Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Anita Galić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE LIJEKOVA TE O PROPISIVANJU I IZDAVANJU LIJEKOVA NA RECEPT Izmjenom odredbe članka 15a. navedenog Pravilnika, odnosno dopuštenjem da ljekarnik izda umjesto propisanog lijeka istovrsni lijek omogućilo bi se postizanje ciljeva financijskih ušteda i optimiziranja sustava propisivanja i izdavanja lijekova Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a da se istovremeno pacijentu omogući cjelovita medicinska skrb i dobrobit kroz veći izbor lijekova. Važan preduvjet za izdavanje generičkog lijeka su kompetentni i sposobni zdravstveni stručnjaci što ljekarnici jesu, usvajajući tijekom školovanja i obveze trajne edukacije znanja, vještine, ponašanje i stavove potrebne za pružanje cjelovite ljekarničke skrbi unutar zdravstvenog sustava. Članak 15a 1) „Ako na receptu nije drukčije propisano, na recept se može izdati najviše jedno originalno pakiranje lijeka najmanje jačine. 2) Lijek propisan na ponovljivi recept osiguranoj osobi se izdaje u istoj ljekarni, osim u slučaju lijeka propisanog na e-recept koji osiguranoj osobi može biti izdan u bilo kojoj ugovornoj ljekarni. 3) Ako ljekarna kod prvog izdavanja ili kod ponovnog izdavanja lijeka koji je propisan na ponovljivi recept nema propisani lijek, ljekarnik ima pravo, bez prethodnog dogovora s doktorom koji je lijek propisao, izdati osiguranoj osobi istovrsni lijek iste ili niže cijene s liste lijekova, a pod uvjetom da doktor koji je lijek propisao nije na recept naznačio da se lijek ne zamjenjuje, te da se osigurana osoba suglasila sa zamjenom lijeka. 4) Zamjenu lijeka u slučaju iz stavka 3. ovog članka ljekarnik je obvezan naznačiti na recept kod prvog izdavanja lijeka, odnosno u elektronski zapis kod ponovljenog izdavanja lijeka propisanog na ponovljivi recept. 5) Ako osigurana osoba ne pristane na istovrsni lijek, ljekarnik je dužan poduzeti mjere za nabavu tog lijeka, odnosno na zahtjev osigurane osobe pribaviti lijek najkasnije u roku od 3 dana ili njegovo izdavanje osiguranoj osobi osigurati u drugoj ljekarni. 6) Ako osigurana osoba ne pristane na istovrsni lijek niti želi čekati nabavu lijeka, ljekarnik će kod prvog izdavanja lijeka vratiti recept i uputiti je doktoru koji je lijek propisao radi propisivanja drugog lijeka, odnosno kod lijeka propisanog na e-receptu uputit će osiguranu osobu doktoru koji je propisao e-recept. 7) Ako osigurana osoba ne pristane na istovrsni lijek kod ponovljenog zahtjeva za izdavanjem lijeka propisanog na ponovljivi recept, ljekarnik će zaključiti izdavanje lijeka u elektronskom zapisu, te osiguranu osobu uputiti doktoru koji je izdao ponovljivi recept radi propisivanja drugog lijeka. 8) Ako izabrani doktor pored oznake »repetatur« ili »ponoviti« ne navede broj ponavljanja, izdavanja lijeka, izdavanje lijeka se može ponoviti još samo jedanput. 9) Ako izabrani doktor koji propisuje lijek na ponovljivi recept uz oznaku »repetatur« ili »ponoviti« navede veći broj ponavljanja prema kojima bi se kod izdavanje lijeka izdala količina lijeka koja je veća od propisane u skladu s člankom 12. stavkom 4. ovog Pravilnika, ljekarnik može umanjiti broj ponavljanja izdavanja lijeka. Ljekarnik je umanjenje broja ponavljanja obvezan kod prvog izdavanja lijeka zabilježiti na tiskanici recepta i u elektronskom zapisu. 10) Ako izabrani doktor na ponovljivi recept propiše lijek za liječenje akutne bolesti, te lijekove utvrđene u članku 12. stavku 6. ovog Pravilnika, ljekarnik može prvi puta izdati propisanu količinu lijeka, te zaključiti ponovljeno izdavanje lijeka što obvezno naznačuje na tiskanici recepta, odnosno e-recept u tehničko-programskom obrascu zapisivanja sadržaja u elektroničkom obliku.“ ***************************************************************************************************************************** HLJK i HUP- Udruga ljekarnika: Izmjenom odredbe članka 34. navedenog Pravilnika, odnosno dopuštenjem da ljekarnik izda umjesto propisanog lijeka istovrsni lijek omogućilo bi se postizanje ciljeva financijskih ušteda i optimiziranja sustava propisivanja i izdavanja lijekova Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a da se istovremeno pacijentu omogući cjelovita medicinska skrb i dobrobit kroz veći izbor lijekova. Važan preduvjet za izdavanje generičkog lijeka su kompetentni i sposobni zdravstveni stručnjaci što ljekarnici jesu, usvajajući tijekom školovanja i obveze trajne edukacije znanja, vještine, ponašanje i stavove potrebne za pružanje cjelovite ljekarničke skrbi unutar zdravstvenog sustava. Članak 34. 1) Ako ljekarna, odnosno depo lijekova nema propisani lijek, magistar farmacije ima pravo, bez prethodnog dogovora s ovlaštenom osobom, odnosno doktorom veterinarske medicine s odobrenjem za samostalan rad koja je lijek propisala, izdati osobi generički lijek, a pod uvjetom da ovlaštena osoba, odnosno doktor veterinarske medicine s odobrenjem za samostalan rad koji je lijek propisao nije na recept naznačio da se lijek ne zamjenjuje, te da se osoba suglasila sa zamjenom lijeka. 2) Ako osoba koja podiže lijek nije suglasna da joj se izda lijek drugog proizvođača ( originalni ili generički u odnosu na propisani) magistar farmacije obvezan je poduzeti mjere za nabavu tog lijeka, odnosno na zahtjev bolesnika, odnosno osobe koja preuzima lijek, pribaviti lijek najkasnije u roku od tri dana. 3) Zamjenu lijeka u slučaju iz stavka (1) ovoga članka magistar farmacije obvezan je naznačiti na recept kod izdavanja lijeka. 4) Ako osoba ne pristane na zamjenski lijek niti želi čekati nabavu lijeka prema stavku (2) ovog članka, magistar farmacije će vratiti recept i uputiti je ovlaštenoj osobi ili doktoru veterinarske medicine s odobrenjem za samostalan rad koja je lijek propisala radi propisivanja drugog lijeka. 5) Ako ovlaštena osoba pored oznake »repetatur« ili »ponoviti« ne navede broj ponavljanja, izdavanje lijeka se može ponoviti još samo jedanput. 6) Ako ovlaštena osoba koja propisuje lijek na ponovljivi recept uz oznaku »repetatur« ili »ponoviti« navede veći broj ponavljanja prema kojima bi se kod izdavanje lijeka izdala količina lijeka koja je veća od propisane u skladu sa člankom 18. stavkom 1. ovoga Pravilnika, magistar farmacije može umanjiti broj ponavljanja izdavanja lijeka. Magistar farmacije treba umanjenje broja ponavljanja zabilježiti na obrascu recepta. 7) Način izdavanja lijeka propisanog u skladu s člankom 18. stavkom 2. ovoga Pravilnika propisat će općim aktom Zavod. 8) Magistar farmacije ne smije umjesto propisanog lijeka izdati lijek sličnog sastava.“ Nije prihvaćen 1. Dostavljene primjedbe i komentari na članak 15a nisu predmet ovog savjetovanja s javnošću s obzirom da se odnose na HZZO-ov Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept ("Narodne novine" broj 17/09.,46/09., 4/10., 110/10., 131/10., 1/11., 16/11 i 52/11.) 2. Cilj donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept je reguliranje propisivanja i izdavanja lijekova koji sadrže tetrahidrokanabinol (THC), omogućavanje izrade magistralnih pripravaka koji sadrže THC i izrade galenskih pripravaka koji sadrže THC u galenskim laboratorijima sukladno stručnoj literaturi, te nije bila namjera donositi izmjene Pravilnika većeg opsega, već učiniti lijekove koji sadrže THC dostupnim pacijentima. Važeći Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept u članku 34. stavku 2. propisuje da magistar farmacije ima pravo, bez prethodnog dogovora s ovlaštenom osobom, odnosno doktorom veterinarske medicine s odobrenjem za samostalni rad koja je lijek propisala, izdati osobi generički lijek, pod uvjetom da nije na receptu naznačeno da se lijek ne zamjenjuje, te da se osoba suglasila sa zamjenom lijeka, u slučajevima nestašice lijeka na tržištu RH. S obzirom da liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti imaju ugovorni odnos s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, potpisuju financijski ugovor i imaju limit s kojim raspolažu te odgovaraju za ugovoreni iznos, nije korektno da bilo koja druga osoba, odnosno magistar farmacije, raspolaže, odnosno utječe na taj iznos. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je izdao preporuku za propisivanja generičkih lijekova koji su cjenovno povoljniji te je obveza liječnika da vode računa o navedenom.
2 Hrvatska ljekarnička komora PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE LIJEKOVA TE O PROPISIVANJU I IZDAVANJU LIJEKOVA NA RECEPT Opće primjedbe na Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje lijekova te propisivanje i izdavanje lijekova NN 86/13 Prijedlogom o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te propisivanju i izdavanju lijekova nisu obuhvaćane odredbe za koje smatramo da su prema važećem Pravilniku nejasne, ograničavajuće ili neutvrđene, a nužne su za obavljanje ljekarničke djelatnosti. Stoga predlažemo: Članak 5 Ovim pravilnikom nisu podrobno utvrđena mjerila za razvrstavanje lijekova, a što je trebalo, nego su samo okvirno navedene skupine ( Rp, BR, BRX) i vrlo općenito utvrđena mjerila ( uglavnom prenijeta iz Zakona o lijekovima). Smatramo za neophodnim dopunu članka 5. kojim bi se trebalo utvrditi da ministar nadležan za zdravlje u cilju zaštite i promicanja zdravlja, može donijeti protokole za izdavanje posebnih grupa bezreceptnih lijekova ( grupa BR –samo u ljekarni, hitna kontracepcija) za koje je Agencija za lijekove i medicinske proizvoda (HALMED) ili European medical agency (EMA) utvrdila kao uvjet za razvrstavanje lijeka ne listu bezreceptnih lijekova (BR) ograničenje prilikom izdavanja lijeka ( npr. trudnoća, izdavanje lijeka osobama mlađim od određenog broja godina – 16, oboljenje od neke akutne ili kronične bolesti) i sl. Članak 33 Magistar farmacije je zdravstveni radnik koji posjeduje jako dobro znanje o svojstvima lijeka, te bi mu trebalo biti omogućeno podizanje lijeka temeljem članske iskaznice HLJK kao što je to omogućeno doktorima medicine i doktorima dentalne medicine. Stoga predlažemo u članak 33. stavak 2 uvrstiti i magistra farmacije. Članak 34. Magistar farmacije može samo u slučaju nedostupnosti lijeka ( ma što god to značilo) i ako doktor medicine to nije zabranio, izdati pacijentu generički lijek. Nadležnost HALMED-a koji u rješenju o prometu lijeka utvrdi da je lijek ispitan i kvalitetan te je njegova uporaba dozvoljena u ovom slučaju se ne poštuje. Moguće su nuspojave i generičkih lijekova ili originalnih lijekova u odnosu na onaj kojeg je pacijent koristio, ali u tom slučaju doktor medicine treba prijaviti nuspojavu i navesti da je to razlog zabrane izdavanja istovrsnog lijeka, ali drugog proizvođača. U današnje vrijeme, kada je na tržištu tako velik broj kvalitetnih generičkih lijekova, a cijene mogu biti različite i niže u donosu tko ih proizvodi, odredba da magistar farmacije uz pristanak pacijenta ne može izdati isti lijek drugog proizvođača u najmanju ruku je neozbiljna i smatramo da ju treba mijenjati. Dokazivati da magistri farmacije posjeduju potrebna znanja o lijekovima i da su stručne osobe koje mogu donijeti odluku o izdavanju istovrsnog lijeka drugog proizvođača u odnosu na propisani lijek, a nakon petogodišnjeg studija farmacije smatram nepotrebnim. Predlaže se mijenjati članak 34.tako da glasi: 1. Ako ljekarna, odnosno depo lijekova nema propisani lijek, magistar farmacije ima pravo, bez prethodnog dogovora s ovlaštenom osobom, odnosno doktorom veterinarske medicine s odobrenjem za samostalan rad koja je lijek propisala, izdati osobi generički lijek, a pod uvjetom da ovlaštena osoba, odnosno doktor veterinarske medicine s odobrenjem za samostalan rad koji je lijek propisao nije na recept naznačio da se lijek ne zamjenjuje, te da se osoba suglasila sa zamjenom lijeka. 2. Ako osoba koja podiže lijek nije suglasna da joj se izda lijek drugog proizvođača ( originalni ili generički u odnosu na propisani) magistar farmacije obvezan je poduzeti mjere za nabavu tog lijeka, odnosno na zahtjev bolesnika, odnosno osobe koja preuzima lijek, pribaviti lijek najkasnije u roku od tri dana. 3. Zamjenu lijeka u slučaju iz stavka (1) ovoga članka magistar farmacije obvezan je naznačiti na recept kod izdavanja lijeka. 4. Ako osoba ne pristane na zamjenski lijek niti želi čekati nabavu lijeka prema stavku (2) ovog članka, magistar farmacije će vratiti recept i uputiti je ovlaštenoj osobi ili doktoru veterinarske medicine s odobrenjem za samostalan rad koja je lijek propisala radi propisivanja drugog lijeka. 5. Ako ovlaštena osoba pored oznake »repetatur« ili »ponoviti« ne navede broj ponavljanja, izdavanje lijeka se može ponoviti još samo jedanput. 6. Ako ovlaštena osoba koja propisuje lijek na ponovljivi recept uz oznaku »repetatur« ili »ponoviti« navede veći broj ponavljanja prema kojima bi se kod izdavanje lijeka izdala količina lijeka koja je veća od propisane u skladu sa člankom 18. stavkom 1. ovoga Pravilnika, magistar farmacije može umanjiti broj ponavljanja izdavanja lijeka. Magistar farmacije treba umanjenje broja ponavljanja zabilježiti na obrascu recepta. 7. Način izdavanja lijeka propisanog u skladu s člankom 18. stavkom 2. ovoga Pravilnika propisat će općim aktom Zavod. 8. Magistar farmacije ne smije umjesto propisanog lijeka izdati lijek sličnog sastava.“ Članak 38. Člankom 38 utvrđuje se da magistar farmacije prilikom izdavanja lijeka na recept ima pravo od osobe koja preuzima lijek zahtijevati zdravstvenu iskaznicu, osobnu iskaznicu ili putovnicu. Kako kod izdavanja nekih grupa lijekova, koji se izdaju bez recepta treba utvrditi dob pacijenta potrebno je ovim člankom omogućiti da magistar farmacije prilikom izdavanja lijeka ( bez obzira na skupinu lijekova u koju je razvrstan Rp,BR,) ima pravo od osobe koja preuzima lijek tražiti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Stoga se predlaže : U članku 38 brisati riječi „ na recept“ Nije prihvaćen Sukladno članku 8. važećeg Pravilnika , regulirano je tko može propisati lijek, odnosno ordinirati terapiju, a to su: doktor medicine i doktor dentalne medicine.2. Cilj donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept je reguliranje propisivanja i izdavanja lijekova koji sadrže tetrahidrokanabinol (THC), omogućavanje izrade magistralnih pripravaka koji sadrže THC i izrade galenskih pripravaka koji sadrže THC u galenskim laboratorijima sukladno stručnoj literaturi, te nije bila namjera donositi izmjene Pravilnika većeg opsega, već učiniti lijekove koji sadrže THC dostupnim pacijentima. Važeći Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept u članku 34. stavku 2. propisuje da magistar farmacije ima pravo, bez prethodnog dogovora s ovlaštenom osobom, odnosno doktorom veterinarske medicine s odobrenjem za samostalni rad koja je lijek propisala, izdati osobi generički lijek, pod uvjetom da nije na receptu naznačeno da se lijek ne zamjenjuje, te da se osoba suglasila sa zamjenom lijeka, u slučajevima nestašice lijeka na tržištu RH. S obzirom da liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti imaju ugovorni odnos s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, potpisuju financijski ugovor i imaju limit s kojim raspolažu te odgovaraju za ugovoreni iznos, nije korektno da bilo koja druga osoba, odnosno magistar farmacije, raspolaže, odnosno utječe na taj iznos. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je izdao preporuku za propisivanja generičkih lijekova koji su cjenovno povoljniji te je obveza liječnika da vode računa o navedenom.
3 Mario Vrebcevic PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE LIJEKOVA TE O PROPISIVANJU I IZDAVANJU LIJEKOVA NA RECEPT Izmjenom odredbe članka 15a. navedenog Pravilnika, odnosno dopuštenjem da ljekarnik izda umjesto propisanog lijeka istovrsni lijek omogućilo bi se postizanje ciljeva financijskih ušteda i optimiziranja sustava propisivanja i izdavanja lijekova Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a da se istovremeno pacijentu omogući cjelovita medicinska skrb i dobrobit kroz veći izbor lijekova. Važan preduvjet za izdavanje generičkog lijeka su kompetentni i sposobni zdravstveni stručnjaci što ljekarnici jesu, usvajajući tijekom školovanja i obveze trajne edukacije znanja, vještine, ponašanje i stavove potrebne za pružanje cjelovite ljekarničke skrbi unutar zdravstvenog sustava. Članak 15a 1) „Ako na receptu nije drukčije propisano, na recept se može izdati najviše jedno originalno pakiranje lijeka najmanje jačine. 2) Lijek propisan na ponovljivi recept osiguranoj osobi se izdaje u istoj ljekarni, osim u slučaju lijeka propisanog na e-recept koji osiguranoj osobi može biti izdan u bilo kojoj ugovornoj ljekarni. 3) Ako ljekarna kod prvog izdavanja ili kod ponovnog izdavanja lijeka koji je propisan na ponovljivi recept nema propisani lijek, ljekarnik ima pravo, bez prethodnog dogovora s doktorom koji je lijek propisao, izdati osiguranoj osobi istovrsni lijek iste ili niže cijene s liste lijekova, a pod uvjetom da doktor koji je lijek propisao nije na recept naznačio da se lijek ne zamjenjuje, te da se osigurana osoba suglasila sa zamjenom lijeka. 4) Zamjenu lijeka u slučaju iz stavka 3. ovog članka ljekarnik je obvezan naznačiti na recept kod prvog izdavanja lijeka, odnosno u elektronski zapis kod ponovljenog izdavanja lijeka propisanog na ponovljivi recept. 5) Ako osigurana osoba ne pristane na istovrsni lijek, ljekarnik je dužan poduzeti mjere za nabavu tog lijeka, odnosno na zahtjev osigurane osobe pribaviti lijek najkasnije u roku od 3 dana ili njegovo izdavanje osiguranoj osobi osigurati u drugoj ljekarni. 6) Ako osigurana osoba ne pristane na istovrsni lijek niti želi čekati nabavu lijeka, ljekarnik će kod prvog izdavanja lijeka vratiti recept i uputiti je doktoru koji je lijek propisao radi propisivanja drugog lijeka, odnosno kod lijeka propisanog na e-receptu uputit će osiguranu osobu doktoru koji je propisao e-recept. 7) Ako osigurana osoba ne pristane na istovrsni lijek kod ponovljenog zahtjeva za izdavanjem lijeka propisanog na ponovljivi recept, ljekarnik će zaključiti izdavanje lijeka u elektronskom zapisu, te osiguranu osobu uputiti doktoru koji je izdao ponovljivi recept radi propisivanja drugog lijeka. 8) Ako izabrani doktor pored oznake »repetatur« ili »ponoviti« ne navede broj ponavljanja, izdavanja lijeka, izdavanje lijeka se može ponoviti još samo jedanput. 9) Ako izabrani doktor koji propisuje lijek na ponovljivi recept uz oznaku »repetatur« ili »ponoviti« navede veći broj ponavljanja prema kojima bi se kod izdavanje lijeka izdala količina lijeka koja je veća od propisane u skladu s člankom 12. stavkom 4. ovog Pravilnika, ljekarnik može umanjiti broj ponavljanja izdavanja lijeka. Ljekarnik je umanjenje broja ponavljanja obvezan kod prvog izdavanja lijeka zabilježiti na tiskanici recepta i u elektronskom zapisu. 10) Ako izabrani doktor na ponovljivi recept propiše lijek za liječenje akutne bolesti, te lijekove utvrđene u članku 12. stavku 6. ovog Pravilnika, ljekarnik može prvi puta izdati propisanu količinu lijeka, te zaključiti ponovljeno izdavanje lijeka što obvezno naznačuje na tiskanici recepta, odnosno e-recept u tehničko-programskom obrascu zapisivanja sadržaja u elektroničkom obliku. Nije prihvaćen Dostavljene primjedbe i komentari na članak 15a nisu predmet ovog savjetovanja s javnošću s obzirom da se odnose na HZZO-ov Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept ("Narodne novine", broj 17/09.,46/09., 4/10., 110/10., 131/10., 1/11., 16/11 i 52/11.).
4 Ema Sambol PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE LIJEKOVA TE O PROPISIVANJU I IZDAVANJU LIJEKOVA NA RECEPT Smatram da su izmjene u ovom Pravilniku ishitrene, brzo donešene. Onaj tko ih je sastavljao ne raspolaže stručnim znanjem i/ili ne crpi informacije iz provjerenih izvora. Zapravo, čini se kao da uopće ne posjeduje informacije. U današnje vrijeme kolanja informacija i interneta, pogrešno je: 1- ne ispitati zakonodavstvo ostalih država, pa nešto slično primijeniti i kod nas 2- ne ispitati doktore znanosti - konkretno liječnike i magistre farmacije (u zemljama koje primjenjuju upotrebu nkonoplje) u vezi primjene i liječenja medicinskom marihuanom. 1. Ukoliko ovaj Pravilnik stupi snagu, vjerojatno ćete se suočiti s prosvjedima , najprije onih koji boluju od PTSP-a, koji će tražiti svoje pravo na upotrebu med.konoplje. 2.Također, a rekla sam već u komentaru Priloga III, konoplji nije mjesto na popisu lijekova zajedno sa xanaxom, te da se ona drukčije uredi. Osim mišljenja gospodina Sakomana, koji je glavni kolovođa ovakve liste, mogli biste možda poslušati što neki drugi psihijatri koje se bave ovisnostima imaju o tome za reći, 3. THC nije jedina tvar koja je korisna tvar u konoplji. Primljeno na znanje U Ministarstvu zdravlja osnovano je Povjerenstvo za analizu i preporuke primjene indijske konoplje kanabinoida u medicinske svrhe (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).Odlukom ministra imenovani su članovi Povjerenstva kojeg čine renomirani stručnjaci, specijalisti iz raznih područja medicine, onkolozi, farmakolozi, liječnici obiteljske medicine, kao i pravnici i članovi nevladinih organizacija, okupljeni s ciljem da se istraži mogućnost primjene indijske konoplje/kanabinoida kod oboljelih kojima takva terapija može pomoći u liječenju, u okviru zdravstvene zaštite, a u skladu s postojećim znanstvenim dokazima. Zbog transparentnosti Povjerenstvo je sve materijale i zapisnike Sjednica objavilo na mrežnim stranicama Ministarstva zdravlja (http://www.zdravlje.hr/zdravlje/primjena_indijske_konoplje_u_lijecenju) te detaljnje odgovore na vaše pitanja možete naći u materijalima.
5 Zlatko Nađ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE LIJEKOVA TE O PROPISIVANJU I IZDAVANJU LIJEKOVA NA RECEPT u svijetu s kanabisom lijece i oboljele od PTSP i PTSD....zasto nam uskracujete lijecenje i produljujete agoniju...s tabletama koje nam doktori prepisuju odlazi zeludac,bubrezi, jetra ,crijeva ..zatim opet uzimas ljekove da zaljecis novo nastale bolesti i pojavljuju se nus pojave..pa prelazi na druge tablete...i tako sve ispocetka..nema tablete koje mi nisu prepisivali..a ucinka nema na vidiku... Primljeno na znanje Povjerenstvo za analizu i preporuke primjene indijske konoplje/kanabinoida u medicinske svrhe donijelo je popis indikacija za koje je napravljena analiza objavljenih znanstvenih radova o djelovanju kanabinoida/kanabisa. Nadalje, Povjerenstvo je donijelo odluku da je potrebno u redovitim vremenskim periodima (6-12mj) razmatrati nove znanstvene dokaze te ukoliko je došlo do novih spoznaja predložiti nadopune ili izmjene postojećih dokaza. Zbog transparentnosti Povjerenstvo je sve materijale i zapisnike Sjednica objavilo na mrežnim stranicama Ministarstva zdravlja ( http://www.zdravlje.hr/zdravlje/primjena_indijske_konoplje_u_lijecenju) te detaljnje odgovore na vaše pitanja možete naći u materijalima.
6 Bojan Jurić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE LIJEKOVA TE O PROPISIVANJU I IZDAVANJU LIJEKOVA NA RECEPT Proširiti spektar djelovanja na druge bolesti,kao što su to napravile neke druge države a nisu se ograničili na samo 4 bolesti. Pokrenuti proizvodnju u HR npr. Imunološki zavod te po potrebi sa vanjskim suradnicima proizvoditi . Primljeno na znanje Povjerenstvo za analizu i preporuke primjene indijske konoplje/kanabinoida u medicinske svrhe donijelo je popis indikacija za koje je napravljena analiza objavljenih znanstvenih radova o djelovanju kanabinoida/kanabisa. Nadalje, Povjerenstvo je donijelo odluku da je potrebno u redovitim vremenskim periodima (6-12mj) razmatrati nove znanstvene dokaze te ukoliko je došlo do novih spoznaja predložiti nadopune ili izmjene postojećih dokaza. Zbog transparentnosti Povjerenstvo je sve materijale i zapisnike Sjednica objavilo na mrežnim stranicama Ministarstva zdravlja (http://www.zdravlje.hr/zdravlje/primjena_indijske_konoplje_u_lijecenju) te detaljnje odgovore na vaše pitanja možete naći u materijalima. Ovim Pravilnikom proizvodnja se ne može regulirati, proizvodnja kanabisa regulirat će se izmjenom Zakona o sprječavanju zlouporabe droge.
7 Hrvatska ljekarnička komora PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE LIJEKOVA TE O PROPISIVANJU I IZDAVANJU LIJEKOVA NA RECEPT, Članak 3. Tvar nabinol ne nalazi se na Popisu droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga ( NN 156/14), a tim popisom je utvrđeno koje tvari mogu biti u uporabi u RH. Potrebno je stoga nabinol prvo uvrstiti u Popis iz NN 156/14, a po tom i u ovaj Pravilnik. Primljeno na znanje U tijeku je donošenje izmjena i dopuna popisa droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga, te će tom prilikom biti izvršene dopune navedene liste (nabilon) kao i ujednačavanje nazivlja tvari u oba podzakonska akta.
8 Mirna Ukrainčik Jovanovski Članak 7., „Članak 30.a Poštovani, ako ste radili ovaj posao, niste ga napravili do kraja. Što je sa CBD-om (kanabidiolom) koji se pokazao izuzetno učinkovitim za prisihičke poremećaje poput shizofrenije, akutnih aknsioznih poremećaja, socijalnih fobija? Zašto je vijeće doktora odbilo uporabu CBD-a uz THC za liječenje tih vrsta poteškoća? Kao što sam čitala, jednoglasno je odlučeno da "nema dovoljno dobrih provedenih istraživanja". Zašto se istraživanja ne pokrenu od strane hrvatskih znanstvenika? To bi moglo rezultirati zapošljenjem (mladih) znanstvenika, stjecanjem iskutava u radu u tom polju. Nadalje, nadam se da se C Sativa proizvodi ovdje u Hrvatskoj, jer potez je zaista loš ako to nije tako, a ishitren isto. U politiku neću ulaziti, nikada nije dobro nikome donijelo. Ali zabranom uporabe kanabisa i njegove CBD supstance lišite mnogo ljudi kvalitetnijeg, boljeg i zdravijeg liječenja od ovog postojećeg. PTSP - Hrvatska ga ima na bacanje; depresija - također, ansksioznosti i sličnih - također. Hajde okupite više etičara i doktora stručnjaka po tom pitanju,.. Primljeno na znanje Povjerenstvo za analizu i preporuke primjene indijske konoplje/kanabinoida u medicinske svrhe donijelo je popis indikacija za koje je napravljena analiza objavljenih znanstvenih radova o djelovanju kanabinoida/kanabisa. Nadalje, Povjerenstvo je donijelo odluku da je potrebno u redovitim vremenskim periodima (6-12mj) razmatrati nove znanstvene dokaze te ukoliko je došlo do novih spoznaja predložiti nadopune ili izmjene postojećih dokaza. Zbog transparentnosti Povjerenstvo je sve materijale i zapisnike Sjednica objavilo na mrežnim stranicama Ministarstva zdravlja ( http://www.zdravlje.hr/zdravlje/primjena_indijske_konoplje_u_lijecenju) te detaljnje odgovore na vaše pitanja možete naći u materijalima.
9 Ema Sambol Članak 7., „Članak 30.a dodati: kod gastritisa, jakih bolova, migrena, predmenstrualnog sindroma, anoreksije, nedostatka apetita, tumora, miastenie gravis, Alzheimerove bolesti, posttraumatskog stresnog poremećaja, poremećaja spavanja, glaukoma, artritisa, hepatitisa C, astme i drugih bolesti i poremećaja navedenih u pravnim aktima drugih država i za koja je istraživanjima dokazano da sprječavaju simptome i/ili ublažavaju tegobe i/ili poremećaje, a koji nisu navedeni u ovom članku. Taksativnim nabrajanjem bolesti ograničiit će se lijek onima kojima bi mogao pomoći što će dovesti do novih izmjena i dopuna. Tema nije toliko neozbiljna za dodavanje članaka preko noći, a prema pročitanom - vidljivo je da stručnom kadru koji sudeluje u izmjenama nedostaje odgovarajuće stručno znanje i informiranost. Primljeno na znanje Povjerenstvo za analizu i preporuke primjene indijske konoplje/kanabinoida u medicinske svrhe donijelo je popis indikacija za koje je napravljena analiza objavljenih znanstvenih radova o djelovanju kanabinoida/kanabisa. Nadalje, Povjerenstvo je donijelo odluku da je potrebno u redovitim vremenskim periodima (6-12mj) razmatrati nove znanstvene dokaze te ukoliko je došlo do novih spoznaja predložiti nadopune ili izmjene postojećih dokaza. Zbog transparentnosti Povjerenstvo je sve materijale i zapisnike Sjednica objavilo na mrežnim stranicama Ministarstva zdravlja ( http://www.zdravlje.hr/zdravlje/primjena_indijske_konoplje_u_lijecenju) te detaljnje odgovore na vaše pitanja možete naći u materijalima.
10 Luka Mislav Mikulić Članak 7., „Članak 30.a Poštovani, navedene tegobe nisu jedine uspješno ublažavane biljkom Cannabis Sativa L., isto kako THC nije jedini blagotvoran i ljekovit sastojak navedene biljke. Moram naglasiti da je kanabis izuzetno uspješan u ublažavanju raznih vrsta kroničnih bolova kao periferne neuoropatije, fibromialgije, reumatoidnog artritisa tj. dokazano su bolji supstitut od opioidnih lijekova. Nadalje, kanabis je vrlo uspiješan za ublažavanje tegoba bolesnika s glaukomom, kao i Alzhaimerovom bolesti. Važno je spomenuta da, iako kanabis ne liječi PTSP iz razloga što svaki pacijent mora poglavito sam sa sobom riješiti vlastite psihičke, emocionalne i duševne probleme, može biti izuzetno koristan u ublažavanju anksioznih i inih stanja. Također, od životne je važnosti da kanabis postane substitut benzodiazepinima i ostalim "sumnjivim" sedativima. Molim vas da podrobno, temeljito te profesionalno istražite tematiku kako se nebi donio površan, ishitren ili nedaj Bože štetan pravilnik. U nadi da ćemo pružiti mirniju i zdraviju budućnost ljudima, srdačno vam zahvaljujem i bezrezervno nudim svoju pomoć na raspolaganje. Bog i Hrvati! Primljeno na znanje Povjerenstvo za analizu i preporuke primjene indijske konoplje/kanabinoida u medicinske svrhe donijelo je popis indikacija za koje je napravljena analiza objavljenih znanstvenih radova o djelovanju kanabinoida/kanabisa. Nadalje, Povjerenstvo je donijelo odluku da je potrebno u redovitim vremenskim periodima (6-12mj) razmatrati nove znanstvene dokaze te ukoliko je došlo do novih spoznaja predložiti nadopune ili izmjene postojećih dokaza. Zbog transparentnosti Povjerenstvo je sve materijale i zapisnike Sjednica objavilo na mrežnim stranicama Ministarstva zdravlja ( http://www.zdravlje.hr/zdravlje/primjena_indijske_konoplje_u_lijecenju) te detaljnje odgovore na vaše pitanja možete naći u materijalima.
11 Filip Vukovinski Članak 7., „Članak 30.a Zašto ne za ublažavanje simptoma stresa, depresije, tjeskobe? Primljeno na znanje Povjerenstvo za analizu i preporuke primjene indijske konoplje/kanabinoida u medicinske svrhe donijelo je popis indikacija za koje je napravljena analiza objavljenih znanstvenih radova o djelovanju kanabinoida/kanabisa. Nadalje, Povjerenstvo je donijelo odluku da je potrebno u redovitim vremenskim periodima (6-12mj) razmatrati nove znanstvene dokaze te ukoliko je došlo do novih spoznaja predložiti nadopune ili izmjene postojećih dokaza. Zbog transparentnosti Povjerenstvo je sve materijale i zapisnike Sjednica objavilo na mrežnim stranicama Ministarstva zdravlja ( http://www.zdravlje.hr/zdravlje/primjena_indijske_konoplje_u_lijecenju) te detaljnje odgovore na vaše pitanja možete naći u materijalima.
12 Hrvatska ljekarnička komora Članak 7., Članak 30.b Predlaže se mijenjati stavak 1. tako da glasi: "Doktori medicine iz članka 8.stavka 1. ovog Pravilnika po preporuci doktora medicine specijaliste odgovarajuće specijalizacije s odobrenjem za samostalan rad obvezni su na posebni recept za magistralne pripravke propisati: - količinu THC-a za pojedinačnu dozu, - vrstu biljne droge i biljnog pripravka iz kojeg će se izraditi magistralni pripravak, - broj pojedinačnih doza, - ljekoviti oblik ( medicinska inhalacija, dekokt i dr.) - doziranje i način uporabe," Primljeno na znanje Navedeno je regulirano člankom 3. stavkom 2. ovoga Pravilnika.
13 Hrvatska ljekarnička komora Članak 7., Članak 30.b Predlaže se u stavku 3 broj " 0,75"zamijeniti s "7,5 " Prihvaćen Prihvaćen.
14 Ema Sambol Članak 7., Članak 30.d .stavak (1) brisati :količinu THC-a, izmijeniti ju u : postotak THC-a. .stavak (2) navesti koji je to postotak THC-a. Dosadašnji stavak (2) postaje stavak (3). Dodati stavak (4) navesti koji je to IZVOR iz kojeg magistar farmacije dobiva informaciju o količini biljnog pripravka Primljeno na znanje Postotak THC-a zbog specifičnosti ljekovitog biljnog materijala ne može se smatrati konstatom, te stoga ne pripada u ovaj Pravilnik. Prilikom preuzimanja ljekovitog biljnog materijala obavezna je dostava detaljne specifikacije, te će ljekarnik moći temeljem spacifikacije izračunati potrebnu količinu lijeka po receptu.
15 Hrvatska ljekarnička komora Članak 7., Članak 30.e Predlaže se brisati članak 30e Prema Zakonu o lijekovima ( definicija magistralnog pripravka) i propisima za obavljanje ljekarničke djelatnosti, kada se propisuje lijek kojeg treba izraditi za pojedinačnog pacijenta propisuje se magistralni pripravak. Stoga, bez obzira na način izrade lijeka - kao magistralni ili galenski pripravak, lijek se uvijek propisuje za pojedinačnog pacijenta odnosno kao magistralni pripravak. Nije prihvaćen Članak 30.e daje doktorima medicine mogućnost propisivanja uz magistralne i galenskih pripravaka koji sadrže THC, ovisno o indikaciji za koju se primjenjuje. Pravilnik niti jednim svojim člankom ne onemogućava magistrima farmacije izradu i izdavanje magistralnih i galenskih pripravaka.
16 Ema Sambol Članak 7., Članak 30.e dodati stavak (2) navesti koja je to stručna literatura Primljeno na znanje Zbog transparentnosti Povjerenstvo je sve materijale i zapisnike Sjednica objavilo na mrežnim stranicama Ministarstva zdravlja ( http://www.zdravlje.hr/zdravlje/primjena_indijske_konoplje_u_lijecenju) te detaljnje odgovore na vaše pitanja možete naći u materijalima.
17 Damir Kurtak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE LIJEKOVA TE O PROPISIVANJU I IZDAVANJU LIJEKOVA NA RECEPT, Članak 8. Poštovani, Predložio bih vam da uredite članak 8. gdje piše „10) ljekovite kapsule provjerene kakvoće,“. i dodate da lijek može biti i u kapima jer mnoga bolesna djeca koja imaju npr. Epilepsiju su mlađa od 2 godine pa ne mogu progutati kapsulu, a ima i djece kojoj je jedini unos hrane i tekućine moguć samo preko sonde, nevezano za dob djeteta. Primljeno na znanje Ovim Pravilnikom ne postoje prepreke da se i drugi oblici poput kapi ili čepića koriste za uporabu.
18 Hrvatska ljekarnička komora PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE LIJEKOVA TE O PROPISIVANJU I IZDAVANJU LIJEKOVA NA RECEPT, Članak 9. Kemijski nazivi za tetrahidrokanabinol, dronabinol i nabilone korišteni u Prilogu III nisu isti kao u Popisu droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga ( NN 156/14). Predlažemo korištenje istih naziva u Prilogu III kao i u Popisu objavljenom u NN 156/14 Osim toga u Popisu objavljenom u NN 156/14 nije naveden nabilone, te ne bi mogao biti korišten u RH. Primljeno na znanje U tijeku je donošenje izmjena i dopuna popisa droga ,psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga, te će tom prilikom biti izvršene ujednačavanje nazivlja u oba podzakonska akta.
19 Hrvatska ljekarnička komora PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE LIJEKOVA TE O PROPISIVANJU I IZDAVANJU LIJEKOVA NA RECEPT, PRILOG III. Kemijski nazivi za tetrahidrokanabinol, dronabinol i nabilone korišteni u Prilogu III nisu isti kao u Popisu droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga ( NN 156/14). Predlažemo korištenje istih naziva u Prilogu III kao i u Popisu objavljenom u NN 156/14 Osim toga u Popisu objavljenom u NN 156/14 nije naveden nabilon, te ne bi mogao biti korišten u RH. Primljeno na znanje U tijeku je donošenje izmjena i dopuna Popisa droga ,psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga, te će tom prilikom biti izvršene dopune navedene liste (nabilon) kao i ujednačavanje nazivlja tvari u oba podzakonska akta.
20 Ema Sambol PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE LIJEKOVA TE O PROPISIVANJU I IZDAVANJU LIJEKOVA NA RECEPT, PRILOG III. Smatram da medicinskoj konoplji nije mjesto u istom košu s xanaxom i sličnim lijekovima, ali s obzirom da se ovo sve donosi ishitreno i da se do nedavno riječ konoplja trebala šaputati - bolje išta nego ništa. Također, trebao bi se donijeti poseban Pravilnik o upotrebi medicinske konoplje i izdavanju na recept. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašim stavovima i prijedlozima koje će se razmotriti prilikom sljedećih izmjena/izrada Pravilnika.