Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2024. godine.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 VITOMIR BEGOVIĆ Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2024. godine Mjere za provedbu posebnog cilja: Mjere za provedbu posebnog cilja predlaže se korigirati i dopuniti : 2.1. Digitalizacija OiRA on-line alata za procjenjivanje rizika 2.2. Informatizacija izrade procjene rizika 2.3. Uvođenje stalnog stručnog usavršavanja dionika u sustavu zaštite na radu. 2.4. Organizacijsko i kadrovsko jačanje djelatnosti medicine rada radi preventivnog djelovanja specijalista medicine rada na mjestima rada i njihovog sudjelovanja u procesima procjene rizika i radu Odbora ZNR. 2.5. Nadogradnja Informacijskog sustava zaštite na radu 2.6. Povećanje osviještenosti zakonodavne i izvršne vlasti ,poslodavaca i njihovih udruga i radnika o značenju prevencije u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. 2.7. Stvaranje organizacijskih,kadrovskih i tehničkih uvjeta s ciljem povećanjae broja i učinkovitosti provedenih inspekcijskih nadzora 2.8. Objedinjavanje nadležnosti radi provedbe posebnih nadzora inspekcije zaštite na radu s ciljem podizanjae kvalitete rada i razine odgovornosti rada ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu, 2.9. Razvoj socijalnog dijaloga i partnerstva udruga sindikata i udruga poslodavaca. 2.10. Uvođenje sustava upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu prema normi HRN ISO 45001 i nove norme ISO 45003 uz poticajne mjere; Plan treba biti ambiciozniji i sveobuhvatniji ,a prethodno navedene mjere uz određene korekcije potrebno je proširiti i dopuniti sa slijedećim : 11.Provedba tematskih nacionalnih kampanja usmjerenih na promicanje kulture prevencije u radnom okruženju, 12.Priprema i provedba e - polaganja ispita za stručnjake za zaštitu na radu, 13.Informiranje,edukacija i poticanje tvrtki i ustanova na sudjelovanje i provedbu Nacionalnog programa "Živjeti zdravo – Tvrtka prijatelj zdravlja“ 14.Promicanje interdisciplinarnog znanstvenog i istraživačkog rada na području zaštite na radu , 15.Donošenje Nacionalnog programa unapređenja mentalnog zdravlja , u okviru kojeg je važan dio promicanje mentalnog zdravlja na radnom mjestu, 16.Provedba programa obuke rukovoditelja o mjerama iz područja organizacije rada i upravljanja na radu kojima se može poboljšati radno okruženje i smanjiti prisutnost psihosocijalnih rizika, 17.U okviru kurikuluma obrazovnih programa u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju osigurati da budući radnici steknu potrebna znanja, vještine i kompetencije koje će im omogućiti siguran rad i očuvanje radne sposobnosti tijekom cijelog radnog vijeka, a od najranije životne dobi razvijati kulturu sigurnosti , 18.U svakoj radnoj sredini i sektoru pristupiti analizi stanja i temeljem istog donošenju akcijskih planova poboljšanja i unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, 19.Uvesti transparentni i stimulativni model obračuna doprinosa za zaštitu zdravlja na radu (bonus/malus), te usmjeriti sredstva uz specifičnu zdravstvenu zaštitu i u mjere prevencije,edukacije te kampanje, 20.Dosljedno primijeniti odredbe Zakona o zaštiti na radu koje se odnose na obveze Vlade i važnu ulogu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu (sastav je potrebno proširiti kako je prethodno navedeno), kako bi se osiguralo osmišljeno djelovanje, sustavno praćenje i unapređivanje ovog područja, a Vlada koristila iskazana mišljenja tog savjetodavnog tijela, Nije prihvaćen Mjere Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2024. godine koncipirane su na način da je moguće očekivati njihovu konkretnu provedbu, dok su navedeni prijedlozi za proširenje i dopunu mjera u jednom dijelu preopćeniti i traže vrlo dubinsku i detaljnu analizu i moguće implikacije, dok su u drugom dijelu neosnovani. Tako primjerice ministarstvo sa ostalim svojim partnerima u sklopu redovite suradnje sa Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) provodi tematske nacionalne kampanje, kao dio redovnih poslova, pa iste nije potrebno definirati kao posebne mjere. Ostali dopunski prijedlozi su dio rješenja koja će proizlaziti iz Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita koji je također u postupku e-savjetovanja. Mentalno zdravlje na radu regulirano je već odredbama članka 51. Zakona o zaštiti na radu (stres na radu ili u vezi s radom) a detaljnije odredbama Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu (NN, br. 73/21). Broj članova, sastav te zadaće Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu (NV ZNR) uređene su Zakonom o zaštiti na radu, a NV ZNR održava svoje sjednice te daje odgovarajuća mišljenja i preporuke na području zaštite na radu.