Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o otočnim razvojnim pokazateljima i postupku vrednovanja razvijenosti otoka

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nenad Starc UVODNE ODREDBE, Članak 2. Članak 2. Službeni podaci brzo zastarijevaju. Već pet godina nakon Popisa na malim otocima će izgubiti vjerodostojnost. Prijedlog dopune: ... temeljem službenih podataka posljednjeg popisa stanovništva i stručnih procjena kretanja stanovništva. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Komentar se prihvaća.
2 Nenad Starc OTOČNI RAZVOJNI POKAZATELJI, Članak 3. Članak 3. (2) Nositelj razvojne politike trba znati da li mjere koje provodi daju razvojne rezultate, ishode i učinke Prijedlog dopune: ..,.održavanje informacijske osnove za praćenje učinaka otočne razvojne politike, vrednovanja razvaijenosti... Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Komentar se prihvaća.
3 Majda Rubić OTOČNI RAZVOJNI POKAZATELJI, Članak 3. Članak 3.(2) Pravilnika u svezi izračuna otočnih razvojnih pokazatelja za praćenje razvoja otoka, poticanje razvoja svakog pojedinog otoka i razvrstavanje otoka, navodi odredbe čl. 13. Zakona koje obuhvaćaju povremeno nastanjene i nenastanjene otoke, a to ostaje nejasnim. Razvrstavanje otoka ovisi o donošenju odluke iz čl. 13.st.4. Zakona (vidi čl. 51.st1. Zakona) i u slučaju sukoba odredbi Pravilnika i Zakona pitanje je koja bi se odredba primijenila? Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Komentar se ne prihvaća. Razvrstavanje otoka prema otočnim razvojnim pokazateljima vrši se samo za nastanjene otoke, što je i definirano člankom 13. stavkom 1. Zakona o otocima. Članak 51. stavak 1. Zakona o otocima definira prijelazno razdoblje do donošenja Odluke o razvrstavanju otoka prema otočnim razvojnim pokazeteljima definirane člankom 13. stavkom 4. Zakona.
4 Nenad Starc OTOČNI RAZVOJNI POKAZATELJI, Članak 5. Članak 5. (1) Geografski podaci su i dugoročno i kratkoročno nepromjenjivi. Kakve god mjere provodili na otoku i koliko god ulagali u njega, geografski podaci (udaljenost od kopna, razvedenost i td.) ostaju isti i ne mogu nam ništa reći o eventualnim razvojnim pomacima. Razvojni pokazatelj mora biti varijabla čije se vrijednosti mijenjaju ovisno o podacima koji su uvrštavaju u matematički izraz pokazatelja. Dohodak i zaposlenost na primjer, iz godine u godinu rastu i padaju, pa rastu i padaju vrijednosti mogućeg pokazatelja DOHODAK/ZAPOSLENOST i dosta govore o razvojnim kretanjima na otoku. Prijedlog: brisati stavak (1) Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Komentar se ne prihvaća. Geografskim podacima utvrđuju se geografski činitelji razvoja otoka te se mjere i prate promjene u zastupljenosti i raspotranjenosti pojedinih geografskih činitelja razvoja na otocima. Primjerice podaci o zastupljenosti pojedinih geografskih pojava vezani su uz klimatske promjene te mogu direktno utjecati na npr. podizanje razine mora.
5 Nenad Starc OTOČNI RAZVOJNI POKAZATELJI, Članak 7. Članak 7. S obzirom da je jedan od ciljeva razvojne politike uravnotežena i što raznovrsnija struktura otočnog gospodarstva nije dovoljno pratiti samo razvoj turizma. Prijedlog: brisati -pokazatelji turističkog razvoja Prijedlog dopune: opći i sektorski gospodarski pokazatelji (ovom dopunom će biti obuhvaćeni i turizam i ostali, inače zapostavljeni sektori) Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Komentar se prihvaća.
6 Grad Dubrovnik OTOČNI RAZVOJNI POKAZATELJI, Članak 7. Mišljenja smo da je uzimanje statistike bez aktualnih podataka u realnom vremenu, poglavito kod gospodarskih pokazatelja turističkog razvoja, krivi pristup vrednovanju. Primjer je otok koji je po broju smještajnih jedinica u hotelskom smještaju turistički "razvijen", a konkretno u pandemiji COVID-a vlasnik odlučio držati kapacitete zatvorenima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Primljeno na znanje. Stručna studija modela izračuna otočnih razvojnih pokazatelja odredit će najpovoljniji pokazatelj/e za svaku pojedinu tematsku skupinu pokazatelja.
7 Grad Dubrovnik OTOČNI RAZVOJNI POKAZATELJI, Članak 8. St.2, al.1. - važno je utvrditi kvalitetu prometne povezanosti. Nije dovoljno npr. napisati i vrednovati da imamo 4 linije dnevno za neki otok, pitanje je dodatne razrade o kvaliteti prijevoza (starost broda, brzina broda, veličina broda, cargo itd.). Vjerujemo da će se u "Studiji izračuna otočnih razvojnih pokazatelja" voditi o tome računa. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Primljeno na znanje. Stručna studija modela izračuna otočnih razvojnih pokazatelja odredit će najpovoljniji pokazatelj/e za svaku pojedinu tematsku skupinu pokazatelja.
8 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ OTOČNI RAZVOJNI POKAZATELJI, Članak 9. Poštovani, predlažem da se u ovu podskupinu pokazatelja doda i sportsko-rekreacijski sektor što je važno i za samo lokalno stanovništvo ali i kao dodana vrijednost turističkoj ponudi. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Komentar se ne prihvaća. Sportska i rekreacijska infrastruktura biti će uključena u podskupinu pokazatelja pod nazivom društvena infrastruktura što je definirano člankom 8. stavkom 2. alinejom 6.
9 Alka Turalija OTOČNI RAZVOJNI POKAZATELJI, Članak 10. Potrebno umetnuti: pokazatelji stanja i kakvoće, te kapaciteta nosivosti pojedinih sastavnica okoliša. Ako se ovdje točno ne definira kapacitet nosivosti nekog područja, kako će se odrediti pritisak na okoliš i prirodne resurse? Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Komentar se prihvaća.
10 Majda Rubić OTOČNI RAZVOJNI POKAZATELJI, Članak 11. U čl. 11.st.2. normiran je slučaj nemogućnosti izračuna vrijednosti otočnih razvojnih pokazatelja kada se ne može doći do pokazatelja iz čl.5.-10. Pravilnika i to tako da se koriste statistički podaci. Napominje se, EU pravo ne smješta otoke u područje statistike i članice ne koriste statističke podatke Eurostat-a Komisije. Izvješća Komisije mogu imati utjecaj na sadržaj otočnog zakonodavstva i na razvoj gospodarstva na otocima, ali za otoke koji ne spadaju u udaljenu regiju kao kod nas, regulira se unutar nacionalnog zakonodavstva. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Komentar nije vezan uz sadržaj Pravilnika.
11 Nenad Starc INTEGRIRANI INFORMACIJSKI SUSTAV OTOČNIH POKAZATELJA, Članak 12. Članak 12. (2) Formulacija je neprecizna Prijedlog dopune: ...a u svrhu praćenja učinaka razvojne politike na svakom pojedinim otoku. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Komentar se prihvaća.
12 Majda Rubić INTEGRIRANI INFORMACIJSKI SUSTAV OTOČNIH POKAZATELJA, Članak 12. U čl. 12. st.1. Pravilnika navodi se da se podaci iz čl. 5.-10. Pravilnika obrađuju u Informacijskom sustavu Registra otoka. S Državnim programom zaštite i korištenja povremeno nastanjenih otoka, otočića i okolnog mora iz 2007. nije usklađen Zakon niti je donesen novi Državni program, a ovlaštenje za donošenje Pravilnika je dodijeljeno Zakonom. Svrha je Pravilnika da bude smjernica za rad i instrument protiv slučajnosti! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Komentar nije primjenjiv uz sadržaj Pravilnika.
13 Nenad Starc INTEGRIRANI INFORMACIJSKI SUSTAV OTOČNIH POKAZATELJA, Članak 13. Članak 13. Moguće je pojmovna zbrka, jer se u prethodnim člancima govori o podacima iz kojih se izračunavaju vrijednosti pokazatelja, a u ovom se te vrijednosti nazivaju podacima. Prijedlog izmjene: Izračunate vrijednosti pokazatelja po podskupinama... Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Komentar se prihvaća.
14 Majda Rubić INTEGRIRANI INFORMACIJSKI SUSTAV OTOČNIH POKAZATELJA, Članak 13. Strani izrazi (npr. tuđice inputi i outputi u čl. 13. Pravilnika), uporabljuju se jedino ako u hrvatskom jeziku za takve izraze nema hrvatske riječi primjerene smislu, značenju i sadržaju strane riječi (tuđice). Kad ih se rabi u propisu, stavlja se u zagrade, nakon izraza jednakoga značenja na hrvatskom jeziku. (Jedinstvena pravila za izradu propisa HS-a, str. 55.) Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Komentar se ne prihvaća. Uporaba riječi input i output je usklađena s korištenjem navedenih pojmova u ekonomskoj praksi.
15 Majda Rubić POSTUPAK VREDNOVANJA I PRAĆENJA RAZVIJENOSTI OTOKA, Članak 15. Ne navodi se rok za izradu Stručne studije u članku 15. Pravilnika. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Komentar se ne prihvaća. Zakonodavac je člankom 49. Zakona o otocima propisao rok izrade Pravilnika, a člankom 14. i 15. postupak vrednovanja i praćenja razvijenosti otoka.
16 Majda Rubić POSTUPAK VREDNOVANJA I PRAĆENJA RAZVIJENOSTI OTOKA, Članak 17. Ne precizira se u čl. 17. Pravilnika rok za donošenje odluke o razvrstavanju otoka prema otočnim razvojnim pokazateljima, a poziva se na čl. 13. st.4. Zakona gdje stoji da će se odluka donijeti nakon provedenog postupka vrednovanja razvijenosti otoka. Neopravdan dualizam! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Komentar se ne prihvaća. Razvrstavanje otoka u skupine prema rezultatima postupka vrednovanja i praćenja vrši se u skladu s člankom 13. Zakona.