Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o državnoj mreži meteorološkog i hidrološkog motriteljskog sustava

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vesna Pavišić Filipić Na temelju članka 7. stavka 5. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, („Narodne novine“ broj 66/19), glavna ravnateljica Državnog hidrometeorološkog zavoda je donijela, I. OPĆE ODREDBE U Zakonu o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Članak 10. uveden je pojam Katalog meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja. Članak 7. stavak 5. Zakona veže se uz ovaj pravilnik o državnoj mreži. Pravilnik o državnoj mreži meteorološkog i hidrološkog motriteljskog sustava niti u jednom članku ne sadrži pojam Katalog meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje
2 Vesna Pavišić Filipić I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U Članak 2. stavak 2. treba navesti stvarni naziv državne mreže za praćenje kvalitete zraka koji glasi Državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka. Prihvaćen Stvarni naziv državne mreže je naveden.
3 Vesna Pavišić Filipić I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. U članku 3. stavak 6. potrebno je promjeniti definiciju koja u predloženom obliku kaže opservatorij je opservatorij. Zamijeniti tekst „opservatorij je opservatorij“ s „meteorološki opservatorij je postaja na kojoj se obavljaju kompleksna instrumentalna..„ . Prihvaćen Tekst „opservatorij je opservatorij“ je zamijenjen s „meteorološki opservatorij je postaja na kojoj se obavljaju kompleksna instrumentalna..„
4 Vesna Pavišić Filipić II. DRŽAVNA MREŽA, Članak 4. Članak 4. stavak 3. - U Pravilniku o državnoj mreži trebalo bi navesti ono što je u toj mreži, a ne određivati tuđe nadležnosti. Predlažem sljedeći tekst umjesto postojećeg: Zrakoplovne meteorološke postaje nisu u nadležnosti Državnog zavoda Prihvaćen Predloženi tekst je prihvaćen.
5 Vesna Pavišić Filipić II. DRŽAVNA MREŽA, Članak 4. U članku 4. stavak 2. trebalo bi pojasniti pojam „u pravilu rade u sastavu...“. Koje su to postaje i kako rade postaje državne mreže koje nisu u sastavu Državnog Zavoda, a dio su motriteljskog sustava i motriteljske mreže? Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
6 Nino Radetić Mreža meteoroloških postaja, Članak 6. Prema definiciji iz članka 4.1. postoji samo jedna "Državna mreža". Stoga sve podmreže koje su sastavnice Državne mreže ne mogu također imati naziv "državna mreža ..." U cijelom se Pravilniku trebaju ujednačiti i hijerarhijski strukturirati ti nazivi ( državna mreža meteoroloških postaja, državna mreža postaja za mjerenje podzemnih voda ...) Prihvaćen Nazivi su ujednačeni u cijelom Pravilniku.
7 Nino Radetić Mreža meteoroloških postaja, Članak 7. Potrebno je definirati pojam Program motrenja. Nije nužno navoditi "kada za to postoji potreba i mogućnost" Prihvaćen Definicija pojma Program motrenja je unesena u Pravilnik.
8 Vesna Pavišić Filipić Mreža meteoroloških postaja, Članak 12. U popisu vrsta meteoroloških postaja (članku 6.) nisu navedene planinske meteorološke postaje koje se navode u Članku 12.. Prihvaćen Planinske meteorološke postaje su izbačene iz članka 12. Pravilnika.
9 Nino Radetić Mreža meteoroloških postaja, Članak 13. Ovdje se navodi Program rada meteoroloških i hidroloških postaja, a u članku 6. Program motrenja. Razumno je pretpostaviti da je Program motrenja dio Programa rada meteoroloških i hidroloških postaja, no to treba biti definirano. Prihvaćen Članak 13. sada glasi: "Program motrenja meteoroloških postaja i prostorna raspodjela definirani su Programom rada meteoroloških i hidroloških postaja."
10 Nino Radetić METEOROLOŠKO-OCEANOGRAFSKIH I FENOLOŠKIH POSTAJA, Mreža meteorološko-oceanografskih postaja Zbog konzistentnosti dokumenta, potrebno je držati se redosljeda iz definicije Državne mreže (meteoroloških, zatim hidroloških, onda meteorološko-oceanografskih te fenoloških). Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
11 Vesna Pavišić Filipić Mreža fenoloških postaja, Članak 21. U Članku 21. tekst „ Program rada meteoroloških postaja“ treba zamijeniti s: Program rada fenoloških postaja Prihvaćen Tekst je zamijenjen.
12 Nino Radetić 2.1. Mreža postaja za praćenje površinskih voda, Članak 23. U točci 3 navodi se Program hidroloških radova. U kakvoj je vezi taj program s Programom rada meteoroloških i hidroloških postaja? Primljeno na znanje Elementi mjerenja se mijenjanju na godišnjoj razini pa se sukladno tome mijenja i Program hidroloških radova.
13 Vesna Pavišić Filipić 2.1. Mreža postaja za praćenje površinskih voda, Članak 25. Hidrološka postaja za praćenje površinski voda uz navedeno u Članku 25. definirana je i lokacijom, koordinatama i Programom rada. Hidrološka postaja za praćenje površinskih voda može se, u skraćenom obliku, označiti šifrom, imenom postaje i imenom vodotoka. Prihvaćen Riječ "definirana" je zamijenjena s "označava se".
14 Vesna Pavišić Filipić 2.1. Mreža postaja za praćenje površinskih voda, Članak 26. Za meteorološke postaje nije opisan način šifriranja. Opisano je šifriranje hidroloških postaja. Trebalo bi razmisliti da li je opis šifriranja potreban u ovom Pravilniku ili opis šifriranja treba odrediti u napucima, uputama ili nekim drugim propisima nižeg ranga. Primljeno na znanje Način šifriranja za meteorološke postaje određen je drugim propisima (internim dokumentima), dok šifriranje hidroloških postaja nije određeno u drugim propisima.
15 Vesna Pavišić Filipić 2.1. Mreža postaja za praćenje površinskih voda, Članak 26. U cijelom Pravilniku o državnoj mreži nedostaje informacija tko određuje šifru mjernog mjesta (meterološkog, podzemne vode, površinske vode...). Primljeno na znanje Šifre mjernog mjesta određuje Državni zavod.
16 Vesna Pavišić Filipić 2.2. Mreža postaja za praćenje podzemnih voda, Članak 27. Članak 27. stavci 4. i 5. - Metode rada i bilježenja razina podzemnih voda koji se navode u stavku 5. trebale bi biti dio Programa rada meteoroloških i hidroloških postaja koji se navodi u stavku 4. ovog Članka. Stavci 4. i 5. ovog Članaka 27. su vezani. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
17 Vesna Pavišić Filipić 2.2. Mreža postaja za praćenje podzemnih voda, Članak 27. Članak 27. stavak 2. - Može li se ovim Pravilnikom određivati financiranje mreže postaja drugih pravnih subjekata. Prema članku 4.2., ako se pojam „u pravilu rade u sastavu Državnog zavoda“ primjeni ovdje, sredstva za mrežu postaja podzemnih voda osigurana su u državnom proračunu i nije potrebno financiranje drugih pravnih osoba. Potrebno je definirati lokacije i mjerenja koja se obavljaju u sklopu mreže za praćenje podzemnih voda i financiraju iz proračuna. Hrvatska elektroprivreda niti jednim zakonskim ili podzakonskim aktom ne pripada u Pravilnik o državnoj mreži meteorološkog i hidrološkog motriteljskog sustava. Prihvaćen Definirati će se lokacije i mjerenja koja se obavljaju u sklopu mreže za praćenje podzemnih voda i financiraju iz državnog proračuna.
18 Vesna Pavišić Filipić 2.2. Mreža postaja za praćenje podzemnih voda, Članak 29. Za definiranje postaje za praćenje podzemnih voda nije dovoljna samo šifra i oznaka postaje. Iz šifre i oznake nije poznata lokacija mjernog mjesta. Budući da se pojedinih oznaka ima više, one se razlikuju samo po šifri. Npr. postoje postaje s oznakom B-7 na slivu Drave (šifra 1006) i slivu Save (šifra 5). Za definiranje hidrološke postaje za praćenje razina podzemnih voda potreban je naziv mikro lokacije, koordinate lokacije i program rada postaje. Postaja za praćenje podzemnih voda može se skraćeno označavati samo pomoću šifre i oznake postaje. Prihvaćen Riječ "definirana" je zamjenjena sa "označena".
19 Vesna Pavišić Filipić 2.2. Mreža postaja za praćenje podzemnih voda, Članak 30. U Članku 30. , stavak 1. izostaviti tekst „vođenje evidencije“. Kad postaja ima šifru i ostale parametre s kojima je definirana, mogu raditi razna pretraživanja i obrade, a u sklopu toga je i evidencija o postaji i promjenama na njoj. Prihvaćen Tekst "vođenje evidencije" je izostavljen.
20 Vesna Pavišić Filipić 2.2. Mreža postaja za praćenje podzemnih voda, Članak 30. Hidrološke postaje za praćenje podzemnih voda trebale bi kao i postaje za praćenje površinskih voda (Članak 26., stavak 1.) imati jedinstven četveroznamenkasti broj. Poželjno bi bilo da je iz broja vidljiva pripadnost slivu. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
21 Nino Radetić III. NAČIN RADA, 1. NAČIN RADA METEOROLOŠKOG MOTRITELJSKOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE Nije definiran pojam "meteorološkog motriteljskog sustava" Primljeno na znanje Pojam "motriteljski sustav" je definiran u Zakonu o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti.
22 Nino Radetić 1. NAČIN RADA METEOROLOŠKOG MOTRITELJSKOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 31. Valjalo bi navesti i da se izrađuju i Programi rada ..... Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
23 Nino Radetić 1. NAČIN RADA METEOROLOŠKOG MOTRITELJSKOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 31. riječ "izdaje" zamijeniti s "izrađuje" Prihvaćen Riječ "izdaje" je zamijenjena s "izrađuje".
24 Nino Radetić 1. NAČIN RADA METEOROLOŠKOG MOTRITELJSKOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 32. Potrebno je tekstom obuhvatiti sve što je potrebno za uspostavu i ispravan rad postaje koji kako bi ona mogla činiti postaju Državne mreže Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
25 Nino Radetić III. NAČIN RADA, 2. NAČIN RADA HIDROLOŠKOG MOTRITELJSKOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE Treba definirati pojam: hidrološki motriteljski sustav Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
26 Vesna Pavišić Filipić 2. NAČIN RADA HIDROLOŠKOG MOTRITELJSKOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 34. u Članku 34. stavku 3. predlažem izmjenu teksta „terenski obilasci hidroloških mjernih lokacija“ s hidroloških mjernih postaja. Važno je obići postaju, a ne lokaciju na kojoj se ona nalazi. Prihvaćen Tekst je izmijenjen.
27 Vesna Pavišić Filipić 2. NAČIN RADA HIDROLOŠKOG MOTRITELJSKOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 34. U Članku 34. stavak 2. predlažem izmjenu pojma „izdaje“ s izrađuje. Prihvaćen Pojam "izdaje" je zamijenjen s "izrađuje".
28 Vesna Pavišić Filipić Na temelju članka 7. stavka 5. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, („Narodne novine“ broj 66/19), glavna ravnateljica Državnog hidrometeorološkog zavoda je donijela, IV. NAČIN PRIKUPLJANJA, OBRADA, KONTROLA , KONTROLA TOČNOSTI, ZAPISIVANJE, ŠIFRIRANJE I ARHIVIRANJE METEOROLOŠKIH I HIDROLOŠKIH  PODATAKA Poglavlje IV. trebalo bi ujednačiti s ostalim tekstom. U naslov poglavlje potrebno je uz meteorološke i hidrološke postaje dodati fenološke i oceanografske podataka, te podataka o kvaliteti zraka. U Poglavlju IV. navodi se šifriranje podataka koje nije obrađeno u ovom poglavlju. Prihvaćen Šifriranje podataka će biti obrađeno u poglavlju.
29 Nino Radetić 1. NAČIN PRIKUPLJANJA, OBRADA, KONTROLA , KONTROLA TOČNOSTI, ZAPISIVANJE, ŠIFRIRANJE I ARHIVIRANJE METEOROLOŠKIH PODATAKA, Članak 39. Uskladiti nazive mreža i podmreža! Primljeno na znanje Nazivi mreža i podmreža su usklađeni.
30 Vesna Pavišić Filipić 1. NAČIN PRIKUPLJANJA, OBRADA, KONTROLA , KONTROLA TOČNOSTI, ZAPISIVANJE, ŠIFRIRANJE I ARHIVIRANJE METEOROLOŠKIH PODATAKA, Članak 40. Koji je to Pravilnik o održavanju arhive podataka? Ima li on veze s Pravilnikom o arhivi podataka, produkata i informacija koji se trenutno nalazi u e-savjetovanju? Prihvaćen Nazivi Pravilnika su usklađeni.
31 Nino Radetić IV. NAČIN PRIKUPLJANJA, OBRADA, KONTROLA , KONTROLA TOČNOSTI, ZAPISIVANJE, ŠIFRIRANJE I ARHIVIRANJE METEOROLOŠKIH I HIDROLOŠKIH  PODATAKA, 2.  NAČIN PRIKUPLJANJA, OBRADA, KONTROLA , KONTROLA TOČNOSTI, ZAPISIVANJE, ŠIFRIRANJE I ARHIVIRANJE HIDROLOŠKIH PODATAKA Nije obrađeno šifriranje hidroloških podataka. Primljeno na znanje Šifriranje hidroloških podataka će biti obrađeno.
32 Nino Radetić 2.  NAČIN PRIKUPLJANJA, OBRADA, KONTROLA , KONTROLA TOČNOSTI, ZAPISIVANJE, ŠIFRIRANJE I ARHIVIRANJE HIDROLOŠKIH PODATAKA, Članak 43. Ovdje je definirano što su izvorni podaci. To treba definirati i za ostale vrste podataka u Pravilniku (meteorološke, meteorološko-oceanografske i fenološke te kvalitete zraka). Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
33 Nino Radetić Na temelju članka 7. stavka 5. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, („Narodne novine“ broj 66/19), glavna ravnateljica Državnog hidrometeorološkog zavoda je donijela, V. NAČIN IZVJEŠĆIVANJA U cijelom poglavlju se nigdje ne spominje izvješćivanje već samo objavljivanje. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
34 Nino Radetić VI.  MEĐUNARODNA RAZMJENA PODATAKA, Članak 48. (1) Razmjena meteoroloških, hidroloških i ostalih podataka s drugim ..... Nije prihvaćen Nije moguće navesti pojam "ostalih podataka"
35 Vesna Pavišić Filipić VI.  MEĐUNARODNA RAZMJENA PODATAKA, Članak 48. U Članku 48. stavak 2 ispraviti riječ „pretećih informacija“ u pratećih informacija. Prihvaćen Riječ je ispravljena.
36 Vesna Pavišić Filipić VII. ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 49. Važenje Pravilnika o utvrđivanju mreža i programa radova navedenih u Članku 49. ne može se ukinuti članak prije donošenja dokumenata navedenih u Zakonu o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Članak 9. ili se u Završnim odredbama mora navesti opseg mreža i program radova koji će biti na snazi između ukidanja starog pravilnika i donošenja novog dokumenta. Koji opseg mreže i mjerenja se financira iz proračuna nakon ukidanja starih Pravilnika i donošenja novih, odnosno za vrijeme ne važenja niti jednog dokumenta? Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.