Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vlatka Đido PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Poštovani, slažem se s Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju. S poštovanjem, Vlatka Đido Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
2 Viktorija Mrđenović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Poštovani! Mislim da je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju dobar. L.p Viktorija Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
3 Ured pučke pravobraniteljice PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU, Članak 22. Odredba novopredloženog članka 22. trebala bi biti smještena ispod naslova „Prijelazne i završne odredbe“. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
4 Ured pučke pravobraniteljice PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU, Članak 12. Sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi, strukovnog učitelja u srednjoj školi, suradnika u nastavi, učitelja stručnih predmeta u osnovnim i srednjim glazbenim i plesnim školama, poslove stručnog suradnika i poslove odgajatelja mogu obavljati osobe koje, osim odgovarajuće vrste i razine obrazovanja, imaju i pedagoške kompetencije. Kako je propisano stavkom 15. navedenog članka nacionalni kompetencijski standard za stjecanje pedagoških kompetencija propisuje ministar nadležan za obrazovanje. Odredbom članka 12. kojom se predlaže izmjena članka 26. stavka 1. podstavka 2. Zakona o strukovnom obrazovanju, predlaže se u pogledu uvjeta koje mora ispunjavati mentor za praktičnu nastavu obveza polaganja „ispita kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika“. Predlažemo međutim detaljnije propisati koja su to osnovna znanja o poučavanju učenika kojima moraju baratati osobe koje sudjeluju u provedbi praktične nastave u strukovnom obrazovanju odnosno dodatno razraditi i precizno definirati koja su to osnovna znanja o poučavanju učenika, te tko ih, pod kojim uvjetima i po kojem programu provjerava. U obrazloženju novopredložene odredbe također predlažemo pojasniti odredbu novopredloženog stavka 3. i navesti na koje posebne propise iz područja poduzetništva i obrta i područja obrazovanja upućuje ta odredba. Posebice, a vezano uz organizaciju učenja temeljenog na radu, napominjemo da smo radeći na pritužbama koje su nam proteklih godina upućivane zbog teškoća vezanih za određivanje školske prakse i praktične nastave uočili da učenje utemeljeno na radu nije svim učenicima strukovnog obrazovanja jednako dostupno. Naime, potencijalni poslodavci ponekad nisu skloni primiti na učenje temeljeno na radu pojedine skupine učenika kao što su primjerice Romi, a što potvrđuje i presuda Općinskog suda u Varaždinu Broj: 24P-817/11-32, u kojoj je utvrđena diskriminacija mldb. tužiteljica koje poslodavka nije željela primiti na praksu zbog njihovog romskog podrijetla. Sudjelujući u ovom postupku strateškog parničenja kao umješač na strani tužiteljica uočili smo da je upravo sustav odnosno način dogovaranja praksi te evidentiranje praksi bilo nedovoljno jasno i transparentno, a što može dovesti učinke u neravnopravan položaj te diskriminaciju pojedinih skupina učenika po različitim osnovama. Kako bi se to izbjeglo, predlažemo zakonski obvezati strukovne škole da se za svakog učenika/cu, uz uvažavanje u maksimalnoj mogućoj mjeri i individualnih karakteristika i životnih okolnosti samog učenika/ce (kao što je primjerice i mjesto stanovanja, prometna povezanost i sl.), dogovori gdje će ostvarivati pravo na učenje temeljeno na radu, kako bi se odgovornost za ugovaranje obvezne prakse kao integriranog dijela obrazovnog procesa sa učenika i njihovih roditelja prebacila na škole, koje su i odgovorne za provedbu kurikuluma. Nije prihvaćen Osnovna znanja o počavanju učenika propisana su Programom o stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu kojega je Odlukom (Klasa: 011-01/20-01/08; Urbroj: 526-04-01/1-20-7 od 16. rujna 2020.) propisao ministar gospodarstva i održivog razvoja (Narodne novine, broj 107/2020).
5 Ured pučke pravobraniteljice PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU, Članak 9. Navedenim se člankom, kako je napisano, u Zakon dodaje novo poglavlje, međutim isčitavanje teksta u nastavku ukazuje da je riječ samo o dodavanju novog naslova iznad članka 24. Stoga je navedenu odredbu potrebno izmijeniti tako da glasi: „Iza članka 23. dodaje se novi naslov poglavlja: „V.a UČENJE TEMELJENO NA RADU“. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
6 Ured pučke pravobraniteljice PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU, Članak 8. Članak 20. stavak 2. Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13. i 25/18) propisuje da se broj polaznika koje ustanova za strukovno obrazovanje upisuje u prvi razred planira sukladno broju učenika koji završavaju osnovno obrazovanje, kadrovskim i prostornim mogućnostima ustanove, potrebama gospodarstva i slobodnim mjestima za provedbu praktičnog dijela obrazovanja. Člankom 8. Zakona o izmjenama o dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju u sustav se uvodi i Hrvatski zavod za zapošljavanje koji je ovlašten davati preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja u strukovnom obrazovanju. Prema dosadašnjim iskustvima rada po pritužbama koje su građani upućivali pučkoj pravobraniteljici, a koje su se odnosile na provedbu mjera poticanja zapošljavanja, HZZ je ponekad dodatne kriterije za uključivanje u pojedine mjere određivao bez prethodno provedene dubinske analiza tržišta rada i njegovih potreba ili drugih dostupnih statističkih i drugih pokazatelja. Stoga, kako bi se postigao namjeravani učinak i dodana vrijednost uključivanja HZZ-a, predlažemo propisati da HZZ navedene preporuke temelji na dubinskoj analizi tržišta rada, statističkih podataka i drugih relevantnih pokazatelja, a kako bi se osigurala učinkovitost i svrsishodnost upisnih politika u strukovnom obrazovanju. Nije prihvaćen Člankom 22. Zakona o odgoju i obrazovanju propisano je, između ostaloga, da pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima, u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu. Strukturu razrednih odjela i broj učenika po programima za svoje područje planiraju osnivači u suradnji sa srednjim školama te ga dostavljaju Ministarstvu. Konačan plan strukture razrednih odjela i broja učenika po programima izrađuje Ministarstvo. Odluku o upisu, čiji je sastavni dio konačan plan strukture razrednih odjela i broj učenika po programima, za svaku školsku godinu donosi ministar. Elemente i kriterije za izbor kandidata za upis u prvi razred srednje škole za sve vrste srednjih škola propisuje ministar pravilnikom. Metodologija temeljem kojih se izrađuju preporuke HZZ utvđena je propisima koji nisu u nadležnosti ovoga tijela.
7 Ured pučke pravobraniteljice PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Uvodno ističemo da obrazloženje Zakona nije pripremljeno u skladu s pravilima nomotehnike i odredbom članka 175. Poslovnika Hrvatskog sabora u kojem je propisano kako se u obrazloženju zakona daju objašnjenja pojedinih odredbi koje sadrži prijedlog zakona. Prepričavanjem sadržaja pojedine zakonske odredbe bez dodatnog pojašnjenja onemogućava se informirani uvid u nova zakonska rješenja te otežava njihova buduća primjena. Stoga predlažemo doraditi navedeno obrazloženje na način da se njime doista i pojasne ponuđena zakonska rješenja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
8 Tatjana Bašić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Poštovani, slažem se s Pravilnikom o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu. Mladim ljudima treba dati šansu. Primljeno na znanje Upućujemo Vas kako je ovo savjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
9 Sunčica Sabljak PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama, kao i s ocjenom stanja. Smatram da izmjene i dopune idu u korak s vremenom. LP Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
10 Slađana Milješić Ćićić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Poštovani, slažem se s predloženim dopunama i izmjenama zakona o strukovnom obrazovanju. No, prije svega, za kvalitetno strukovno obrazovanje neophodno je prilagoditi kurikulume općih predmeta određenoj struci te učenike i kroz opće predmete obrazovati za posao kojim će se baviti, a ne opterećivati ih nepotrebnim podatcima, dok praksa trpi. Slažem se s kolegama koji su rekli da je praksa često odrađena samo na papiru i mislim da treba uvesti nekakav nadzor koji će povremeno provjeriti da li učenik na praksi radi ono za šta se obučava ili kuva kavu. Svakako da treba opremiti škole, opremiti školske radionice, platiti mentore i definisati što je sve zapravo njihova obveza. LP Slađana Milješić Ćićić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
11 renata andrović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Poštovani, slažem se sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju. Pozdravljam jasno naznačene obaveze mentora kod poslodavca te obaveze samog poslodavca prema učeniku (članci 13 i 14 ). Praksa učenika kod poslodavca neprocjenjivo je važna za kvalitetan i uspješan budući rad učenika. Također je odlično da se u čl. 12. naglašava potreba položenog ispita kojim poslodavac dokazuje osnovna znanja o poučavnju učenika kao i postojanje Programa stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika. Srdačan pozdrav Renata Andrović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
12 Patricija Hercog PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Lijep pozdrav! Slažem se s Pravilnikom o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu. Mladima itekako treba dati priliku! Primljeno na znanje Upućujemo Vas kako je ovo savjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
13 Natalija Stjepanek PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju. Smatram da je rad kod poslodavca ključan za pripremu učenika za tržište rada. No pred poslodavca stavljamo razumne ali i složene zahtjeve koje oni neće biti motivirani ispuniti ukoliko ne bude regulirana financijska potpora. Pred poslodavca se stavlja zadatak imati kompetentnu osobu za rad s učenicima. Mislim da je nužno regulirati financijsku potporu koja će tu osobu činiti neovisnom a opet zaposlenom kao dio sustava obrazovanja unutar sustava poslodavca. Ti se poslovi moraju međusobno ispreplitati jer su učenici vrlo često zapostavljeni jer ometaju rad zaposlenika. Umjesto obavljanja prakse kuhali su kavu ili su pušteni kući ili su obavljali poslove kojima ne ostvaruju ishode da ne bi oduzimali dragocjeno vrijeme zaposlenika u sustavu poslodavca. Nužno je riješiti financiranje i ulogu mentora. Također je pohvalno što se precizira rad Tima za kvalitetu i isprepliće s radom tima za samovrednovanje jer je to vrlo često formalni proces koji se prepisuje iz godine u godinu. S poštovanjem, Natalija Stjepanek Primljeno na znanje Partnerstvo škola i poslodavaca u provedbi strukovnih kurikuluma nužan je uvjet za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju. Provedba strukovnih krukuluma redovito će se pratiti. U slijedećoj reviziji strukovnih kurikuluma vodit će se računa o uvođenju oblika učenja temeljnog na radu kod posodavaca. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
14 Martina Sesar PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Slažem se sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju. Obavljanje prakse učenika najbitnija je za njihovo pripremanje na tržište rada. No, za bilo kakav stručan rad i stručnu podršku potrebna je financijska potpora što posladavcu, što zaposlenicima koji sudjeluju u ovom procesu. Bez navedenog ne treba ni očekivati adekvatn ostvarenje postavljenih ciljeva. Lp! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
15 MARTINA BISTROVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Poštovani, slažem se sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju, posebice sa člancima 13. i 14. gdje su jasno naznačene obaveze mentora kod poslodavca te obaveze samog poslodavca prema učeniku. Praksa učenika kod poslodavca priprema je učenika za kvalitetan i uspješan budući rad koji prije svega mora biti odgovoran i u nadgledništvu odgovorne i kompetentne osobe (mentora). S poštovanjem. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
16 Marijana Radić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Poštovani, slažem se s izmjenama Pravilnika. Kod nas u Zagrebačkoj županiji nema dovoljno licenciranih poslodavaca pa smatram da bi učenici mogli praksu obavljati i u školskim radionicama ako je škola minimalno opremljena potrebitim za obavljanje vježbi i praktične nastave. Srdačno! Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
17 Marija Dlesk PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU, Članak 14. Poštovani, apsolutno podržavam da se težište u učenju temeljenom na radu stavlja na usavršavanje mentora kod poduzetnika (stručnih i pedagoških kompetencija koje je moguće stjecati i u novim Regionalnim centrima gdje je moguće). Međutim treba voditi računa o opterećenosti (proizvodnoj, organizacijskoj, financijskoj) poduzetnika i njihovoj trenutnoj motivaciji za prijem učenika koja nije zadovoljavajuća upravo iz tog razloga. U trenutnom zakonu je predviđeno da poduzetnik isplaćuje ugovornu naknadu polazniku i smatram da je to u redu iako to ovdje niste predvidjeli jer se učenik treba i na taj način motivirati na odgovoran odnos prema radu. No, treba predvidjeti na koji način stimulirati poduzetnika na prijem učenika, na kontinuirano usavršavanje svojih mentora i na isplatu barem unaprijed definirane minimalne naknade kroz diskrecijske mjere fiskalne politike. Uvijek postoji mogućnost novčanih potpora u vidu sufinanciranju navedenih troškova u definiranom %-tku koji ne bi trebao biti manji od 50%, zatim kroz djelomična rasterećenja u obvezama plaćanja poreza, doprinosa, naknada, pristojbi i slično. Tu bi zaista trebalo napraviti veliki iskorak te postići konsenzus Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva financija i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Kada bi se to postiglo, mogli bismo dobiti motiviranog poslodavca, motiviranog mentora i motiviranog polaznika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
18 Marija Dlesk PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU, Članak 5. Poštovani, u članku 12.a, prvom stavku navedena je samo: "...Metodologija samovrednovanja koju odlukom donosi Agencija." Podsjećam da u ovom trenutku nastaju Regionalni centri kompetentnosti koji se sufinanciraju kroz projektna sredstva EU, a u okviru navedenih projekata obavezno mora biti razvijen sustav osiguranja kvalitete te da timovi u suradnji s vanjskim konzultantima razvijaju te sustave koji će obuhvaćati više prioritetnih područja, no ne i nužno više kriterija i indikatora. Dakle, u tim slučajevima Metodologijom se određuje minimum koji će se novo razvijenim sustavima proširivati, pa bi to svakako trebalo uključiti u ovaj članak. Zahvaljujem na razumijevanju. Nije prihvaćen Člankom 9. važećeg Zakona propisano je da je nacionalni sustav osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja povezan je s Europskim sustavom osiguravanja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET). Sustav osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja uspostavlja se na razini pružatelja strukovnog obrazovanja i na razini kvalifikacija. Sustav osiguravanja kvalitete temelji se na postupcima samovrednovanja i vanjskog vrednovanja. Postupci samovrednovanja i vanjskog vrednovanja provode se u pojedinoj ustanovi za strukovno obrazovanje, uključujući neposredni uvid u rad ustanove za strukovno obrazovanje te na temelju nacionalnih odnosno posebnih ispita. Rezultate samovrednovanja i vanjskog vrednovanja ustanove za strukovno obrazovanje moraju koristiti za unapređivanje kvalitete rada i ostvarivanje boljih rezultata. Metodologiju i područja samovrednovanja ustanova za strukovno obrazovanje donosi Agencija. Metodologiju vanjskog vrednovanja ustanova za strukovno obrazovanje donosi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji s Agencijom. Agencija vodi i održava informacijski sustav koji pruža potporu ustanovama za strukovno obrazovanje u provedbi samovrednovanja, koristi se njime pri vanjskom vrednovanju ustanova za strukovno obrazovanje te za izvješćivanje i praćenje pokazatelja kvalitete. Pokazatelje kvalitete strukovnog obrazovanja, njihovo praćenje te korištenje rezultata vrednovanja ustanova za strukovno obrazovanje propisuje ministar pravilnikom. Kako je člankom 33. Zakona propisano da ustanova za strukovno obrazovanje, može biti imenovana regionalnim centrom kompetentnosti, cjelovit sustav osiguranja kvalitete odnosi se i na Regionalne centre kompetenosti.
19 Marija Dlesk PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU, Članak 4. Poštovani, zahvaljujem što nastojite unijeti promjene u neke sfere nakon dužeg vremena. To se odnosi na proces samovrednovanja kojemu se pažnja nije pridavala punih 10 godina. No, svakako bih voljela ukazati na određene nedostatke (po mom mišljenju) prijedloga promjene Zakona koji neće unaprijediti, već će vratiti taj proces unatrag. Govorim iz osobnog iskustva jer sam i sama bila uključena u ovaj proces od samih početaka (2011. godine), a trenutno sam u ulozi koordinatorice Povjerenstva za samovrednovanje i Povjerenstva za kvalitetu u svojoj odgojno-obrazovnoj ustanovi. Radim i kao dio tima koji ima za cilj uspostaviti sustav samovrednovanja Regionalnog centra kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu kroz 8 prioritetnih područja s kriterijima i indikatorima koji će biti potpuno razumljivi i mjerljivi svima koji će biti uključeni u taj proces. Međutim, nije samo njihova jasnoća u centru naše pozornosti već cjelokupna svrha, a to svakako nije "samovrednovanje radi samovrednovanja" ili "samovrednovanje na papiru koji može sve podnijeti". Svrha leži u vrlo važnoj činjenici da taj sustav treba doprinijeti razvoju osiguranja kvalitete u obrazovanju odnosno razvoju kulture kvalitete. Uz još dva Regionalna centra kompetencija, prvi smo u Hrvatskoj koji to trenutno radimo i izuzetno nam je važno da i zakonodavni okvir prati naša nastojanja i težnje ka izvrsnosti. Cjelokupni sustav ćemo razviti do siječnja iduće godine i potom ga testirati tijekom drugog polugodišta te potom implementirati u samovrednovanje škole. Vi ste u ovim promjenama težište stavili isključivo na Povjerenstvu za kvalitetu i to na način koji neće dovesti do željenih i pozitivnih promjena. Naprotiv. Osnovno je da ovaj članak započinje rečenicom: "Samovrednovanje ustanove za strukovno obrazovanje provodi Povjerenstvo za samovrednovanje kojega imenuje ravnatelj." Namjerno ovdje piše Povjerenstvo jer su to ljudi koji na svojim leđima iznose ogroman teret tijekom cijele školske godine, a da im se za taj posao ne priznaje niti jedan sat u njihovoj tjednoj normi nastavnih sati. Nazvati ih "timom" možemo, no vjerujem da će se svi koji su na bilo koji način ozbiljno uključeni u ove procese složiti da oni zaslužuju itekako da ih se nazove Povjerenstvom. Veliki je to, zahtjevan, iscrpljujući i nadasve odgovoran posao. Stoga nikako ne mogu prihvatiti činjenicu da se ovdje spominju samo tri člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika. Trenutno iz redova nastavnika u sastavu Povjerenstva za samovrednovanje rade četiri člana (predstavnika učenika, roditelja i osnivača na brojim jer postoje objektivni razlozi da na njihovu veću pomoć ne možete računati, dakle sve se svodi na 4 osobe iz reda nastavnika i suradnika) i to je nešto što bi svakako trebalo zadržati. Podržavam da se predstavnik učenika, roditelja i osnivača prebacuju u Povjerenstvo za kvalitetu, no ljubazno vas molim nemojte dozvoliti da knjiga spadne na 3 slova i da imate izrazito opterećene osobe koje to kvalitetno neće moći odraditi. Nikako. Ponavljam, iz iskustva mogu u svakom trenutku potpisati da troje ljudi ovo ne može raditi kako treba niti do trenutka izrade Izvješća i Godišnjeg plana unapređenja niti dalje od izrade akcijskih planova do realizacije potrebnih aktivnosti. Ovo je unaprijed osuđeno na propast i pretvorit će se u proces radi procesa i ništa drugo. To nikome nije u interesu jer svi težimo razvoju i unapređenju. Predlažem definitivno 4 člana kao i do sada iz redova nastavnika i stručnih suradnika pri čemu će jedna osoba biti na čelu Povjerenstva (koordinator-ica), a jedna njegova zamjena (zamjenik-ica koordinatora-ice) bez predstavnika učenika, roditelja i osnivača (taj dio mi je sasvim u redu jer praksa pokazuje da u operativnom dijelu ovog procesa ne možemo ozbiljno očekivati njihov značajniji doprinos. Sasvim sam sigurna da ćete razumjeti što vam želim objasniti i zbog čega je ovakav prijedlog neprihvatljiv. Tek nakon toga bih ja govorila o Povjerenstvu za kvalitetu koje bi trebalo "pratiti i implementirati rezultate procesa samovrednovanja", a ne "pratiti i vrednovati". Zar će Povjerenstvo za kvalitetu vrednovati ono što je Povjerenstvo za samovrednovanje odradilo i predložilo? Valjda će analizirati i na temelju toga usklađivati akcijske planove sa strateškim ciljevima, misijom i vizijom ustanove. Ovo Povjerenstvo bi se trebalo transformirati u lidersko tijelo koje će graditi budućnost ustanove, koja se temelji na kulturi kvalitete. Iz tog razloga predlažem da ovo tijelo čine: ravnatelj-ica kao Predsjednik-ica, zatim 2 člana Povjerenstva za samovrednovanje (koordinator-ica i zamjenik koordinatora-ice), te predstavnici učenika, roditelja i osnivača. Ukupno 6 članova koji će najefikasnije i najobjektivnije moći taj proces usmjeravati na način da vodi ka razvoju ustanove. Bez članova Povjerenstva za samovrednovanje gubi se svaki smisao i cjelokupnog "kružnog toka" samovrednovanja i unapređenja kvalitete. Oni su ta potrebna karika koja će ovaj proces održavati i razvijati ga. U protivnom, nisam sigurna da ćete išta pozitivnog postići. Vratit ćete sve na početak i na "papirnato samovrednovanje" i na izvješće o samovrednovanju za koje će netko imati par minuta na raspolaganju, kao i za "izvješće o prihvaćenom izvješću o samovrednovanju". Mislim da će i vama biti jasno kako ovakva predložena promjena nema onu potrebnu težinu koju bi trebala imati ako želimo graditi bolju školu. Sve izvan i ispod toga predstavljalo bi samo svojevrsnu kozmetiku od koje nitko neće imati koristi, a to ne želimo ni mi u odgojno-obrazovnim ustanovama, a niti vi koji sigurno težite rastu i razvoju škola, kvaliteti i konkurentnosti na tržištu rada, nacionalnom i međunarodnom. Zahvaljujem unaprijed na tome što ćete analizirati i odvagnuti ove napisane riječi te potom razmisliti i odlučiti se za opciju koja vodi naprijed. Srdačan pozdrav. Nije prihvaćen Zahavljujemo na komentaru. Ovim Izmjenama dopunama u dijelu koji se odnosi na osiguravanje kvalitete vezano uz postupak samovrednovanja, mijenja se broj i sastav članova Povjerenstva za kvalitetu pri ustanovama za strukovno obrazovanje, određuje osoba odgovorna za njegov rad i predviđa školski tim za samovrednovanje kao operativno tijelo za provedbu procesa samovrednovanja te definiraju njegovi poslovi i propisuje se donošenje metodologije samovrednovanja kojom se ustanovama za strukovno obrazovanje daju upute o elementima i načinu provođenja samovrednovanja i propisuju nadležnosti i odgovornosti pojedinih tijela.
20 Magdalena Ajduk PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Poštovani, slažem se sa prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju. Smatram da je dobro što se predlaže dobra povezanost između potrebe tržišta rada i vrstom i načinom obrazovanja te izvođenja praktične nastave tj stjecanja iskustva u poslu i prije samog završetka obrazovanja, tj prije zaposlenja. Sa poštovanjem, Magdalena Ajduk Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
21 Linda Segarić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Poštovani, slažem se s Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
22 LEA LJUBA KOCIJAN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Poštovani, pozdravljam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju. Svakako treba urediti strukovno obrazovanje, usavršavanje i osposobljavanje s obzirom na potrebe tržišta rada. Promjene su nužno potrebne. S poštovanjem, Lea Ljuba Kocijan Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
23 KSENIJA ŠKORIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU, Članak 12. U potpunosti se slažem sa kolegicama Vujčić i Ivanović - Ižaković, previše administracije obeshrabrit će poslodavce. Osim toga, potrebno je uzeti u obzir da u manjim sredinama nema dovoljno poslodavaca koji uopće mogu primiti učenike, te je neophodno poticati ih na to različitim mjerama. Primljeno na znanje Partnerstvo škola i poslodavaca u provedbi strukovnih kurikuluma nužan je uvjet za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju. Provedba strukovnih krukuluma redovito će se pratiti. U slijedećoj reviziji strukovnih kurikuluma vodit će se računa o uvođenju oblika učenja temeljnog na radu kod posodavaca. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
24 Ksandra Sinožić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Poštovani, slažem se s Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
25 Kristina Veselovac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Poštovani, slažem se s Pravilnikom o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu. Lijep pozdrav, Kristina. Primljeno na znanje Upućujemo Vas kako je ovo savjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
26 KAROLINA KRALJEVIĆ MALVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Slažem se s izmjenama Pravilnika. U našoj sredini često nema dovoljno licenciranih poslodavaca pa smatram da bi učenici mogli izvrsnu praksu obavljati i u školskim radionicama. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Upućujemo Vas kako je riječ o Zakonu a ne o Pravilniku.
27 JASNA VUJČIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU, Članak 12. Poštovani, zaista je neophodno biti u neposrednom kontaktu s poslodavcem koji surađuje s obrazovnom ustanovom i kontinuirano pratiti jesu li ishodi koji su predstavljeni u sektorskom i/ili strukovnom kurikulumu predstavljeni poslodavcima, te provode li ih isti. Smatram kako je dodatna administracija poticajna ali, nažalost, kod većine poslodavaca će naići na otpor dodatnom radu ukoliko nema poreznih olakšica, materijalnih potpora po učeniku i slično. Primljeno na znanje Suradnja škola i poslodavaca ne mora voditi administratvinom opterećenju. Izmjenama i dopunama Zakona planira se ojačati suradnja mentora kod poslodavaca i nastavnika u školama. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
28 INES LOVRIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Poštovani, slažem se sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
29 INES ČIKEŠ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Poštovani, slažem se s Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju. Usklađenosti između stvarnih potreba određene struke na tržištu rada sa obrazovanjem, a posebno boljem izvođenju praktične nastave. S poštovanjem, Ines Čikeš Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
30 HGK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU, Članak 20. S obzirom na činjenicu da će Povjerenstvo provoditi nadzor nad izvođenjem učenja temeljenog na radu, molimo informaciju u odnosu na stavak 1. o tome jesu li osigurana financijska sredstva za konkretnu aktivnost i procese nadzora, sukladno Ocjeni i izvorima sredstva potrebnih za provođenje ovog Zakona. Također, vezano na stavak 4. smatramo da bi kriteriji za stručni nadzor, posebno ako utječu na pojedina prava u okviru predloženog Zakona, trebali biti predmetom zakonskog uređenja, a ne podzakonskog akta. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
31 HGK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU, Članak 14. Vezano uz obvezu poslodavca iz čl. 27. st.1. podstavka 4. da trajno stručno usavršava svoje mentore, predlažemo precizirati navedenu odredbu. Naime, nije propisano na koji način se ispunjava obveza trajnog stručnog usavršavanja. Također, predlažemo razmotriti mehanizme koji će omogućiti poslodavcima subvencioniranje troškova u većem dijelu. Nije prihvaćen Trajno stručno usavršavanje u sustavu sustavu strukovnog obrazovanja, provodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, sukladno odredbama Zakona o ASOO, članak 2., stavak 2., alineja 29.
32 HGK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU, Članak 13. Iz predložene odredbe čl. 26.a st.2. nije jasno mora li zamjena za mentora zadovoljavati jednake uvjete kao i mentor. Predlažemo ograničiti vremensko razdoblje tijekom kojega poučavanje može provoditi zamjena kako bi se izbjegla situacija da veći dio školske godine mentora zamjenjuje osoba koja nema temeljna znanja o poučavanju. S druge strane, ukoliko bi mentor bio odsutan kraće vrijeme, poželjno je u svrhu kontinuiteta učenja osigurati da učenici nastave praktičnu nastavu i vježbe. Međutim, mogućnost uvođenja zamjene za mentora, bez jasno propisanih kriterija i/ili vremenskog ograničenja, moglo bi dovesti do toga da praksu uglavnom vode zamjene, a ne mentori, pa čak i u onim slučajevima kada to nije potrebno niti opravdano. Nije prihvaćen Stavkom 2. članka 26. predlaže se da u slučaju spriječenosti mentora poslodavac može odrediti jednu ili više osoba koje ga zamjenjuju pri poučavaju polaznika, što podrazumijeva da sukladno preuzetim obavezama mentor ne može biti trajno spriječen. Razloge utvrđuje poslodavac, čija je dužnost sukladno preloženim izmjenama članka 27. Između ostaloga, osigurati mentora koji je u radnom odnosu kod poslodavca te je osposobljen za poučavanje na radnom mjestu i osigurava kvalitetu procesa učenja. Sukladno predloženim izmjenama, kvalitetu provedbe učenja temeljenog na radu, odnosno stručni nadzor nad izvođenjem učenja temeljenog na radu kod poslodavca provodi povjerenstvo, kojeg čine predstavnici ministarstva nadležnog za gospodarstvo, ustanove za strukovno obrazovanje, Agencije, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore.
33 HGK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU HGK podržava prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju, posebno u dijelu suradnje i jačeg uključivanja i utjecaja gospodarstva na kvalitetu strukovnih obrazovnih programa kako u sadržaju tako i provedbi tog procesa. Učenje temeljeno na radu kod poslodavaca važno je za polaznike koji će imati mogućnost steći radno iskustvo u struci tijekom školovanja, ali i za poslodavce koji u tom procesu mogu odabrati budućeg zaposlenika. S druge strane, ovaj Prijedlog zakona predviđa mnoštvo obveza i uvjeta za poslodavca pa postoji mogućnost da će određeni broj poslodavaca odustati od sklapanja ugovora. Kako se ovim izmjenama i dopunama želi osigurati učenje temeljeno na radu kod poslodavaca u većem dijelu strukovnih programa, predlažemo da se dodatno razmotre mogućnosti financijskih poticaja poslodavcima za primanje učenika na praksu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
34 Gabriela Feher PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Poštovani, slažem se s Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju. S poštovanjem, Gabriela Feher Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
35 ELVIRA VOLF KARAN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju. Smatram da je praksa kod poslodavca ključna za stjecanje kompetencija i vještina učenika. Izuzetno je bitno jasno definirati obaveze mentora kod poslodavca te obaveze samog poslodavca kao i njegovu obučenost za poučavanje učenika. Srdačan pozdrav, Elvira Volf-Karan Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
36 Edo Deanović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Poštovani, slažem se s Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju. Lijep pozdrav, Edo Deanović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
37 Đurđa Zubić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Poštovani, slažem se s Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju. Srdačan pozdrav, Đurđa Zubić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
38 Dunja Novak II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI , Ocjena stanja Poštovani! Podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Naime, već dugi niz godina slušam kako tržište rada nije zadovoljno kompetencijama i vještinama učenika koji izlaze iz srednjih strukovnih škola. Podržavam reformu u kojoj je planirana provedba aktivnosti za bolju povezanost strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih s tržištem rada i usvajanjem novih kurikulumskih dokumenata. Zagovaram potrebu što hitnijih stjecanja kompetencija, kako bi ostvareni ishodi bili što bolji. Gospodarskog razvoja ne može biti bez obostrane suradnje, dakle obrazovnog sustava i poslodavaca. Potrebno je dobro istražiti potražnju za pojedinim kvalifikacijama strukovnih zanimanja koja bi udovoljila potrebama tržišta rada. Obrazovni sustav i tržište rada nedjeljivi su i iznimno kompleksni i složeni, te ih kao takve dionike moramo ozbiljno shvatiti, i poduzeti nužno. Predlažem kako bi u timu za kvalitetu, trebalo izmijeniti samo jednog predstavnika nastavničkog vijeća, te imenovati najmanje tri, jer ima škola sa velikim brojem članova nastavničkog vijeća u većim sredinama. S poštovanjem. Dunja Novak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
39 DRAGAN MARIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Poštovani, slažem se sa prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju koji će doprinijeti boljoj povezanosti i usklađenosti između stvarnih potreba određene struke na tržištu rada sa obrazovanjem, a posebno boljem izvođenju praktične nastave za stjecanje specifičnih vještina i postizanju više razine kompetencija polaznika. Pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
40 DARIO GEC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju. Lp. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
41 Danijela Ivanović - Ižaković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU, Članak 12. Ukoliko procedura ostvarivanja uvjeta iz članka 12. stavka (4) bude skupa i komplicirana za poslodavce isti neće željeti sudjelovati, a to iščitavanjem svih članaka svakako uočavam kao problem. Strukturirati treba, ali nadzor, inspekcije, papirologija sve će to poslodavce obeshrabriti. Jedini način da ih se motivira je dati im konkretne materijale poticaje, porezne olakšice i sl. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s drugim nadležnim tijelima i strukovnim udruženjima vodit će računa o jačanju materijalnih kapaciteta poslodavaca za provedbu učenja temeljenog na radu.
42 Danijela Ivanović - Ižaković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU, Članak 10. Članak 10. Svakako obvezati strukovnim kurikulumima da određeni broj sati godišnje bude kod poslodavca, jer je učenje temeljeno na radu neprocjenivo u usporedbi s onim u učionici/laboratoriju. Primjerice u kurikulumu Tehničar za računalstvo ne predviđa niti jedan jedini sat učenja temeljenog na radu kod poslodavca. Primljeno na znanje Partnerstvo škola i poslodavaca u provedbi strukovnih kurikuluma nužan je uvjet za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju. Provedba strukovnih krukuluma redovito će se pratiti. U slijedećoj reviziji strukovnih kurikuluma vodit će se računa o uvođenju oblika učenja temeljnog na radu kod posodavaca. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
43 DAMIR ČOLIG PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Mišljenja sam da je praksa kod poslodavca jedan od ključnih čimbenika za stjecanje kompetencija i vještina učenika. Također, izuzetno je važno definirati obveze poslodavca i samog mentora koji je zadužen za poučavanje učenika. Srdačan pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
44 Ana Marija Sačer PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU, Članak 14. Poštovani! Podržavam izmjenu stavka 1. Sve navedeno je važno, a posebno podržavam trajno stručno usavršavanje mentora kako bi se uz sve ostalo navedeno osigurala kvaliteta učenja te pratile inovacije i trendovi. S poštovanjem, Ana Marija Sačer Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
45 Alta Pavin Banović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Poštovani, prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju je dobrodošao jer kako je navedeno u ocjeni stanja uređuje se strukovno obrazovanje, usavršavanje i osposobljavanje s posebnim naglaskom na obrazovanje odraslih koje je potrebno urediti i jasno definirati obzirom na potrebe tržišta rada. U pregledu ocjene stanja potvrđujem potrebu revidiranja kurikula strukovnih smjerova s jasnijim ishodima i stjecanjem specifičnih vještina za područje koje se obrazuju. U čl. 4. je jako dobro navedena potreba samovrednovanja ustanove za strukovno obrazovanje koje se mora pratiti i vrednovati, a imenovanje i izbor članova Povjerenstva za kvalitetu doista mora biti prema određenim kriterijima, tj. osobe koje će biti relevantne za ocjenu (samo)vrednovanja. Dakle, mora se jasno naglasiti da izbor članova školskog tima za samovrednovanje doista bude relevantno prema svojim kvalifikacijama kako bi samovrednovanje bilo učinkovito. Slažem se s dodatkom čl. 12.a u potpunosti jer su doista neophodne Upute o elementima i načinu provođenja samovrednovanja. U čl. 10. jasno se naglašava vrijednost i opis učenja temeljenog na radu za koje smatram da je doista neophodno kako bi bilo jasnije kako nastavnicima tako i poslodavcima gdje se realizira praktični rad i stječu potrebne vještine. Izvrsno je da se u čl. 12. naglašava potreba položenog ispita kojim poslodavac dokazuje osnovna znanja o poučavnju učenika kao i postojanje Programa stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika. U potpunosti se slažem s dodatkom članka 26.a u kojem je jasno sve navedeno, kao i promjene u čl. 27. gdje se točno nabraja koje su dužnosti poslodavca koji sklapa ugovor za održavanje prakse. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.