Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 SVETLANA PRANJIĆ PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI Predlažem pokretanje izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu. Smatram da postojeći zakon daje prevelike ovlasti jedinicama lokalne samouprave, dok u isto vrijeme ne postoje sustavi zaštite korisnika (odnosno obveznika plaćanja komunalne naknade) već smo prisiljeni voditi dugotrajne i skupe sudske procese kako ostvarili zaštitu svojih prava. Smatram kako su najveći propusti postojećeg zakona sljedeći: a) Žalba ili prigovor ne odgađa izvršenje rješenja – u praksi se događa da pojedine jedinice lokalne samouprave zlorabe ovu odredbu na način da izdaju rješenja i ovršuju obveznike temeljena na krivim podacima (neodgovarajuće površine, krivi bod), a teret dokazivanje, kao i financijski teret je isključivo na obvezniku. Stoga predlažem da se ovrha može izvršiti isključivo na pravomoćnom rješenju nakon iscrpljenih pravnih lijekova žalbe/prigovora. b) Koeficijent zone – iako je zakonom propisana podjela po zonama, u praksi jedinice lokalne samouprave (naročito manje) stavljaju sva naselja u zonu 1i obračunavaju svima isti koeficijent zone, iako postoji značajna razlika u dostupnosti komunalnih usluga. Zakonom propisati što sve korisniku mora biti dostupno po pojedinoj zoni ili kako odrediti zonu na temelju dostupnih usluga/infrastrukture c) Koeficijent boda – zakonom definirati maksimalne iznose boda komunalne naknade da li prema veličini jedinice lokalne samouprave (broju stanovnika) ili razvijenosti ili nekom drugom modelu jer se u praksi u ovom dijelu zlorabi manjkavost zakonske odredbe (imamo situacije da obveznik iz jedne općine plaća i 10 puta veću komunalnu naknadu od obveznika iz susjednih općina za istu kvadraturu i namjenu prostora, a u isto vrijeme općine su jednako razvijene i obveznik nema posebnih benifita od plaćanja toliko veće komunalne naknade) d) Neusklađenost na nacionalnim strategijama - Članak 97. stavak 3. Zakona propisuje: “Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području dotične jedinice lokalne samouprave.” Uzimajući u obzir da je poljoprivreda kao i turizam deklarirana kao strateška grana razvoja Republike Hrvatske, predlaže se proširiti primjenu navedene odredbe i na poljoprivredu. “Za hotele, apartmanska naselja i kampove i objekte koji služe poljoprivrednoj proizvodnji i obavljanju poljoprivredne djelatnosti visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području dotične jedinice lokalne samouprave.” e) Druga mogućnost je određivanje maksimalnog koeficijenta po vrstama djelatnosti Smatram da bi se usvajanjem ovih izmjena i dopuna Zakona ostvarila veća transparentnost određivanja komunalne naknade, ostvarili ciljevi Zakona kao i zaštita poduzetnika te predvidivost zakonske regulative i uvjeta poslovanja. Nije prihvaćen Izrada i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu nije u planu za 2022. godinu.
2 BELJE PLUS d.o.o. PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI Belje plus d.o.o. predlaže pokretanje izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu Sukladno Zakonu komunalno gospodarstvo temelji se između ostalog na načelima:  ekonomičnosti i učinkovitosti - Isporučitelj komunalne usluge obvezan je u obavljanju komunalne djelatnosti postupati na učinkovit, ekonomičan i svrhovit način uz najmanje troškove za korisnike  sigurnosti - Isporučitelj komunalne usluge dužan je komunalnu uslugu isporučivati korisnicima usluga na način koji ne može štetiti njihovoj imovini, pravima i pravnim interesima  prihvatljivosti cijene komunalnih usluga - Cijene komunalnih usluga utvrđuju se tako da osiguravaju postupnost povrata troškova građenja i održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti, vodeći računa o tome da one budu socijalno prihvatljive za stanovništvo te poštujući zaštitu prava potrošača u skladu s posebnim propisima. Iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine nekretnine utvrđuje se množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B). Člankom 96. i 97. Zakona propisani su najviši dopušteni Koeficijenti zone i Koeficijenti namjene no nije propisana najveća dopuštena vrijednost boda komunalne naknade te je određivanje istog diskrecijsko pravo jedinice lokalne samouprave. Nažalost, osobno smo kao Kompanija svjedoci da se komunalna naknada počela shvaćati kao bankomat pojedinih jedinica lokalne samouprave, odnosno kao porez koji mogu samostalno nametnuti, sukladno potrebama za krpanje rupa općinskih proračuna i populističke politike. Tako se događa da se iz godine u godinu povećavaju iznosi komunalne naknade, bez ikakve kontrole i utjecaja same Države, bez jasnih i unaprijed određenih kriterija i pravila. Pri tome se prihod ostvaren od komunalne naknade ne koristi u skladu sa svrhom određenom zakonom te se gotovo ne ostvaruju nikakvi povrati kroz unapređenje komunalne infrastrukture. Navedeno se nikako ili slabo kontrolira. Navedeno narušava i ugrožava temelje poduzetništva i stoga se kroz izmjene i dopune Zakona želi:  Ograničiti diskrecijsko pravo jedinica lokalne samouprave u određivanju iznosa komunalne naknade kroz propisivanje maksimalnih vrijednosti svih parametara koji utječu na iznos  Pružiti pravnu sigurnost  Omogućiti realno predvidive uvjete poslovanja  Omogućiti poljoprivrednoj proizvodnji kao strateškoj grani gospodarstva RH održivi razvoj i dugoročnu perspektivu  Potaknuti daljnje investicije i ulaganja Na lokaciji pustare Mitrovac 2015. godine BELJE je izgradilo proizvodni kompleks koji obuhvaća bioplinsko postrojenje i staklenik za proizvodnju rajčice na površini od 4,5 ha, te je rekonstruirana farma muznih krava kapaciteta 2000 grla. Na 2016. godine komunalna naknada za staklenik i farmu je iznosila ukupno 916.018 kuna 2020. godine komunalna naknada za oba objekta iznosi ukupno 3.566.093 kuna, dakle porasla je 3,7 puta. Udio komunalne naknade u prihodu staklenika i farme prelazi sve granice isplativosti proizvodnje i ugrožava opstojnost radnih mjesta. PRIJEDLOG ZAKONSKIH IZMJENA: Članak 97. stavak 3. Zakona propisuje: “Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području dotične jedinice lokalne samouprave.” Uzimajući u obzir da je poljoprivreda kao i turizam deklarirana kao strateška grana razvoja Republike Hrvatske, predlaže se proširiti primjenu navedene odredbe i na poljoprivredu. “Za hotele, apartmanska naselja i kampove i objekte koji služe poljoprivrednoj proizvodnji i obavljanju poljoprivredne djelatnosti visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području dotične jedinice lokalne samouprave.” Držimo da bi se usvajanjem ovih izmjena i dopuna Zakona ostvarila veća transparentnost određivanja komunalne naknade, ostvarili naprijed navedeni ciljevi i zaštita poduzetnika te predvidivost zakonske regulative i uvjeta poslovanja Nije prihvaćen Izrada i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu nije u planu za 2022. godinu.
3 KREŠIMIR TARNIK PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI Predlažem da se pokrene izrada pravilnika o prodaji ili javnoj licitaciji državnih nekretnina koje nisu u funkciji odnosno komercijalnom najmu. Mjesečni račun za režije državnih nekretnina koje nisu u funkciji iznosi kao cijena izgradnje jedne škole sa športskom dvoranom. Također je potrebno izraditi strategiju dugoročne obnove javnih građevina (škole, bolnice, fakulteti i sl.) te izmjeniti propozicije energetske obnove jer se mora obratiti pozornost i na konstrukcijsku obnovu istovremeno s energetskom. Nije prihvaćen Predmet Prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti su isključivo zakoni.
4 Dubravko Kuzmanović PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI SRAMOTA! Zar niste obećali Europi da će Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova biti gotov do 3. kvartala 2021.? Kako vam išta više vjerovati? Radite samo u korist zaštičenih najmoprimaca, a nas vlasnike stanova u privatnim kućama tko šiša (ili nešto drugo). Ponavljam SRAMOTA za Ministarstvo i Vladu!!!!!!!!! Da vi imate u svojim kućama zaštičene nametnike, sigurno bi se pobrinuli za to što je prije moguće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.