Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured pučke pravobraniteljice III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 21. Članak 21. Prijedloga Zakona predviđa mehanizme koji potiču prijave stvarnih ili mogućih kršenja Uredbe, pa je u tom smislu stavkom 1. tog članka predviđeno da se na takve prijave na odgovarajući način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba koje prijavljuju nepravilnosti, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, odnosno Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN br. 17/19; dalje: ZZPN). Međutim, smatramo kako iz odredbe stavka 1. treba biti jasno vidljivo da se odredbe ZZPN-a primjenjuju samo na prijave stvarnih ili mogućih kršenja Uredbe koje podnose fizičke osobe onako kako su definirane člankom 3. točkom 3. ZZPN-a. Naime, prijavu nepravilnosti na jedan od ZZPN-om predviđenih načina, uživajući pritom zaštitu iz članka 9. ZZPN-a, mogu podnijeti isključivo prijavitelji koji odgovaraju definiciji iz prethodno spomenutog članka 3. To znači da u primjenu ZZPN-a ne ulaze prijave koje podnose druge fizičke ili pravne osobe, pa tako niti primjerice udruge za zaštitu potrošača koje se spominju u članku 20. stavku 1. Prijedloga Zakona. Ukoliko se Prijedlogom Zakona ova materija uređuje drugačije u odnosu na ZZPN, tada to dovodi do pravne nesigurnosti. U tom kontekstu želimo ujedno skrenuti pažnju na to kako se u članku 20. Prijedloga Zakona uređuje postupanje po pritužbama, dok se u članku 21. govori o mehanizmima poticanja prijava, pa je nejasno odnose li se te odredbe na istu vrstu podnesaka u kojima se ukazuje na određene nepravilnosti u ovom području ili se između istih radi razlika. Ukoliko se ciljano koriste različiti termini, tada ih je potrebno posebno definirati kako bi bilo jasno da pritužbe iz članka 20. nisu isto što i prijave iz članka 21. Prijedloga Zakona. Nadalje, stavcima 2. i 3. članka 21. Prijedloga Zakona uređuje se svojevrsna zaštita podnositelja prijave te se spominju pojam poslodavca i pojam radnika, iz čega proizlazi da se te zaštitne odredbe odnose na prijavitelje koji su u radnom odnosu kod, pretpostavlja se, pružatelja usluga skupnog financiranja. Međutim, zaštitu po tim odredbama uživaju prijavitelji koji se izravno obraćaju nadzornom tijelu (HANFA-i), a što nije jedan od ZZPN-om izrijekom predviđenih načina prijavljivanja nepravilnosti u sklopu kojeg onda prijavitelj ima i pravo na zaštitu po odredbama tog Zakona. Pritom nije sporno da prijavitelji uvijek mogu prijave podnijeti i izravno tijelima nadležnim za postupanje po njihovom sadržaju, pa tako i HANFA-i, međutim ta tijela tada nisu dužna postupati po ZZPN-u, već po odredbama posebnih zakona koji reguliraju njihovo područje djelovanja i način rada. Stoga smatramo kako članak 21. Prijedloga Zakona nije usklađen s odredbama ZZPN-a, kako u pogledu osobe koja se može smatrati prijaviteljem, tako niti po predviđenom načinu podnošenja prijave, osim ako se ovim Prijedlogom Zakona ne namjeravaju prijaviteljima stvarnih ili mogućih kršenja Uredbe priznati dodatna prava, neovisno o odredbama ZZPN-a. Međutim, ukoliko to jest slučaj, tada to treba urediti na jasan i nedvojben način iz kojeg će ujedno biti vidljivo u kojem su odnosu ove odredbe prema odredbama ZZPN-a. S obzirom da je u tijeku rad na Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (radi usklađenja s Direktivom (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i vijeća od 23. listopada 2019. o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije), predlažemo da se odredba članka 21. konačno definira u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i uprave. Prihvaćen Tekst je dorađen na sljedeći način: "Na prijave mogućih ili stvarnih kršenja Uredbe (EU) 2020/1503 koje podnose fizičke osobe na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba koje prijavljuju nepravilnosti, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti.“ Stavci 2. 3. i 4. istoga članka su brisani. U odnosu na upit vezan uz postupak pritužbe propisan člankom 20. NPZ-a i postupak prijave propisan člankom 21. NPZ-a ističe se da je riječ o različitim postupcima u kojima pritužbu podnosi svaka fizička (koja nije zaposlenik pružatelja usluga skupnog financiranja) ili pravna osoba, uključujući udruge za zaštitu potrošača, a prijavu podnose fizičke osobe (zaposlenici pružatelja usluga skupnog financiranja) te će se donijeti pravilnik sukladno članku 20. stavku 2. NPZ-a za postupanje Agencije po pritužbama.