Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vego Plantis d.o.o.   Poštovani, na temelju Nacrta natječaja prilažemo sljedeće komentare: 1. Korekcija visine javne potpore s predloženih maksimalnih 500.000 EUR na 1.000.000 EUR kako bi i veće investicije imale prostora za provođenje projektiranih planova. Ukoliko se provede predloženo povećanje, smatramo kako će isto olakšati nabavku visoko specijalizirane opreme te pogodovati povećanju proizvodnih kapaciteta. Ne treba izmaknuti s uma da se radi o djelatnosti u koju su nužna značajna ulaganja s ciljem postizanja automatizacije, specijalizacije i čiji razvoj uvelike definira razvojne faze poljoprivrede u budućnosti, pa je stoga izrazito bitno poticati razvoj investicija. Ujedno, ulaganja u djelatnost sjemeničarstva i rasadničarstva izrazito su intenzivna ukoliko se želi postići visok stupanj konkurentnosti, pa stoga nije opravdano potporu ostavljati na razini od 500.000 EUR. 2. Korigirati uvjete prihvatljivosti u Prilogu 1 na način da se umjesto uvjeta upisa u trajanju od godine dana u Upisnike, uvede da Korisnik mora biti upisan u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena prije objave Natječaja. 3. Ukidanje uvjeta prihvatljivosti u prilogu 1 koji se odnosi na stavku u kojoj Korisnik mora imati prijavljenu proizvodnju pri HAPIH-u. Nepotrebno se isključuju poljoprivrednici koji možda imaju znanja i iskustva u vođenju i organiziraju sjemeničarske i rasadničarske proizvodnje, a smanjenjem broja potencijalnih korisnika automatizmom se smanjuje i kvaliteta prijavljenih projekata na sami natječaj. S poštovanjem, Djelomično prihvaćen 1. Ne prihvaća se. Povećanjem maksimalnog iznosa potpore smanjuje se broj potencijalnih korisnika, a natječajem je potrebno osigurati ravnomjernu raspodjelu te dostupnost sredstava za sva poljoprivredna gospodarstva. 2. i 3. Djelomično se prihvaća. Točkom 2. Priloga 1 Natječaja propisan je uvjet da korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (2.11.2021.), biti upisan u Upisnik dobavljača poljoprivrednoga sjemena/ poljoprivrednoga sadnog materijala te mora imati evidentiranu godišnju prijavu proizvodnje pri HAPIH -u za 2021. godinu. Izuzetak su proizvođači presadnica cvijeća/ukrasnog/ljekovitog bilja.
2 Tomislav Brlošić   Poštovani! u bodovanju za mjeru 4.1.1 predlažem da se dodjeli 5 bodova korisnicima koji nisu koristili mjeru 4.1.1. Obrazloženje: puno istih korisnika mjere 4.1.1 konstantno prolaze na natječajima zbog načina bodovanja. Dodjelom 5 bodova (predloženih) omogućilo bi se prolaz novim korisnicima, cilj bi natječaja trebao biti da što više novih korisnika prođe, a ne da omogući prolaz koji su već prošli na istim natječajima. Lp. Prihvaćen Prihvaća se.
3 Terra projekti d.o.o.   Poštovani, predlažemo da se iz uvjeta prihvatljivosti izbaci uvjet evidentirane godišnje prijave proizvodnje sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u najmanje za prethodnu godinu, obzirom da postoje korisnici koji istu nisu dužni prijavljivati. Hvala na razumijevanju! Prihvaćen Točkom 2. Priloga 1 Natječaja propisan je uvjet da korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (2.11.2021.), biti upisan u Upisnik dobavljača poljoprivrednoga sjemena/ poljoprivrednoga sadnog materijala te mora imati evidentiranu godišnju prijavu proizvodnje pri HAPIH - u za 2021.godinu. Izuzetak su proizvođači presadnica cvijeća/ukrasnog/ljekovitog bilja.
4 SVETLANA PRANJIĆ   U prilogu 1 Uvjeti prihvatljivosti stavka 2. propisano je da korisnik mora biti upisan u upisnike najmanje godinu dana i imati evidentiranu proizvodnju sjemena pri HAPIH-u za godinu koja prethodi godini objave nacrta natječaja. Molim izmjenu ovog kriterija na način da korisnik mora biti upisan u upisnike u trenutku objave nacrta natječaja i imati evidentiranu godišnju prijavu proizvodnje sjemena pri HAPIHu najmanje za godinu u kojoj je objavljen nacrt natječaja na e-savjetovanju (umjesto prethodne godine) kako bi se dala mogućnost svim registriranim proizvođačima sjemena da se prijave na ovaj natječaj. Djelomično prihvaćen Točkom 2. Priloga 1 Natječaja propisan je uvjet da korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (2.11.2021.), biti upisan u Upisnik dobavljača poljoprivrednoga sjemena/ poljoprivrednoga sadnog materijala te mora imati evidentiranu godišnju prijavu proizvodnje pri HAPIH - u za 2021. godinu. Izuzetak su proizvođači presadnica cvijeća/ukrasnog/ljekovitog bilja.
5 Romeo Jukić   Molim Vas izmjenu kod uvjeta prihvatljivosti, izmjeniti da korisnik mora biti u upisniku dobavljača (proizvođača). Na taj način pruža prilika svim upisanim u upisnik dobaljača apliciranje na mjeru. Vašim predlogom pogoduje se samo određenoj skupini. Nije prihvaćen Prihvatljivost korisnika propisana je točkom 1. Priloga 1 Natječaja i određena je u skladu s važećim zakonskim propisima koji uređuju poslovanje u sektoru sjemenarstva i rasadničarstva.
6 PP Orahovica d.o.o.   Poštovani, dostavljamo komentare vezane uz priloge natječaja kako slijedi: PRILOG 1 - UVJETI PRIHVATLJIVOSTI Prijedlog i obrazloženje: U Uvjetima prihvatljivosti navodi se u točki 21. Isti (jedan) korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar ovoga Natječaja. S obzirom da se radi o dvije različite proizvodnje (sjemenarstvo i rasadničarstvo), predlažemo dozvoliti prihvatljivost povezanih i/ili partnerskih poduzeća, uz uvjet da se zahtjev za potporu ne podnosi za isti sektor....znači, ako se jedno poduzeće javi na sjemenarstvo, da se drugo može javiti na rasadničarstvo. PRILOG 2 - KRITERIJ ODABIRA Prijedlog: dodati slijedeći kriterij; "zavrsen preddiplomski ili preddiplomski i diplomski sveucilisni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveucilisni studij ili specijalisticki diplomski strucni studij ili strucni studij u trajanju od najmanje tri godine agronomske ili biotehnoloske struke i 4 do 8 godina iskustva u oplemenjivanju ili odrzavanju sorti/proizvodnji sjemena/proizvodnji sadnog materijala/proizvodnji poljoprivrednog reprodukcijskog materijala/doradi sjemena" - 7 bodova Obrazloženje: Izostavljeno je bodovanje za završen fakultet i 4 do 8 godina iskustva, pretpostavljamo da je greškom izostavljen jer se takav kriterij redovito pojavljuje na dosadašnjim natječajima mjere 4.1. pa isto predlažemo dodati LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA Prijedlog 1: pod kodom 1.2.4. oprema za doradu sjemena, predlažemo dodati: podkod 1.2.4.9. kombinirana/integrirana oprema za doradu sjemena Obrazloženje: Na tržištu postoje strojevi koji u jednom obuhvaćaju opremu za više faza dorade sjemena, a navedeni su pojedinačno u podkodovima od 1.2.4.1. do 1.2.4.8. Iz toga razloga predlažemo kao prihvatljiv trošak, uvrstiti i takvu vrstu strojeva. Prijedlog 2: pod kodom 1.2.18. Oprema za oplemenjivanje bilja - predlažemo u objašnjenju navesti na što se ovaj prihvatljivi trošak odnosi Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjene u točki 21. Priloga 1. S obzirom na raspoloživa sredstva za ovaj Natječaj, podnošenje više zahtjeva istog korisnika, odnosno njegovih povezanih i/ili partnerskih poduzeća nije prihvatljivo. Prihvaća se prijedlog vezano uz dopunu Kriterij odabira. Prihvaća se .prijedlog vezano uz dopunu Liste prihvatljivih troškova.
7 Poljoprivredni institut Osijek   Poštovani, slijedom nacrta Natječaja objavljenog s ciljem povećanja konkurentnosti sjemenarske i rasadničarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj kroz ulaganja u infrastrukturu i kapacitete te sa željom da doprinesemo ostvarenju zadanog cilja i daljnjem razvoju sjemenarske i rasadničarske proizvodnje predlažemo sljedeće izmjene: 1. U tč. 1 Natječaja (Predmet, svrha i iznos raspoloživih sredstava) najvišu visinu javne potpore po projektu povećati na 1.000.000,00 EUR, uz obrazloženje: Sjemenarska i rasadničarska proizvodnja specijaliziran je proizvodni sustav koji zahtjeva visoka ulaganja u specifičnu opremu za proizvodnju, doradu, skladištenje i kontrolu kvalitete, kao i kontinuirano uvođenje novih procesa i tehnologija proizvodnje. Sukladno specifičnosti, cijene opreme, odnosno visina ulaganja u infrastrukturu i kapacitete kojim bi se povisila konkurentnost, modernizirali/ proširili kapaciteti i/ili implementirale nove tehnologije u sjemenarsku i rasadničarsku proizvodnju je izuzetno visoka. Kako bi potpora osigurala izvedbu projekata, a posebice onih visoke kompleksnosti, slijedom analize trenutačnog stanja na tržištu predlažemo povećanje maksimalne visine potpore po projektu na gore predložen iznos. 2. U Prilogu 1. (Uvjeti prihvatljivosti) tč. 3 obuhvatiti sve domaće pravne osobe koji su dionici sjemenarske i rasadničarske proizvodnje, neovisno o udjelu i vrsti vlasništva, uz obrazloženje: Uzimajući u obzir stratešku važnost postizanja samodostatnosti sjemenarske/rasadničarske proizvodnje i trenutačni broj, kapacitet i vrstu domaćih dionika sjemenarske/rasadničarske proizvodnje, proširenjem prihvatljivih korisnika na sve pravne osobe čija je djelatnost proizvodnje i dorade sjemena/proizvodnja sadnica registrirana pri Trgovačkom sudu, uz uvažavanje ostalih zadanih kriterija, poboljšala bi se kvaliteta izvedbe projekata i ubrzao proces povećanja konkurentnosti domaćeg sjemenarstva/rasadničarstva. S poštovanjem, Djelomično prihvaćen 1.Ne prihvaća se. Povećanjem maksimalnog iznosa potpore smanjuje se broj potencijalnih korisnika, a natječajem je potrebno osigurati ravnomjernu raspodjelu te dostupnost sredstava za sva poljoprivredna gospodarstva. 2.Prihvaća se.
8 OPG DARIJO SAJKO   Zašto su eliminirani iz natječaja mladi poljoprivrednici koji imaju tu djelatnost, ali nisu bili u mogučnosti to raditi bez mehanizacija i nisu se registrirali u registar sjemensku proizvodnju.A bavili bi se sjemenskom proizvodnjom? PRIJEDLOG STAVITI DA SE MOGU JAVITI NA NATJEČAJ MLADI POLJOPRIVREDNICI KOJI IMAJU TU DJELATNOST NA OPG ALI NISU REGISTRIRANI U REGISTRU ZA SJEMENSKU PROIZVODNJU. Nije prihvaćen Prihvatljivost korisnika propisana je točkom 1. Priloga 1 Natječaja i određena je u skladu s važećim zakonskim propisima koji uređuju poslovanje u sektoru sjemenarstva i rasadničarstva.
9 Mihael Romac   Poštovani! Predlažem izmjenu u Prilogu 1, uvjeti prihvatljivosti. Izmjeniti da prihvatljivi korisnici budu sve fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala koje imaju ugovor o proizvodnji sjemena i sadnog materijala bez evidentirane godišnje proizvodnje istog od strane HAPIH-a. Na taj način bi se omogučilo svima fizičkim i pravnim osobama (dobavljači sjemena i sadnog materijala) da se prijave na natječaj a ne samo onima koji su jednu ili više godina upisani u Upisnik dobavljača. Lijep pozdrav Djelomično prihvaćen Točkom 2. Priloga 1 Natječaja propisan je uvjet da korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (2.11.2021.), biti upisan u Upisnik dobavljača poljoprivrednoga sjemena/ poljoprivrednoga sadnog materijala te mora imati evidentiranu godišnju prijavu proizvodnje pri HAPIH - u za 2021. godinu. Izuzetak su proizvođači presadnica cvijeća/ukrasnog/ljekovitog bilja.
10 Megi Ferić   Poštovani, smatramo da bi prilikom objave natječaja trebali fokus i prednost imati oni koji su neophodni za razvoj Hrvatske poljoprivrede, a između ostalog i Vi kao Ministrastvo to potencirate u razgovorima odnosno putem medija. Sukladno tome, predlažemo da se u kriteriju odabira boduju mladi poljoprivrednici kako se i boduju ali da se pri tome ne stavljaju uvjeti od 2 i 5 godina jer isti ti ograničavaju više od 70% mladih poljoprivredika koji imaju šansu proći na natječaju ali se predugo ili prekratko bave poljoprivredom. Mišljenja smo da je to potpuno neosnovan kriterij i da s tim ne potičemo nikoga. Nadalje, u kriteriju odabira niti u natječaju nema ekološke proizvodnje što je također vrlo bitna stavka. Naime, takva proizvodnja je izuzetno teška ali zbog konstantog pritiska Europske unije pa tako i Ministarstva i drugih institucija poljoprivrednici ulaze u ekologiju i bore se sa visokim cijenama ekoloških preparata, sjemena i dr. zbog kontrolnih tijela su primorani i prilikom potencijalnog prolaska na predmetnom natječaju i dalje njegovati ekološku proizvodnju, pa smatramo da se se u kriterij odabira ili potencijalnu visinu povrata također uključe ekološki proizvođači. Unaprijed zahvaljujem Lijep pozdrav, Megi Djelomično prihvaćen Kriterij odabira br. 8 „Mladi poljoprivrednici (<41 navršene godine; < 5 godina)“ je horizontalni kriterij i na isti način se primjenjuje u sklopu svih natječaja za ovaj tip operacije. Dodatno, mladi poljoprivrednici mogu ostvariti uvećanje intenziteta potpore za dodatnih 20% (do 70%). U kriterije odabira dodan je novi kriterij „Sustavi kvalitete poljoprivrednih proizvoda“ u sklopu kojeg ekološki proizvođači upisani u Bazu podataka o biljnom reprodukcijskom materijalu mogu ostvariti 5 bodova.
11 Marko Šalković   Poštovani, Obzirom da je svrha Natječaja podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ulaganjima u skladišne kapacitete/kapacitete za proizvodnju sadnog materijala, podizanje matičnih nasada vinove loze ili voćnih vrsta, doradbene ili oplemenjivačke kapacitete te mehanizaciju za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju sjemena ili sadnog materijala, matične nasade vinove loze ili voćnih vrsta. Predlažem da prihvatljivi korisnici budu sve fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala u Upisnik prije objave natječaja na eSavjetovanju bez potrebne evidentirane godišnje prijave Hapihu. Korisnici koji imaju višegodišnju prijavu proizvodnje u Hapihu su svakako nagrađeni dodatnim bodovima te stoga smatram da ne bi trebalo automatski eliminirati one koji istu nemaju. Na taj način bi se omogučilo, kao što je već spomenuto u prijašnjim komentarima, svima fizičkim i pravnim osobama da se prijave na natječaj a ne samo onima koji su jednu ili više godina upisani u Upisnik dobavljača. Sa štovanjem Djelomično prihvaćen Točkom 2. Priloga 1 Natječaja propisan je uvjet da korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (2.11.2021.), biti upisan u Upisnik dobavljača poljoprivrednoga sjemena/ poljoprivrednoga sadnog materijala te mora imati evidentiranu godišnju prijavu proizvodnje pri HAPIH - u za 2021. godinu. Izuzetak su proizvođači presadnica cvijeća/ukrasnog/ljekovitog bilja.
12 MARIN KULAŠ   Poštovani, u prilogu 1 Uvjeti prihvatljivosti stavka 2. propisano je da korisnik mora biti upisan u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala najmanje godinu dana prije objave natječaja na eSavjetovanju i imati evidentiranu proizvodnju sjemena u Hapihu. Molim promjenu ovog kriterija na način da uvjet bude upis u upisnik u trenutku objave natječaja na eSavjetovanju bez evidencije iz Hapiha kako bi se na natječaj mogli prijaviti svi oni koji su upisani u upisnik bez obzira na vrijeme upisa. Unaprijed hvala Djelomično prihvaćen Točkom 2. Priloga 1 Natječaja propisan je uvjet da korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (2.11.2021.), biti upisan u Upisnik dobavljača poljoprivrednoga sjemena/ poljoprivrednoga sadnog materijala te mora imati evidentiranu godišnju prijavu proizvodnje pri HAPIH - u za 2021. godinu. Izuzetak su proizvođači presadnica cvijeća/ukrasnog/ljekovitog bilja.
13 Kulaš d.o.o   U prilogu 1 uvjeti prihvatljivosti izmjeniti stavku da korisnik mora biti godinu dana prije prijavljen u registar sjeemenskih dobavljača i imati evidenciju iz HAPIH-a za prethodnu godinu , izmeniti da korisnik mora biti registriran u registar proizvođača sjemena prije e-savjetovanja i imati ugovor i evidenciju za tekuću godinu za proizvodnju (u ovom slučaju 2021/2022 godina) Djelomično prihvaćen Točkom 2. Priloga 1 Natječaja propisan je uvjet da korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (2.11.2021.), biti upisan u Upisnik dobavljača poljoprivrednoga sjemena/ poljoprivrednoga sadnog materijala te mora imati evidentiranu godišnju prijavu proizvodnje pri HAPIH - u za 2021. godinu. Izuzetak su proizvođači presadnica cvijeća/ukrasnog/ljekovitog bilja.
14 Hrvatska poljoprivredna komora  , 17. POPIS PRILOGA Poštovani, U kriterijima odabira, Prilog 2., tražimo nadopunu u točkama: 11.2 završen stručni studij agronomske ili biotehnološke struke u trajanju od 2 godine uz minimalno 8 godina iskustva u oplemenjivanju ili održavanju sorti/proizvodnji sjemena/proizvodnji sadnog materijala/proizvodnji poljoprivrednog reprodukcijskog materijala/doradi sjemena. Srednja stručna sprema, 12 ili više godina iskustva u oplemenjivanju ili održavanju sorti/proizvodnji sjemena/proizvodnji sadnog materijala/proizvodnji poljoprivrednog reprodukcijskog materijala/doradi sjemena 8 bodova 11.3 srednja stručna sprema agronomske ili biotehnološke struke 8 ili više godina iskustva u oplemenjivanju ili održavanju sorti/proizvodnji sjemena/proizvodnji sadnog materijala/proizvodnji poljoprivrednog reprodukcijskog materijala/doradi sjemena. Srednja stručna sprema, 12 ili više godina iskustva u oplemenjivanju ili održavanju sorti/proizvodnji sjemena/proizvodnji sadnog materijala/proizvodnji poljoprivrednog reprodukcijskog materijala/doradi sjemena 7 bodova Djelomično prihvaćen Kriterij odabira je dorađen na način da je uvršteno bodovanje po različitim kategorijama stručne osposobljenosti i godinama radnog iskustva.
15 Hrvatska poljoprivredna komora  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Poštovani, Tražimo nadopunu kod 'Svrhe natječaja': Svrha Natječaja je omogućiti ujednačeni razvoj i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava te omogućiti onim prijaviteljima koji su do sada zadovoljili sve uvjete potrebne za prijavu na natječaj, a nisu prošli na istom zbog nedostatka bodova iako su prešli su bodovni prag. Također, želi se dati prednost ekološkim proizvođačima te osigurati ulaganja u skladišne kapacitete/kapacitete za proizvodnju sadnog materijala, podizanje matičnih nasada vinove loze ili voćnih vrsta, doradbene ili oplemenjivačke kapacitete te mehanizaciju za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju sjemena ili sadnog materijala, matične nasade vinove loze ili voćnih vrsta. Prihvaćen U kriterije odabira dodan je novi kriterij „Postojeći korisnik tipa operacije 4.1.1“. Korisnik ostvaruje bodove po ovom kriteriju odabira samo ako mu nije dodijeljena potpora temeljem prethodnih natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1. Isto tako, u kriterije odabira dodan je novi kriterij „Sustavi kvalitete poljoprivrednih proizvoda“ u sklopu kojeg ekološki proizvođači upisani u Bazu podataka o biljnom reprodukcijskom materijalu mogu ostvariti 5 bodova.
16 Hardi Consulting   Poštovani, Klijent se bavi rasadničarstvom 30 godina. Nije obvezan prijavljivati godišnju proizvodnju sadnog materijala Hapih-u jer proizvodi gotov proizvod, a ne poluproizvod. Korisnik sadi podlogu, okulira plemku i isto pakira i distribuira maloprodajnim centrima. Upisan je u Upisnik dobavljača sadnog materijala, Fitoupisnik i Upisnik specijaliziranih subjekata. Korisnik je ovlašten da izdaje biljne putovnice. Ovim prijedlog korisnik se ne može javiti na natječaj jer nije dužan prijavljivati proizvodnju Hapihu (korisnik je zvao Hapih te su mu objasnili da on svoju proizvodnju ne treba prijavljivati jer proizvodi proizvod od početka do kraja, a ne poluproizvod). Molim da se to izmjeni u natječaju jer na ovaj način onemogućavamo prijavu dobrim korisnicima na natječaj. S poštovanjem, Djelomično prihvaćen Točkom 2. Priloga 1 Natječaja propisan je uvjet da korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (2.11.2021.), biti upisan u Upisnik dobavljača poljoprivrednoga sjemena/ poljoprivrednoga sadnog materijala te mora imati evidentiranu godišnju prijavu proizvodnje pri HAPIH -u za 2021. godinu. Izuzetak su proizvođači presadnica cvijeća/ukrasnog/ljekovitog bilja.
17 GSU Hrvatsko sjeme   Udruga sjemenara Hrvatske "GSU Hrvatsko sjeme" u cilju provedbe što boljeg natječaja za sektor sjemenarstava koji je od velikog značaja za cjelokupnu poljoprivrednu proizvodnju Republike Hrvatske daje nekoliko komentara i sugestija. Opći komentari: Svim sudionicima koja čine ovu stratešku granu hrvatske poljoprivrede potrebno je omogućiti investiranje, razvoj i širenje kapaciteta. Ovakve investicije će dovesti do otvaranja novih radnih mjesta, kvalitetnijih proizvoda i povećanju dodane vrijednosti poljoprivredne proizvodnje u RH. Prikupljajući podatke o zanimanju za ovaj natječaj na terenu dobili smo potvrdu o izrazito velikom interesu za sudjelovanje u Natječaju proizvođača sjemena, dorađivača i oplemenjivača bilja – cjelokupnog sjemenarskog sektora. Ovako veliki interes zasigurno će premašiti predviđeni financijski okvir zamišljenog natječaja te svakako treba razmisliti o prijedlogu koji smo već ranije spomenuli – da ovakav tip natječaja ne bude jedan i jedini, već da se provodi kontinuirano svake godine. Dajemo i nekoliko konkretnih prijedloga izmjena propozicija: 1. Maksimalna potpora – povrat investicije: Maksimalnu potporu povećati na 1.000.000,00 EUR. Ovo povećanje osiguralo bi da svaki zamišljeni projekt investiranja može biti funkcionalno zaokružen u zamišljenom obimu. Ovo je posebice značajno za investicije koje podrazumijevaju nabavu specijalizirane opreme za doradu sjemena ili specifične mehanizacije gdje su cijene i vrijednosti investicija izuzetno visoke. 2. „Prilog 1 – Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 4.1.1 Stimulirati investitore koji imaju projekte u različitim područjima razvijenosti. Dodatno potaknuti projekte koji su u nekoj od naprednijih faza realizacije. a) Kriterije prihvatljivosti proširiti na način da jedna pravna osoba može sudjelovati sa više od jednim, a maksimalno sa tri projekta (ovisno o SO), ali samo ukoliko ulaže u različito razvijena područja po indeksu razvijenosti b) U kriterije odabira bodovati korisnike koji imaju već svu potrebnu dokumentaciju i dozvole za gradnju, kupljena zemljišta i slično 3. „Prilog 2 – Kriteriji odabira“ TOČKA 9. potrebno je u kriterije bodovanja uvesti stvaranje novih kultivara, te iste bodovati više od proizvodnje postojećih licenciranih sorti/Klonova sadnog materijala. Prijedlog bodovanja: 6 za stvaranje kultivara, 5 za proizvodnju postojećih kultivara, 4 za inovativni tehničko-tehnološki proces. Stvaranje kultivara je lagano dokazati i dokumentirati kroz prilaganje dokumentacije prijave kultivara u postupak priznavanja te rješenjima o upisi na sortnu listu (registracije kultivara). a) PODTOČKA 9.1 korigirati sljedećim tekstom: „ulaganje se odnosi na proizvodnju postojećih licenciranih sorti sjemenskog i sorti/klonova sadnog reprodukcijskog materijala“ kako bi proizvodnja bila jasno definirana, a svi proizvođači u ravnopravnom položaju 4. „Prilog 3 – Lista prihvatljivih troškova“ Smatramo da fokus područja 4B, 4C i 5B treba pridodati sljedećim prihvatljivim troškovima te njihovim kodovima: a. Fokus područje 4B za kodove troškova 1.2.4.8 1.2.6 1.2.11 1.2.19 3.1.15 3.1.15.1 3.1.15.2 3.1.16 3.1.16.1 3.1.16.2 3.1.16.3 3.1.16.4 3.1.16.5 b. Fokus područje 4C za kodove troškova 3.1.10 c. Fokus područje 5B za kodove troškova 1.2.1 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2 1.2.3.3 1.2.3.4 1.2.3.5 1.2.3.6 1.2.7 1.2.8 Djelomično prihvaćen 1. Ne prihvaća se. Povećanjem maksimalnog iznosa potpore smanjuje se broj potencijalnih korisnika, a natječajem je potrebno osigurati ravnomjernu raspodjelu te dostupnost sredstava za sva poljoprivredna gospodarstva. 2a. Ne prihvaća se. S obzirom na raspoloživa sredstva za ovaj Natječaj, podnošenje više zahtjeva istog korisnika, odnosno njegovih povezanih i/ili partnerskih poduzeća nije prihvatljivo. 2.b. Ne prihvaća se Uz ulaganja u skladišne kapacitete jednako su važna i ulaganja u kapacitete za proizvodnju sadnog materijala, podizanje matičnih nasada vinove loze ili voćnih vrsta, doradbene ili oplemenjivačke kapacitete te mehanizaciju za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju sjemena ili sadnog materijala, matične nasade vinove loze ili voćnih vrsta. 3. Ne prihvaća se. Proces stvaranja sorti je lako mjerljiva aktivnost, ali je dugotrajna i često neizvjesna. Konačan ishod tog procesa treba biti novostvorena sorta koju je potrebno priznati od nadležne institucije. Proces do priznavanja i samo priznavanje traje nekoliko godina što je puno duže od postupka realizacije projekta i traženi zahtjev ne bi bio mjerljiv. 4. Prihvaća se
18 FUTURA 75   Poštovani, U prilogu 1 Uvjeti prihvatljivosti stavka 2. propisano je da korisnik mora biti upisan u upisnike najmanje godinu dana i imati evidentiranu proizvodnju sjemena pri HAPIH-u za godinu koja prethodi godini objave nacrta natječaja. Molim izmjenu ovog kriterija na način da korisnik mora imati registriranu djelatnost za sjemensku proizvodnju.i tek po sklapanju ugovora o financiranju će priložiti registar o sjemenskom proizvođaču jer svaki taj koji se registrira mora imati zaposlenog agronoma poljoprivrede. Npr ja sam mladi poljop imam spreman projekat sa silosima i svim pratečim objektima za sjemensku proizvodnju.sa ovim kriterijom sam eliminiran da nikada neću moći ni krenuti u sjemensku proizvodnju. Nije prihvaćen Prihvatljivost korisnika propisana je točkom 1. Priloga 1 Natječaja i određena je u skladu s važećim zakonskim propisima koji uređuju poslovanje u sektoru sjemenarstva i rasadničarstva.
19 BSC   Ovim natječajem nikako se ne pruža prilika novim i malim proizvođačima. U prilogu 1, točka 2. Uvjeti prihvatljivosti, gdje se navodi "b) biti upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala najmanje godinu dana u kontinuitetu bez prekida, pri čemu korisnici iz stavka a) ove točke moraju imati i evidentiranu godišnju prijavu proizvodnje sjemena pri HAPIH-u najmanje za godinu koja prethodi godini objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju". Potrebno ju je prilagoditi kako korisnik mora biti registriran u registar proizvođača sjemena prije e-savjetovanja i imati ugovor i evidenciju za tekuću godinu za proizvodnju (u ovom slučaju 2021/2022 godina). Na ovaj način pruža se prilika kako mladim tako i malim proizvođačima sjemenskog/sadnog materijala koji su registrirani do ovog e-savjetovanja. Djelomično prihvaćen Točkom 2. Priloga 1 Natječaja propisan je uvjet da korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (2.11.2021.), biti upisan u Upisnik dobavljača poljoprivrednoga sjemena/ poljoprivrednoga sadnog materijala te mora imati evidentiranu godišnju prijavu proizvodnje pri HAPIH -u za 2021. godinu. Izuzetak su proizvođači presadnica cvijeća/ukrasnog/ljekovitog bilja.
20 Bojan Važić   Poštovani, u Prilogu 3 Lista prihvatljivih troškova navedeno je u točki 2.2 podtočka 2.2.3.2 navodnjavanje za uzgoj na tlu; podrazumijeva li navedeni prihvatljivi trošak sustav za navodnjavanje s rasprskivačima? Lijep pozdrav Primljeno na znanje Navedeno podrazumijeva sve vrste navodnjavanja za uzgoj na tlu.
21 Bc Institut, d.d.   Poštovani, Pregledom predloženog nacrta natječaja i njegovih priloga obraćamo Vam se nekoliko komentara i zapažanja, a sve u cilju provedbe što kvalitetnijeg natječaja za sektor koji je od velikog značaja za cjelokupnu poljoprivrednu proizvodnju Republike Hrvatske. S obzirom na ograničene izvore financiranja, prijedlog velikog smanjenja iznosa potpore ugrožava kapitalne investicije i realizaciju u bitnoj grani kao što je poljoprivreda. Poduzećima koja godinama uspješno posluju prijeko je potrebno omogućiti razvoj te širenje svojih proizvodnih i skladišnih kapaciteta što posljedično dovodi do otvaranja novih radnih mjesta, stvaranju dodane vrijednosti, kvalitetnijim proizvodima, povećanju prodaje kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu. Kako bi se sve navedeno postiglo predlažemo: 1. Da se u sklopu Nacrta natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju poveća maksimalna potpora na 1.000.000,00 EUR 2. Da se u dokumentu „Prilog 1 – Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 4.1.1 Kriterije prihvatljivosti proširiti na način da jedna pravna osoba može sudjelovati sa više od jednim, a maksimalno sa tri projekta (ovisno o SO), ali samo ukoliko ulaže u različito razvijena područja po indeksu razvijenosti U kriterije odabira bodovati korisnike koji imaju već svu potrebnu dokumentaciju i dozvole za gradnju, kupljena zemljišta i slično 3. Da se u dokumentu „Prilog 2 – Kriteriji odabira“ TOČKA 9. nadograditi, odnosno potrebno je u kriterije bodovanja uvesti stvaranje novih sorti, te iste bodovati više od proizvodnje postojećih licenciranih sorti/Klonova sadnog materijala. Lagano je dokazivo kroz prilaganje dokumentacije prijave kultivare u postupak priznavanja te rješenjima o upisi na sortnu listu (registracije kultivara). PODTOČKA 9.1 korigira sljedećim prijedlogom teksta: „ulaganje se odnosi na proizvodnju postojećih licenciranih sorti sjemenskog i sorti/klonova sadnog reprodukcijskog materijala“ kako bi proizvodnja bila jasno definirana, a svi proizvođači u ravnopravnom položaju 4. Da se u dokumentu „Prilog 3 – Lista prihvatljivih troškova“ fokus područja 4B, 4C i 5B pridodaju sljedećim kodovima troškova: Fokus područje 4B za kodove troškova i. 1.2.4.8 ii. 1.2.6 iii. 1.2.11 iv. 3.1.15 v. 3.1.15.1 vi. 3.1.15.2 vii. 3.1.16 viii. 3.1.16.1 ix. 3.1.16.2 x. 3.1.16.3 xi. 3.1.16.4 xii. 3.1.16.5 Fokus područje 4B za kodove troškova i. 1.2.19 ii. 3.1.10 Fokus područje 5B za kodove troškova i. 1.2.1 ii. 1.2.3 iii. 1.2.3.1 iv. 1.2.3.2 v. 1.2.3.3 vi. 1.2.3.4 vii. 1.2.3.5 viii. 1.2.3.6 ix. 1.2.7 x. 1.2.8 S poštovanjem, Djelomično prihvaćen 1. Ne prihvaća se. Povećanjem maksimalnog iznosa potpore smanjuje se broj potencijalnih korisnika, a natječajem je potrebno osigurati ravnomjernu raspodjelu te dostupnost sredstava za sva poljoprivredna gospodarstva. 2. Ne prihvaća se. S obzirom na raspoloživa sredstva za ovaj Natječaj, podnošenje više zahtjeva istog korisnika, odnosno njegovih povezanih i/ili partnerskih poduzeća nije prihvatljivo. Uz ulaganja u skladišne kapacitete jednako su važna i ulaganja u kapacitete za proizvodnju sadnog materijala, podizanje matičnih nasada vinove loze ili voćnih vrsta, doradbene ili oplemenjivačke kapacitete te mehanizaciju za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju sjemena ili sadnog materijala, matične nasade vinove loze ili voćnih vrsta. 3. Ne prihvaća se. Proces stvaranja sorti je lako mjerljiva aktivnost, ali je dugotrajna i često neizvjesna. Konačan ishod tog procesa treba biti novostvorena sorta koju je potrebno priznati od nadležne institucije. Proces do priznavanja i samo priznavanje traje nekoliko godina što je puno duže od postupka realizacije projekta i traženi zahtjev ne bi bio mjerljiv. 4. Prihvaća se
22 Ana   Molim izmjenu kod uvjeta prihvatljivosti , izmjeniti da korisnik mora biti u registru sjemenskih proizvođača prije e-savjetovanja jer po komentarima se vidi da ima proizvođača koji su tek ove godine ušli u proizvodnju . Zatražiti od korisnika da priloži sklopljen ugovor u kojem se viidi da je korisnik zasijao i ugovorio proizvodnju kako bi i mi tek osnovani se mogli prijaviti na natječaj Nije prihvaćen Prihvatljivost korisnika propisana je točkom 1. Priloga 1 Natječaja i određena je u skladu s važećim zakonskim propisima koji uređuju poslovanje u sektoru sjemenarstva i rasadničarstva.