Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o registru osoba s invaliditetom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom ZAKON O REGISTRU OSOBA S INVALIDITETOM Podržavamo donošenje ovog zakona te očekujemo da će omogućiti veću dostupnost bazama podataka različitih tijela, razmjenu podataka između tijela u postupcima koja vode bilo po zahtjevu osoba s invaliditetom ili po službenoj dužnosti što bi osobama s invaliditetom trebalo pojednostaviti administrativne procedure i olakšati rješavanje određenih statusnih pitanja, poput dokazivanja invaliditeta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom ZAKON O REGISTRU OSOBA S INVALIDITETOM Predlažemo da se novim Zakonom o registru osoba s invaliditetom predvidi i propiše izrada i donošenje „Pravilnika o sadržaju, načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija u Registru osoba s invaliditetom“. Sadržaj predloženih članka 8., 9., 10., 11. i 12. detaljnije bi se uredio kroz predloženi Pravilnik, a navedene članke trebalo bi brisati iz predmetnog prijedloga Zakona. Pravilnikom bi se detaljnije uredila pravila i procesi prikupljanja podataka, sadržaj evidencija kao i pravila za korisnike podataka a u svrhu ispunjavanja svih zahtjeva koji se odnose na zaštitu osobnih podataka. U svrhu pojednostavljivanja procesa ostvarivanja prava osoba s invaliditetom a što je sukladno dokumentu Europske unije „Unija ravnopravnosti: Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.-2030.“ kao i projektu iz Nacionalnog plana opravak i otpornosti „C1.4. R1-I2 Unaprjeđenje sustava korištenja prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti“ potrebno je uvesti europsku iskaznicu za osobe s invaliditetom. Za stvaranja potrebnih preduvjeta potrebno je Zakonom o registru osoba s invaliditetom predvidjeti i propisati donošenje „Pravilnika o europskoj iskaznici za osobe s invaliditetom“, kojim bi se detaljnije uredila pravila izdavanja i korištenja same iskaznice. Na ovaj način omogućilo bi se usklađivanje provedbenog dijela propisa s drugim propisima kojima su regulirana prava osoba s invaliditetom, sve i s ciljem pravovremene provedbe projekta iz Nacionalnog plana opravak i otpornosti 2021.-2026. Obrazloženje – uvođenja europske iskaznice za osobe s invaliditetom: Naime, u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republika Hrvatske je prijavila spomenuti projekt „C1.4. R1-I2 Unaprjeđenje sustava korištenja prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti“. Postavljeni cilj projekta je brže i jednostavnije ostvarivanje prava osobama s invaliditetom na području mobilnosti, uvođenje jedinstvenog dokumenta kojim će osobe s invaliditetom ostvarivati sva prava iz područja mobilnosti te pojednostavljenje administrativnog okruženja krajnjem korisniku i povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga osobama s invaliditetom. Ujedno će projekt omogućiti pojačanu zaštitu osobnih podataka korisnika i ujednačavanja prakse u odlučivanju o invalidskim pravima. Državnim institucijama projekt će omogućiti lakše i iscrpnije praćenje ostvarenih prava, osiguranje javne dostupnosti svih podataka na jednostavan i interoperabilan način, a sve u svrhu donošenja strateških odluka na poljima koja su ključna za osobe s invaliditetom. Države članice poticalo se da sredstva za pristupačnost uključe u planove za oporavak i otpornost, Hrvatska je ovim projektom odgovorila zahtjevima Europske komisije. Prema spomenutom dokumentu Europske unije „Unija ravnopravnosti: Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.-2030.“ jedna od vodećih inicijativa je do kraja 2023. godine je uvesti europsku iskaznicu za osobe s invaliditetom, koja bi trebala biti priznata u svim državama članicama. Ova iskaznica temeljit će se na iskustvu iz pilot-projekta iskaznice EU-a za osobe s invaliditetom koji se provodi u osam država članica i na europskoj parkirnoj karti za osobe s invaliditetom. Na osnovu ova dva strateška dokumenta te zbog ostvarivanja zadanih ciljeva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u prijavljenom vremenu preporučamo u predloženom Nacrtu prijedloga Zakona o registru osoba s invaliditetom dodati članak o uvođenju Europske iskaznice osobama s invaliditetom. Nije prihvaćen Člankom 9. Zakona propisano je da se podaci prikupljaju od izvora podataka direktno u Registar automatskom razmjenom podataka iz službenih evidencija izvora podataka. Registar se vodi u elektroničkom obliku. Elektronički zapisi podataka i dokumentacije prikupljaju se i unose u jedinstvenu bazu podataka Registra. Vezano uz europsku iskaznicu po Projektu „C1.4. R1-I2 Unaprjeđenje sustava korištenja prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti“, postavljeni cilj projekta je brže i jednostavnije ostvarivanje prava osobama s invaliditetom na području mobilnosti, što nije predmet ovoga Zakona već uređenje Registra svih osoba s invaliditetom. Ostvarivanje prava temeljem europske iskaznice potrebno je regulirati zakonom koji regulira promet ili posebnim zakonom, obzirom da je europskoj iskaznici namjena ostvarivanje pogodnosti u prometu i ne odnosi na sve osobe s invaliditetom.
3 Udruga za unapređenje kvalitete življenja "LET" ZAKON O REGISTRU OSOBA S INVALIDITETOM Smatramo da bi trebalo ujednačiti vještačenje osoba- dvije skupine osoba s invaliditetom (vojni i osobe s invaliditetom čiji uzrok invaliditeta nije vezan uz ratna razdoblja) jer se trenutno vještače temeljem različitih metodologija te im se priznaju prava različitih opsega. Trebalo bi naravno ujednačiti i njihova prava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Udruga za unapređenje kvalitete življenja "LET" ZAKON O REGISTRU OSOBA S INVALIDITETOM Podržavamo ovaj zakon i način uređenja povezivanja javnih institucija i razmjene podataka kako bi se olakšalo osobama sa invaliditetom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 UDRUGA INVALIDA RADA ZAGREBA ZAKON O REGISTRU OSOBA S INVALIDITETOM Poštovani, pozdravljamo i podržavamo Vašu namjeru uvođenja reda u sustav Registra osoba s invaliditetom, čime se i samom Registru daje veća važnost. Iz posve apolitične pozicije jedne od najdugovječnijih i najbrojnijih udruga osoba s invaliditetom grada Zagreba i Zagrebačke županije, zapažamo da su predložene zakonske izmjene logične i u skladu s iskustvima do kojih smo i sami došli, suočeni s tromošću dosadašnjeg sustava Registra osoba s invaliditetom. Stoga naglašavamo zadovoljstvo najavljenim učinkovitijim povezivanjem institucija koje vode podatke o osobama s invaliditetom i dostavom tih podataka Registru osoba s invaliditetom. Posebno nam znači činjenica da će ubuduće osobe s invaliditetom moći ishoditi pravovaljanu potvrdu svoga statusa na jednostavan i učinkovit način. Ako bi se ta potvrda u budućnosti zaista primjenjivala u svim sustavima u kojima osobe s invaliditetom ostvaruju svoja prava, poput socijalnog, mirovinskog, zdravstvenog i drugih sustava, sigurno smo da bi to u velikoj mjeri racionaliziralo sadašnji način rada i smanjilo opterećenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Naime, svjedoci smo da su danas brojne osobe s invaliditetom prisiljene ponavljati vještačenje u različitim sustavima u kojima pokušavaju ostvariti svoja prava, što svakako nije primjer racionalnog raspolaganja resursima, a predstavlja i opterećenje za tu osjetljivu populaciju. Dopustite da predložimo da se u Članku drugom, stavku drugom navedu i osobe koje su stekle status osoba s invaliditetom po Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (115/18, 34/21). Također, i taj pohvalni prijedlog Zakona, u kojem prepoznajemo stvarnu želju za napretkom, ponovo podržava gorući problem zajednice osoba s invaliditetom koji je naglašen u članku petom stavku trećem tog prijedloga Zakona. Držimo dugoročno neodrživim stanje u kojem se dvije skupine osoba s invaliditetom (vojni i osobe s invaliditetom čiji uzrok invaliditeta nije vezan uz ratna razdoblja) vještače temeljem različitih metodologija, kao što je to naznačeno u spomenutom članku i na temelju različitih metodologija vještačenja za istovrsno oštećenje priznaju im se prava različitih opsega. Prihvaćen Prihvaćen.
6 nabava ZAKON O REGISTRU OSOBA S INVALIDITETOM, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Kada navodite linkove poput http://hzjz.hr/izvjesce-o-osobama-s-invaliditetom-u-hrvatskoj/ bilo bi dobro da su ti linkovi aktivni, a ne da kada ih poželite otvoriti onda se otvara samo naslovna stranica HZJZ-a https://www.hzjz.hr/ pa i da hoćete pročitati navedeno izvješće ne može se Prihvaćen Prihvaćen.
7 GRAD ZAGREB ZAKON O REGISTRU OSOBA S INVALIDITETOM, Članak 7. Prijedlog za izmjenu: - Upravnog tijela županije nadležnog za poslove obrazovanja odnosno upravnih tijela Grada Zagreba nadležnih za obavljanje poslova vezanih uz ostvarivanje prava djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Obrazloženje: Grad Zagreb, odnosno nadležna upravna tijela Grada obavljaju poslove iz svoje nadležnosti koji se temelje na zakonima koje donosi RH i pravilnicima kao provedbenim aktima istih. Također, obavljaju i poslove temeljem odluka Gradske Skupštine Grada Zagreba koje se odnose na ostvarivanje prava i unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Među ostalima ističemo: 1. Izdavanje Rješenja o primjerenom programu osnovnog i srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, pročišćeni tekst zakona, (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16712, 86/12, 126712, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) Nadležan: Gradski ured za obrazovanje 2. Izdavanje Rješenja o znaku pristupačnosti - Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) - Pravilnik o znaku pristupačnosti (NN 78/08, 87/14.) Nadležan: Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet 3. Izdavanje Objava za povlastice u unutarnjem putničkom prometu - Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 97/00, 101/00, 98/19) Nadležan: Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom 4. Ostvarivanje prava na: - Besplatne godišnje pokazne karte ZET-a  Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/16, 23/16, 4/19, 06/20, 17/20 - pročišćeni tekst, 22/20, 8/21)  Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/13, 25/13, 2/17)) - Novčana pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine  Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/16, 23/16, 4/19, 06/20, 17/20 - pročišćeni tekst, 22/20, 8/21) - Novčana pomoć osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja  Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/16, 23/16, 04/19, 06/20, 17/20 - pročišćeni tekst, 22/20 i 08/21) - Stipendije grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom  Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/21) Nadležan: Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom - Dodjela gradskih stanova u najam, izvan liste reda prvenstva  Odluka o najmu stanova (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/09, 3/12, 11/20) Nadležan: Gradski ured za upravljanje imovinom Grada Vezano uz provedbu prava, nadležna upravna tijela Grada Zagreba vode službene evidencije putem računalne baze podataka u elektroničkom obliku, a koja se odnose na poslove za ostvarivanje pojedinih prava u skladu s zakonskim propisima i Uredbom 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka. Za ostvarivanje navedenih prava potrebna je propisana dokumentacija, između ostalog - Dokaz o postojanju invaliditeta (Rješenje o stupnju tjelesnog oštećenja ili Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja). Prihvaćen Prihvaćen.
8 Josip Brumec ZAKON O REGISTRU OSOBA S INVALIDITETOM, Članak 14. Članak 1: Ovim Zakonom uređuje se način prikupljanja ... treba dodati ".... prikupljanja, zapisivanja i korištenja ... Treba bolje definirati svrhu ROI. Pored medicinske svrhe on mora biti postavljen kao referentna baza podataka za oblikovanje politike zaštite invalidnih osoba, ali i operativnu provedbu te politike, odnosno odobravanje i stvarivanje invalidskih prava. Članak 3: Opće podatke ne treba unositi, već ih (pozivom na OIB) preuzeti iz MUP-a (državna informacijska infrastruktura!). Još bolje ako se u ROI ostavi "link" prema osobnim podatcima (invalidne) osobe. Samo tako se može osigurati ažurnost osobnih podataka. Članak 3, stavak (3): Treba razviti jednoznačnu klasifikaciju za vrste oštećenja. Klasifikacijskom shemom treba odrediti veličinu klasifikacijskog polja,broj i značenje klasifikacijskih komponenata i domenu dozvoljenih vrijednosti koje se mogu upisivati u pojedinim komponentama polja. Klasifikacijska shema mora biti kriptirana za "ne-medicinske" korisnike (zbog zaštite osobnih podataka - GDPR). Treba odlučiti što je polazna osnovica za klasifikaciju: ICF, "Lista1" i "Lista2" ili neka kombinacija koju treba razjasniti klasifikacijskom shemom. III VRSTA I STUPANJ... Kao što je rečeno uz članak 3. ovdje treba definirati čvrstu klasifikacijsku shemu. Nakon toga svi ovi pojedinačni opisi invaliditeta trebaju biti tablično raspoređeni prema toj klasifikacijskoj shemi. Hoće li takva tablica biti poseban članak ili privitak uz zakon, odredit će pravnici. ------------------------------------------------------------------------------------ Teško je na ovakav način izreći sve sugestije. Izvrsno poznajem ovu problematiku (naravno, s organizacijskog i ICT motrišta) jer sam radio kao konzultant na projektu "Integracija, zdravstvenih registara" za HZJZ, projektirao sam i sudjelovao u izvedbi aplikacije "Invalidska prava u javnom pomorskom prometu" koji besprijekorno radi od 24. lipnja 2021. godine (a oslanja se na sadašnji ROI, pa sam ga izvrsno upoznao i skupio ideje za unapređenje), imam razrađen prijedlog za klasifikacijsku shemu, sada razrađujem "Ekspertni IS za prava osoba s invaliditetom" koji bi se realizirao kao projekt C1.4. R1-I2 koji je uključen u NPOO (i trebao bi se osloniti na novi ROI). U okviru tog projekta sam predvidio da se rezerviraju sredstva iz EU za izradu novog ROI pod vodstvom HZJZ-a, vodio sam o tome mnogo korisnih rasprava s prof. dr. Benjakom itd. itd. Ukratko, predlažem da me uključite u radnu grupu za izradu ovog zakona, naravno - pro bono (jer bismo kasnije sve pokrili sredstvima iz NP OO projekta). Moji podatci: Prof. dr. Josip Brumec, mob. 098 352169, e-mail: koris@koris.hr. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom ZAKON O REGISTRU OSOBA S INVALIDITETOM, Članak 18. U članku 18 st. 1 predlažemo iza riječi zahtjev dodati, odnosno zahtjev skrbnika, zakonskog zastupnika ili osobe koju osoba upisana u registar opunomoći da u njezino ime može podnijeti zahtjev za izdavanjem potvrde o podacima upisanima u Registar. Obrazloženje: Predloženo smatramo potrebnim u slučajevima kada zahtjev podnosi roditelj u ime malodobne djece ili u slučajevima kada su osobe u tom segmentu lišene poslovne sposobnosti ili kada osobe zbog vrste i stupnja invaliditeta ne mogu osobno predati zahtjev pa isti po njihovoj punomoći može predati u njezino ime druga osoba. Nije prihvaćen Zastupanje u postupku podnošenja zahtjeva regulirano je općim propisom Zakonom o općem upravnom postupku, te nema zapreke da osobu s invaliditetom zastupa zakonski zastupnik, skrbnik ili opunomoćenik, pa isto nije potrebno posebno navoditi u Zakonu.
10 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom ZAKON O REGISTRU OSOBA S INVALIDITETOM, Članak 18. Predlažemo u čl. 18.iza st. 1 dodati novi st. 1a koji glasi: Iznimno, Zavod može na zahtjev osobe upisane u Registar ili njezinog skrbnika, zakonskog zastupnika ili osobe koju opunomoći izraditi ovjerenu presliku isprave na temelju koje je izvršen upis u Registar, ako ista uvjet za ostvarivanje prava i ako ju ne može pribaviti od donositelja isprave ili na drugi način. Obrazloženje: Prema iskustvima pravobraniteljice, osobe s invaliditetom se u pojedinim slučajevima susreću s teškoćama u ostvarivanju određenih prava za čije ostvarivanje je potrebno kao neizostavan dokaz priložiti ispravu/rješenje izdano od određenog tijela prije više godina, a kojima se dokazuje status koji predstavlja uvjet za ostvarivanje značajnih prava (primjerice rješenje HZMO o priznatom pravu na osposobljavanje po posebnom programu koje je uvjet za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu) problem je u tome što donositelj nakon proteka određenog vremena iste uništava. Nije prihvaćen Podaci se prikupljaju iz izvora navedenih u članku 7. Zakona, te Hrvatski zavod za javno zdravstvo u kojem se vodi Registar nije ovlašten izdavati ovjerene preslike dokumenata već samo ono tijelo koje je izdalo dokument.
11 GRAD ZAGREB ZAKON O REGISTRU OSOBA S INVALIDITETOM, Članak 19. Kako je čl. 19. Zakona o registru osoba s invaliditetom propisano tko može koristiti podatke iz Registra, molimo izmjenu i dopunu istog, tako da gore navedena gradska upravna tijela Grada Zagreba mogu koristiti tj. pretraživati podatke iz Registra bez naknade za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti definirane čl. 8. Zakona. Naime, vodeći sustavnu brigu o osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju u gradu Zagrebu željeli bismo im (posebice u vrijeme pandemije ) omogućiti što brže i jednostavnije ostvarivanje njihovih temeljnih prava, a prije svega da ne moraju za svako pojedino pravo osobno prikupljati i dostavljati ponovno potrebnu dokumentaciju. Nije prihvaćen Člankom 19. Zakona propisano je da podatke iz Registra mogu koristiti bez naknade izvori podataka iz članka 7. Zakona, među koje spadaju i upravna tijela Grada Zagreba.