Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o edukacijama, stručnim znanjima i vještinama potrebnim za komunikaciju s djetetom i odraslom osobom pravnika s položenim pravosudnim ispitom te dodatnim stručnim znanjima, vještinama i kompetencijama socijalnog radnika, psihologa i socijalnog pedagoga zaposlenog u Centru za posebno skrbništvo

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Lana Bobić PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA, Članak 1. Smatram da je nužno definirati kakvu vrstu edukacije iz područja zaštite prava djece i odraslih osoba pravnik s položenim pravosudnim ispitom mora imati te da je u svrhu ispunjavanja obveza koje proizlaze iz Konvencije VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji nužno odrediti obveznu edukaciju o rodno utemljenom nasilju. Upravo je nedovoljna educiranost djelatnika u sustavu o problemu rodno uvjetovanog nasilja razlog institucionalnog nasilja koje rezultira sekundarnom viktimizacijom žrtava nasilja. Prema članku 15. Konvencije o usavršavanju stručnih osoba 1. Stranke će osigurati ili osnažiti primjereno usavršavanje odgovarajućih stručnih osoba koje rade sa žrtvama ili počiniteljima svih djela nasilja obuhvaćenih područjem primjene ove Konvencije, o sprečavanju i otkrivanju takvog nasilja, ravnopravnosti žena i muškaraca, potrebama i pravima žrtava, kao i o načinima sprečavanja sekundarne viktimizacije. 2. Stranke će poticati da usavršavanje iz stavka 1. uključuje usavršavanje o koordiniranoj međuresornoj suradnji kako bi se omogućilo sveobuhvatno i odgovarajuće postupanje s predstavkama u slučajevima nasilja obuhvaćenih područjem primjene ove Konvencije. Prema članku 18.: 1. Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere za zaštitu svih žrtava od bilo kojih daljnjih djela nasilja. 2. Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere, u skladu s unutarnjim pravom, kako bi osigurale postojanje odgovarajućih mehanizama za učinkovitu suradnju svih nadležnih državnih tijela, uključujući sudstvo, državne odvjetnike, tijela nadležna za provedbu zakona, lokalna i regionalna tijela, kao i nevladine organizacije i druge nadležne organizacije i subjekte, u zaštiti i pružanju potpore žrtvama i svjedocima svih oblika nasilja obuhvaćenih područjem primjene ove Konvencije, uključujući i upućivanje na opće i specijalizirane službe za pružanje potpore kao što je navedeno u člancima 20. i 22. ove Konvencije. 3. Stranke će osigurati da mjere poduzete u skladu s ovim poglavljem: - budu utemeljene na razumijevanju rodno utemeljenog nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i da su usredotočene na ljudska prava i sigurnost žrtve; - budu utemeljene na sveobuhvatnom pristupu koji uzima u obzir odnose između žrtava, počinitelja, djece i njihovoga šireg društvenog okruženja; - budu usmjerene na izbjegavanje sekundarne viktimizacije; - budu usmjerene na osnaživanje i ekonomsku neovisnost žena žrtava nasilja; - omogućuju smještanje, kad je to primjereno, većeg broja službi za zaštitu i pružanje potpore u istim prostorima; - rješavaju specifične potrebe ranjivih osoba, uključujući i djecu žrtve te da im budu dostupne. 4. Pružanje usluga ne smije ovisiti o spremnosti žrtve da podigne tužbu ili svjedoči protiv bilo kojeg počinitelja. 5. Stranke će poduzeti odgovarajuće mjere za pružanje konzularne i druge zaštite i potpore svojim državljanima i drugim žrtvama koje imaju pravo na takvu zaštitu u skladu sa svojim obvezama prema međunarodnom pravu. Nije prihvaćen Borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji kao i rodno utemeljeno nasilje nemaju poveznicu s Prijedlogom pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o edukacijama, stručnim znanjima i vještinama potrebnim za komunikaciju s djetetom i odraslom osobom pravnika s položenim pravosudnim ispitom te dodatnim stručnim znanjima, vještinama i kompetencijama socijalnog radnika, psihologa i socijalnog pedagoga zaposlenog u Centru za posebno skrbništvo (u daljnjem tekstu Prijedlog pravilnika). Naime, posebni skrbnik imenuje se mlt. djeci za potrebe postupaka pred sudovima i upravnim tijelima u kojima se kao jedna od stranaka u postupku pojavljuje dijete čiji su interesi u koliziji sa interesima roditelja (kao z.z. mlt. djeteta ili su u koliziji s interesima skrbnika, ako je dijete sukladno Obiteljskom zakonu (NN 103/15, 98/19) stavljeno pod skrbništvo) ili u drugim slučajevima kada je to propisano odredbama Obiteljskog zakona, odnosno posebnih propisa ili ako je to potrebno radi zaštite prava i interesa djeteta. Punoljetnim osobama posebni skrbnik imenuje se radi zastupanja u postupcima u kojima se kao jedna od stranaka pojavljuje osoba za koju je pokrenut postupak radi lišenja poslovne sposobnosti, osoba čije je boravište nepoznato ili je sama osoba nepoznata, odsutna ili se radi o osobi koja je djelomično lišena poslovne sposobnosti, a čiji su interesi u tom postupku u koliziji s interesima na zakonu imenovanog skrbnika ili su u suprotnosti interesima centra za socijalnu skrb koji je imenovao skrbnika. S obzirom na ovlasti Centra za posebno skrbništvo i cilj izmjene i dopune Pravilnika nije potrebno uže definirati vrstu edukacija iz područja zaštite prava djece i odraslih osoba.Tim više što su stručni radnici Centra za posebno skrbništvo imaju pravo i dužnost trajno se stručno usavršavati u području zaštite prava djece i odraslih osoba u postupcima pred sudovima i drugim tijelima i u području komunikacije i pribavljanja mišljenja djeteta i odrasle osobe.
2 Štefica Karačić PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA, Članak 2. Predlažem da se pravilnikom definira koje su edukacije i programi prihvatljivi za stjecanje znanja i vještina za komunikaciju s djetetom i odraslom osobom. Tko će ih organizirati , financirati i gdje ? Nije prihvaćen Pravilnikom su definirana temeljna znanja i vještine potrebne za komunikaciju s djetetom i odraslom osobom u trajanju od minimalno 15 sati. S obzirom na širok broj programa i edukacija koje daju temeljna znanja i vještine, nije svrhovito izdvajati pojedine od njih. Važećim Pravilnikom propisano je da edukacije ili programe organiziraju ministarstvo nadležno za obitelj i socijalnu politiku, obrazovne institucije, strukovne organizacije i udruge uz podršku ministarstva nadležnog za obitelj i socijalnu politiku ili drugih nadležnih tijela. Kada su edukacije stručnih radnika i posebnih skrbnika planirane Godišnjim planom stručnog usavršavanja radnika (koje izrađuje resorno ministarstvo) financiraju se iz državnog proračuna. S obzirom da je propisana obveza kontinuiranog usavršavanja radnika, edukacije se mogu stjecati i slobodnim odabirom radnika ili uključivanjem u programe usavršavanja drugih ustanova poput ustanova u sustavu socijalne skrbi ili ustanova koje organizira usavršavanje za javne službe.