Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski inženjerski savez (HIS) PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA U svim ranijim primjedbama na propise i dokumente vezane za obnovu nakon potresa posebno smo isticali važnost instituta samoobnove, a ovim se Pravilnikom fizičkim i pravnim osobama postupak dodatno komplicira usprkos toga što je namjera zakonodavca bila pojednostavniti i ubrzati postupke i procedure nabave i obnove zgrada. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Ovaj Pravilnik se primjenjuje na naručitelje u postupku obnove sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 102/20, 10/21 i 117/21). Naručitelji su naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).
2 Hrvatski inženjerski savez (HIS) PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA Predlaže se da se za obnovu zgrada oštećenih u potresu primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi za sudionike (naručitelje) koji su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, a za sve ostale da se primjenju Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike zakona o javnoj nabavi (usvojene od strane Min.prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine; Min.regionalnog razvoja i fondova EU; Min.kulture i medija, i dr.), jer odredbe ovog Pravilnika neće bitno skratiti procedure nabave, a dodatno će stvoriti pravnu nesigurnost poglavito kod subjekata koji će se odlučiti na samostalnu obnovu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Ovaj Pravilnik se primjenjuje na naručitelje u postupku obnove sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 102/20, 10/21 i 117/21). Naručitelji su naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).
3 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA DGIZ Ovakvim prijedlogom Pravilnika se neće ostvariti temeljna intencija donošenja istog, odnosno neće se pojednostaviti postupci nabave za potrebe obnove, te time i ubrzati proces obnove potresom oštećenih zgrada. Odredbe ovog prijedloga Pravilnika u nekim segmentima određuju stroža pravila od samog važećeg Zakona o javnoj nabavi. Stručna javnost dulje vrijeme ukazuje na izrazito niske pragove javne nabave u odnosu na pragove nabave Europske unije ili članica EU u našem okruženju. Najavom podizanja pragova u postupcima nabave za potrebe obnove, predložene ovim prijedlogom pravilnika, odnosno njihovim određivanjem u maksimalnom iznosu, otvorilo je pitanje mogućih koruptivnih radnji te pretpostavljamo da su zbog istog razloga načela nabave definirana krajnje restriktivno. Posljedično, predloženim rješenjima dodatno će se oduljiti proces nabave uz povećanu pravnu nesigurnost kako naručitelja tako i ponuditelja zbog nedorečenosti odredbi ovog Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA Predlažemo u cijelom dokumentu naziv „sudionici“ zamijeniti nazivom „naručitelji“ sukladno nazivu iz Zakona o javnoj nabavi (budući da je rezultat postupka nabave ugovor o nabavi radova/usluga/roba između naručitelja i izvršitelja) te izbjeći nesuglasje sa Zakonom o obnovi gdje su sudionici operativni koordinatori, projektanti, revidenti i provoditelj tehničko-financijske kontrole, itd. Prihvaćen Prihvaća se.
5 Hrvatski inženjerski savez (HIS) PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA, OPĆE ODREDBE I ANTIKORUPCIJSKE MJERE Ovim Pravilnikom, predviđenim za nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, su obuhvaćeni postupci nabave procijenjene vrijednosti do EU pragova, te nije definirano postupanje u slučajevima obnove zgrada gdje je procijenjena vrijednost veća od EU pragova. Nužno je definirati način provedbe postupka nabave kada je procijenjena vrijednost nabave veća od EU pragova. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 1. Pravilnika o provedbi postupaka nabava roba, usluga i radova za postupke obnove navedeno je da se isti primjenjuje za nabave robe, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost manja od vrijednosti europskih pragova koje Europska komisija objavljuje u Službenom listu Europske unije, ovisno o vrsti naručitelja i vrsti ugovora, izraženih u odgovarajućoj vrijednosti u nacionalnoj valuti sukladno važećoj Komunikaciji Europske komisije objavljenoj u Službenom listu Europske unije (europski prag). Za nabava roba, usluga i radova iznad europskog praga, primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
6 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA, OPĆE ODREDBE I ANTIKORUPCIJSKE MJERE Načelne primjedbe: Predlaže se da se za obnovu zgrada oštećenih u potresu primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi, i PRAVILA O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVA ZA NEOBVEZNIKE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI, jer odredbe ovog Pravilnika samo pooštravaju odredbe Zakona o javnoj nabavi, te neće posljedično dovesti do ubrzanja postupaka. Potrebno je navesti na koga se točno odnosi ovaj Pravilnik, te tko su obveznici njegove primjene, a s obzirom da je u potresu oštećeno puno zgrada koje u vlasništvu fizičkih osoba. Stoga, ako fizičke osobe nisu obveznici primjene ovog Pravilnika, to treba navesti. A ako jesu, onda odredbe treba prilagoditi i naručiteljima – fizičkim osobama (primjerice objava plana nabave, objava registra ugovora, imenovanje članova povjerenstva i sl). Ovim pravilnikom je predviđena nabava od 20.000,00 kn do EU pragova, i sve se nabave za potrebe obnove zovu jednostavnom nabavom, iako sami postupci, uz neke iznimke, odgovaraju otvorenim postupcima iz Zakona o javnoj nabavi. Stoga je nejasno zašto se svi postupci trebaju provoditi preko modula jednostavne nabave u EOJN. Predlaže se ili ostaviti da i postupci za potrebe obnove idu na način kao i otvoreni postupci sukladni Zakonu o javnoj nabavi, ili, ako je potrebno posebno praćenje preko EOJN, da se formira poseban modul u EOJN koji će se, primjerice, zvati „nabava za potrebe obnove“ i koji bi bio prilagođen odredbama ovog Pravilnika. Djelomično prihvaćen Prihvaća se primjedba u dijelu koji kaže: "Potrebno je navesti na koga se točno odnosi ovaj Pravilnik, te tko su obveznici njegove primjene, a s obzirom da je u potresu oštećeno puno zgrada koje u vlasništvu fizičkih osoba. Stoga, ako fizičke osobe nisu obveznici primjene ovog Pravilnika, to treba navesti. A ako jesu, onda odredbe treba prilagoditi i naručiteljima – fizičkim osobama (primjerice objava plana nabave, objava registra ugovora, imenovanje članova povjerenstva i sl).". U ostalom dijelu primljeno na znanje. Usuglašen je modul jednostavne nabave s Narodnim novinama i isti je u potpunosti prolegomena odredbama ovog Pravilnika. Izmjenom Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave manja od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kn, Naručitelj primjenjuje interni akt uz mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.
7 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje OPĆE ODREDBE I ANTIKORUPCIJSKE MJERE, Članak 1. Čl.1. Bilo bi dobro dodati još novi stavak: „Postupci jednostavne nabave, procijenjene vrijednosti nabave manje od 200.000 kn za robu i usluge te manje od 500,000 za radove, provode se sukladno općem aktu Fonda odnosno SDUOSZ, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.“ Prihvaćen Prihvaća se. Izmjenom Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave manja od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kn, Naručitelj primjenjuje interni akt uz mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.
8 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje OPĆE ODREDBE I ANTIKORUPCIJSKE MJERE, Članak 1. Čl. 1. Bilo bi dobro napraviti razliku između ovih postupaka i naše uobičajene jednostavne nabave koja je definirana ZJN i općim aktom naručitelja. Dakle, dodati još „a jednaka ili veća od 200.000 kn robu i usluge odnosno 500.000 kn za radove.“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Izmjenom Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave manja od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kn, Naručitelj primjenjuje interni akt uz mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.
9 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA OPĆE ODREDBE I ANTIKORUPCIJSKE MJERE, Članak 1. U stavku (1) je navedeno da se mjere antikorupcijske zaštite iz stavka 1. ovog članka provode putem javne objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave – modul Jednostavna nabava, dok su člankom 3. ovog Pravilnika dopušteni i drugi načini, osim putem javne objave u EOJN. Stoga je isto potrebno uskladiti. Potrebno je jasno naznačiti na koga se sve odnose odredbe ovog Pravilnika, jer ovako ispada da se odnose i na fizičke osobe – vlasnike potresom oštećenih zgrada. Predlažemo da se ovaj Pravilnik odnosi na subjekte koji su obveznici javne nabave, a da subjekti koji nisu obveznici javne nabave, nabavu vrše sukladno pravilima objavljenim na Internet stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Prihvaćen Izmjenom Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave manja od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kn, Naručitelj primjenjuje interni akt uz mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.
10 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije OPĆE ODREDBE I ANTIKORUPCIJSKE MJERE, Članak 1. Stavak 1. Predlaže se preciznije propisati kako se pravila o postupku nabave roba, usluga i radova, odnosno odredbe Pravilnika odnose na postupke koji se provode u svrhu provedbe Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20, 10/21 i 117/21) Stavak 2. Predlaže se izmijeniti na način da se javna objava navodi kao jedna od mjera antikorupcijske zaštite ukoliko je to primjenjivo. Naime, iz Pravilnika proizlazi da korištenje Elektroničkog oglasnika javne nabave nije obvezno za postupke propisane člankom 3., dok iz ove odredbe proizlazi da se svi postupci nabave iz ovog Pravilnika provode putem javne objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave – modul Jednostavna nabava Stavak 2. Mjere antikorupcijske zaštite se ne provode postupkom javne objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, već pojačanim mjerama i radnjama organizacijskih tijela ili službi nadležnih za sve oblike prevencije, zlouporaba i prijevara čime se dopušta njihova involviranost. Stavak 2. Predlaže se izmijeniti naziv „Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prilozima“ u „Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda“ iz razloga što je iz Pravilnika razvidno da je i otvaranje sastavni dio istog. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Članak 1. Pravilnika preuzet je iz članka 42. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije I Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 102/20, 10/21 i 117/21). Izmjenom Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave manja od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kn, Naručitelj primjenjuje interni akt uz mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Ne prihvaća se u dijelu primjedbe koji kaže: "Stavak 2. Predlaže se izmijeniti naziv „Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prilozima“ u „Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda“ iz razloga što je iz Pravilnika razvidno da je i otvaranje sastavni dio istog.". Izmjenom Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave manja od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kn, Naručitelj primjenjuje interni akt uz mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Sukladno članku 6. Izmijenjenog Pravilnika, postupak nabava se provodi putem EOJN te se Zapisnik o otvaranju generira u EOJN, a predstavnici stručnog povjerenstva izrađuju Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.
11 Društvo građevinskih inženjera Zagreb OPĆE ODREDBE I ANTIKORUPCIJSKE MJERE, Članak 2. Obvezivanjem svih naručitelja u postupcima obnove na primjenu ovog Pravilnika obvezuje i naručitelje koji se dosada nisu susretali s procedurom javne nabave (fizičke osobe, upravitelji zgrada, i svi ostali neobveznici primjene Zakona o javnoj nabavi), te nemaju potrebna znanja i iskustva s izradom planova nabave, objavom i ažuriranje planova nabave na stranicama EOJN-a, nemaju stručne osobe sa certifikatom, nemaju iskustva s procedurama postupaka javne nabave i korištenjem EOJN, zahtjevnim odredbama žalbenog postupka, kao i svih ostalim aktivnostima. Zbog navedenog njima je ovakvim prijedlogom Pravilnika praktično onemogućeno korištenje modela samostalne obnove, a koje pravo im je propisano Zakonom o obnovi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Ovaj Pravilnik se primjenjuje na naručitelje u postupku obnove sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 102/20, 10/21 i 117/21). Naručitelji su naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).
12 Društvo građevinskih inženjera Zagreb OPĆE ODREDBE I ANTIKORUPCIJSKE MJERE, Članak 2. Predlažemo odrediti da se ovaj Pravilnik primjenjuje na naručitelje u postupku obnove, koji su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, a za ostale naručitelje se primjenjuju Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona javne nabave koja je kao dokument (1.Izmjena – Prilog 3 Pravila za NOJN) Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo na svojim stranicama, sve sukladno Zajedničkim nacionalnim pravilima v.7.0. koje je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo u prosincu 2020.g. i koje se odnose na korisnike bespovratnih sredstava s ciljem pojednostavljenja u postupanju u okviru postojeće EU i nacionalne regulative, ubrzanja provedbe i povećanja apsorpcije bespovratnih sredstava koja su na raspolaganju u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Ovaj Pravilnik se primjenjuje na naručitelje u postupku obnove sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 102/20, 10/21 i 117/21). Naručitelji su naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).
13 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje OPĆE ODREDBE I ANTIKORUPCIJSKE MJERE, Članak 2. Čl. 2. st. 5. Ovaj dio je u cijelosti prepisan iz ZJN, kao i velik dio pravilnika. Prijedlog je da se sukob interesa kao i ostalo gdje se velikim dijelom citira ZJN definira „Na sukob interesa odgovarajući se primjenjuju odredbe Zakon o javnoj nabavi.“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pravilnikom je isključena primjena ZJN 2016.
14 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje OPĆE ODREDBE I ANTIKORUPCIJSKE MJERE, Članak 2. Čl. 2. st. 2. Pretpostavka je da se misli na "članka", a ne "pravilnika". Prihvaćen Prihvaća se.
15 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje OPĆE ODREDBE I ANTIKORUPCIJSKE MJERE, Članak 2. Čl. 2. st. 1. Sudionici u obnovi su Zakonom o obnovi i Programom mjera određeni kao izvršitelji - operativni koordinatori, projektanti, izvođači..., dakle izmijeniti u Fond i SDUOSZ. Iako ni Zakon o obnovi nije jasan po tom pitanju - koji ima i sudionike u obnovi i sudionike u gradnji pa se miješaju u samom zakonu. I dalje svugdje izmijeniti. Bilo bi bolje upotrijebiti riječ „naručitelj“ i pojasniti da se radi o Fondu i SDUOSZ. Dakle, krovni dokument za ovaj pravilnik je ZJN, i treba zadržati pojmove iz ZJN. Prihvaćen Prihvaća se.
16 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA OPĆE ODREDBE I ANTIKORUPCIJSKE MJERE, Članak 2. Potrebno je definirati tko se smatra sudionikom, odnosno potrebno je uskladiti nazivlje iz ovog Pravilnika s nazivljem iz Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije. Obrazloženje: Ovaj Pravilnik donosi se na temelju članka 42. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 102/20, 10/21 i 117/21). Citirani zakon razlikuje sudionike u obnovi: operativni koordinatori, projektanti, revidenti i provoditelj tehničko-financijske kontrole pri izradi projekta, te sudionike na obnovi zgrada, uklanjanju zgrada i građenju višestambenih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada, poslovnih zgrada i zamjenskih obiteljskih kuća, a što je određeno člankom 12., a odabir sudionika u gradnji člankom 42. Zakona. Stoga je nužno nazivlje iz Pravilnika uskladiti s nazivljem iz zakona temeljem kojeg je donesen. Prihvaćen Prihvaća se.
17 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije OPĆE ODREDBE I ANTIKORUPCIJSKE MJERE, Članak 2. Stavak 1. Prema točci 1.5. Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 99/21), sudionici su ugovaratelji. Stoga se predlaže u ovoj odredbi Pravilnika propisati da se u kontekstu ovog propisa pod pojmom sudionika podrazumijevaju naručitelji, jer se u nastavku dokumenta sudionik navodi velikim slovom i jasno je da se taj pojam odnosi na naručitelja. Iako Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) u sudionike u gradnji ubraja i investitore, nije dvojbeno da su sudionici obnove projektant, revident itd. pa bi odredba o primjeni propisa trebala uputiti na to koja tijela provode postupke koji su uređeni ovim propisom. Stavci od 5. do 14. Predlaže se da se sukob interesa propiše samo kao odredba: „Na sukob interesa odgovarajući se primjenjuju odredbe Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) i sve njegove kasnije izmjene.“ Stavak 16. Na koji način Sudionici, odnosno naručitelji određuju predmet nabave? Grupiraju li npr. sve usluge tehničko-financijske kontrole projekata na godišnjoj razini pa za njih provode postupak javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ili jedna usluga za jednu lokaciju predstavlja zaseban predmet nabave koji se provodi sukladno odredbama ovog Pravilnika? Stavak 16. Predlaže se uz Zakon o javnoj nabavi dodati broj objave u Narodnim novinama i kraticu ZJN 2016, budući se kratica ZJN 2016 navodi u članku 22. stavku 2. točci 1. ovog Pravilnika. Djelomično prihvaćen Primjedbe na stavak 1. i stavak 16. (drugi dio) se prihvaćaju. Primjedba na stavke 5. do 14. se ne prihvaća. Pravilnikom je isključena primjena ZJN 2016. Primjedba na stavak 16. (prvi dio) - primljeno na znanje. Naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.
18 Igor Kozina OPĆE ODREDBE I ANTIKORUPCIJSKE MJERE, Članak 2. Trebalo bi jasnije definirati pojam sudionika. Smatram da pojam sudionika u postupku obnove obuhvaća puno više subjekata od sudionika u smislu odredbi ovog pravilnika gdje taj pojam zapravo označava naručitelja. U stavku (6) iz točke 2. proizlazi da se predstavnikom sudionika ne smatraju članovi stručnog povjerenstva iz članka 3., a iz točke 3. proizlazi da se predstavnikom sudionika ne smatra druga osoba iz članka 4., što bi značilo da se na njih ne primjenjuju odredbe o sukobu interesa. Predlažem da se u točku 2. doda i članak 3., a u točku 3. doda članak 4. Prihvaćen Prihvaća se. Izmjenom Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave manja od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kn, Naručitelj primjenjuje interni akt uz mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.
19 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA, POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA Prijedlog je da se odvoje ove nabave, odnosno da jednostavna nabava prema sadašnjim pravilima ne bude dijelom ovog pravilnika, osim onoga što je predloženo u čl. 1. Prihvaćen Prihvaća se.
20 Društvo građevinskih inženjera Zagreb POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA, Članak 3. Smatramo neopravdanim uvođenje strožih odredbi nabava roba i usluga do 200.000,00 kn i radova do 500.000,00 kn u odnosu na postojeći Zakon o javnoj nabavi te predlažemo iste odrediti kao jednostavnu nabavu iz ZJN i uskladiti s postojećim ZJN za sve obveznike primjene ZJN u postupcima nabave za potrebe obnove nakon potresa. Prihvaćen Prihvaća se. Izmjenom Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave manja od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kn, Naručitelj primjenjuje interni akt uz mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.
21 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA, Članak 3. Čl. 3. st. 21. Nema žalbe. I razlika je u odnosu na stavak 17 naprijed. Primljeno na znanje Izmjenom Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave manja od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kn, Naručitelj primjenjuje interni akt uz mogućnost primjene elektroničkih sredstava
22 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA, Članak 3. Čl. 3. st. 19. Isto kao i za Plan nabave. Propisati da je definirano ZJN. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pravilnikom je isključena primjena ZJN 2016.
23 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA, Članak 3. Čl. 3. st. 17. Kod jednostavne nabave nema žalbe niti roka mirovanja. Primljeno na znanje Izmjenom Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave manja od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kn, Naručitelj primjenjuje interni akt uz mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.
24 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA, Članak 3. Čl. 3. st. 17. Zašto propisivati strože odredbe od ZJN? Nema smisla, eventualno ostaviti neku odredbu da je naručitelj dužan osigurati vidljivost odnosno transparentnost i ostala načela JN. Primljeno na znanje Izmjenom Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave manja od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kn, Naručitelj primjenjuje interni akt uz mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.
25 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA, Članak 3. Čl. 3. st. 9. Ne treba se miješati ovaj dio sa svrhom ovog pravilnika. Nema smisla ovaj dio za naša 2 tijela koja provode ovu nabavu regulirati drugačije nego je kod ostalih naručitelja. Time proizlazi da nam se još više otežava ova nabava, nego je to regulirano sada, a onda opet svrha pravilnika nije ispunjena. Primljeno na znanje Izmjenom Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave manja od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kn, Naručitelj primjenjuje interni akt uz mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.
26 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA, Članak 3. Čl. 3. st. 7. Ovo su nam i sada dostupne opcije. Nema nikakve potrebe ovim pravilnikom regulirati nešto što je već regulirano (ZJN i opći akt naručitelja). Primljeno na znanje Izmjenom Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave manja od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kn, Naručitelj primjenjuje interni akt uz mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.
27 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA, Članak 3. Čl. 3. st. 2. Definirati npr. „Na odredbe o Planu nabave odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih akata.“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Izmjenom Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave manja od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kn, Naručitelj primjenjuje interni akt uz mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.
28 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA, Članak 3. Čl. 3. st. 1. Prijedlog iz čl. 1, da se odvoje ove nabave, a bez spominjanja dalje. Ovaj dio u tom slučaju izbaciti. Ionako je to regulirano ZJN. Nema potrebe prepisivati. Primljeno na znanje Izmjenom Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave manja od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kn, Naručitelj primjenjuje interni akt uz mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.
29 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA, Članak 3. Člankom 1. Pravilnika propisano je da se mjere antikorupcijske zaštite provode putem javne objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave – modul Jednostavna nabava, a ovdje su stavkom (7) dopušteni i drugi načini poziva, te je isto potrebno uskladiti. U stavku 1. predlažemo da se navede najmanje dva gospodarska subjekta, te da se pojasni na koju adresu elektroničke pošte. U stavku 8. nije jasno potpisuju li ugovor sudionici ili predstavnik sudionika. U stavku 9. podstavak 2. mišljenja smo da bi trebali biti minimalno definirani i: - vrsta ugovora o JN - popis osoba u sukobu interesa - način ispunjavanja troškovnika - mjesto izvršenja radova/usluga (isporuke roba - odrediti što se smatra datumom početka provedbe ugovora (kick-off, zapisnik i sl.) te rok za dovršetak ugovora - uvjeti obnove ugovora (ako je primjenjivo) - definirati solidarnu odgovornost u slučaju zajednice GS te ostale odredbe koje vrijede za zajednicu GS - postotak ugovora koji se može dati u podugovor - sastavni elementi ponude - način dostave ponude i Jamstva za ozbiljnost ponude te valjanost ponude - obilazak/informativni sastanak na lokaciji gradilišta - prijedlog ugovora ili narudžbenice - vrste jamstva i uvjeti jamstva - navod o primjeni uzanci o gradnji - uvjeti za obavljanje poslova inženjera gradilišta, voditelja radova ili nadzornog inženjera (poziv na Zakon o poslovima i djelatnostima PUIG) - uvjeti kako se provodi žalba na DON ili na ponudu U stavku 13. - zašto se ne otvori mogućnost samofinanciranja iznosa preko iznosa iz st. 1. članka 37. U stavku 17. - "rok mirovanja" nije definiran. Predlaže se brisati tekst iz stavka (9) podstavka 7. koji glasi: „◊ obvezne razloge za isključenje ponuditelja (nekažnjavanost i nepostojanje dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja)„; stavak (16) u cijelosti, te točke 12., 13., 14. i 15. iz stavka (19). Isto se predlaže jer čak ni Zakon o javnoj nabavi ne propisuje takve procedure za nabave procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn bez PDV-a za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a za nabavu radova. Navedeno vrijedi i za stavak (17), koji propisuje da Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude, odluka o odabiru ili poništenju sadrži najmanje podatke iz članka 4. stavaka 20., 21. i 22. ovog Pravilnika, koji se odnose na nabavu veću od zadanih pragova iz ovog članka. Navedeno se posebno odnosi na obavezno navođenje upute o pravnom lijeku, s obzirom da je stavkom (21) ovog članka propisano da ponuditelj nemaju pravo žalbe. Time se neopravdano i bespotrebno administrativno, a i financijski, opterećuje naručitelj. Smatramo da se postupak nabave nepotrebno komplicira, pogotovo u slučaju javnih i sektorskih naručitelja, koji su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, koji već imaju svoje Pravilnike o provedbi postupaka jednostavne nabave. Predlaže se za nabave ovih zadanih pragova primijeniti odredbe Zakona o javnoj nabavi koje reguliraju nabave roba, usluga i radova do ovih zadanih pragova. Primljeno na znanje Izmjenom Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave manja od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kn, Naručitelj primjenjuje interni akt uz mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.
30 Marko Turudić POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA, Članak 3. Predlažem da se poziv za dostavu ponude mora uputiti na adrese najmanje tri gospodarska subjekta. Ovakvim prijedlogom odredbe stavka 1. članka 3. Pravilnika ozakonjuje se izostanak pa čak i privida tržišnog natjecanja u nabavama u obnovi ispod navedenih pragova, te se postavlja značajno liberalnije nabavne uvjete čak i od jednostavne nabave izvan konteksta obnove. Važno je naglasiti kako je u ovim nabavama isključena mogućnost podnošenja žalbe. Kombinacija mogućnosti poziva na dostavu ponude samo jednom gospodarskom subjektu i izostanak pravnih lijekova stvaraju možda i najveći koruptivni rizik u cijeloj obnovi. Primljeno na znanje Izmjenom Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave manja od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kn, Naručitelj primjenjuje interni akt uz mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.
31 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA, Članak 3. Predlaže se redoslijed stavaka posložiti logici provedbe postupka nabave, npr. sadržaj poziva na dostavu ponuda propisati prije odredbi o sklapanju ugovora. Stavak 1. Predlaže se odrediti način na koji će naručitelji prikupiti podatke o zainteresiranim gospodarskim subjektima kojima se šalje Poziv za dostavu ponuda. Npr. propisati obavezno prikupljanje iskaza interesa, javni poziv, registar MPGI ili slično. Stavak 1. Predlaže se da se Poziv na dostavu ponuda upućuje na adrese tri gospodarska subjekta. Stavak 1. Upućivanjem Poziva na dostavu ponuda na adrese gospodarskih subjekata putem elektroničke pošte nisu zadovoljeni uvjeti članka 1. ovog Pravilnika iz razloga što u konkretnim situacijama nema objave poziva, zapisnika i odgovarajuće odluke. Stavak 1. Predlaže se slanje prethodne informacijske obavijesti u Elektronički oglasnik javne nabave i Službeni list Europske unije te mogućnost provedbe eDražbe. Stavci od 2. do 6. Predlaže se da se za Plan nabave propiše samo odredba: „Na Plan nabave odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) i sve njegove kasnije izmjene.“ Osim toga, predlaže se izdvojiti u poseban članak, jer vrijedi za obje vrste postupka. Stavak 7. Odredba nije sukladna članku 1. stavku 2. Pravilnika Stavak 8. Predlaže se propisati trenutak sklapanja ugovora/izdavanja narudžbenice (nakon donošenja odluke o odabiru). Stavak 9. Propisano gotovo jednako kao i u članku 4. ovog Pravilnika. Stoga se predlaže izdvojiti u poseban članak i definirati razlike između dva postupka. Stavak 9. točka 2. Predlaže se propisati je li količina predmeta nabave točna ili okvirna. Stavak 9. točka 4. Predlaže se umjesto promjenjivosti ili nepromjenjivosti cijene propisati promjenjivost ili nepromjenjivost jedinične cijene predmeta nabave. Stavak 9. točka 7. Predlaže se navesti da je primjena obveznih razloga za isključenje fakultativna, jer iz propisanog proizlazi da bi i u slučaju nabave usluge u vrijednosti od 5.000,00 HRK bez PDV-a naručitelj morao provjeriti osnove za isključenje ponuditelja, što nije razmjerno vrijednosti usluge i nije u cilju smanjenja administrativnog tereta i ubrzanja postupka nabave. Stavak 9. točka 7. Predlaže se povezati razloge isključenja s člankom 22. ovog Pravilnika koji propisuje razloge isključenja te propisati odnosi li se primjena istih i na podugovaratelje. Stavak 9. točka 7. Predlaže se dodati mogućnost uvjeta sposobnosti kako bi se odredba uskladila s odredbom iz stavka 11. ovog članka . Stavak 9. točka 8. Predlaže se brisati budući članak 4. stavak 7. Pravilnika propisuje da su uvjeti sposobnosti fakultativni element. Stavak 12. točka 2. Predlaže se brisati tekst „koji mora jasno proizlaziti iz odabrane ponude“, jer će u pravilu ponuditelji temeljem opisa predmeta nabave ponuditi cijenu pa opis predmeta nabave proizlazi iz Poziva na dostavu ponuda kojeg šalje naručitelj, a ne iz ponude koja često neće sadržavati dokument u kojem bi ponuditelj navodio kakav predmet nabave nudi. Stavak 15. Propisano kao i u članku 4. ovog Pravilnika. Stoga se predlaže izdvojiti u poseban članak, jer vrijedi za obje vrste postupka. Stavci od 18. do 20. - Predlaže se da se za Registar ugovora propiše samo odredba: „Na Registar ugovora odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) i sve njegove kasnije izmjene.“ Osim toga, predlaže se izdvojiti u poseban članak, jer vrijedi za obje vrste postupka. Primljeno na znanje Izmjenom Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave manja od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kn, Naručitelj primjenjuje interni akt uz mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.
32 Igor Kozina POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA, Članak 3. Predlažem da se odredbe o planu nabave i registru ugovora izdvoje u zaseban članak jer ispada da se iste odnose samo na nabave robe i usluge do 200.000,00 kn i radova do 500.000,00 kn. Prihvaćen Prihvaća se.
33 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO OD 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA DO EUROPSKIH PRAGOVA, Članak 4. Čl. 4. st. 31. Ovo je lošije rješenje od onoga kako je riješeno javnom nabavom. U praksi se može dogoditi da se žalitelj nakon odluke o odabiru žali na Poziv koji je bio u prvoj fazi, što bi značilo da se čeka tek kraj postupka kako bi se sve vratilo na početak ili poništilo. To je jednostavnije riješeno u javnoj nabavi, kada su žalbe po fazama. Ne vidi se svrha ovakvog pravnog lijeka jer je moguće da bi se izgubilo više vremena. Prijedlog je da se može izjaviti žalba DKOMu na odluku o odabiru, a u prethodnim fazama se može uputiti prigovor naručitelju. U slučaju da naručitelj ne uvaži prigovor onda se može žaliti DKOMu nakon odluke o odabiru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Rok za žalbu i faza izjavljivanja žalbe su određeni Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 102/20, 10/21 i 117/21).
34 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO OD 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA DO EUROPSKIH PRAGOVA, Članak 4. Čl. 4. st. 31. Predugačak rok od 8 dana, prijedlog je 5 dana max. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Rok za žalbu je određen Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 102/20, 10/21 i 117/21).
35 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO OD 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA DO EUROPSKIH PRAGOVA, Članak 4. Čl. 4. st. 25. Predugačak je rok mirovanjaod 12 dana, skratiti na 7 dana. Inače kako će se skratiti provedba postupaka? Ne bi bilo neke razlike od uobičajene javne nabave. Prihvaćen Prihvaća se. Izmjenom Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova rok mirovanja iznosi 8 (osam) dana.
36 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO OD 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA DO EUROPSKIH PRAGOVA, Članak 4. Čl. 4. st. 22. Nejasno. Kod odabira nema "ako je primjenjivo" osim ako je samo jedan ponuditelj u pitanju, kod poništenja ima osim ako uopće nije bilo ponuda. Treba biti i u jednom i drugom slučaju uputa o pravnom lijeku. S obzirom da je definirana i sama žalba. Prihvaćen Prihvaća se.
37 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO OD 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA DO EUROPSKIH PRAGOVA, Članak 4. Čl. 4. st. 20. Podtočke nisu poredane prema redoslijedu aktivnosti, nema smisla ovako nabacati s obzirom da se i pregled i ocjena ponuda radi prema redoslijedu. Prihvaćen Prihvaća se. Izmjenom Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, isto je propisano člankom 7. Pravilnika.
38 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO OD 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA DO EUROPSKIH PRAGOVA, Članak 4. Čl. 4. st. 17. Ovdje je poistovjećeno pregovaranje samo s kriterijama. Umjesto „odnosno“ staviti „te se“ Prihvaćen Prihvaća se.
39 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO OD 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA DO EUROPSKIH PRAGOVA, Članak 4. Čl. 4. st. 13. t. 3. Prijedlog izmijeniti: „ponudu koja sadrži pogreške, nedostatke odnosno nejasnoće ako pogreške, nedostaci odnosno nejasnoće nisu uklonjive u smislu odredbi Zakona o javnoj nabavi“ Prihvaćen Prihvaća se.
40 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO OD 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA DO EUROPSKIH PRAGOVA, Članak 4. Čl. 4. st. 6. Prijedlog izmijeniti: „...mora biti dostavljeno u roku za dostavu ponuda.“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Jasno je određeno da ako Poziv na dostavu ponuda sadrži podatke o traženim jamstvima (vrsta, sredstvo, iznos i uvjeti jamstva), u tom slučaju traženo jamstvo mora biti dostavljeno u roku određenom u Pozivu na dostavu ponuda.
41 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO OD 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA DO EUROPSKIH PRAGOVA, Članak 4. Čl. 4. st. 4. Predlaže se iza točke 5. dodati novu točku: „◊ objektivni i nediskriminirajući kriteriji ili pravila koja će se primijeniti kako bi se odredilo koje će grupe predmeta nabave biti dodijeljene pojedinom ponuditelju, ako je ograničen broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju,“. Isto nam je bitno u postupcima s jako puno grupa kada naručitelj odredi da nije moguće da jedan ponuditelj može istovremeno raditi na više grupa. Npr. u postupcima za projektiranje ili radove je izuzetno velika konkurencija, a jako je velik broj grupa, što bi značilo da ukoliko se ne ograniči broj grupa koje može dobiti jedan ponuditelj možemo imati jednoga u svim grupama što bi bilo nemoguće u provedbi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
42 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO OD 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA DO EUROPSKIH PRAGOVA, Članak 4. U stavku 4. - ponavlja navedeno u prethodnom odjeljku. U stavku 12. - tri dana je prekratak rok za izradu ponude za poziv koji je bitno promijenjen. Vezano uz stavak 14. potrebno je definirati što je zaštita javnog interesa iz točke 3. stavka (14), a radi jasnoće pravilnika, te posljedičnih postupaka pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave. Dodatno navodimo ako se poziv mora provesti sukladno ZJN 2016.tada i sve ostale odredbe moraju biti usklađene sa tim Zakonom. U stavku 14. točka 7. - provjeriti u čitavom tekstu pravilnika mora li se takva ponuda odbiti ili se može razlika samofinancirati. Točka 19. nije jasno misli li se na zapisnik o otvaranju ponuda. S tim u svezi navodimo da je nemoguće izvršiti ocjenjivanje ponude u istom trenutku kada se ponude otvaraju. Tada se mogu jedino rangirati cjenovno, a za ENP, uvjete sposobnosti i kriterije je potrebno dodatno evaluacijsko vrijeme do izrade zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. Točka 23.Iako je Pravilnikom predviđeno da se u Pozivu može navesti duži rok, istaknuti rok od 15 dana bi mogao biti rok za donošenje Odluke o odabiru ili poništenju koji će biti naveden u Pozivu, a neizvršenje istog bi opet posljedično moglo biti uzrokom žalbenih postupaka ili eventualno kaznenih odredbi. Smatramo da je rok za donošenje Odluke o odabiru ili poništenju (ovdje naveden 15 dana od dana od isteka roka za dostavu ponuda) neodrživ u bilo kojem slučaju. Naime, a s obzirom da je propisana procedura identična procedurama iz Zakona o javnoj nabavi, navedeni rok od 15 dana bi bio održiv jedino u slučaju pristizanja jedne ponude, koja je savršena i bez ijedne greške, te uz rad subotom i nedjeljom. Stoga smatramo da je prikladnije navesti prikladniji minimalni rok, a koji, prema iskustvu iz provedbe javne nabave, iznose najmanje 2-3 mjeseca. Točka 24. - predlažemo obrnuti redoslijed nabrajanja. Točka 28. - da li se ugovor sklapa na temelju poziva ili predloška ugovora. Točka 29. - navesti da li se radi o Odluci o odabiru ili poništenju Zaključno, predlaže se uvrstiti i mogućnost izjavljivanja žalbe na sadržaj Poziva, te na otvaranje ponuda. Isto se predlaže jer prema odredbama stavka (31) žalba se nakon odluke o odabiru može izjaviti i na sadržaj poziva na dostavu ponuda, a posljedično može doći i do poništenje cijelog postupka, jer nakon otvaranja ponuda naručitelj više nema mogućnost promijeniti bilo što iz Poziva. Tako naručitelji gube pravnu sigurnost u pozitivan ishod nadmetanja, odnosno uspješno proveden postupak nabave koji završava ugovorom. Nije prihvaćen U odnosu na stavak 12., stavak 14. točke 19., 24., 28. i 29. primjedba primljena na znanje. Izmjenom Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, isto je propisano člankom 7. Pravilnika. U ostalom dijelu primjedba se ne prihvaća. Uz stavak 4. - ne prihvaća se. Izmjenom Pravilnika mijenja se članak 3. te sada ne sadrži navedenu odredbu. Uz stavak 14. - ne prihvaća se. Radi se o pravnom standard koji se utvrđuje u svakom pojedinom slučaju. Pravilnikom je isključena primjena ZJN 2016. Uz stavak 14. točka 7. - ne prihvaća se. Jasno je navedeno da Naručitelji mogu prihvatiti i takvu ponudu, ali granica je europski prag. Uz stavak 14. točka 23. - ne prihvaća se. Rok od 15 dana je instruktivni rok. Na dio primjedbe kojim se predlaže uvrstiti i mogućnost izjavljivanja žalbe na sadržaj Poziva, te na otvaranje ponuda - ne prihvaća se. Rok za žalbu i faza izjavljivanja želbe određena je Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 102/20, 10/21 i 117/21).
43 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO OD 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA DO EUROPSKIH PRAGOVA, Članak 4. Stavak 1. Predlaže se slanje prethodne informacijske obavijesti u Elektronički oglasnik javne nabave i Službeni list Europske unije te mogućnost provedbe eDražbe. Stavci 2. i 3. Propisano kao i u članku 4. Pravilnika. Stoga se predlaže izdvojiti u poseban članak, jer vrijedi za obje vrste postupka. Stavak 4. Propisano gotovo jednako kao i u članku 4. Pravilnika. Stoga se predlaže izdvojiti u poseban članak i definirati razlike između dva postupka. Stavak 4. točka 2. Predlaže se propisati je li količina predmeta nabave točna ili okvirna. Stavak 6. Predlaže se ili propisati vrste jamstva koje naručitelj može tražiti i njihova ograničenja (postotci) ili uputiti na odredbe Zakona o javnoj nabavi. Stavak 12. Predlaže se navesti "... prije dana u kojem istječe rok...", kako naručitelji ne bi u posljednja tri dana uračunali i dan u kojemu je određen rok za dostavu ponuda. Stavak 14 točka 3. Predlaže se razlog poništavanja radi zaštite javnog precizno propisati kako bi naručitelji sa sigurnošću mogli utvrditi što sve predstavlja javni interes. Stavak 19. Predlaže se propisati je li otvaranje ponuda javno ili nije javno. Stavak 20. Predlaže se redoslijed točaka posložiti sukladno proceduri otvaranja, pregleda i ocjene ponuda. Stavak 20. Predlaže se dodati točku koja se odnosi na analizu ponuda vezano uz kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti) te navođenje dokaza, ako su traženi. Stavak 20. Predlaže se dodati rangiranje ponuda i kod najniže cijene, a ne samo kod ekonomski najpovoljnije ponude. Stavak 20. Predlaže se dodati točku koja se odnosi na navođenje podugovaratelja u odabranoj ponudi, jer se podaci o podugovarateljima moraju navesti u Registru ugovora. Stavak 20. Predlaže se propisati način postupanja s ponudama koje su jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude. Stavci 21. i 22. Predlaže se dodati evidencijski broj nabave i broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave kao sastavni dio odluka. Stavak 27. Predlaže se brisanje teksta „Nakon odabira ponuda“ i upisivanje teksta „Nakon isteka roka mirovanja“. Osim toga, predlaže se propisati postupanje naručitelja u situacijama kada je istekao rok valjanosti ponuda te u situaciji kada odabrani ponuditelj nakon odabira ponude odustane od svoje ponude. Stavak 29. Predlaže se predvidjeti tajnost postupka pregleda i ocjene ponuda i u postupcima iz članka 3. ovog Pravilnika Stavak 31. Predlaže se uskladiti pisanje dana u brojevima i slovima, budući na se na nekim mjestima pišu brojevi (npr. 8), a na nekim slovima (npr. osam) Djelomično prihvaćen Primjedba primljena na znanje u dijelu koji se odnosi na stavke 1., 2., 3., 4. i 29. Izmjenom Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave manja od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kn, Naručitelj primjenjuje interni akt uz mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. U dijelu koji se odnosi na stavak 12., 19. 20., 21., 22., 27. i 31. primjedba se prihvaća. U dijelu koji se odnosi na stavak 14. točka 3. primjedba se ne prihvaća. Radi se o pravnom standard koji se utvrđuje u svakom pojedinom slučaju.
44 Igor Kozina POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO OD 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA DO EUROPSKIH PRAGOVA, Članak 4. Predlažem da se u stavku (4) kao minimalni sadržaj Poziva na dostavu ponuda dodaju podaci o načinu i rokovima izjavljivanja žalbe jer se u postupcima javne nabave koji se provode prema Zakonu o javnoj nabavi žalba na dokumentaciju o nabavi izjavljuje tijekom roka za dostavu ponuda, što ovdje nije slučaj pa da ne bi došlo do zabune kod ponuditelja. S obzirom na propisane pragove smatram da bi trebalo razmotriti duži najkraći rok za dostavu ponuda. Nadalje, u stavku (7) bi trebalo dodati rečenicu da Sudionik može zahtijevati samo minimalne razine sposobnosti ponuditelja. Iz stavka (11) proizlazi pravo gospodarskih subjekata da zahtijevaju dodatne informacije, objašnjenja i pojašnjenja. S tim uvezi trebalo bi odrediti i krajnji rok u kojem se iste mogu tražiti jer bi se ovo pravo moglo zlorabiti na način da gospodarski subjekt zahtijeva dodatne informacije uvijek zadnjeg dana roka za dostavu ponuda, što Sudioniku ne bi ostavljalo dovoljno vremena za odgovor pa bi bio primoran produžiti rok za dostavu ponuda, a takva bi se situacija mogla ponavljati u nedogled. U stavku (14) točki 3. kao razlog za poništenje postupka navodi se zaštita javnog interesa. Smatram da bi široko tumačenje tog pojma od strane Sudionika moglo dovesti do manipuliranja postupcima nabave. Predlažem da se radi jasnoće u stavku (19) odredi da će otvaranje ponuda biti javno ili ne, te da li se o istome treba sastaviti zapisnik Djelomično prihvaćen Primjedba se prihvaća u dijelu koji se odnosi na stavak 4., 7., 11. i 19. U dijelu koji se odnosi na rok za dostavu ponuda i stavak 14. točka 3 primjedba se ne prihvaća. Pravilnikom je određen rok za dostavu ponude od najmanje 8 dana.
45 Hrvatski inženjerski savez (HIS) POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO OD 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA DO EUROPSKIH PRAGOVA, Članak 5. Člankom 5. određeno je kako nije moguće ugovoriti povećanje cijene za više od 15% vrijednosti prvotnog ugovora bez provođenja novog postupka nabave. Kod nove izgradnje postojeći Zakon o javnoj nabavi dopušta povećanje od 30%. U potresu su u pravilu stradale zgrade stare 100 i više godina, spomenici kulture, te je rekonstrukcija takvih građevina bitno nedefiniranija u fazi glavnog projekta od nove građevine pa spuštanje navedenog praga nema podloge u tehničkom promišljanju. Prihvaćen Prihvaća se.
46 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO OD 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA DO EUROPSKIH PRAGOVA, Članak 5. Čl. 5. st. 5. Kompliciranije od ZJN, nepotrebno, dovoljno je obrazložiti ili dokazati, odnosno da je teret dokazivanja na naručitelju. Što bi bio revizijski trag? Koji je dovoljno dobar dokaz? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
47 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO OD 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA DO EUROPSKIH PRAGOVA, Članak 5. Čl. 5. Koja je razlika između 1. i 2. stavka? Smisao pravilnika je pojednostaviti što više postupanje a ne prepisivati ZJN. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
48 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO OD 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA DO EUROPSKIH PRAGOVA, Članak 5. Predlaže se iznos povećanja cijene od 15% uskladiti s iznosom od 30% koje propisuje Zakon o javnoj nabavi. Prihvaćen Prihvaća se.
49 Igor Kozina POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 200.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO OD 500.000,00 KN BEZ PDV-A ZA NABAVU RADOVA DO EUROPSKIH PRAGOVA, Članak 5. Predlažem povećanje cijene uskladiti s odredbama Zakona o javnoj nabavi jer je vjerojatnost dodatnih i nepredviđenih radova prilikom obnove zgrade, a pogotovo obnove zgrade oštećene u potresu, veća nego kad se gradi nova zgrada. Prihvaćen Prihvaća se.
50 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje PRAVNA PRIRODA I NAČELA ŽALBENOG POSTUPKA, Članak 7. Čl. 7. st. 3. Proizlazi da se žalitelj može žaliti na bilo koji dio postupka odnosno fazu postupka?! Time bi se nepotrebno izgubilo vrijeme ako bi se on žalio npr. na DON. Možda bi bilo dobro propisati da g.s. može uputiti prigovor naručitelju ili tražiti izmjenu DON na fazu objavljene dokumentacije – Poziva na dostavu ponuda, a da se ne može kasnije žaliti na DON ako prethodno nije uputio prigovor ili tražio izmjenu ili sl. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Rok za žalbu i faza izjavljivanja želbe određena je Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 102/20, 10/21 i 117/21).
51 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA PRAVNA PRIRODA I NAČELA ŽALBENOG POSTUPKA, Članak 7. Smatramo da je odredbe vezane uz žalbeni postupak potrebno formulirati u suradnji sa DKOM, kako bi se izbjegle nedorečenosti i kontradiktornosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
52 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje IZJAVLJIVANJE ŽALBE, Članak 10. Čl. 10. st. 3. Nekad može proći i nekoliko dana dok se žalba ne zaprimi. Npr. na Banovini slanje poštom traje i po 10-ak dana. Kako bi postupili u tom slučaju, da dobijemo kasno žalbu iako je pravovremeno poslana?! A mi sklopimo ugovor u međuvremenu. Prihvaćen Prihvaća se. Uvedeno izjavljivanje žalbe elektroničkim putem kao jedina mogućnost
53 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje IZJAVLJIVANJE ŽALBE, Članak 10. Čl. 10. st. 1. Zašto ne propisati obveznu e-žalbu kojima se skraćuje vrijeme?! Smisao ovog pravilnika je skraćivanje vremena, a ionako će se i ZJN izmijeniti u ovom dijelu uskoro. Prihvaćen Prihvaća se.
54 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA IZJAVLJIVANJE ŽALBE, Članak 10. Na stavak 3. predlaže se da se sve žalbe moraju izjavljivati elektroničkim putem. Obrazloženje: Ponuditelji su danas već naviknuti na izjavljivanje elektroničkih žalbi putem EOJN, te im izjavljivanje žalbe elektroničkim putem ne predstavlja novinu na koju nisu naviknuti, a samo izjavljivanje žalbe elektroničkim putem skraćuje postupke nabave, jer nema čekanja od 2 – 3 dana za poštansku dostavu. Na stavak 5. Predlaže se navesti rokove za izjavljivanje žalbe. Obrazloženje: Kad se već navode svi elementi izjavljivanja žalbe (tko, kome, kako), potrebno je navesti i podatak u kojem roku. Prihvaćen Prihvaća se. Vezano uz primjedbu na stavak 5. - izmjenom Pravilnika, isto je predviđeno u članku 12. stavku 1. Pravilnika
55 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije IZJAVLJIVANJE ŽALBE, Članak 10. Predlaže se propisati obavezu dostave e-Žalbe. Prihvaćen Prihvaća se.
56 Igor Kozina POSTUPANJE SUDIONIKA U VEZI SA ŽALBOM, Članak 11. Predlažem da se dodatno propiše postupanje Sudionika s očito nedopuštenom ili ne pravodobnom žalbom. Primjerice u slučaju da je žalba na poziv za dostavu ponuda izjavljena u roku za dostavu ponuda, a ne u roku od 8 dana od dana zaprimanja odluke. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Rok za žalbu i faza izjavljivanja želbe određena je Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 102/20, 10/21 i 117/21).
57 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije SPRJEČAVANJE NASTANKA UGOVORA O NABAVI, Članak 14. U članku 4. stavku 31. Pravilnika je propisano da se žalba izjavljuje u odnosu na poziv na dostavu ponuda, postupak pregleda, ocjene i odabira i razloge poništenja pa iz ove odredbe može biti nejasno sprječava li sklapanje ugovora i izjavljivanje žalbe protiv odredbi poziva na dostavu ponuda. Zbog toga se predlaže općenito navesti da izjavljena žalba sprječava nastanak ugovora, bez navođenja protiv čega je žalba izjavljena, s obzirom da se žalba može izjaviti u samo jednoj fazi postupka. Prihvaćen Prihvaća se.
58 Hrvatski inženjerski savez (HIS) ODLUKE U ŽALBENOM POSTUPKU, Članak 15. Članak 15, st.6 - rok od 8 dana nije usklađen s dovršetkom roka pravne zaštite, odnosno, s rokom donošenja presude Visokog upravnog suda koje je ovim Pravilnikom predviđeno kao pravna zaštita. Moguća je situacija da naručitelj sklopi ugovor po Rješenju DKOM-a u roku od 8 dana, a Visoki upravni sud poništi Rješenje DKOM-a. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Rok od 8 dana nije prekluzivni rok.
59 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA ODLUKE U ŽALBENOM POSTUPKU, Članak 15. Na stavak 6. Predlažemo izbrisati tekst „najkasnije u roku od 8 dana od dostave izvršne odluke“ . Ako se već navodi rok, onda taj rok treba uskladiti s dovršetkom roka pravne zaštite, odnosno, s rokom da nošenje presude Visokog upravnog suda, koja poravna zaštita je predviđena ovim Pravilnikom. U suprotnom moguće su situacije da naručitelj postupi po Rješenju DKOM-a u roku od 8 dana, te sklopi ugovor, a Visoki upravni sud poništi Rješenje DKOM-a, što situaciju čini nemogućom za raspetljati. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Rok od 8 dana nije prekluzivni rok.
60 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije ODLUKE U ŽALBENOM POSTUPKU, Članak 15. Stavak 6. Predlaže se propisati rok od 15 dana, jer u slučaju poništenja odluke o odabiru slijedi ponovni pregled i ocjena ponuda, a u slučaju poništenja odredbe poziva na dostavu ponuda slijedi izmjena poziva pa je izgledno da za te radnje neće biti dovoljno 8 dana. Zakon o javnoj nabavi u članku 425. stavku 6. propisuje postupanje po odluci u roku od 30 dana, što odgovara instruktivnom roku za donošenje odluke o odabiru od 30 dana pa se predlaže u ovoj odredbi izjednačiti rok postupanja po odluci Državna komisije za kontrolu postupaka javne nabave s rokom iz članka 4. stavka 23. Pravilnika. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Rok od 8 dana nije prekluzivni rok.
61 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije NAKNADA ZA POKRETANJE ŽALBENOG POSTUPKA, Članak 16. U stavcima 3. i 5. ne bi trebalo navoditi protiv čega se žalba izjavljuje, jer bi moglo biti nejasno odnose li se ovi iznosi na žalbe koje su izjavljene protiv poziva na dostavu ponuda. Budući da ovaj članak nema odredbu o naknadi u slučaju izjavljivanja žalbe protiv poziva na dostavu ponuda, trebalo bi općenito navoditi pojam izjavljene žalbe, bez navođenja protiv čega se žalba izjavljuje (kao komentar na članak 14. stavak 1.). Prihvaćen Prihvaća se.
62 Igor Kozina NAKNADA ZA POKRETANJE ŽALBENOG POSTUPKA, Članak 16. Zakonom o javnoj nabavi propisana je jedinstvena naknada za žalbu na dokumentaciju o nabavi. Ovdje taj izuzetak ne postoji što znači da bi u slučaju žalbe samo na Poziv za dostavu ponuda žalitelj morao platiti 14 puta veću naknadu nego žalitelj na dokumentaciju o nabavi za isti iznos procijenjene vrijednosti nabave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
63 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA ODLUČIVANJE I DOSTAVA ODLUKA, Članak 18. U cilju skraćivanja vremenskog trajanja postupka nabave, predlaže se skratiti rok iz stavka (2) na tri dana. Sagledavajući sadržaj članka 11. ovog Pravilnika, kojim je određeno da je naručitelj obvezan odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana primitka žalbe dostaviti Državnoj komisiji žalbu s podatkom i dokazom o načinu i vremenu dostave, odgovor na žalbu s očitovanjem o žalbenom navodu i o žalbenom zahtjevu, dokumentaciju koja se odnosi na postupak nabave s popisom priloga, te druge dokaze na okolnosti postojanja pretpostavki za donošenje zakonite odluke, radnji, propuštanja ili postupaka, zaista nema smisla se pisani otpravak odluke izrađuje i javno objavljuje u roku od pet dana od dana donošenja odluke na sjednici vijeća. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
64 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje IZUZEĆE, Članak 20. Čl. 20. Nepotrebno propisivanje izuzeća, dovoljno je pozvati se na ZJN ili pozitivne propise kojima se uređuje pitanje izuzeća. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pravilnikom je isključena primjena ZJN 2016.
65 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA IZUZEĆE OD PRIMJENE PRAVILNIKA, Članak 21. Smatramo da članak 21. nije primjenjiv na Zakon o obnovi i provedbu postupaka ovih nabava. Predlaže se brisati cijeli članak, jer se ovaj Pravilnik donosi se na temelju članka 42. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 102/20, 10/21 i 117/21), te čini njegov podzakonski akt. Smatramo da usluge i radnje navedene u ovom članku nisu povezane s obnovom zgrada oštećenih u potresu, a i u samom stavku (1) je navedeno da naručitelj (pretpostavlja se da se sudionikom naziva naručitelj) ne mora za navedene radne provoditi postupak nabave. Navedene radnje i usluge koje naručitelj bude provodio trebaju biti predmetom neke druge zakonske i podzakonske regulative, a ne obnove zgrada oštećenih u potresu. Stoga se predlaže brisanje članka u cijelosti. Prihvaćen Prihvaća se.
66 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije IZUZEĆE OD PRIMJENE PRAVILNIKA, Članak 21. Ovaj Pravilnik se primjenjuje na robu, usluge i radove u svrhu provedbe Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20, 10/21 i 117/21) iz čega proizlazi da se na sve ostale nabave primjenjuje Zakon o javnoj nabavi pa se stoga predlaže navesti upućivanje na Zakon o javnoj nabavi u smislu izuzeća, jer nema potrebe da Pravilnik koji se odnosi na obnovu spominje izuzeća vezana uz ugovore o radu, javni prijevoz i sl. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Izmjenom Pravilnika predviđa se brisanje članka 21.
67 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA, ISKLJUČENJE PONUDITELJA IZ POSTUPKA NABAVE Isključenja ubaciti prije čl. 6, prije žalbe kako bi pravilnik išao određenom kronologijom – redoslijedom. Prihvaćen Prihvaća se.
68 Društvo građevinskih inženjera Zagreb ISKLJUČENJE PONUDITELJA IZ POSTUPKA NABAVE, Članak 22. Stavak 1. iz članka 22. potrebno je izmijeniti jer je isti diskriminirajući. Stavak 1. odnosi se isključivo na GS koji imaju poslovni nastan u RH i osobe koje su državljani RH. Na GS koji nemaju poslovni nastan u RH i na osobe koji nisu državljani RH se traženo ne odnosi. Ovakva odredba je u suprotnosti s načelima javne nabave Europske unije, načelima ZJN RH, pa i odredbama članka 2. stavka 15. ovog Pravilnika, odnosno istim se krše načela: načelo zabrane diskriminacije, načelo slobode poslovnog nastana, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo tržišnog natjecanja, načelo razmjernosti i dr.). Prihvaćen Prihvaća se.
69 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje ISKLJUČENJE PONUDITELJA IZ POSTUPKA NABAVE, Članak 22. Čl. 22. Prijedlog je da se iza stavka 3. doda novi stavak kojim bi bilo propisano i razdoblje isključenja – 2 / 5 godina. Na taj način bi se spriječile mnoge negativne posljedice neurednog izvršenja ugovora. Prihvaćen Prihvaća se.
70 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje ISKLJUČENJE PONUDITELJA IZ POSTUPKA NABAVE, Članak 22. Čl. 22. st. 1. t. 2. Možda dodati odredbu po kojoj naručitelj može dopustiti sudjelovanje u postupku ako dug po poreznoj osnovi nije veći od nekog iznosa, npr. 500,00 kn ili sl. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
71 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje ISKLJUČENJE PONUDITELJA IZ POSTUPKA NABAVE, Članak 22. Čl. 22. Bolje propisati da se na ovaj dio primjenjuje ZJN. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pravilnikom je isključena primjena ZJN 2016.
72 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje ISKLJUČENJE PONUDITELJA IZ POSTUPKA NABAVE, Članak 22. Čl. 22. A što ako imamo strane ponuditelje? Dodati i te odredbe. Ipak za velike iznose postoji prekogranični interes. Ako nema takvih odredbi domaći ponuditelji su u neravnopravnom položaju. Prihvaćen Prihvaća se.
73 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA ISKLJUČENJE PONUDITELJA IZ POSTUPKA NABAVE, Članak 22. Pravilnikom je potrebno odrediti dokaze kojima će ponuditelji dokazivati okolnosti iz ovog članka i uvrstiti te dokaze u minimalni sadržaj poziva. Ako se smatralo da dokazi trebaju biti sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, onda je to ovdje potrebno navesti. Prihvaćen Prihvaća se.
74 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije ISKLJUČENJE PONUDITELJA IZ POSTUPKA NABAVE, Članak 22. Predlaže se odredbe o isključenju ponuditelja u Pravilniku propisati prije odredaba o žalbi. Osim toga, predlaže se da se za isključenje ponuditelja iz postupka nabave propiše samo odredba: „Na isključenje ponuditelja iz postupka nabave odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) i sve njegove kasnije izmjene.“ Stavak 1. Članak se ne odnosi na inozemstvo, jer ni za kaznena djela ni za poreze nije izričito predviđeno isključenje ukoliko se osnova za isključenje ostvari u drugoj državi pa se predlaže odredbe proširiti na taj način sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Stavak 2. točka 7. Predlaže se brisati riječ „javnoj“, jer ugovori koji se sklapaju temeljem ovog Pravilnika nisu ugovori o javnoj nabavi u smislu odredbi Zakona o javnoj nabavi pa proizlazi da se gospodarski subjekt ne može isključiti iz postupka ako je imao nedostatke u provedbi ugovora o nabavi sklopljenog temeljem ovog Pravilnika. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se primjedba u dijelu kojim se predlaže se da se za isključenje ponuditelja iz postupka nabave propiše samo odredba: „Na isključenje ponuditelja iz postupka nabave odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) i sve njegove kasnije izmjene.“. Pravilnikom je isključena primjena ZJN 2016.
75 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA, ZAVRŠNE ODREDBE Dodati na kraju obvezu čuvanja dokumentacije najmanje 5 godina od sklapanja ugovora osim ugovora koji se čuvaju i duže. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
76 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA, ZAVRŠNE ODREDBE Ili jednostavno dodati da naručitelj može odlučiti koristiti odredbe ZJN i podzakonskih akata ukoliko nisu u suprotnosti s ovim pravilnikom te u skladu s načelima JN. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pravilnikom je isključena primjena ZJN 2016.
77 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA, ZAVRŠNE ODREDBE Isto tako omogućiti pregovaranje s ponuditeljima oko bitnih zahtjeva kao što su kriteriji ENP i uvjeti izvršenja ugovora. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nije moguće pregovaranje oko kriterija ENP-a.
78 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA, ZAVRŠNE ODREDBE Prijedlog je i dodati da naručitelj može odlučiti sklopiti okvirni sporazum na što se odgovarajuće primjenjuju odredbe ZJN osim rokova koje naručitelj može odrediti kao primjerene. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
79 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA, ZAVRŠNE ODREDBE Ovaj pravilnik bi se što više trebao fokusirati na ono što nama realno treba, a to je pojednostavljenje procedura i ubrzanje postupaka nabave, uz naravno poštivanje načela javne nabave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
80 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 23. S obzirom da u Republici Hrvatskoj imamo više zakona, pravilnika i pravila objavljenih u Narodnim novinama, ili na web stranicama ministarstva, potrebno je jasno navesti da li se donošenjem ovog Pravilnika koji drugi zakonski ili podzakonski i drugi sličan akt stavlja van snage. Također je potrebno navesti što je s postupcima koji su u tijeku, jer su neki naručitelji već krenuli u obnovu svojih zgrada, a po pravilima koja odstupaju od pravila koja donosi ovaj Pravilnik. U slučaju obnove zgrade koja je kulturno dobro mogu se očekivati i veći iznosi procijenjene vrijednosti nabave, te poneka možda može i prijeći EU pragove. Stoga je potrebno definirati što s nabavama procijenjene vrijednosti preko EU pragova. Ukoliko za takve nabave vrijede pravila Zakona o javnoj nabavi, potrebno je isto i navesti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Isto je propisano Zakonom o obnovi o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 102/20, 10/21 i 117/21).