Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o elektroničkoj komunikaciji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva Predmet Pravilnika, Članak 1. Predlažemo na kraju odredbe iza riječi „informacijskog sustava“ dodati svrhu i naziv tog sustava tako da se dodaju sljedeće riječi: „za elektroničku komunikaciju (u daljnjem tekstu: e-Komunikacija)“. Obrazloženje: u Pravilniku o radu u sustavu eSpis, definiran je upravo „sustav e-Komunikacija“ kao sustav koji je namijenjen za elektroničku komunikaciju vanjskih korisnika sa sustavom eSpis. U odnosu na predloženu izmjenu, potrebno je onda i u svim ostalim odredbama Pravilnika načiniti iste izmjene, odnosno usklađenja, što se neće dalje pojedinačno navoditi u ovome mišljenju. Djelomično prihvaćen Informacijski sustav za elektroničku komunikaciju Ministarstva pravosuđa i uprave obuhvaća uz e-Komunikaciju i servise za razmjenu s državnim odvjetništvima te se stoga za cijeli sustav ne može koristiti izraz e-Komunikacija.
2 Ognjen Solomun Predmet Pravilnika, Članak 1. mišljenja sam da se dio teksta treba izmijeniti i nakon riješi "sudovima" a prije znaka zareza treba staviti dio teksta "i drugim javnopravnim tijelima" jer bi se time elektronička komunikacija omogučila ne samo prema sudovima nego i svim javnopravnim tijelima obuhvačenim čl. 2., st. 2. ZUS-a Nije prihvaćen Nije predmet ovog Pravilnika, koji se donosi na temelju Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 89/14. i 70/19.; dalje u tekstu: ZPP) i Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21.; dalje u tekstu: ZUS), dakle, odnosi se isključivo na elektroničku komunikaciju sa sudovima.
3 Ognjen Solomun Primjena Pravilnika, Članak 3. izmjeniti sukladno komentaru na čl. 1. Nije prihvaćen Nije predmet ovog Pravilnika, koji se donosi na temelju ZPP-a i ZUS-a, dakle, odnosi se isključivo na elektroničku komunikaciju sa sudovima.
4 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva Značenje pojedinih pojmova, Članak 5. Stavak 1. - informacijski sustav - potrebno je uskladiti definiciju Informacijskog sustava, s uobičajenom: „sustav koji prikuplja, pohranjuje, čuva, obrađuje, i isporučuje potrebne informacije". Predlažemo umjesto općenitog pojma „informacijski sustav“ navesti i koristiti konkretan naziv tog sustava „e-Komunikacija“ uz zadržavanje istog teksta kojim se pojašnjava njegovo značenje. Stavak 3. - siguran elektronički poštanski pretinac – potrebno razmotriti sam naziv i definiciju, te precizirati nadležnost administratora sustava, koji je odgovoran i za osiguravanje neovlaštenog pristupa pretincu. Predlažemo umjesto pojma „siguran elektronički poštanski pretinac“ koristiti pojam „Korisnički pretinac“ koji je za tu svrhu propisan Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi (ZoDII) te služi kao jedinstvena komponenta unutar sustava e-Građani i e-Poslovanje, uspostavljen kao zajednički servis za sva javnopravna tijela u elektroničkoj komunikaciji s korisnicima, neovisno radi li se o fizičkim osobama ili poslovnim korisnicima. Naime, čl. 7. st. 4. ZoDII propisuje da su tijela javnog sektora obvezna informacije u elektroničkom obliku dostaviti građanima i drugim korisnicima putem sustava korisničkog pretinca, koji uz sustav središnjeg državnog portala i nacionalnog sustava za identifikaciju i autentifikaciju čini sustav e-Građani koji je dio državne informacijske infrastrukture. Stavak 4. i stavak 5. – predlažemo za navedene pojmove i njihova značenja u Pravilniku, koristiti točne nazive tih pojmova kako su oni definirani u Zakonu o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (tzv. eIDAS uredba), uz dodatno referenciranje upravo na „ ... propise kojima se uređuju usluge povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu EU“. U skladu s tim predlažemo da se u naziv pojma u st. 5. „Kvalificirani vremenski žig“, doda još i riječ „elektronički“, tako da pojam glasi „Kvalificirani elektronički vremenski žig“, jer se u eIDAS uredbi koristi upravo takav naziv istog značenja. Prijedlog teksta za stavak 4. glasi: Kvalificirani elektronički potpis je napredan elektronički potpis koji je izrađen pomoću kvalificiranih sredstava za izradu elektroničkog potpisa i temelji se na kvalificiranom certifikatu za elektroničke potpise, sukladno propisima kojima se uređuju usluge povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu EU. Prijedlog teksta za stavak 5. glasi: Kvalificirani elektronički vremenski žig je elektronički vremenski žig koji povezuje datum i vrijeme s podacima na način kojim se u razumnoj mjeri isključuje mogućnost nezapažene promjene podataka, temelji se na izvoru točnog vremena povezanog s koordiniranim svjetskim vremenom te je potpisan pomoću naprednog elektroničkog potpisa ili pečaćen pomoću naprednog elektroničkog pečata kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja ili jednakovrijednom metodom, sukladno propisima kojima se uređuju usluge povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu EU. Djelomično prihvaćen Potrebno razlikovati sigurni elektronički poštanski pretinac Ministarstva pravosuđa i uprave od korisničkog pretinca na državnoj informacijskoj infrastrukturi.
5 HRVATSKI RED PRIVATNIH DETEKTIVA Vanjski korisnici, Članak 6. Ispred udruge Hrvatski red privatnih detektiva, smatramo da je u podstavku 1 potrebno dodati i privatne detektive kao sudionike u elektroničkoj komunikaciji, tako da podstavak 1 glasi: „tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti, državno odvjetništvo, odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci, sudski procjenitelji, sudski tumači, stečajni upravitelji, privatni detektivi, povjerenici i pravne osobe (u daljnjem tekstu: obvezni sudionici elektroničke komunikacije),“ Obrazloženje: Sukladno Članku 106a. Zakona o parničnom postupku, propisano je da se podnesci dostavljaju u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava, a sve nastavno na Članak 10. Zakona o privatnim detektivima te činjenicu da nas stranke angažiraju u svim fazama postupka, mogućnost dostave pismena elektroničkim putem bi olakšalo funkcioniranje nama kao detektivima ali i samoj stranci kao i njihovim zakonskim zastupnicima. S tim u svezi smo već ranije uputili prijedlog za izmjenu sadržaja i izgleda detektivske iskaznice, a koji je prema našim saznanjima usvojen u cijelosti te predviđa elektronički čip koji sadrži elektronički potpis upravo u svrhu autentifikacije i elektroničkog potpisa. Proceduralno nakon sklapanja ugovora sa strankom, izvršavamo i uvid u spis jer nam je tako lakše ući u predmet a potom u dogovoru sa strankom ili u komunikaciji s odvjetnikom se fokusiramo na pribavljanje dokaza koji stranci mogu poslužiti u sporu, a o čemu nas ponekad sud ili suprotna stranka traže i dodatna pojašnjenja, pa je razvidno da je elektronička komunikacija svakako neophodna. U korist ovakvom stavu kojeg zagovaramo, govori i činjenica da za potrebe obavljanja poslova privatnog detektiva prolazimo i sigurnosne provjere, kakvima ne podliježu ostali sudionici u elektroničkoj komunikaciji te je sigurnosni rizik sveden na najmanju moguću mjeru a u slučaju kršenja, lakše je ući u trag prekršitelju i sankcionirati ga. Nije prihvaćen ZPP-om i ZUS-om je izričito propisano tko su obvezni sudionici elektroničke komunikacije sa sudovima, a privatni detektivi nisu navedeni kao obvezni sudionici. Napominjemo da će sud dostavu obavljati putem informacijskog sustava i stranci koja nije obvezni sudionik, a koja u postupku pred sudom podnese podnesak u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava, odnosno koja izjavi da je suglasna da joj se dostava obavlja elektroničkim putem.
6 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva Način pristupa, Članak 7. Stavak 1. – NIAS se koristi za autentifikaciju pristupa, te se njime ne ostvaruje elektronička komunikacija. Prijedlog teksta za st. 1: Pristup sustavu e-Komunikacija omogućuje se putem sustava e-Građani uz upotrebu odgovarajućih vjerodajnica za elektroničku identifikaciju značajne ili visoke razine sigurnosti koje su uključene u Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS) ili putem neposredno s njime povezanog sustava državnog odvjetništva. Prijedlog teksta za st. 2: Elektronička komunikacija ostvaruje se nakon uspješno provedene elektroničke autentifikacije i autorizacije vanjskog korisnika. Nije prihvaćen Postojeća odredba je u skladu sa ZPP-om i ZUS-om.
7 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva Oblik i potpisivanje podnesaka u elektroničkom obliku, Članak 10. Stavak 1. Predlaže se preformulirati na način da predloženi stavak: „(1) Podnesci koji se podnose sudu od strane vanjskog korisnika sustava, podnose se u elektroničkom obliku i potpisani su njegovim kvalificiranim elektroničkim potpisom.“ glasi: „(1) Podnesci i prilozi podnesaka koji se podnose sudu u elektroničkom obliku od strane vanjskog korisnika sustava moraju biti potpisani njegovim kvalificiranim elektroničkim potpisom.“ – Ovaj prijedlog je radi činjenice da prilog podnesku može biti i fizički predmet koji nije moguće elektronički podnijeti u kompletu s podneskom. Stavak 2. – riječi „pružatelja usluga certificiranja“ zamijeniti sa „pružateljem usluge povjerenja“ (a u skladu sa eIDAS uredbom) Stavak 4. iza stavka 4. dodati novi stavak 5: „(5) Sud će u provedbi postupaka samostalno pribaviti odnosno preuzeti podatke iz javnih registara po službenoj dužnosti, bez traženja istih podataka od stranke u postupku.“ Stavak 5. Dosadašnji stavak (5) postao bi stavak (6). – Ovaj prijedlog je radi činjenice da sud ne inzistira na dostavi dokumenata i podataka koji su dostupni u javnim registrima. Dodatno, u dosadašnjem stavku (5) potrebno je preciznije definirati pojam „nepromjenjivi oblik“. Djelomično prihvaćen ZPP-om i ZUS-om je propisano da podnesak u elektroničkom obliku mora biti potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom u skladu s posebnim propisima, dakle predmetno se odnosi isključivo na podneske, a ne na priloge. Napominjemo da izvođenje dokaza u sudskim postupcima nije predmet ovog Pravilnika.
8 Zoran Sambol Oblik i potpisivanje podnesaka u elektroničkom obliku, Članak 10. U stavku (3) Ako se podnesak ili prilog sastoji od više listova, svi listovi trebaju biti sadržani u jednoj datoteci, bez praznih listova. Svaki podnesak i prilog treba činiti cjelinu za sebe ili ako su zbog količine podataka podneseni u više datoteka potrebno je u nazivu datoteke naznačiti da čine istu cjelinu. dodaje se rečenica: "Svaki list mora biti brojčano označen u donjem lijevom kutu rednom oznakom broja od ukupnog broja stranica pr. 03/25." (3) Ako se podnesak ili prilog sastoji od više listova, svi listovi trebaju biti sadržani u jednoj datoteci, bez praznih listova. "Svaki list mora biti brojčano označen u donjem lijevom kutu rednom oznakom broja od ukupnog broja stranica pr. 03/25."Svaki podnesak i prilog treba činiti cjelinu za sebe ili ako su zbog količine podataka podneseni u više datoteka potrebno je u nazivu datoteke naznačiti da čine istu cjelinu. Nije prihvaćen Člankom 106. stavkom 2. ZPP-a i člankom 49. stavkom 2. ZUS-a je propisano što podnesci moraju sadržavati, a u predmetno ne spada numeriranje stranica.
9 Nezavisni hrvatski sindikati Prijelazne i završne odredbe, Članak 18. Dodati: Stavak 3. “Utvrđuje se prijelazno razdoblje od 90 dana za prilagodbu sustavu punomoćnika iz čl. 434.a Zakona o parničnom postupku.” Stavak 4. “Na sudske postupke koji su u tijeku u kojima stranke zastupaju punomoćnici iz čl. 434.a Zakona o parničnom postupku neće se primjenjivati Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji.” Stavak 3. postaje stavak 5. Nije prihvaćen ZPP-om i ZUS-om je izričito propisano tko su obvezni sudionici elektroničke komunikacije sa sudovima, a punomoćnici iz članka 434.a ZPP-a nisu navedeni kao obvezni sudionici. Napominjemo da će sud dostavu obavljati putem informacijskog sustava i stranci koja nije obvezni sudionik, a koja u postupku pred sudom podnese podnesak u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava, odnosno koja izjavi da je suglasna da joj se dostava obavlja elektroničkim putem. Ističemo da se na temelju ZPP-a i ZUS-a, a po ispunjenju uvjeta, obvezna elektronička komunikacija primjenjuje i na sve postupe u tijeku.