjeni sukladno prijedlogu i glase: 1. Rana dijagnostika odstupanja od urednog razvoja djeteta i uključivanje u habilitacijske i rehabilitacijske programe 2. Unaprijediti sustavnu dostupnost rane intervencije i zdravstvene zaštite osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju Prijedlog odbijen, jer je povećenje broja pružatelja izvaninistitucijskih usluga s ciljem osiguranja podrške osobama s invaliditetom u životu u zajednici predviđeno kroz poseban cilj 4. Mjera 1. Transformacija, deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije osoba s invaliditetom različitih programa i usluga u lokalnoj zajednici Uvođenjem kriterija pristupačnosti u sustav e-dozvole omogućit će se praćenje ispunjenosti zahtjeva pristupačnosti prilikom građenja novih ili rekonstrukcije postojećih građevina. Krajem godine objediniti će se podatci za 2021. godinu, međutim s njima trenutno ne raspolažemo, slijedom čega je početna vrijednost 0. Edukacija operativnih snaga obuhvaćena je mjerom 7. Povećati sposobnost reagiranja operativnih snaga prema osobama s invaliditetom u sigurnosnim prijetnjama što se vidi u Akcijskom planu. Vezano za stvaranje GIS – lociranje osoba s invaliditetom za sada ne postoji zakonska osnova ustupanja dobivenih pojedinačnih podataka iz Registra osoba s invaliditetom koje Ministarstvo unutarnjih poslova dobije na korištenje, trećim osobama za potrebe sustava civilne zaštite. Na rješavanju zakonskh prepreka se intenzivno radi te je stoga prijedlog Udruge roditelja djece s oštećenjem vida I dodatnim poteškoćama u razvoju OKO primljen na znanje.
2 Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju OKO NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE Starteški cilj 2 Poseban cilj 2: Unaprjeđenje sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom Mjere - nadopuna 3. Uvođenje osobnog asistenta na radnom mjestu i pokazatelj 4. Donošenje strateškog plana zapošljavanja osoba s invaliditetom Nije prihvaćen Ovaj Nacionalni plan predstavlja strateški dokument za osobe s invaliditetom te uključuje i područje zapošljavanja, stoga je predložena mjera 4. Donošenje strateškog plana zapošljavanja osoba s invaliditetom suvišna. U odnosu na mjeru 3. Uvođenje osobnog asistenta na radnom mjestu valja istaknuti da istu nije moguće prihvatiti, s obzirom da trenutno nisu definirani kriteriji i način provedbe ove usluge. Naime, u praksi se pokazalo da usluga stručne podrške na radnom mjestu nije dostatna te da je istu potrebno unaprijediti, a što će se učiniti kroz projekt „Osobni asistent na radnom mjestu“ koji je u pripremi.
3 Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju OKO NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE Strateški cilj 2 „Obrazovani i zaposleni ljudi“ Posebni cilj 1 Mjere za provedbu posebnog cilja - nadopuna 5. Revizija srednjoškolskih kurikula, zanimanja i stručne prakse 6. Pristupačnost odgojno obrazovnih ustanova Objašnjenje: Po sadašnjim kurikulumu, učenici s teškoćama u razvoju se obrazuju za zanimanja koja nisu tražena na tržištu rada, u obrazovnom procesu se jako malo koriste prilagođeni pristupi korištenju ICT tehnologije koja omogućava široki dijapazon zanimanja. Zbog nepristupačnih obrazovnih ustanova učenici ili odustaju od daljnjeg školovanja ili pohađaju srednjoškolske ustanove samo na osnovi pristupačnosti, a ne na osnovi njihove preferencije. Dodatno, često ih se "gura" prema centrima za odgoj i obrazovanje tj. miče ih se iz redovnog školovanja. Pokazatelj ishoda: nadopuna Broj osoba s invaliditetom koje su stekle kvalifikaciju visokog obrazovanja Dodatno tražimo da se obrazovne institucije iz sustava socijalne skrbi uključe u sustav Ministarstva znanosti i obrazovanja Nije prihvaćen Revizija srednjoškolskih programa obrazovanja/strukovnih kurikuluma se kontinuirano provodi od 2013. godine. Zakonom o strukovnom obrazovanju propisano je da se za svaki obrazovni sektor osniva sektorsko vijeće u čijem članstvu su i predstavnici nacionalnih saveza osoba s invaliditetom. Riječ je o partnerskim i savjetodavnim stručnim tijelima koja iskazuju potrebe tržišta rada, visokog obrazovanja i svih drugih sastavnica hrvatskog društva, i to kroz: definiranje potrebnih strukovnih kvalifikacija, analiziranje postojećih i potrebnih kompetencija unutar sektora te u podsektorima, davanje mišljenja Agenciji o potrebnom sadržaju strukovnih kvalifikacija, izrađivanje sadržaja dijelova standarda strukovne kvalifikacije, promicanje sektora te mogućnosti zapošljavanja unutar sektora, davanje prijedloga mreže kurikuluma i ustanova za strukovno obrazovanje osnivačima ustanova za strukovno obrazovanje, utvrđivanje profila unutar pojedinoga obrazovnog sektora. Člankom 22. navedenoga Zakona propisano je da osnivač u suradnji s ustanovom za strukovno obrazovanje i dionicima svake godine, šest mjeseci prije početka iduće školske godine, osigurava slobodna mjesta za izvođenje praktične nastave i vježbi koja se obavlja kod poslodavca, vodeći brigu o prilagođenim slobodnim mjestima za polaznike s teškoćama u razvoju, te o tome izvješćuje Ministarstvo. Napominjemo kako je cilj srednjoškolskog strukovnog obrazovanja omogućiti učenicima stjecanje temeljnih i strukovnih kompetencija za dobivanje kvalifikacija potrebnih tržištu rada, za daljnje obrazovanje te cjeloživotno učenje, a u funkciji osobnog razvoja te gospodarskog i općeg razvoja društva.
4 Sonja Juričić Cvitan NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 1.Uvod Predlaže se staviti službeni naziv Eurospkog akta o pristupačnosti proizvoda i usluga 2019. koji glasi: "Direktiva (EU) 2019/882 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga", te se predlažu obveze država iz navedene Direktive implementirati u ovaj Nacionalni plan u skladu s rokovima iz Direktive, u odgovarajuće dijelove nacionalnog plana. Djelomično prihvaćen Naziv Eurospkog akta o pristupačnosti proizvoda i usluga 2019. Izmijenjen sukladno komentaru. Sukladno Odluci o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije („Narodne novine“ broj 44/2017) propisima kojima se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije se smatraju ustavni zakon, zakonik, zakon, uredba, pravilnik, odluka, tehnički propis te svi drugi propisi kojima se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije. Budući da su Nacionalni planovi, sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17) srednjoročni akti strateškog planiranja, koji se donose za razdoblje od pet do deset godina i kojima se pobliže definira provedba strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije i strategija, smatramo da se isti ne mogu podvesti pod propise obuhvaćene navedenom Odlukom. Implementacijom obveza koje proizlaze iz navedene Direktive u Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. ne bi se ispunila obveza Republike Hrvatske za preuzimanjem sadržaja Direktive u nacionalno zakonodavstvo, već je iste potrebno u nacionalno zakonodavstvo preuzeti zakonskim i podzakonskim aktima.
5 Kuća ljudskih prava Zagreb NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 3. Opis srednjoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala Podržavamo preporuku Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom da se predvidi sudjelovanje Republike Hrvatske na godišnjoj Konferenciji država potpisnica Konvencije koja se održava u New Yorku i na kojoj države potpisnice razmjenjuju svoja iskustva i izazove u provedbi. Primljeno na znanje Već predložena aktivnost u kontekstu srednjoročnorazvoinih potreba i razvojnih potencijala koja glasi „Praćenje procesa provedbe UN konvencije o pravima osoba s invaliditetom“, uključuje i sudjelovanje Hrvatske na godišnjoj Konferenciji država stranaka Konvencije“ koja se redovito i prati od diplomatskih predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske u New Yorku, te kojom se također ne prekludira i praćenje od strane resornog nadležnog ministarstva, ovisno o njihovom trenutnom interesu i mogućnostima.
6 Sonja Juričić Cvitan NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 3. Opis srednjoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala U poglavlje 4. Zdravstvena zaštita predlaže se dodati edukacija zdravstvenih radnika o potrebama i mogućnostima osoba s invaliditetom i načinima posredovanja u komunikacija s osobama oštećenog sluha, odnosno načinima postupanja sa osobama oštećenog vida/ili sluha. U poglavlju 6., 9. i 10. vezano uz pristupačnost, predlaže se dodati izrada odgovarajućeg zakonodavnog okvira s ciljem implementacije Europskog akta o pristupačnosti proizvoda i usluga te osiguravanje provedbe svih mjera iz Europskog akta o pristupačnosti proizvoda i usluga. Naime, rok za usklađivanje zakonodavstva je 2022. a za provedbu mjera tj. implementaciju 2025. godina. Navedeno se predlaže dopuniti i na odgovrajućim dijelovima ovog dokumenta, kod razrade ciljeva i dr. Djelomično prihvaćen Edukacije se provode i o načinima ostvarivanja primjerenog kontakta i za potrebe ostalih osoba s invaliditetom te se prelaže slijedeći tekst: - osiguravanje edukacije zdravstvenih radnika o posebnostima bolesti i stanja osoba s invaliditetom, o načinima komunikacije i postupanja s osobama s invaliditetom Sukladno Odluci o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije („Narodne novine“ broj 44/2017) propisima kojima se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije se smatraju ustavni zakon, zakonik, zakon, uredba, pravilnik, odluka, tehnički propis te svi drugi propisi kojima se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije. Budući da su Nacionalni planovi, sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ( „Narodne novine“ broj 123/17) srednjoročni akti strateškog planiranja, koji se donose za razdoblje od pet do deset godina i kojima se pobliže definira provedba strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije i strategija, smatramo da se isti ne mogu podvesti pod propise obuhvaćene navedenom Odlukom. Implementacijom obveza koje proizlaze iz navedene Direktive u Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. ne bi se ispunila obveza Republike Hrvatske za preuzimanjem sadržaja Direktive u nacionalno zakonodavstvo, već je iste potrebno u nacionalno zakonodavstvo preuzeti zakonskim i podzakonskim aktima.
7 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 3. Opis srednjoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala U području 16. Međunarodna suradnja preporučamo predvidjeti sudjelovanje Republike Hrvatske na godišnjoj Konferenciji država potpisnica Konvencije koja se održava u New Yorku i na kojoj države potpisnice razmjenjuju svoja iskustva i izazove u provedbi. Primljeno na znanje Već predložena aktivnost u kontekstu srednjoročnorazvoinih potreba i razvojnih potencijala koja glasi „Praćenje procesa provedbe UN konvencije o pravima osoba s invaliditetom“, uključuje i sudjelovanje Hrvatske na godišnjoj Konferenciji država stranaka Konvencije“ koja se redovito i prati od diplomatskih predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske u New Yorku, te kojom se također ne prekludira i praćenje od strane resornog nadležnog ministarstva, ovisno o njihovom trenutnom interesu i mogućnostima.
8 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 3. Opis srednjoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala Uz područje 15. Udruge osoba s invaliditetom u civilnom društvu: potrebno je osigurati financijsku potporu za rad predstavnika osoba s invaliditetom u radnim skupinama prilikom izrade propisa, podzakonskih akata i akata strateškog planiranja koji su od interesa za osobe s invaliditetom kao i osigurati im razumnu prilagodbu, asistenciju i ostalo što im je potrebno za učinkovito sudjelovanje na ravnopravnoj osnovi s osobama bez invaliditeta Nije prihvaćen Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva osigurava savezima I udrugama osoba s invaliditetom institucionalnu potporu, koja je između ostalog namijenjena i za njihovu aktivnu uključenost u kreiranje javnih politika te zagovaranja pozitivnih društvenih promjena što podrazumijeva i uključenost u rad radnih skupina u svrhu sudjelovanja u donošenju zakonodavne regulative. MROSP void računa o razumnoj prilagodbi te za osobe s invaliditetom kroz programe i projekte Udruga osigurava usluge asistencije koja uključuje osobnog asistenta, tumača/prevoditelja, videćeg pratitelja i dostavu dokumenta u odgovarajućem formatu.
9 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 3. Opis srednjoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala Uz područje 12. Istraživanje i razvoj potrebno je da prikupljanje podataka o osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju unaprijede sva ministarstva i druga javna tijela kako bi imali poudane podatke za razvoj javnih poliitka Primljeno na znanje Komentar primljen na znanje.
10 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 3. Opis srednjoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala Vezano uz područje 11. Sudjelovanje u javnom i političkom životu, podaci kojima raspolaže Pravobranitelj za osobe s invaliditetom pokazuje da je došlo do značajnog smanjenja broja osoba s invaliditetom kojima je omogućeno glasanje na posebnim biračkim mjestima u ustanovama socijalne skrbi pa je potrebno predvidjeti mjere za adresiranje tog problema: prvenstveno edukacija djelatnika u ustanovama socijalen skrbi o pravu osoba s invaliditetom da sudjeluju u političkom životu i neovisna edukacija osoba s invaliditetom o tom pravu i načinu njegova ostvarivanja Primljeno na znanje Posebna biračka mjesta određuju se u suradnji s ustanovama socijalne skrbi i uspostavljaju se u ustanovama u kojima je potrebno omogućiti glasanje unutar ustanove zbog primjerice zdravstvenog stanja korisnika, odnosno nemogućnosti odlaska korisnika na redovita biračka mjesta. Svim osobama s invaliditetom omogućeno je glasanje na redovnim biračkim mjestima čime se potiče njihovo uključivanje u lokalnu zajednicu. Također planirane su aktivnosti usmjerena na edukaciju stručnjaka u sustavu socijalne skrbi kao i ostalih stručnjaka kao i članova obitelji o pravima osoba s invaliditetom.
11 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 3. Opis srednjoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala U području 9. Informiranje, komunikacija i podizanje razine svijesti skrećemo pozornost na to da Vlada RH kao potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom dosad nije provela javnu kampanju kojom bi osobe s invaliditetom, stručnu ali i opću javnost upoznala sa zaokretom paradigme koju je uvela Konvencija pa se to ne predviđa ni ovim dokumentom. Primljeno na znanje U Akcijskom planu pod posebnim ciljem 6. u mjeri 4.: „Edukacija i promicanje aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom s ciljem zaštite i promicanja prava osoba s invaliditetom“ predviđen je niz osposobljavanja i edukacije pružatelja podrške osobama s invaliditetom te održavanjem javnih događanja u svrhu informiranja i senzibiliziranja javnosti. Pokazatelji rezultata ove mjere su definirani na način da ih je moguće mjeriti dok kod provedbe javne kampanje nije moguće utvrditi njezine rezultate i učinke na postizanje ciljeva. Potreba upoznavanja sudionike sa zaokretom paradigme koju je uvela Konvencija će se uzeti u obzir kod pripreme javnih događaja.
12 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 3. Opis srednjoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala U dijelu 8. Pravna zaštita i zaštita od zlostavljanja: umjesto pristupačne za osobe s invaliditetom predlažemo: prilagođene za osobe s invaliditetom u smislu arhitektonske, informacijsko-komunikacijske pristupačnosti kao i osiguranih usluga podrške Prihvaćen Komentar prihvaćen.
13 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 3. Opis srednjoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala U području 5. Socijalna skrb u dio: daljnje edukacije stručnih radnika u sustavu socijalne skrbi o pravima osoba s invaliditetom (pravo na izbor, spolnim i reproduktivnim pravima osoba s invaliditetom) predlažemo dodati: pravo na život u zajednici, pravo na poslovnu sposobnost Prihvaćen Komentar prihvaćen.
14 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 3. Opis srednjoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala U području 3. Odgoj i obrazovanje: poticanje projekata organizacija civilnog društva s ciljem pružanja izvaninstitucionalnih oblika potpore učenicima s teškoćama u razvoju u odgoju i obrazovanju predlažemo dodavanje I STUDENATA S INVALIDITETOM Napominjemo da normativnim propisom koji omogućava osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama nisu obuhvaćeni I STUDENTIMA S INVALIDITETOM .... i USTANOVE VISOKOG OBRAZOVANJA pa učenici s teškoćama u razvoju gube tu podršku ili nailaze na velike teškoće u njezinom ostvarivanju prelaskom u sustav visokog obrazovanja Primljeno na znanje Nacionalnim planom razvoja sustava obrazovanja, čija izrada i provedba je u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, predviđeno je unaprjeđenje zakonodavnog i institucionalnog okvira s jasno definiranim pravima studenata s invaliditetom što predstavlja temelj za osiguravanje potpora te usustavljenih i ujednačenih procedura njihova ostvarivanja na svim visokim učilištima i veleučilištima. Slijedom navedenoga smatramo da je potrebno osigurati zakonske odredbe za osiguravanje potrebne potpore studentima s invaliditetom u okviru navedenoga Nacionalnog plana u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, a potom financijska sredstva i institucionalni okvir.
15 Kuća ljudskih prava Zagreb NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 4. Opis prioriteta javne politike u srednjoročnom razdoblju   1. Prioritet: Inkluzivni odgoj i obrazovanje te zapošljavanje osoba s invaliditetom, smatramo da je važno naglasiti i ulogu i važnost neformalnih obrazovnih programa za osnaživanje osoba s invaliditetom, te da su neformalno obrazovanje i programi koje provode organizacije civilnog društva neizostavni dio inkluzivnog odgoja i obrazovanja. Primljeno na znanje Propisi iz sustava odgoja i obrazovanja definiraju formalno, neformalno i informalno obrazovanje te organizacije civilnog društva mogu biti partneri školama u provedbi određenih programa i projekata za koje imaju suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja te su svakako partneri Ministarstvu u kreiranju politike inkluzivnog obrazovanja.
16 Kuća ljudskih prava Zagreb NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 4. Opis prioriteta javne politike u srednjoročnom razdoblju   Podržavamo preporuku Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom da je u području pristupačnosti potrebno uložiti dodatni napor kroz predložene aktivnosti s ciljem educiranja stručnjaka o važnosti primjene načela univerzalnog dizajna. Primljeno na znanje Komentar primljen na znanje.
17 Sonja Juričić Cvitan NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 4. Opis prioriteta javne politike u srednjoročnom razdoblju   U poglavlju 2. Prioritet: Dostupnost, priuštivost i pristupačnost zdravstvenih i socijalnih usluga osobama s invaliditetom, predlaže se nakon teksta "potrebno je unaprjeđenje drugih usluga poput i usluge osobne asistencije" dodati i tekst"usluga videćih pratitelja i usluga tumača/prevoditelja znakovnog jezika" Navedeno se predlaže dopuniti i na odgovrajućim dijelovima ovog dokumenta, tamo gdje se spominje osobna asistencija. Prihvaćen Komentar prihvaćen.
18 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 4. Opis prioriteta javne politike u srednjoročnom razdoblju   Prioritet 3.: Osiguravanje pristupačnosti temeljne društvene infrastrukture i sadržaja javnog života, te jačanje sigurnosti u kriznim situacijama Posebni cilj 5: Poboljšanje izgrađenog pristupačnog okruženja i prijevoza Ukazujemo na dio teksta koji glasi: „U svrhu osiguravanja pristupačnosti potrebno je naglašavati mogućnost razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna.“ Komentar i prijedlog izmjena navedenih dijelova: Iako se u nacrt teksta Nacionalnog plana na nekoliko mjesta spominje univerzalni dizajn (dok se u Akcijskom planu ne spominje!), smatramo da je nedovoljan naglasak stavljen na osvještavanje i poticanje primjene univerzalnog dizajna posebice kroz edukacije članova strukovnih udruženja (arhitekti, tehnički projektanti, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo), uz uključivanje predstavnika osoba s invaliditetom u navedene edukacije. Obrazloženje: Tijekom postupanja pravobraniteljice za osobe s invaliditetom po pritužbama iz područja pristupačnosti, uočeno je kako su brojne prepreke zbog kojih nije osigurana pristupačnost čak i novijih objekata i javnih površina rezultat neadekvatno planiranih i/ili izvedenih radova te nedovoljnog poznavanja i samim time nedovoljne primjene načela Univerzalnog dizajna. Uzimajući u obzir i zabrinutost koju iskazuje UN-ov Odbor za prava osoba s invaliditetom, upozoravajući na loš pristup zgradama, mjestima, prijevozu te informacijama i komunikaciji, posebno izvan područja glavnoga grada, potrebno je uložiti dodatni napor kroz predložene aktivnosti s ciljem educiranja stručnjaka o važnosti primjene načela univerzalnog dizajna. Nije prihvaćen Regulatorni okvir za primjenu mjera pristupačnosti u projektima građevina je uspostavljen, u skladu s kojim poslove projektiranja (pristupačnih) građevina provode projektanti (arhitekti i inženjeri u graditeljstvu i prostornom uređenju). Također, uspostavljen je i regulatorni okvir za stručno usavršavanje arhitekata i inženjera, u sklopu kojeg se provodi edukacija u svim područjima tehničke regulative, pa i u području pristupačnih građevina, kao temeljnom zahtjevu za građevinu. Ovim Nacionalnim planom ukazuje se na univerzalni dizajn dok se isti namjerava promovirati mjerom 2: Poboljšanje pristupačnosti građevina projektom „Pristupačni grad“.
19 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 4. Opis prioriteta javne politike u srednjoročnom razdoblju   U području 1. Prioritet: Inkluzivni odgoj i obrazovanje te zapošljavanje osoba s invaliditetom u odnosu na navod da je …˝ korištenjem prava prednosti pri zapošljavanju u javnom sektoru osobama s invaliditetom olakšano zapošljavanje u odnosu na druge kandidate koji ostvaruju jednake stručne i druge uvjete koji se traže za radno mjesto˝ moramo upozoriti da je ovo pravo u praksi uglavnom nedostižno za osobe s invaliditetom i ne služi svojoj svrsi. Najveći broj pritužbi upućenih pravobraniteljici odnosi se upravo na nemogućnost ostvarenja prava prednosti pri zapošljavanju. O tome već duži period izvještavamo javnost putem godišnjih izvješća o radu. Tijela koja provode nadzor uglavnom utvrđuju da osoba nije ostvarila najmanje jednak broj bodova kao najbolji kandidat te da je to razlog zbog kojeg ne može ostvariti pravo. Međutim, pozadina toga je puno složenija. Kandidati koji su osobe s invaliditetom u mnogim se slučajevima ne natječu u ravnopravnim uvjetima s ostalim kandidatima, a što u konačnici dovodi i do lošijih rezultata testiranja i povlači za sobom nemogućnost ostvarivanja ovog prava. Svaki državljanin ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe, ali osobe s invaliditetom često sumnjaju u drugačiju praksu, uvjerene da je zapošljavanje netransparentno, zbog čega ne mogu dokazati da im je oduzeto pravo prednosti pri zapošljavanju i/ili da su diskriminirane tijekom natječajnog postupka i da se pogoduje određenim kandidatima. Prema sadašnjem zakonskom uređenju, ova mjera u praksi ne pridonosi povećanju zapošljivosti osoba s invaliditetom u javnom sektoru. Pravobraniteljica preporučuje unaprijediti ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Nije prihvaćen Pravo prednosti pri zapošljavanju osoba s invaliditetom detaljno je uređeno izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom iz 2014. godine, imajući pritom u vidu upravo prijedloge Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Osim toga, izmjenama i dopunama Zakona iz 2018. godine uvedena je obveza poslodavca da osigura razumnu prilagodbu osobama s invaliditetom već prilikom provođenja natječajnog postupka kako bi im se i u toj fazi osigurao pristup tržištu rada. Iz navedenog proizlazi da su zakonske pretpostavke za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju osigurane, međutim iznimno je važno da se u slučaju kršenja navedenog prava osoba s invaliditetom obrati nadležnoj inspekciji sa zahtjevom za provedbu inspekcijskog nadzora kako bi se mogle poduzeti odgovarajuće mjere. Dodatno treba istaknuti da je, s ciljem informiranja poslodavaca, ali i šire javnosti, o mogućim načinima prilagodbe radnog mjesta te poticajima koji se u tu svrhu mogu ostvariti, izdan i Priručnik s preporukama za razumnu prilagodbu radnog mjesta.
20 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 4. Opis prioriteta javne politike u srednjoročnom razdoblju   U području: 1. Prioritet: Inkluzivni odgoj i obrazovanje te zapošljavanje osoba s invaliditetom U dijelu: Pritom je potrebno osigurati učinkovite mjere alternativne podrške, primjerice u vidu prilagodbe nastavnih materijala i literature, podrške pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika i sl. predlažemo dodati: pristupačnost u vidu prijevoza, pristupačnosti građevina, prilagođenog smještaja u učeničke/studentske domove, potrebna potpora prilikom smještaja u domove i sl Nije prihvaćen Traženo je regulirano zakonskim i provedbenim propisima te ne smatramo da je predmet ovoga Nacionalnog plana, a ono što nije u potpunosti regulirano zakonskim propisima, a odnosi se na studente s invaliditetom, treba zakonski regulirati što je sadržano u Nacionalnom planu razvoja sustava obrazovanja.
21 Sonja Juričić Cvitan NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 5. Popis posebnih ciljeva i ključnih pokazatelja ishoda Vezano uz Posebni cilj 2. Unaprjeđenje sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom, predlaže se dodati kao mjeru priprema/edukacija javnih/državnih službenika koji rade u području ljudskih potencijala za osiguranje razumne prilagodbe u postupku testiranja i intervjua. Također, predlaže se inicirati stavljanje napomene o mogućnosti razumne prilagodbe za osoba s invaliditetom u javne natjačaje uz naznaku da se osoba može pozvati u prijavi na potrebu prilagodbe (tako da su osobe informirane o tom pravu), te da se stavljanje te napomene regulira, kao obavezan sadržaj javnih natječaja, tako da se na odgovarajući način dopuni Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi o obveznom sadržaju javnog natječaja. Nije prihvaćen Nacionalni plan je strateški dokument koji postavlja prioritete javne politike u srednjoročnom razdoblju te na temelju istih definira posebne ciljeve. Predložene dopune Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, kao i edukacija službenika koji rade u području ljudskih potencijala, isključivo su tehnička pitanja provedbe natječaja koja se ne rješavaju strateškim dokumentom.
22 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 5. Popis posebnih ciljeva i ključnih pokazatelja ishoda Predlažemo da se uvede i mjera vezana uz unaprjeđenje položaja osoba s invaliditetom u području mirovinskog osiguranja: Mjera 1: osiguranja ravnopravnoga pristupa osobama s invaliditetom programima i beneficijama vezanim uz mirovine neovisno o uzroku nastanka invaliditeta. Kao i predvidjeti aktvnost izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju u dijelu koji se odnosi na mogućnost zasnivanja radnog odnosa sa polovicom radnog vremena, uz primanje pune mirovine kako je to dato svim ostalim osiguranicima, odnosno da se izjednače osobe s invaliditetom koje su ostvarile svoja prava po općem propisu o mirovinskom osiguranju s onima koje su prava iz mirovinskog osiguranja ostvarile prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Mjere: Mjera 2.: osigurati pretpostavke za izmjenu postojećih propisa iz mirovinskog osiguranja i način financiranja invalidskih mirovina Aktivnosti: Promjenama formula usklađivanja mirovina omogućiti da mirovine, uključujući i invalidske mirovine, ne budu manje od 50 % prosječne plaće u RH (trenutno je udio prosječne neto mirovine u prosječnoj neto plaći 36,7%, što je najniži udio mirovine u plaći u cijeloj Europskoj uniji./ Nije prihvaćen U općem mirovinskom sustavu koji je uređen Zakonom o mirovinskom osiguranju, a uzimajući u obzir činjenicu da osobe s invaliditetom mogu ostvariti pravo na dvije vrste invalidske mirovine ovisno o tome postoji li kod njih preostala radna sposobnost, mogućnost rada uz istovremenu isplatu imaju korisnici invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti. Stoga, kod osiguranika kojima je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti nema mogućnosti rada uz isplatu mirovine jer nemaju preostale radne sposobnosti Socijalna sigurnost zaposlenih po osnovi mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti ostvaruje se na temelju dva osnovna načela i to načelu uzajamnosti prema kojem visina i opseg davanja iz mirovinskog osiguranja ovise o dužini mirovinskog staža i visini plaća i načelu solidarnosti prema kojem teret nekih davanja snose svi osiguranici. Radi se o javnom sustavu i tekuće financiranom sustavu mirovinskog osiguranja kojim se iz uplaćenih doprinosa osiguranika te poslodavaca Republike Hrvatske financiraju mirovine sadašnje generacije umirovljenika. Dakle, visina mirovine u najvećoj mjeri ovisi o navršenom mirovinsko stažu i plaćama, a formulom za usklađivanje mirovine prate rast plaća i troškova života. Uzimajući u obzir svrhu formule za usklađivanje mirovina. ona ne može biti ovisna isključivo o vrsti mirovine.
23 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 5. Popis posebnih ciljeva i ključnih pokazatelja ishoda Strateški cilj 2. „Obrazovani i zaposleni ljudi“ Posebni cilj 2. Unaprjeđenje sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom Želimo se osvrnuti na dio teksta koji se odnosi na mirovinsko osiguranje u kojem se navodi da je položaj osoba s invaliditetom značajno poboljšan i u okviru mirovinske reforme kada je omogućen rad do polovici radnog vremena uz zadržavanje mirovine osobama s potpunom radnom nesposobnošću. Međutim, ovo pravo je ograničeno na kategoriju branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida pa smatramo nužnim ovim pravom obuhvatiti i sve druge osobe s potpunom nesposobnošću za rad neovisno o uzroku invaliditeta. Nije prihvaćen Prije svega važno je naglasiti da je mirovinskom reformom od 1. siječnja 2019. uređen opći mirovinski sustav. Posebni propisi u mirovinskom sustavu nisu bile predmetom spomenute reforme. Isto tako, pri razmatranju posebnih propisa treba voditi računa o razlozima zbog kojih su prava različito regulirana i zbog kojih ih nije moguće primijeniti u općem mirovinskom sustavu.
24 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 5. Popis posebnih ciljeva i ključnih pokazatelja ishoda Uz Strateški cilj 2. „Obrazovani i zaposleni ljudi“ Prioritet 1.: Inkluzivni odgoj i obrazovanje te zapošljavanje osoba s invaliditetom Posebni cilj 1 . Osigurati inkluzivni odgoj i obrazovanje za djecu s teškoćama u razvoju i studente s invaliditetom uz učenike s teškoćama u razvoju dodati i STUDENTE S INVALIDITETOM Nije prihvaćen Traženo je regulirano zakonskim i provedbenim propisima te ne smatramo da je predmet ovoga Nacionalnog plana, a ono što nije u potpunosti regulirano zakonskim propisima, a odnosi se na studente s invaliditetom, treba zakonski regulirati što je sadržano u Nacionalnom planu razvoja sustava obrazovanja. potpore studentima s invaliditetom: osigura pristupačnost, prilagođeni
25 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 5. Popis posebnih ciljeva i ključnih pokazatelja ishoda Uz Strateški cilj 2. „Obrazovani i zaposleni ljudi“ Prioritet 1.: Inkluzivni odgoj i obrazovanje te zapošljavanje osoba s invaliditetom Posebni cilj 1 . Osigurati inkluzivni odgoj i obrazovanje za djecu s teškoćama u razvoju i studente s invaliditetom U svrhu povećanja dostupnosti visokog obrazovanja.... predlažemo dodati: Slijedom navedenog vodit će se računa da se osiguraju svi potrebni uvjeti i potpore studentima s invaliditetom: osigura pristupačnost, prilagođeni smještaj, prilagođeni prijevoz, prilagođeni nastavni materijal i individualizirani pristup na nastavi i ispitu te uključivanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika Nije prihvaćen Traženo je regulirano zakonskim i provedbenim propisima te ne smatramo da je predmet ovoga Nacionalnog plana, a ono što nije u potpunosti regulirano zakonskim propisima, a odnosi se na studente s invaliditetom, treba zakonski regulirati što je sadržano u Nacionalnom planu razvoja sustava obrazovanja.
26 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 5. Popis posebnih ciljeva i ključnih pokazatelja ishoda Prioritet 3.: Osiguravanje pristupačnosti temeljne društvene infrastrukture i sadržaja javnog života, te jačanje sigurnosti u kriznim situacijama Posebni cilj 5: Poboljšanje izgrađenog pristupačnog okruženja i prijevoza Ukazujemo na dio teksta koji glasi: „U svrhu osiguravanja pristupačnosti potrebno je naglašavati mogućnost razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna.“ Komentar i prijedlog izmjena navedenih dijelova: Iako se u nacrt teksta Nacionalnog plana na nekoliko mjesta spominje univerzalni dizajn (dok se u Akcijskom planu ne spominje!), smatramo da je nedovoljan naglasak stavljen na osvještavanje i poticanje primjene univerzalnog dizajna posebice kroz edukacije članova strukovnih udruženja (arhitekti, tehnički projektanti, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo), uz uključivanje predstavnika osoba s invaliditetom u navedene edukacije. Obrazloženje: Tijekom postupanja pravobraniteljice za osobe s invaliditetom po pritužbama iz područja pristupačnosti, uočeno je kako su brojne prepreke zbog kojih nije osigurana pristupačnost čak i novijih objekata i javnih površina rezultat neadekvatno planiranih i/ili izvedenih radova te nedovoljnog poznavanja i samim time nedovoljne primjene načela Univerzalnog dizajna. Uzimajući u obzir i zabrinutost koju iskazuje UN-ov Odbor za prava osoba s invaliditetom, upozoravajući na loš pristup zgradama, mjestima, prijevozu te informacijama i komunikaciji, posebno izvan područja glavnoga grada, potrebno je uložiti dodatni napor kroz predložene aktivnosti s ciljem educiranja stručnjaka o važnosti primjene načela univerzalnog dizajna. Nije prihvaćen Regulatorni okvir za stručno usavršavanje arhitekata i inženjera je uspostavljen, te se u sklopu istog provodi edukacija i u području pristupačnih građevina, kao temeljnom zahtjevu za građevinu. Prijedlozi za dopunom programa stručnog usavršavanja mogu se poslati nositeljima programa, a to su strukovne komore, fakulteti, strukovne organizacije i druge pravne osobe koje imaju suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Njihov popis objavljen je na službenim stranicama Ministarstva.
27 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 5. Popis posebnih ciljeva i ključnih pokazatelja ishoda Uz Prioritet 3.: Osiguravanje pristupačnosti temeljne društvene infrastrukture i sadržaja javnog života, te jačanje sigurnosti u kriznim situacijama Posebni cilj 5: Poboljšanje izgrađenog pristupačnog okruženja i prijevoza Kroz posebni cilj 5. Nacionalnog plana kao ni u Akcijskom planu nije predviđena obveza tijela državne uprave RH i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u osiguranju posebnih proračunskih pozicija za planiranje i iskazivanje financijskih sredstava za uklanjanje građevinskih i drugih prepreka na građevinama koje za svoj rad koriste tijela javne vlasti kao i uvođenje univerzalnog dizajna. Također, nije predviđeno uključivanje predstavnika osoba s invaliditetom (organizacije civilnog društva, odnosno radne skupine i/ili Povjerenstva za osobe s invaliditetom osnovana pri JLP(R)S) u planiranje i provedbu ovog cilja. Obrazloženje: Pristupačnost zgrada i objekata u kojima se nalaze tijela javne vlasti jedno je od područja za koje pravobraniteljica za osobe s invaliditetom zaprima najviše pritužbi. Unatoč donesenim propisima i manjim pozitivnim pomacima, nije došlo do značajnijih promjena. I dalje su mnoga javna tijela i ustanove nepristupačne, arhitektonski, orijentacijski i komunikacijski. Prijedlog pravobraniteljice se temelji na preporukama UN-ovog Odbora za prava osoba s invaliditetom o nužnosti uključivanja organizacija osoba s invaliditetom u planiranje i provedbu radova kojima se osigurava pristupačnost. Također, temeljem iskustava tijekom postupanja pravobraniteljice pokazalo se da suradnja, komunikacija i konzultacija tijela javne vlasti s osobama s invaliditetom na pitanjima osiguranja pristupačnosti dovodi do odgovarajućih i kvalitetnijih rješenja na obostrano zadovoljstvo i uz manje troškove. Obzirom na pozitivna iskustva vezano za provedbu projekata putem sredstava osiguranih kroz posebnu proračunsku poziciju Ministarstva hrvatskih branitelja, potrebno je opisanu mogućnost osiguranja pristupačnosti dodatno promovirati među potencijalnim korisnicima te poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da u svojim proračunima unaprijed predvide sredstva za osiguranje pristupačnosti, kako građevina koje koriste, tako i javnih površina kojima upravljaju. Nije prihvaćen Sukladno sustavu strateškog planiranja Nacionalni i Akcijski plan sadrže tablične prikaze u kojima su iskazana sredstva koja se planiraju utrošiti za određenu mjeru kao i stavke s kojih će sredstva biti utrošena što omogućava praćenje utrošenih sredstava za provedbu pojedine mjere i u konačnici posebnog cilja. Sukladno čl. 22. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske akti strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave su planovi razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi provedbeni programi. Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave ne može biti u suprotnosti s nacionalnim planovima. U cilju učinkovite suradnje i kontinuiranog poboljšanja sustava provedbe, praćenja i izvještavanja o provedbi Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine uspostavit će se, kao i u prethodnom razdoblju, mreža koordinatora - osoba za praćenje i izvještavanja o provedbi Nacionalnog plana imenovanih od strane središnjih tijela državne uprave i regionalnih koordinatora. Regulatorni okvir za primjenu mjera pristupačnosti u projektima građevina je uspostavljen, u skladu s kojim je osiguranje pristupačnosti građevina obveza vlasnika građevine.
28 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 5. Popis posebnih ciljeva i ključnih pokazatelja ishoda Uz Prioritet 3.: Osiguravanje pristupačnosti temeljne društvene infrastrukture i sadržaja javnog života, te jačanje sigurnosti u kriznim situacijama Posebni cilj 5: Poboljšanje izgrađenog pristupačnog okruženja i prijevoza Ukazujemo na dio teksta koji glasi: „Provedbom ovog posebnog cilja unaprijedit će se pristupačnost izgrađenog okruženja u svrhu omogućavanja punog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda osobama s invaliditetom. Osiguranje pristupačnosti uključuje identifikaciju prepreka pristupačnosti u izgrađenom okruženju i njihovo uklanjanje….Nastaviti će se sufinanciranje objekata javne namjene u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i osiguravati pristup stambenim objektima i prilagodbu stambenih objekata HRVI i stradalnicima iz Domovinskog rata s najtežim oštećenjima organizma“ Komentar i prijedlog izmjena navedenih dijelova: Predlažemo postojeći Posebni cilj 5. dodatno razraditi i predvidjeti osnivanje zaklade/fonda financiranog iz različitih izvora iz čijih bi se sredstava mogle financirati potrebne prilagodbe nepristupačnih stanova u privatnom vlasništvu. Obrazloženje: Podaci Koordinacijskog odbora društava i udruga HP i HT umirovljenika Hrvatske pokazuju kako u RH trenutno postoji oko 16.804 višeetažnih stambenih građevina bez dizala, zbog čega će tematika pristupačnosti vlastitom prostoru stanovanja zbog demografske starosti stanovništva i zbog konstantnog produljivanja životnoga vijeka biti sve veći izazov za sve veći broj naših građana. Više OSI prituživalo se POSI radi nemogućnosti ostvarivanja prava na nesmetani pristup vlastitom prostoru za stanovanje i to većinom u slučajevima zbog nepostojanja dizala u višeetažnim stambenim građevinama. Uvođenjem sličnog modela financiranja prilagodbe koji je predviđen za stambene objekte u kojem žive HRVI kao i članovi obitelji smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata koji su OSI, ujedno bi se osiguralo izjednačavanje u pravima osoba s invaliditetom neovisno o uzroku nastanka invaliditeta. Predloženu izmjenu potrebno je uvrstiti i u Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2024. godine (prilog Prijedloga Nacionalnog plana); u dijelu Posebni cilj 5: Poboljšanje izgrađenog pristupačnog okruženja i prijevoza, Mjera 2: Poboljšanje pristupačnosti građevina Djelomično prihvaćen Novim Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18) člankom 33. točka 2. propisano je da se županijski prijevoz putnika može obavljati na temelju Uredbe (EZ) br. 1370/2007 kao javna usluga. Dakle, županija na temelju analize postojeće i potencijalne potražnje uzimajući u obzir minimalne standarde dostupnosti javnog linijskog prijevoza putnika izrađuje mrežu linija koja je podloga za sklapanje ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi (PSO) sukladno Uredbi (EZ) br. 1370/2007, te osigurava potrebna sredstva (proračun i ostali izvori) za sufinanciranje planirane mreže. Na taj način osigurava se pružanje usluga od općeg interesa krajnjim korisnicima (stanovništvu), koje su redovitije, sigurnije, kvalitetnije ili pružene uz niži trošak od onih koje bi samo tržište moglo ponuditi. Također, kao kriterij za potpisivanje takvog PSO ugovora potrebno je odrediti i standard kvalitete javnog linijskog prijevoza pri čemu se misli na vrstu i opremljenost prijevoznih jedinica kojima se obavlja takva vrsta prijevoza (niskopodni autobusi opremljeni rampama za invalidska kolica i ostalom opremom za siguran prijevoz osoba s invaliditetom). Iz svega navedenog županija kao naručitelj prijevoza ima mogućnost djelomičnog ili potpunog prelaska sa tržišnog modela na model javne usluge potpisivanjem ugovora o javnom linijskom prijevozu putnika (PSO) u svrhu boljeg povezivanja unutar svojih administrativnih granica. Da bi se osigurala potrebna financijska sredstva za provedbu javne usluge na županijskoj razini, Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika („Narodne Novine“ broj 65/21) na temelju koje će se sredstvima iz državnog proračuna s pozicija Ministarstva sufinancirati javna usluga, a sukladno Zakonu o državnim potporama („Narodne Novine“ br. 47/14 i 69/17). Za tu svrhu osigurano je 428.116.733 kuna godišnje iz državnog proračuna, dodano na sredstva područne i regionalne samouprave te sredstva iz prihoda od prodaje karata. Za gore navedeno potrebno je provesti studiju o dostupnosti javnog prijevoza te izraditi adekvatne mreže linija, kao i obavijestiti Europsku komisiju najmanje godinu dana prije provedbe javnog natječaja o uspostavi PSO-a.
29 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 5. Popis posebnih ciljeva i ključnih pokazatelja ishoda uz Prioritet 3. Osiguravanje pristupačnosti temeljne društvene infrastrukture i sadržaja javnog života, te jačanje sigurnosti u kriznim situacijama; Posebni cilj 5: Poboljšanje izgrađenog pristupačnog okruženja i prijevoza Ukazujemo na dio teksta koji glasi: „Osobito važni partneri u osiguravanju pristupačnosti izgrađenog okruženja, ali i prijevoza su jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave koje imaju osnivačka prava nad mnogim javnim ustanovama između ostalog predškolskim, školskim, zdravstvenim i drugim ustanovama kojima su osnivači. Također su nadležni za …. za ugovaranje javnog linijskog - komunalnog i županijskog prijevoza putnika.“ Komentar i prijedlog izmjena navedenih dijelova: U odnosu na navedeno, predlažemo ujednačiti/uvesti kriterije za subvencioniranje javnog gradskog i međugradskog prijevoza za osobe s invaliditetom. Obrazloženje: Subvencioniranje ili puno oslobađanje troškova javnog gradskog prijevoza za širi krug osoba s invaliditetom omogućilo bi znatno veću mobilnost osoba s invaliditetom i povećanje kvalitete svakodnevnog života. Određeni broj jedinica lokalne samouprave već predviđa oslobođenje ili subvencioniranje troškova javnog prijevoza, međutim kriteriji među pojedinim jedinicama lokalne samouprave se bitno razlikuju, dok s druge strane pojedine jedinice lokalne samouprave uopće ne predviđaju takve mjere. Ističemo kako je UN-ov Odbor za prava osoba s invaliditetom u svojim preporukama ukazao na potrebu osiguranja dostatnih resursa za realizaciju pristupačnosti javnog i privatnog prijevoza. Predloženu izmjenu potrebno je uvrstiti i u Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2024. godine (prilog Prijedloga Nacionalnog plana); u dijelu Posebni cilj 5: Poboljšanje izgrađenog pristupačnog okruženja i prijevoza, Mjera 3: Poboljšanje pristupačnosti prijevoza Djelomično prihvaćen Novim Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18) člankom 33. točka 2. propisano je da se županijski prijevoz putnika može obavljati na temelju Uredbe (EZ) br. 1370/2007 kao javna usluga. Dakle, županija na temelju analize postojeće i potencijalne potražnje uzimajući u obzir minimalne standarde dostupnosti javnog linijskog prijevoza putnika izrađuje mrežu linija koja je podloga za sklapanje ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi (PSO) sukladno Uredbi (EZ) br. 1370/2007, te osigurava potrebna sredstva (proračun i ostali izvori) za sufinanciranje planirane mreže. Na taj način osigurava se pružanje usluga od općeg interesa krajnjim korisnicima (stanovništvu), koje su redovitije, sigurnije, kvalitetnije ili pružene uz niži trošak od onih koje bi samo tržište moglo ponuditi. Također, kao kriterij za potpisivanje takvog PSO ugovora potrebno je odrediti i standard kvalitete javnog linijskog prijevoza pri čemu se misli na vrstu i opremljenost prijevoznih jedinica kojima se obavlja takva vrsta prijevoza (niskopodni autobusi opremljeni rampama za invalidska kolica i ostalom opremom za siguran prijevoz osoba s invaliditetom). Iz svega navedenog županija kao naručitelj prijevoza ima mogućnost djelomičnog ili potpunog prelaska sa tržišnog modela na model javne usluge potpisivanjem ugovora o javnom linijskom prijevozu putnika (PSO) u svrhu boljeg povezivanja unutar svojih administrativnih granica. Da bi se osigurala potrebna financijska sredstva za provedbu javne usluge na županijskoj razini, Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika („Narodne Novine“ broj 65/21) na temelju koje će se sredstvima iz državnog proračuna s pozicija Ministarstva sufinancirati javna usluga, a sukladno Zakonu o državnim potporama („Narodne Novine“ br. 47/14 i 69/17). Za tu svrhu osigurano je 428.116.733 kuna godišnje iz državnog proračuna, dodano na sredstva područne i regionalne samouprave te sredstva iz prihoda od prodaje karata. Za gore navedeno potrebno je provesti studiju o dostupnosti javnog prijevoza te izraditi adekvatne mreže linija, kao i obavijestiti Europsku komisiju najmanje godinu dana prije provedbe javnog natječaja o uspostavi PSO-a.
30 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 5. Popis posebnih ciljeva i ključnih pokazatelja ishoda Prioritet 3. Osiguravanje pristupačnosti temeljne društvene infrastrukture i sadržaja javnog života, te jačanje sigurnosti u kriznim situacijama; Posebni cilj 5: Poboljšanje izgrađenog pristupačnog okruženja i prijevoza Ukazujemo na dio teksta koji glasi: „U pogledu osiguravanja prijevoza posebna pažnja posvetiti će se osiguravanju pristupačnosti brodova i javnog željezničkog prometa, s obzirom da je Zakonom o cestama (Narodne novine, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), te Pravilnikom o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (Narodne novine, broj 136/11), definirani uvjeti za ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine koji pridonose osiguravanju slobode kretanja osoba s invaliditetom po pristupačnoj cijeni na način i u vrijeme koje same izaberu“ Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2024. godine (prilog Prijedloga Nacionalnog plana); Posebni cilj 5: Poboljšanje izgrađenog pristupačnog okruženja i prijevoza Mjera 3: Poboljšanje pristupačnosti prijevoza Ukazujemo na dio teksta koji glasi: „Temeljem odredaba članka 88. Zakona o cestama i Pravilnika o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine, osobama s invaliditetom omogućava se oslobađanje plaćanja cestarine i godišnje naknade za uporabu javnih cesta. U skladu s navedenim i nadalje je potrebno provoditi upravne postupke oslobađanja plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine kako bi se osigurala i olakšala mobilnost osoba s invaliditetom na cestama i autocestama.“ Komentar i prijedlog izmjena navedenih dijelova: U odnosu na citirane odredbe, predlažemo izmjenu kojom će se navesti planiranje izmjena normativnog okvira koje će omogućiti da se pravo na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade i cestarine za osobe s invaliditetom „vežu“ za osobu s invaliditetom a ne za automobil. Samo na taj način može se osigurati jednaka dostupnost javnih cesta i autocesta osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju. Obrazloženje: Prema postojećem zakonskom uređenju (upravo u prethodno citiranom dijelu Prijedloga navedeni propisi), OSI koje ne posjeduju vlastito vozilo ne mogu ostvariti pravo na oslobođenje plaćanja cestarina za uporabu autocesta i objekata s naplatom iako imaju oštećenje prema kojem bi to pravo mogli ostvariti. Naime, pravo na oslobođenje plaćanja godišnje naknade i cestarine prati automobil, a ne nositelja prava. Također problem nastaje i za malodobne osobe, djecu s teškoćama u razvoju, koja ispunjavaju uvjet tjelesnog oštećenja za ostvarivanje prava na oslobođenje od cestarine ali nemaju u vlasništvu osobni automobil, a roditelji/skrbnici su neskloni prepisivati vlasništvo nad vozilom na dijete zbog različitih kasnijih administrativnih komplikacija. Opisani problem već godinama je predmet brojnih pritužbi koje Ured pravobraniteljice zaprima od osoba s invaliditetom i roditelja djece s teškoćama u razvoju te na njega upozoravamo između ostaloga i kroz godišnja izvješća o radu pravobraniteljice. Obzirom da iz prethodno citiranih odredbi Prijedloga Nacionalnog plana i njemu pripadajućeg Akcijskog plana proizlazi kako nije u planu izmjena ovog normativnog okvira, već samo daljnja provedba trenutnih propisa, predlažemo izmjenu Prijedloga Nacionalnog plana u tom dijelu. Mišljenja smo kako je planiranje izmjena ovih propisa nužno za osiguravanje mobilnosti i jednake dostupnosti javnih cesta i autocesta osobama s invaliditetom. Primljeno na znanje Predložene izmjene i dopune uzeti će se u obzir prilikom izrade novog Zakona o cestama.
31 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 5. Popis posebnih ciljeva i ključnih pokazatelja ishoda Vezano uz Prioritet 2.: Dostupnost, priuštivost i pristupačnost zdravstvenih i socijalnih usluga osobama s invaliditetom Posebni cilj 3. Unaprijeđen pristup uslugama u sustavu zdravstvene zaštite osobama s invaliditetom Navedene su mjere općenito definirana te obuhvaća područje zdravstvene zaštite u najširem smislu. U daljnjem tekstu iznosimo područja koja su se temeljem dugogodišnjeg rada na problematici dostupnosti zdravstvene zaštite, istaknula kao područja na kojima treba intenzivnije poraditi s obzirom na potrebe osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. Uočili smo kako je potrebno kontinuirano osiguravati prilagođenu opremu pomagala za obavljanje preventivnih pregleda djevojaka i žena s invaliditetom na području cijele Republike Hrvatske, posebno s naglaskom na ruralne krajeve. Isto tako podizanje svijesti o potrebi obavljanja specifičnih preventivnih pregleda djevojaka s teškoćama u razvoju i žena s invaliditetom također je od izrazite važnosti kako bi se izbjegle situacije da zbog zakašnjelog dolaska ili nedolaska na preventivni pregled, izostane pravovremena medicinska intervencija. Zatim je potrebno unaprijediti područje reproduktivnih prava žena s invaliditetom u smislu pristupačnih informacija. To se prvenstveno odnosi za trudnice i buduće majke s invaliditetom, a kojima je zbog invaliditeta često uskraćena potpuna informacija o tome što mogu očekivati u tom razdoblju. Prevoditi na Brailleovo pismo i zvučnu tehniku informacije za žene s invaliditetom koje se odnose na trudnoću, porod, vrijeme nakon poroda, dojenje i roditeljstvo te tiskati ih prilagođeno osobama s intelektualnim teškoćama. Potrebno je osigurati stručnu podršku radi pružanja pomoći i njege ženama s invaliditetom nakon poroda, a koja je iznad standarda koji propisuju zakoni i drugi propisi (češći dolasci patronažne sestre). Nadalje, u svrhu odobravanja održavajuće rehabilitacije koja ima za cilj prevenciju ili sprječavanje pogoršanja stanja te kod ostvarivanja prava na ortopedsko pomagalo ili medicinsku uslugu OSI ili djetetu s teškoćama u razvoju i dalje je prisutno pretjerano administriranje od strane nadležnih tijela kao i učestalo dokazivanje stanja koje je trajno i gdje je vidljivo iz medicinske dokumentacije da nije došlo do ozdravljenja i ne može se niti očekivati. Primjerice, cerebralna paraliza, tetraplegija, neuromuskularne bolesti i dr. Smatramo i preporučujemo da se osobi s teškim i trajnim promjenama kojoj je utvrđena potreba za ortopedskim i drugim pomagalima ili uslugama čitav postupak opskrbe pojednostavi i olakša te joj se odobri pomagalo ili usluga sukladno njezinom stanju, individualnoj potrebi i funkcionalnim sposobnostima, a ne po univerzalnom principu. Ujedno bi u ovom djelu istaknuli kako je i pružanje zdravstvene njege u kući otežano, a često i izostaje ili traje kraće zbog nedostatka osoblja koje bi uslugu pružalo. Ponavljajuće i nove pritužbe potvrđuju kako i dalje ne postoji adekvatna skrb u pogledu prevencije, liječenja i saniranja dekubitalnih rana. Upozoravamo kako je vrlo važno raditi na prevenciji nastanka dekubitalnih rana u bolničkim uvjetima primjerenim medicinskim postupcima, educiranim i dovoljnim brojem osoblja, ali i antidekubitalnom opremom. Jednako je tako važno raditi i na samom sprječavanju nastanka rana u izvanbolničkim uvjetima (socijalnoj sredini). Ističemo potrebu povezivanja zdravstva s resorom socijalne skrbi budući da je međuresorna suradnja neophodna upravo u dijelu prevencije i utjecaja socijalnih uvjeta na nastanak dekubitusa. Vrlo je važno educirati i osobe koje su u riziku od nastanka dekubitalnih rana, a stanuju u vlastitom kućanstvu kako bi na vrijeme mogle zatražiti liječničku pomoć. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
32 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 5. Popis posebnih ciljeva i ključnih pokazatelja ishoda vezano uz Posebni cilj 2. Unaprjeđenje sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom, Pravobranitelj za osobe s invaliditetom postavlja pitanje o o učinkovitosti mjera koje se planiraju provoditi ukoliko je ciljana brojka osoba s invaliditetom koje se namjerava zaposliti u razdoblju od 5 godina toliko niska i ne predstavlja znatno povećanje broja zaposlenih osoba s invaliditetom u tako dugom vremenskom periodu i u odnosu na uložene resurse. Niska ciljana vrijednost pobuđuje sumnju da osobe s invaliditetom i dalje neće biti ravnopravno zastupljene na tržištu rada zbog prepoznatih uzroka. Smatramo da politika zapošljavanja mora biti u većoj mjeri usmjerena prema kategoriji osoba koje su prerano umirovljene, a imaju preostalu radnu sposobnost i nalaze se izvan svijeta rada. Stoga bi bilo za očekivati da bi nacionalni plan trebao sadržavati konkretne mjere koje će se periodično do 2027. godine poduzimati da bi se otklonile uočene nepravilnosti u pogledu osiguravanja jednakog pristupa zapošljavanju i radu. Nije prihvaćen Mjere predviđene u okviru posebnog cilja „Unaprjeđenje sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom“ usmjerene su na poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, ali i na održavanje njihove zaposlenosti. Iz tog razloga, kao pokazatelj ishoda (odnosno pokazatelj ostvarenja posebnog cilja) određen je broj osoba s invaliditetom upisanih u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom. Prilikom definiranja ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda za 2027. godinu uzeti su u obzir podatci o porastu broja osoba s invaliditetom upisanih u očevidnik u prethodnom razdoblju (2015.- 2020.), kao i činjenica da provedba usluga pripreme za zapošljavanje iziskuje određeno vrijeme potrebno za povećanje zapošljivosti osoba s invaliditetom. Prema tome, učinkovitost predloženih mjera ne može se mjeriti isključivo brojem novozaposlenih osoba s invaliditetom.
33 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 5. Popis posebnih ciljeva i ključnih pokazatelja ishoda Vezano uz Pokazatelj ishoda: broj studenata s invaliditetom ukazujemo da već i ova iskazana brojka ukazuje na nužnost mjere kojm bi se unaprijedio način prikupljanja podataka o studentima s invaliditetom od starne nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja. Naime, podataka vidljiva je i u brojkama studenata s invaliditetom s kojima raspolaže Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Taj broj je višestruko manji od podataka o broju studenata s invaliditetom koje je Pravobranitelj za osobe s invaliditetom prikupio izravno s terena preko ureda za studente s invaliditetom pri sveučilištima. Iako te brojke ne obuhvaćaju studente s invaliidtetom na visokim školama i veleučilištima, zabilježeni su podaci o 632 studenta s invaliditetom u usporedbi s 251 koji se spominje u ovom dokumentu. Nije prihvaćen Smatramo da je traženo predmet Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja te je sadržano u navedenom Nacionalnom planu.
34 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 5. Popis posebnih ciljeva i ključnih pokazatelja ishoda Posebni cilj 4: Deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije osoba s invaliditetom - Pokazatelji ishoda ovog cilja vrlo su neambiciozno postavljeni i u pogledu smanjenja broja korisnika usluge dugotrajnog smještaja (u 6 godina samo 700 korisnika manje na smještaju), tako i u dijelu korištenja izvanistitucijskih usluga (oko 1000 korisnika usluga više) Primljeno na znanje Komentar primljen na znanje.
35 Jugana Sinovčić NACIONALNI PLAN IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2021. DO 2027. GODINE, 5. Popis posebnih ciljeva i ključnih pokazatelja ishoda S obzirom da se, temeljem EU Strategije o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.–2030., do kraja 2023. planira uvesti iskaznica EU-a za osobe s invaliditetom u svim državama članicama, predlažem da se pod „Strateški cilj 5: zdrav, aktivan i kvalitetan život“, pod „Poseban cilj 6: Poboljšanje pristupačnosti sadržaja javnog života te jačanje sigurnosti u kriznim situacijama“, doda mjera kojom će se „Osigurati slobodno kretanje i boravak OSI uz iskaznicu EU-a za OSI“. Iskaznica EU-a za osobe s invaliditetom omogućuje njezinim vlasnicima jednak pristup povlasticama izvan matične države, osobito u području kulture, zabave, sporta i prometa. Svrha mjere je uzajamno priznavanje invalidskog statusa u područjima kao što su mobilnost radne snage te povlastice povezane s uvjetima pružanja usluga, kako pri preseljenju u drugu državu članicu radi posla, studija ili drugih razloga osobe s invaliditetom ne bi nailazile na poteškoće u priznavanju svojega invalidskog statusa. S obzirom da Hrvatska nema nacionalnu iskaznicu za OSI, uvođenje iskaznice EU-a za OSI olakšati će potvrdu statusa i pristup povlasticama unutar države. Nije prihvaćen Sukladno dokumentu Unija ravnopravnosti: Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.–2030. Europska komisija će predložiti uvođenje europske iskaznica za osobe s invaliditetom do kraja 2023. godine. Uvođenje navedene iskaznice u Republici Hrvatskoj moći će se razmatrati tek po uvođenju iste na razini Europske unije.