Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dan Margetić PRAVILNIK O GOSPODARSKOM RIBOLOVU U SLATKOVODNOM RIBARSTVU Smatram da bi svaki ribolov trebao biti strogo zabranjen, jer on podrazumijeva nanošenje boli i patnje ribama, koje su osjetilne životinje. Znanstveno je dokazano da se ljudi u svim fazama života mogu adekvatno prehranjivati biljnom hranom i da je to čak i zdravije i ekološki održivije za ljude. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ova primjedba ne odnosi se na tekst prijedloga ovoga Pravilnika.
2 DARIO OPANČAR Zahtjev za izdavanje povlastice, Članak 3. Pojedini gospodarski ribari su uhvaćeni u ribokrađi a dobili su povlastice za gospodarski ribolov.Stoga predlažem da se prilikom dodjela povlastica savjetuju sa ovlaštenicima ribolovnog prava na kojem se provodi gospodarski ribolov. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 12. Zakona o slatkovodnom ribarstvu propisano je tko i pod kojim uvjetima smije obavljati gospodarski ribolov. Povlasticu za gospodarski ribolov može dobiti bilo koji obrt ili tvrtka koja zadovoljava uvjete propisane Zakonom, a na nadležnim inspekcijskim službama je da nadziru legalnost rada ovlaštenika povlastica nakon izdavanja istih. Što se tiče tvrdnje da su pojedini gospodarski ribari uhvaćeni u „ribokrađi“, smatramo da su kazne za prekršaje koje su propisane kaznenim odredbama Zakona o slatkovodnom ribarstvu zbog svoje visine dovoljno destimulirajuće za obavljanje krivolova, a kazne za protuzakoniti ribolov koje su propisane Kaznenim zakonom uključuju čak i kaznu od 3 godine zatvora.
3 Sportsko ribolovno društvo "Smuđ"Donja Kupčina Zahtjev za izdavanje povlastice, Članak 3. članak 3. točka 1. dodati " uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak" Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 12. Zakona o slatkovodnom ribarstvu jasno je propisano tko i pod kojim uvjetima smije obavljati gospodarski ribolov. Sukladno istom, povlastica se ne izdaje ribaru pojedincu, tj. fizičkoj osobi, nego obrtu ili tvrtki, kojoj nadležno tijelo državne uprave za unutarnje poslove nije u mogućnosti izdati potvrdu da se protiv nje ne vodi kazneni postupak, a ovlaštenik povlastice može imati u obrtu ili tvrtki jednu ili više zaposlenih osoba koje, da bi neposredno obavljale gospodarski ribolov, moraju biti stručno osposobljene, odnosno imati položen ribarski ispit. .
4 Sportsko ribolovno društvo "Smuđ"Donja Kupčina Zahtjev za polaganje ribarskog ispita, Članak 9. Članak 9. točka 2. dodati "Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak" Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Isti odgovor kao i na raniji komentar.
5 Zajednica ŠRD Osijek Konvencionalni ribolovni alati za gospodarski ribolov, Članak 16. U članaku 16., st.2, točka 7. potrebno je ograničiti broj vrša- vrška na maksimalno 30 komada. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Obrazloženje kao za HŠRS.
6 Hrvatski športsko ribolovni savez Konvencionalni ribolovni alati za gospodarski ribolov, Članak 16. U članku 16. potrebno je ograničiti maksimalnu dužinu i broj ribolovnih alata po jednoj povlastici. Neograničavanje ribolovnih alata može dovesti do povećanog ribolovnog napora te u konačnici ugrožavanja ribljih populacija i devastacije ribljeg fonda. St. 2. točka 1. mrežu plivaricu – ograničiti na maksimalno 200 m. Točka 2. mreža dubinska – bolond - ograničiti na maksimalno 120 m. Točka 3. mreža samolovka – meraža - ograničiti na maksimalno 250 m. Točka 7. Vrša – vrška – maksimalno do 50 komada. Točka 8. Vrša – senker – maksimalno do 20 komada. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Važećim zakonskim okvirom nije predviđena obveza propisivanja odnosno ograničavanja maksimalne dužine ili broja ribolovnih alata ovlaštenika povlastica. Ipak, postoje druge mjere za zaštitu ribljeg fonda od prelova i devastacije poput primjerice lovostaja i minimalne veličine. Dodatno, uvedene su mjere poput konstrukcijsko-tehničkih karakteristika ribolovnih alata, odnosno otvori mreža i/ili vrša omogućavaju nedoraslim primjercima ribe preživljavanje odnosno bijeg iz alata. Nadalje, Pravilnikom o granicama i površini ribolovnih područja i ribolovnih zona, te o dopuštenosti i zabranama ribolova unutar istih, propisane su i specifične mjere zaštite u smislu ograničavanja korištenja ribolovnih alata u vrijeme mrijesta pojedinih vrsta riba u Dunavcima. I konačno, postoji i ograničenje ulova putem kvota zadržanog ulova za pojedine vrste riba, koje su propisane temeljem mišljenja znanstveno-istraživačkih koje kroz Program praćenja stanja ribljeg fonda i drugih studija desetljećima prate stanje ihtiopopulacija. Prema rezultatima zadnjih istraživanja u okviru Programa praćenja stanja ribljeg fonda u ribolovnom području Drava-Dunav za 2020. godinu, broj ovlaštenika povlastica u Republici Hrvatskoj trenutno je manji nego ikad i ne predstavlja prijetnju po riblji fond Dunava i Save. U svakom slučaju, opravdanost ograničavanja broja ribolovnih alata koji se koriste istovremeno i neposredno u ribolovu sa plovila razmotrit će se prilikom sljedeće izmjene i dopune Zakona o slatkovodnom ribarstvu.
7 Sportsko ribolovno društvo "Smuđ"Donja Kupčina Tradicijski ribolovni alati, Članak 17. Članak 17. točka 1. da li je to pogreška naziva ribolovne zone (S1-A ) ili postoji i zona S-LP? Prihvaćen Prihvaća se. Ispravni naziv ribolovne zone je S1-A.
8 Hrvatski športsko ribolovni savez Tradicijski ribolovni alati, Članak 17. U članku 17. potrebno je ograničiti maksimalnu dužinu i broj ribolovnih alata po jednoj povlastici. Neograničavanje ribolovnih alata može dovesti do povećanog ribolovnog napora te u konačnici ugrožavanja ribljih populacija i devastacije ribljeg fonda, pogotovo u području kao što je Lonjsko polje koje je jedno od najznačajnijih prirodnih mrijestilišta. St. 2. Točka 1. mreža špiglerica – ograničiti na maksimalno 1 komad Točka 2. mreža rajterica – ograničiti na maksimalno 1 komad Točka 3. mreža sačmarica – ograničiti na maksimalno 1 komad Točka 4. mreža šajtar – ograničiti na maksimalno 1 komad Točka 5. mreža geca (keca) – ograničiti na maksimalno 1 komad Točka 6. mreža bubnjić – ograničiti na maksimalno 1 komad Točka 7. Velika vrška – maksimalno do 3 komada Točka 8. Mala vrška – maksimalno do 3 komada Točka 9. Koš – ograničiti na maksimalno 1 komad Točka 10. Podigač – ograničiti na maksimalno 1 komad Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Kao i obrazloženje uz prethodni članak 16. Dodatno, gospodarski ribolov tradicijskim ribolovnim alatima obavljat će se na živom otvorenom toku rijeke Save, dakle izvan granica Parka prirode Lonjsko polje, a ne u plitkim poplavnim nizinama, barama i mrtvicama unutar Parka prirode. Lovne karakteristike tradicijskih alata puno su lošije od modernih ribolovnih alata izrađenih od laganih i čvrstih materijala, tako da će se omogućavanjem tradicijskog ribolova uz Lonjsko polje omogućiti nekolicini starosjedioca da uz višestoljetnu tradicionalnu, etnološku i kulturološku komponentu uspiju ostati na ovom prostoru.
9 Hrvatski športsko ribolovni savez Označavanje ribolovnih alata i opreme, Članak 19. U članku 19. nije naznačeno tko izrađuje oznake za ribolovne alate. Neprihvatljivo je da vlasnik povlastice sam sebi izrađuje oznake za ribolovne alate, te da ne postoji kontrola broja izrađenih oznaka. Prijedlog je da oznake izrađuje i dodjeljuje vlasnicima povlastica županija u kojoj vlasnik povlastice obavlja ribolov. Županija izdaje povlastice, te uprihodi financijska sredstva od naknada za povlastice. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odredbama Zakona o slatkovodnom ribarstvu određene su ovlasti odnosno poslovi koje obavljaju nadležna tijela Županije, a izrada oznaka za ribolovne alate nije među njima. Ovlaštenici povlastica i dosad su sami izrađivali oznake. Ipak, obveza označavanja ribarskih alata uvjet je za započinjanje obavljanja gospodarskog ribolova, a propisana je člankom 12. stavkom 2. te člankom 15. stavkom 1. podstavkom 2. Zakona o slatkovodnom ribarstvu
10 Hrvatski športsko ribolovni savez Označavanje ribolovnih alata i opreme, Članak 20. Dodati st. 4. Zabranjen je športski ribolov iz čamca registriranog za gospodarski ribolov. Ribočuvari ovlaštenika ribolovnog prava nemaju ovlasti kontrole i pregleda gospodarskih ribara te na taj način ne mogu ni kontrolirati športski ribolov na čamcima za obavljanje gospodarskog ribolova. Prihvaćen Prihvaća se.
11 Hrvatski športsko ribolovni savez Označavanje ribolovnih alata i opreme, Članak 20. St. 3. Osoba koja pruža pomoć mora biti educirana, i uvijek mora biti s njim u čamcu nositelj povlastice. Smatramo da needucirana osoba u samostalnom ribolovu može napraviti nenadoknadivu štetu svojim neznanjem (npr. Ulov zaštićenih vrsta, ribe koja nije dosegla spolnu zrelost, ribe u lovostaju i ostalo). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 16. Zakona propisana je obveza polaganja ribarskog ispita za osobe koje neposredno obavljaju gospodarski ribolov, što nije moguće proširivati na osobe koje povremeno pomažu u jednostavnim poslovima (npr. izvlačenje mreže ili plovidba), uz osobu koja već ima položen ribarski ispit. Također ne prihvaća se prijedlog da u čamcu mora uvijek biti ovlaštenik povlastice, odnosno vlasnik obrta ili tvrtke. Naime, obrti i tvrtke zapošljavaju djelatnike i nije moguće osigurati da vlasnik obrta ili tvrtke bude uvijek u čamcu prilikom obavljanja gospodarskog ribolova.
12 Hrvatski športsko ribolovni savez Označavanje ribolovnih alata i opreme, Članak 21. U stavku 1. dodati: Pregrađivanje je dozvoljeno maksimalno do polovice širine vodotoka, a razmak između pregrada mora biti minimalno 100 metara (da se ribi omogući normalan plovni put). Prihvaćen Prihvaća se.
13 Hrvatski športsko ribolovni savez Popis ulova u gospodarskom ribolovu, Članak 22. U članku 22. dodati stavak u kojem će biti definirana mjesta za istovar ribe nakon ulova. Točno određena mjesta za istovar ulova su potrebna kako bi se omogućila kontrola i nadzor. Ne može se dopustiti istovar ribe "na divlje" jer je tako onemogućena kontrola, što može posljedično dovesti do prelova, ugrožavanja ribljeg fonda te ugrožavanja zaštićenih ribljih vrsta. Koliko smo upoznati sa situacijom Uprava Ministarstva ima popis iskrcajnih mjesta koji je rađen u suradnji sa gospodarskim ribarima, koji treba verificirati i objaviti, te dopuniti sa iskrcajnim mjestima u novim zonama za gospodarski ribolov (ribolovne zone na Savi). Primljeno na znanje Prihvaća se na znanje. Putem web/mobilne aplikacije ribar će, između ostalih podataka, upisivati i iskrcajno mjesto na kojem obavlja iskrcaj, te će tekst članka 22. biti nadopunjen na način da će biti ugrađena obveza „najave iskrcaja“ najmanje 30 minuta prije iskrcaja, dakle mjesta i vremena iskrcaja, što će omogućiti kvalitetniju kontrolu i nadzor od strane ribarske inspekcije i drugih osoba ovlaštenih za nadzor nad odredbama Zakona o slatkovodnom ribarstvu (MUP itd.).
14 Zajednica ŠRD Osijek Popis ulova u gospodarskom ribolovu, Članak 22. U čl. 22. st 2. obavezno brisati riječ u realnom vremenu. Isto tako da se odrede iskrcajna mjesta za istovar ulova na kraju ribolova kako bi se mogao lakše nadzirati ulov. Napraviti aplikaciju za prijavu i odjavu s ribolova. Prihvaćen Prihvaća se. Briše se tekst „u realnom vremenu“.
15 Hrvatski športsko ribolovni savez Popis ulova u gospodarskom ribolovu, Članak 22. U stavku 2. Brisati riječ u realnom vremenu. Popis ulova se treba upisati prije iskrcaja iz plovila. Ovakva definicija je potrebna radi kontrole ulova, radi vraćanja nedorasle ribe i ostalog. Prihvaćen Prihvaća se. Briše se tekst „u realnom vremenu“. Što se tiče upisa zadržanog ulova prije iskrcaja iz plovila, upravo tako je i navedeno u tekstu ovoga članka.
16 Hrvatski športsko ribolovni savez Dopuštena godišnja količina zadržanog ulova u gospodarskom ribolovu po ribolovnim područjima i pojedinim vrstama riba, Članak 23. U stavku 1. točka 1.brisati iz popisa vrsta potočnu mrenu, karasa i sabljarku (stanište potočne mrene su uglavnom manji vodotoci bržeg toka, karas je u Hrvatskoj kritično ugrožena vrsta i gotovo da je ni nema) te odraditi i ograničiti kvote za ostale autohtone vrste, posebice bolena, deveriku, jeza i ploticu. Također brisati s popisa kečigu koja je ugrožena i svaki dodatni izlov je nepotreban. U stavku 1. točka 2.brisati iz popisa vrsta potočnu mrenu, karasa i sabljarku, te odraditi i ograničiti kvote za ostale autohtone vrste, posebice bolena, deveriku, jeza i ploticu. Također brisati s popisa kečigu koja je ugrožena i svaki dodatni izlov je nepotreban. Revidirati kvotu za štuku koje posljednjih 5 godina ima vrlo malo u Dunavu, i kvota od 6000 kg je definitivno prevelika. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Brišu se potočna mrena, karas i sabljarka iz popisa koji se odnosi na ukupnu kvotu „ostalih autohtonih vrsta“, međutim ove vrste će se, između ostalih, nalaziti na popisu u izborniku mobilne/web aplikacije mAlas zato što nas propisi iz područja zaštite prirode tj. direktive EU obvezuju na praćenje incidencije ulova tih vrsta, bez obzira što je mogućnost ulova tih vrsta u gospodarskom ribolovu na rijeci Savi i rijeci Dunav zanemariva. Smatramo da nije potrebno odrediti pojedinačne kvote za ostale autohtone vrste riba (bolena, deveriku, jeza i ploticu) budući da je ta kvota agregirana i predstavlja zbroj svih autohtonih vrsta osim posebno navedenih komercijalnih vrsta. Rezultati recentnih studija pokazuju da je stanje populacija navedenih vrsta ocijenjeno povoljnim. Upisom navedenih vrsta u aplikaciju, računalni program ih automatski zbraja. Ne prihvaća se brisanje kečige, budući da je kvota za istu maksimalno smanjena i u skladu je sa znanstvenim savjetom. Osim navedenog, trenutno je u izradi novi prijedlog Pravilnika o zaštiti riba, te je izvjesno da će se revidirati zaštitne mjere za kečigu. Nije potrebno revidirati kvotu za štuku budući je, kao i sve druge kvote, definirane temeljem relevantnih mišljenja znanstveno-istraživačkih ustanova a na temelju rezultata programa praćenja stanja ribljeg fonda u slatkovodnom ribarstvu.
17 Hrvatski športsko ribolovni savez Broj povlastica za gospodarski ribolov po ribolovnim područjima u kojima je dopušteno obavljanje gospodarskog ribolova, Članak 25. Potrebno je smanjiti broj svih povlastica za 50 %. Postojeći broj povlastica i ribolovni napor koji se sada koristi je zadovoljavajući u odnosu na stanje i količinu ribljih populacija u ribolovnim zonama. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ne radi se o stvarnom povećanju broja povlastica nego o posljedici revizije zoniranja, odnosno zbog promjene sustava izdavanja povlastica za što su sad nadležne županije. Na ovaj način, broj ribara, ovlaštenika će ostati isti, samo će neki od njih imati upisano više ribolovnih zona nego do sada. Primjerice, povlastica u koju je bilo prije upisano 3 ribolovne zone, sad će biti evidentirana kao 3 povlastice u 3 ribolovne zone, iako se zapravo radi o istom ovlašteniku povlastice. Nadalje, postojeći broj povlastica ne znači povećanje ribolovnog napora, budući da on predstavlja samo maksimalni potencijalni broj povlastica, što nikako ne odgovara sadašnjem stanju (broju aktivnih obrtnika) a dodatno, ne postoji povećan interes za izdavanjem novih povlastica.
18 Zajednica ŠRD Osijek Visina i način uplate godišnje naknade za gospodarski ribolov, sadržaj obrasca izvješća o uplaćenoj naknadi, dinamika dostavljanja izvješća te način evidentiranja uplata , Članak 26. U čl. 26. st. 2. iznos naknade za gospodarski ribolov treba određivati svaka županija koja izdaje povlastice, a minimalni iznos je 5.000,00 kn. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Temeljem odredbe članka 44. stavka 4. Zakona o slatkovodnom ribarstvu, ministar (a ne Županija) je ovlašten pravilnikom utvrditi visinu i način uplate godišnje naknade za gospodarski ribolov, uz prethodno mišljenje Županija koje nije obvezujuće. Nadalje, smatramo da je predloženi iznos od 2000,00 kuna po ribolovnoj zoni odgovara sadašnjem socioekonomskom trenutku, te da ga ne treba povećavati kako se obrtnici ne bi dodatno financijski opterećivali.
19 Sportsko ribolovno društvo "Smuđ"Donja Kupčina Visina i način uplate godišnje naknade za gospodarski ribolov, sadržaj obrasca izvješća o uplaćenoj naknadi, dinamika dostavljanja izvješća te način evidentiranja uplata , Članak 26. U članku 26. točka 2. minimalnu naknadu povećati na 3000,00kn a iznos naknade određuje Županija koja izdaje povlastice točku 3. brisati u cijelosti..cijena povlastice nemože ovisiti datumu izdavanja.. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Temeljem odredbe članka 44. stavka 4. Zakona o slatkovodnom ribarstvu, ministar (a ne Županija) je ovlašten pravilnikom utvrditi visinu i način uplate godišnje naknade za gospodarski ribolov, uz prethodno mišljenje Županija koje nije obvezujuće. Nadalje, smatramo da je predloženi iznos od 2000,00 kuna po ribolovnoj zoni odgovara sadašnjem socioekonomskom trenutku, te da ga ne treba povećavati kako se obrtnici ne bi dodatno financijski opterećivali. Mjeru proporcionalnog smanjivanja iznosa naknade za ovlaštenike povlastica s obzirom na vrijeme izdavanja smatramo u potpunosti opravdanom obzirom da će mehanizmi poput ograničenja ulova, putem kvota zadržanog ulova, te praćenja ulova putem aplikacije mAlas, osigurati učinkovitu kontrolu ulova kao i to da se kvote ne premaše.
20 Hrvatski športsko ribolovni savez Visina i način uplate godišnje naknade za gospodarski ribolov, sadržaj obrasca izvješća o uplaćenoj naknadi, dinamika dostavljanja izvješća te način evidentiranja uplata , Članak 26. U čl. 26. brisati stavak 3. Ukoliko se povlastica izda nakon 01. srpnja ne znači da će vlasnik povlastice imati smanjen ulov i smatramo da se treba platiti cijeli iznos naknade. Tako bi se po istom principu bi se trebalo vraćati pola iznosa naknade ukoliko vlasnik povlastice ukine istu u prvoj polovici godine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Mjeru proporcionalnog smanjivanja iznosa naknade za ovlaštenike povlastica s obzirom na vrijeme izdavanja smatramo u potpunosti opravdanom obzirom da će mehanizmi poput ograničenja ulova, putem kvota zadržanog ulova, te praćenja ulova putem aplikacije mAlas, osigurati učinkovitu kontrolu ulova , kao i to da se kvote ne premaše.
21 Hrvatski športsko ribolovni savez Visina i način uplate godišnje naknade za gospodarski ribolov, sadržaj obrasca izvješća o uplaćenoj naknadi, dinamika dostavljanja izvješća te način evidentiranja uplata , Članak 26. Stavak 2. iznos naknade za gospodarski ribolov treba određivati svaka županija koja izdaje povlastice, a minimalni iznos je 2.000,00 kn. Zakon o slatkovodnom ribarstvu u članku 44. stavak 4. određuje da se iznos naknada propisuje uz prethodno mišljenje župana županija na čijem se području obavlja gospodarski ribolov. Iznos naknade treba propisati u skladu sa zakonom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Temeljem odredbe članka 44. stavka 4. Zakona o slatkovodnom ribarstvu, ministar (a ne Županija) je ovlašten pravilnikom utvrditi visinu i način uplate godišnje naknade za gospodarski ribolov, uz prethodno mišljenje Županija koje nije obvezujuće. Nadalje, smatramo da je predloženi iznos odgovara sadašnjem socioekonomskom trenutku, te da ga ne treba povećavati kako se obrtnici ne bi dodatno financijski opterećivali.