Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured pučke pravobraniteljice NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA Od stupanja na snagu Zakona o stečaju potrošača 1. siječnja 2016., podatci o broju pokrenutih postupaka stečaja potrošača (2016.–321, 2017.–377, 2018.–178, 2019.–155, 2020.–68) pokazuju da institut stečaja potrošača do sada nije uspio zaživjeti te ga građani kojima je namijenjen ne prepoznaju kao rješenje svoje situacije, osobito kada se uzme u obzir značajan nerazmjer broja podnesenih prijedloga za pokretanje stečaja potrošača i blokiranih građana koji za to ostvaruju uvjete. I podatak da je pretežit dio odgovora, zaprimljenih po pozivima potrošačima na dostavu očitovanja o suglasnosti za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača, negativan (2019.-29.524 od 41.628, 2020.-7.635 od 8.784), ukazuje da mnogi dužnici u financijskim poteškoćama trenutno ne žele ni provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača. Stoga, s obzirom na navod predlagatelja da će predložene izmjene i dopune Zakona o stečaju potrošača rezultirati poboljšanjem trenutačno negativnog stava prema stečaju potrošača, pozdravljamo najavu da će predložena rješenja uravnotežiti postojeći sustav redovnog i jednostavnog postupka stečaja potrošača te ih dodatno unaprijediti, uvažavajući sve potrebe da se navedeni postupci provode brzo, učinkovito i ekonomično, da pošteni potrošači imaju pristup učinkovitom okviru za otpust dugova te da se vjerovnicima omogući namirenje njihovih tražbina u najvećoj mogućoj mjeri, a da se pri tome očuva dostojanstvo potrošača. Međutim, predlažemo razmotriti potrebu dodatne izmjene i dopune Zakona o stečaju potrošača (NN 100/15, 67/18, dalje: ZSP) u odnosu na odredbe čl. 79.a st. 2., 3. i 4. te 79.e st. 1. ZSP, koje glase: Pretpostavke za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača Članak 79.a … (2) Jednostavni postupak stečaja potrošača može se provesti nad imovinom potrošača iz članka 4. stavaka 2. i 5. ovoga Zakona ako: – u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje radi prisilnog ostvarenja tražbina u iznosu do 20.000,00 kuna s osnova glavnice i – je razdoblje u kojem je potrošač imao jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje neprekinuto trajalo duže od tri godine. (3) Jednostavni postupak stečaja potrošača provest će se i radi namirenja vjerovnika čije osnove za plaćanje na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača nisu evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ako ih je Financijska agencija brisala iz tog Očevidnika istekom roka prema posebnom zakonu i ako: – nakon brisanja osnova za plaćanje u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje nema evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje, a tražbine vjerovnika iz osnova za plaćanje koje je Financijska agencija brisala s osnove glavnice ne prelaze iznos od 20.000,00 kuna ili – tražbine vjerovnika iz osnova za plaćanje koje je Financijska agencija brisala iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje zajedno s tražbinama vjerovnika čije osnove za plaćanje su evidentirane u tom Očevidniku s osnove glavnice ne prelaze iznos od 20.000,00 kuna. (4) Jednostavni postupak stečaja potrošača provest će se i radi namirenja vjerovnika čije osnove za plaćanje na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača nisu evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje zato što su vjerovnici povukli prijedlog za ovrhu odnosno zahtjev za izravnu naplatu nakon što je Financijska agencija pozvala potrošača da se očituje je li suglasan da se provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom ako to predloži potrošač i ako: – nakon povlačenja osnova za plaćanje u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje nema evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje, a tražbine vjerovnika iz osnova za plaćanje koji su povukli osnove za plaćanje s osnove glavnice ne prelaze iznos od 20.000,00 kuna ili – tražbine vjerovnika iz osnova za plaćanje koje su vjerovnici povukli iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje zajedno s tražbinama vjerovnika čije osnove za plaćanje su evidentirane u tom Očevidniku s osnove glavnice ne prelaze iznos od 20.000,00 kuna ili – tražbine vjerovnika iz osnova za plaćanje koje su vjerovnici povukli iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje zajedno s tražbinama vjerovnika iz stavka 3. ovoga članka s osnove glavnice ne prelaze iznos od 20.000,00 kuna. … Odbijanje odnosno odbačaj prijedloga za otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača Članak 79.e (1) Ako nisu ispunjeni uvjeti za otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača iz članka 79.a stavka 2. ovoga Zakona, sud će rješenjem odbiti prijedlog za otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača i dostaviti ga potrošaču i Financijskoj agenciji. … Naime, u postupku po pritužbi u svezi neprovođenja jednostavnog postupka stečaja potrošača zbog činjenice da je u konkretnom slučaju račun pritužiteljice deblokiran u razdoblju od podnošenja prijedloga FINA-e za otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača do donošenja odluke suda, pučkoj pravobraniteljici je očitovanjem FINA-e ukazano na neujednačeno postupanje sudova u slučajevima kada je potrošač deblokiran, odnosno kada nema evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje u redoslijedu izvršenja, a ima evidentirane osnove za plaćanje koje je FINA prestala izvršavati temeljem čl. 12. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 02/20, 46/20, 47/20, dalje: ZPONS). Naime, navodi se kako neki sudovi, sukladno čl. 79.a st. 3. ZSP-a oslobađaju potrošača preostalih obveza u odnosu na osnove za plaćanje koje je FINA prestala izvršavati temeljem čl. 12. ZPONS-a u okolnostima kada je potrošač deblokiran, odnosno kada nema evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje u redoslijedu izvršenja, dok drugi sudovi u istim okolnostima odbijaju prijedlog za otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača, pozivajući se pritom na čl. 79.a st. 2. ZSP-a, odnosno smatraju da ne postoje uvjeti za provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača, obzirom je isto i propisano odredbom čl. 79.e st. 1. ZSP-a. Na taj način, donošenjem rješenja kojim se odbija prijedlog za otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača zbog neispunjenja uvjeta za njegovo otvaranje iz čl. 79.a st. 2. ZSP-a, onemogućava se provedba jednostavnog postupka stečaja potrošača radi namirenja vjerovnika čije osnove za plaćanje na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača nisu evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, jer ih je FINA brisala istekom roka prema čl. 12. ZPONS-a, kada nakon njihova brisanja u Očevidniku nema evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje, a tražbine vjerovnika iz osnova za plaćanje koje je FINA brisala s osnove glavnice ne prelaze iznos od 20.000,00 kuna, kao što je to propisano u čl. 79.a. st. 3. Također, predmetno se odnosi i na slučaj kada potrošač predloži provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača radi namirenja vjerovnika čije osnove za plaćanje na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača nisu evidentirane u Očevidniku, zato što su vjerovnici povukli prijedlog za ovrhu odnosno zahtjev za izravnu naplatu, nakon što je FINA pozvala potrošača da se očituje je li suglasan da se provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom, kada nakon povlačenja osnova za plaćanje u Očevidniku nema evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje, a tražbine vjerovnika koji su povukli osnove za plaćanje s osnove glavnice ne prelaze iznos od 20.000,00 kuna, kao što to predviđa čl. 79.a. st. 4. ZSP-a. Stoga, iako predmetne odredbe nisu obuhvaćene Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača, koji je trenutno u javnom savjetovanju, koristimo prigodu predložiti da se razmotri potreba usklađivanja navedenih odredbi radi povećanja pravne sigurnosti. U tom smislu predlažemo uskladiti odredbe čl. 79.a i 79.e ZSP-a, na način da se izbjegne donošenje rješenja kojim sud temeljem čl. 79.e st. 1. odbija prijedlog za otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača u slučajevima kada su ispunjene pretpostavke za njegovu provedbu iz čl. 79.a st. 3. i 4. Primljeno na znanje Izmjene članaka 79.a i 79.e nisu predviđene. S obzirom na to da se radi o opsežnim izmjenama, a predlagatelj nije predložio način rješavanja postojećeg problema ovaj problem neće biti moguće riješiti tijekom trenutnih izmjena i dopuna Zakona o stečaju potrošača. Rješavanje ovog problema zahtjeva dubinsku analizu te će ista obaviti prilikom novog ciklusa izmjena i dopuna Zakona o stečaju potrošača.
2 srakarec NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA Zakonskim prijedlogom nije jasno određen obveznik podmirenja troškova postupka nagrade povjerenika u situaciji kada je potrošač korisnik besplatne pravne pomoći ili ukoliko potrošač nije korisnik besplatne pravne pomoći a nema stečajne mase tijekom razdoblja provjere ponašanja, odnosno nema sredstava za podmirenje troškova postupka. Primljeno na znanje Nakon donošenja Zakona predviđeno je da će se pristupiti izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača.
3 MARIO IVANČEV NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE DONOŠENJA ZAKONA Problem koji se vrlo često javlja, a koje je izvor mnogih problema u praksi je pitanje tijela postupka stečaja potrošača. U članku 29. propisano je kako su to sud i povjerenik. Gramatičkim tumačenjem te odredbe proizlazi kako stečajni vjerovnici nemaju ulogu u samom postupku niti nakon otvaranja postupka mogu svojim radnjama na njega utjecati. Takvo "ograničavanje" stečajnih vjerovnika ne smije se dopustiti i njima se mora omogućiti sudjelovati u postupku. Iz tog razloga potrebno je dodati skupštinu vjerovnika kao također tijelo u postupku. Na ovaj način stečajni vjerovnici koji mogu imati velike tražbine prema potrošaču, a koji potrošač ima određenu imovinu iz koje bi se svi stečajni vjerovnici mogli namiriti, iako nezadovoljni radom povjerenika u vezi njegovog utvrđenja i unovčenja imovine potrošača, ne mogu ništa osim upirati prema sudu da razriješi tog istog povjerenika. Načelno to bi i moglo proći, ali postoji onaj ali. Malo je povjerenika koji se prihvate dužnosti povjerenika zbog male nagrade i male mogućnosti naknađivanja troškova koje su imali, pa se mnogim povjerenicima to ne isplati te odbijaju imenovanje ili sami traže razrješenje. Stoga se suci uglavnom drže provjerenih imena i jako rijetko pristaju razriješiti imenovanog povjerenika. Nije poznato u praksi da je sud barem jednom (!!!) razriješio povjerenika jer su većina ili svi vjerovnici nezadovoljni njegovim radom. Omogućavanjem skupštini vjerovnika da u skladu s Stečajnim zakonom imenuje drugog povjerenika loptica se prebacuje na vjerovnike da pronađu adekvatnog povjerenika i usmjeravaju njegov rad, a sud se vraća na svoju izvornu ulogu da ocjenjuje jedino zakonitost rada ostalih tijela postupka, a ne i svrsishodnost, uspješnost i kvalitetu njihovih radnji. Postavlja se pitanje i ustavnosti odredbe da stečajni vjerovnici ne mogu na bilo koji način izravno utjecati na ostvarenje njihove tražbine. Ispada kako su oni prepušteni "dobroj volji" povjerenika, što je iznimno nepovoljno za same vjerovnike obzirom na relativno kratke rokove trajanja postupka imajući na umu da se određeni postupci utvrđenja vlasništva imovine, a da ne govorimo o njenom unovčenju, vode jako dugo, puno duže od samog postupka stečaja potrošača. Primljeno na znanje Odredbom članka 23. Zakona o stečaju potrošača propisano je da se u postupku stečaja potrošača podredno primjenjuje Stečajni zakon. Slijedom navedenoga, omogućeno je formiranje skupštine vjerovnika koja ima ovlasti u skladu s odredbama Stečajnog zakona.
4 Bože Guvo NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, III.OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA Naknade troškova i nagrade povjerenicima u stečajevima potrošača, gdje nema stečajne mase, a i gdje potrošač je dobio besplatnu pravnu pomoć, nije riješeno i ovo treba riješti a ne hiniti da za to netreba osigurati sredstva. Nagrada povjerenicima za vrijeme kušnje treba se određivati na kraju svake kalendarske godine, a ne na kraju isteka ukupnoga vremena kušnje, jer porezna traži ulazak u sustav PDV-a, ako se u jednoj godini pređe limit a isplata je za 5 godina. Primljeno na znanje Nakon donošenja Zakona predviđeno je da će se pristupiti izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača.
5 MARIO IVANČEV V.NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 8. Potrebno je ili omogućiti trenutni prekid razdoblja provjere ponašanja potrošača u slučaju da se dokaže njegovo nepoštenje (obustava postpka ili uskrata oslobođenja), a kako bi vjerovnici mogli samostalno ostvarivati svoje tražbine ili omogućiti vjerovnicima da imenuju novog povjerenika, ako su nezadovoljni s trenutnim i njegovim načinom i brzinom unovčenja imovine potrošača (dužnika). Ovako se sadavjerovnicima može onemogućavati naplata potraživanja u što kraćem roku, a dužnicima povećavati kasniji dug (zatezne kamate). Primljeno na znanje Odredbom članka 23. Zakona o stečaju potrošača propisano je da se u postupku stečaja potrošača podredno primjenjuje Stečajni zakon. Slijedom navedenoga, omogućeno je formiranje skupštine vjerovnika koja ima ovlasti u skladu s odredbama Stečajnog zakona.
6 MARIO IVANČEV V.NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 8. Stečajnim vjerovnicima stvara se jedan vakuum kada se ovako pojednostavljeno propisuje razdoblje provjere ponašanja potrošača. Primjer: potrošač nema imovine. Određuje se razdoblje provjere 3 ili 5 godina. Potrošač stekne neku imovinu za ta vrijeme koja se može unovčiti, no povjerenik odbija pokrenuti postupak utvrđenja vlasništva. Vjerovnici inzistiraju na tome, no sud prepušta odluku o tome povjereniku. Vjerovnici ne mogu smijeniti povjerenika, sud ga ne razrješava zbog toga što se radi o "poslovnoj odluci" povjerenika i tako dolazi do toga da netko treći odlučuje o namirenju vjerovnikove tražbine. Kada se predlaže skraćenje razdoblja provjere na 3 godine, ne uzima se u obzir koliko traju postupci utvrđenja vlasništva određene imovine ili pobijanja određenih radnji dužnika. Tri godine je definitivno prekratko da se unutar tog razdoblja pravomoćnom presudom utvrdi vlasništvo, a još je takvu imovinu potrebno onda i unovčiti. Potrebno je stoga ili ostaviti 5 godina (možda i produžiti) ili da se imovina koja je predmet postupka i koja se utvrđuje u drugom postupku smatra naknadno pronađenom imovinom koja poslije postupka ne ostaje potrošaču. Na ovaj način potrošač ne prepiše na sebe bračnu stečevinu, povjerenik ne pokrene postupak utvrđenja i stečajni vjerovnici ne mogu ništa. Moze povjerenik i pokrenuti postupak utvrđenja, ali se unutar 5, a kamoli unutar 3 godine to neće utvrditi, a obzirom na realno trajanje tih postupaka. Potrošač je pošten jer je prijavio bračnu stečevinu, povjerenik ako ne pokrene postupak svejedno mu vjerovnici ne mogu ništa (skupština vjerovnika ne može imenovati drugog povjerenika), ako povjerenik pokrene postupak, opet se neće riješiti i potom unovčiti predmetna imovina unutar 5, a pogotovo unutar 3 godine. To znači kako potrošač ima imovinu koju je pošteno prijavio, pa je "pošten", a koju nije moguće unovčiti unutar razdoblja trajanja postupka, pa njegovim završetkom i oslobađanjem potrošača, vjerovnici ne namiruju tražbinu iako njihov dužnik (potrošač) ima imovine u tom trenutku, a koja ostaje dužniku (potrošaču). Na ovaj način jednostavno se briše tražbina vjerovnika, a što svaki imalo pametniji potrošač već sada vješto koristi. Ignorira se činjenia kako se radi o postupku namirenja vjerovnika, a ne oslobođenja potrošača od obveza kako sada proizlazi, tj. proizlazi da su vjerovnici neki zlikovci koji ne omogućuju dužniku (potrošaču) normalan život bez dugova. Bolje je u startu otpisat dugove vjerovnicima, nego ih ovako mrcvarit i da ih dužnici ponižavaju i rugaju se s njima kroz transparentno sakrivanje imovine. Primljeno na znanje Odredbom članka 23. Zakona o stečaju potrošača propisano je da se u postupku stečaja potrošača podredno primjenjuje Stečajni zakon. Trajanje razdoblje provjere ponašanje ne može trajati duže od 3 godine jer bi to bilo u suprotnosti sa europskom pravnom stečevinom, konkretno odredbama Direktive (EU) 2019/1023 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o okvirima za preventivno restrukturiranje, otpustu duga i zabranama te o mjerama za povećanje učinkovitosti postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga i o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 (Direktiva o restrukturiranju i nesolventnosti) (Tekst značajan za EGP.) (SL L 172, 26.6.2019.).
7 Bože Guvo VI.OBRAZLOŽENJE ODREDBI PREDLOŽENOG ZAKONA, Uz članak 6. Rješenje suda o otvaranju stečaja nad potrošače je razlog da FIN-a ili Poslovna banka, zatvore redovan račun potrošača, a sredstva sa istoga transferiraju na raču stečajne mase.Zaštićeni račun potrošača automatski vezati za račun stečajne mase a ne za redovan račun potrošača jer ga po zakonu potrošač nemože imati.Ovo je sitnica za riješti informatičarima.Jedinstveni Registar računa vezati sa registrom otvaranja stečajeva potrošača- automatizam - Digitalno doba. Primljeno na znanje Odredbe o načinu otvaranja, vođenja i zatvaranja računa odnosno zaštićenog računu nisu predmet koji se uređuje Zakonom o stečaju potrošača.
8 Bože Guvo VI.OBRAZLOŽENJE ODREDBI PREDLOŽENOG ZAKONA, Uz članak 8. Razdoblje provjere ponašanja od tri godine, predlagatelj mora u svim člancima izmjeniti, umjesto 5 mora sjati tri godine, i to za sve postupke u tjeku i one koji če se otvoriti. Primljeno na znanje Nacrtom su obuhvaćene sve odredbe o razdoblju provjere ponašanja na način da je razdoblje provjere smanjeno sa pet na tri godine.
9 Bože Guvo Slučajevi u kojima se otvoreni postupak stečaja potrošača ne provodi, Članak 58. Ćlanak 58 stavak 3. .... namiriti nastale troškove postupka ali stečajni sud mora odobriti isplatu naknada i nagradu a to za sada mnogi sudovi kažu da se određuja nakon isteka cijelog vremena kušnje. a da bi povjerenik mogao predložiti postupak naknadne diobe mrao bi prije toga imati odobrene sve troškove za isplatu, a ostatak stečajne mase predložiti postupak naknadne diobu stečajnim vjerovnicima. ( što je prvo jaje ili kokoš) Primljeno na znanje Odredba članka 58. važećeg Zakona o stečaju potrošača uređuje slučajeve u kojima se otvoreni postupak stečaja potrošača ne provodi. Odredbom članka 23. Zakona o stečaju potrošača propisano je da se u postupku stečaja potrošača podredno primjenjuje Stečajni zakon.