Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o evidencijama u visokom obrazovanju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK, Prilog 4. Podatkovni sadržaj Podaci iz ovog priloga se ne bi smjeli duplicirati u budućem Pravilniku o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju. Primljeno na znanje Poštovani, komentar ćemo uzeti u obzir kod donošenja Pravilnika sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju.
2 Ksandra Sinožić PRAVILNIK, Prilog 4. Podatkovni sadržaj Poštovani, slažem se s nacrtom Pravilnika o evidencijama u visokom obrazovanju. Primljeno na znanje Poštovana, hvala na sudjelovanju u e-savjetovanju.
3 Ivana Silić Prilog 2. Podatkovni sadržaj evidencije osoba prijavljenih za upisni postupak s rezultatima postupka, Podaci o prijavama za upisne postupke i rezultatima postupaka: S obzirom da se u prijedlogu ranije navodi da "za osobe prijavljene za upisni postupak, koje nisu upisane na studijske programe putem NISpVU-a, podatke iz stavka 2. ovog članka vode visoka učilišta" molim za pojašnjenje vođenja evidencije podataka u tom slučaju. Za kandidate koji se ne upisuju u sustav putem NISpVU visoka učilišta neće moći voditi sve navedene podatke, a specifično su to: - Točka 16 - redni broj izbora - Točka 19 - plasman na rang -listi - Točka 21 - upisni broj Ako se propisani podaci samo na Evidencije koje će voditi Ministarstvo, to treba naznačiti, ali i navesti koje evidencije su obavezne za visoko učilište u slučaju upisa izvan NISpVU. Prihvaćen Poštovana, Vaš komentar ćemo uzeti u obzir kod donošenja Pravilnika. Kod izrade tehničkog rješenja podaci koji su specifični samo za određenu evidenciju, odnosno informacijski sustav, neće biti definirani kao obavezni za druge evidencije,
4 Ivana Silić Prilog 2. Podatkovni sadržaj evidencije osoba prijavljenih za upisni postupak s rezultatima postupka, Podaci o uspjehu u prethodnom obrazovanju: U prilogu 2., pod Podaci o uspjehu u prethodnom obrazovanju molimo pojasniti kako će se evidentirati podaci pod 9. (najviša razina prethodno stečenog obrazovanja prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru) za kandidate koji su prethodno obrazovanje završili izvan Hrvatske, u nekoj od zemalja čiji obrazovni sustavi nisu direktno usporedivi s HKO te tko će tu usporedbu raditi? Primljeno na znanje Poštovana, hvala na sudjelovanju u e-savjetovanju. Podatak o najvišoj razini prethodno stečenog obrazovanja prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru će odrediti nadležna tijela prema propisima koji reguliraju priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija, a podatak će u sustav unijeti Središnji prijavni ured, koji i trenutno navedene podatke unosi u sustav kod prijava za upise na visoka učilišta, odnosno pojedino visoko učilište koje provodi upis.
5 Ivana Silić Prilog 2. Podatkovni sadržaj evidencije osoba prijavljenih za upisni postupak s rezultatima postupka, Podaci o uspjehu u prethodnom obrazovanju: U prilogu 2. pod podacima o uspjehu u prethodnom obrazovanju, točka 11., navode se rezultati ispita državne mature. Molim obratite pažnju da to da svi kandidati nemaju obavezu polaganja državne mature (kandidati koji su obrazovanje završili u inozemstvu ili u internacionalnim obrazovnim programima u Hrvatskoj itd.). također, U točki 10 traži se prosjek ocjena srednje škole zaokružen na dvije decimale. Kod kandidata koji su srednjoškolsko obrazovanje završili van Hrvatske, a osobito onih koji dolaze iz zemalja izvan EU, taj prosjek neće biti usklađen s hrvatskim sustavom ocjenjivanja. Molimo razraditi rješenja za podatke o prijavama kandidata koji su školovanje završili u inozemstvu. Prihvaćen Poštovana, Vaš komentar ćemo uzeti u obzir kod donošenja Pravilnika i izrade evidencije u koju će se podatak unositi.
6 PETRA LUKINA PRAVILNIK, Članak 11. FER Molimo pojasniti što ovo znači? Podrazumijeva li ovo dostavu skenova svih izdanih diploma i dopunskih isprava o studiju u posljednjih 40 godina ili unos ovih podataka u neki registar? Primljeno na znanje Odgovor je dan na isti komentar u članku 10, na koji se upit odnosi.
7 PETRA LUKINA PRAVILNIK, Članak 10. FER Stavak 2. Hoće li za visoga učilišta koja koriste sustav ISVU biti omogućeno da sve autentične podatke koji nastaju na visokim učilištima, a čija evidencija je propisana ovim Pravilnikom,vode u sustavu ISVU? Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Planirana je nadogradnja sustava ISVU, kao i drugih evidencija u kojima bi se vodili traženi podaci. Visoka učilišta će samostalno odlučiti žele li koristiti ISVU i druge sustave kao primarne ili će podatke voditi u vlastitim sustavima i iz njih dostavljati podatke u ISVU, odnosno informacijski sustav Središnje evidencije visokog obrazovanja.
8 PETRA LUKINA PRAVILNIK, Članak 10. FER Stavak 8: Molimo pojasniti što ovo znači? Podrazumijeva li ovo dostavu skenova svih izdanih diploma i dopunskih isprava o studiju u posljednjih 40 godina ili unos ovih podataka u neki registar? Primljeno na znanje Poštovana, obaveza se primarno odnosi na unos osnovnih podataka o izdanim završnim javnim ispravama u za to predviđenu evidenciju (registar), a skeniranu ispravu će također biti moguće unijeti ako visoko učilište posjeduje primjerak izdane isprave.
9 PETRA LUKINA PRAVILNIK, Članak 10. FER Stavak 7: Hoće li sustav ISVU biti tako pripremljen da se visoka učilišta koja koriste ISVU sustav u potpunosti mogu osloniti na njega jer na osnovu podataka u sustavu ISVU i generiraju te javne isprave? Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Planirana je nadogradnja sustava ISVU, kao i drugih evidencija u kojima bi se vodili traženi podaci. Visoka učilišta će samostalno odlučiti žele li koristiti ISVU ili druge (vlastite) sustave kao primarne, ali neovisno o korištenom sustavu podatke će trebati dostavljati u informacijski sustav Središnje evidencije visokog obrazovanja.
10 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK, Članak 10. Stavak 8 implicira postojanje informacijskog sustava središnjih evidencija i spremnost istoga za prihvatiti podatke o diplomama i javnim ispravama u roku od 2 godine od donošenja pravilnika. Uzevši u obzir trenutno stanje informacijskog krajobraza visokog obrazovanja, smatramo da ovaj rok nije realan i predlažemo njegovo produljenje na 4 godine. Djelomično prihvaćen Poštovani, djelomično je prihvaćen vaš prijedlog te će se u skladu s tim unijeti izmjene u Pravilnik na način da novi tekst glasi "...u roku od 3 godine od donošenja pravilnika.".
11 Dominik Tomislav Vladić PRAVILNIK, Članak 10. Treba definirati i početnu točku od koje je moguće čuvati podatke da se ne dogodi situacija opisana i za studente. Dostupnost usluga mora biti prioritet. Dakle ako djelatnik dolazi na neku instituciju treba zapisati podatke i sve što se tiče zapošljavanja riješiti zaključno s prvim radnim danom djelatnika. U cijelom pravilniku nedostaju rokovi koji bi uveli red. Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U Pravilnik ćemo unijeti rokove vodeći računa o specifičnostima pojedinih evidencija.
12 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK, Članak 9. Predlažemo preformulirati ovaj članak na sljedeći način: Ministarstvo, visoka učilišta i pravne osobe koje pružaju usluge studentskog standarda osnovne podatke o studentima i zaposlenicima, potrebne za evidencije propisane ovim pravilnikom preuzimaju iz temeljnih registara javnopravnih tijela, u skladu s propisima o državnoj informacijskoj infrastrukturi. Prihvaćen Prihvaćeno.
13 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK, Članak 8. Komentar uz naslov ovog članka: Svi ostali nazivi evidencija su u jednini, pa vjerojatno treba i ovaj. Komentar uz st. 2.: Rečenica se ne čini gramatički ispravna. Prihvaćen Prihvaćeno.
14 PETRA LUKINA PRAVILNIK, Članak 7. FER Stavak 2. ◊ digitalizirane javne i dopunske isprave o studiju Molimo pojasniti što ovo znači. Što su to “javne i dopunske isprave o studiju”? Što podrazumijeva izraz “digitalizirane”? Izdani dokument u pdf formatu? Primljeno na znanje Poštovana, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju propisuje isprave o studiju člankom 84. koji navodi da su diplome, svjedodžbe i potvrde koje izdaju visoka učilišta javne isprave. Također, isti članak propisuje da se uz svjedodžbu, diplomu ili potvrdu studentu, bez naknade i na hrvatskome i engleskom jeziku, izdaje i dopunska isprava o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite položio i s kojom ocjenom te s drugim podacima potrebnim za razumijevanje stečene kvalifikacije. Evidencija propisana člankom 7. ovog Pravilnika treba sadržavati podatke na osnovu kojih se može izdati javna i dopunska isprava u digitalnom obliku, kao i evidenciju takvih izdanih isprava (ako su izdane u pisanom obliku onda se u sustavu treba pohraniti i primjerak takve isprave npr. u pdf formatu).
15 Damir Mikolji PRAVILNIK, Članak 7. Škole su prilikom zapošljavanje dužne (sukladno uputi MZO-a) provjeravati vjerodostojnost diploma za sve zaposlenike. U FINA registar zaposlenih u javnom sektoru škole unose podatke o razini školovanja i stečenoj diplomi zaposlenika. Bitno je uskladiti podatke koji se prikupljaju u informacijskom sustavu s podacima iz FINA registra kako bi se osigurala interoperabilnost, koja bi trebala ubrzati proces provjere za odgojno-obrazovne ustanove. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i informaciji o navedenom, koju ćemo uzeti u obzir kod uspostavljanja interoperabilnosti među evidencijama.
16 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova PRAVILNIK, Članak 7. Vezano uz glavu VII. Nacrta Pravilnika o evidencijama u visokom obrazovanju (dalje: Nacrt Pravilnika) pod naslovom „Evidencija izdanih isprava o završetku studija te stečenih akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva“, predlažemo da se članak 7. u toj glavi uskladi s člankom 14. st. 5. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 138/12 i 69/17), budući da se u Nacrtu Pravilnika ne spominje obveza navođenja strukovnih kvalifikacija, zvanja i zanimanja u ženskom ili muškom rodu, ovisno o spolu vlasnika isprave o završetku studija. Članak 14. st. 5. Zakona o ravnopravnosti glasi: „Sve obrazovne ustanove, kao i sve druge, moraju u sadržajima svjedodžbi, certifikata, licencija i diploma koristiti jezične standarde sukladno ovome Zakonu, navodeći strukovne kvalifikacije, zvanja i zanimanja u ženskom, odnosno muškom rodu, ovisno o spolu primatelja/primateljice dokumenta“. Premda je od donošenja Zakona o ravnopravnosti spolova prošlo više od 13 godina, Pravobraniteljica još uvijek povremeno zaprima pritužbe žena na kršenje navedene odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova, odnosno na izdavanje dokumenata s nazivima strukovnih kvalifikacija ili zvanja isključivo u muškom rodu. Stoga smatramo potrebnim pravno dodatno učvrstiti propisani normativ te pridonijeti jezičnoj usklađenosti „Evidencije izdanih isprava o završetku studija te stečenih akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva“ sa člankom 14. st. 5. Zakona o ravnopravnosti spolova. U skladu s navedenim, predlažemo da se Nacrtom Pravilnika propiše obveza korištenja rodno osjetljivih jezičnih standarda u „Evidenciji izdanih isprava o završetku studija te stečenih akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva“ pri evidentiranju podataka o strukovnim kvalifikacijama, zvanjima i zanimanjima osoba koje su završile studij. U tom cilju, predlažemo da se u članku 7. Nacrta Pravilnika doda novi stavak, koji može glasiti na sljedeći način: „Podaci o strukovnim kvalifikacijama, zvanjima i zanimanjima moraju se voditi sukladno rodno osjetljivim jezičnim standardima, navodeći strukovne kvalifikacije, zvanja i zanimanja u ženskom, odnosno muškom rodu, ovisno o spolu vlasnika dokumenta (isprave), u skladu s posebnim propisom.“ Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U Evidenciji izdanih isprava o završetku studija te stečenih akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva se stečeni nazivi, odnosno stupnjevi navode onako kako su stečeni, sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07, 118/12), koji razlikuje dodjeljivanje naziva i stupnjeva prema spolu tako da nema potrebe ovim Pravilnikom to dodatno naglašavati.
17 PETRA LUKINA PRAVILNIK, Članak 6. FER Stavak 8. U svjetlu virtualne mobilnosti (UNIC) OIB će nas onemogućiti da takve mobilnosti evidentiramo u registru visokih učilišta (ISVU). Radi se o studentima koji fizički ne borave na području RH i za koje je zbilja nepotrebno ishodovati OIB. Visokim učilištima je ovo administrativno zahtjevno (trebaju od studenata prikupiti ispunjene i potpisane zahtjeve za izdavanje OIB-a, punomoći, preslike putovnica...) i produljuje postupak evidencije u ISVU, a čini se nepotrebno. Svi studenti evidentiraju se u ISVU i tom prilikom im bude dodijeljen jedinstveni matični broj akademskog građanina (JMBAG). Predlažemo da u ISVU omogućite evidenciju studenta koji sudjeluju u virtualnoj mobilnosti na sličan način kao što se čini za strane nastavnike (jer npr. sudjeluju u povjerenstvu za obranu završnog/diplomskog rada). Primljeno na znanje Poštovana, hvala na sudjelovanju u e-savjetovanju. Vaš prijedlog ćemo uzeti u obzir kod donošenja Pravilnika.
18 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK, Članak 6. Predlažemo promijeniti st. 4. kako bi bilo jasnije: Podatke o korisnicima državnih stipendija, o potporama za prijevoz studenata s invaliditetom i o subvencioniranoj prehrani vodi Ministarstvo. Prihvaćen Prihvaćeno.
19 PETRA LUKINA PRAVILNIK, Članak 5. FER Stavak 5. Nejasno na koje studijske programe se odnosi (preddiplomske, diplomske, poslijediplomske). Imaju li visoka učilišta obvezu dostave rezultata upisa NISpVU za osobe iz st. 4. ili iz st.2. ili za osobe iz oba stavka? Za visoka učilišta koja koriste ISVU sustav, podatak o upisu (datum upisa) se za osobe prijavljene za upis na preddiplomske studijske programeputem sustava NISpVU automatizmom preuzima iz ISVU-a. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-savjetovanju. Visoka učilišta su dužna dostaviti podatke o rezultatima upisa za sve upisane osobe, neovisno o tom na koji način su provedene procedure za upis, kako je propisano u stavku 5 ovog članka. Podaci se dostavljaju u sustav Središnje evidencije, za sve studijske programe na koje su se upisale osobe. Dostava podataka između sustava se treba odvijati korištenjem programskog sučelja. O svim dodatnim detaljima razmjene podataka između različitih evidencija i informacijskih sustava će visoka učilišta biti pravovremeno obaviještena.
20 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK, Članak 5. Vezano uz st. 5., smatramo da bi i ova veza trebala biti interoperabilna (umjesto "u strojno čitljivom obliku"), po uzoru na ostale povezanosti sustava. Prihvaćen Prihvaćeno.
21 Dominik Tomislav Vladić PRAVILNIK, Članak 5. Obvezno treba propisati sustav koji su svi dužni koristiti npr. ISVU ili sustav u nadležnosti neke konkretne institucije, ali na način da je to svima jasno i nedvosmisleno. Treba uz to propisati podatke koji se obvezno moraju koristiti i upisivati kako bi skupovi potrebnih podataka bili cjeloviti i to konkretno vrstom/sadržajem. Također treba definirati jasnije rokove u odnosu na neki drugi događaj. Npr. neko Sveučilište počinje s nastavom u rujnu, neko drugo u listopadu. Treba definirati da je zadnji upis studenta moguć npr. najkasnije 10 dana prije početka akademske godine u koju se student upisuje. Tako se osigurava da prikupljeni podaci budu na vrijeme dostavljeni svim službama uključujući i onima koje trebaju omogućiti druge usluge studentima a koje su preduvjet za uspješno pohađanje nastave. Djelomično prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Vaše komentare ćemo uzeti u obzir kod donošenja Pravilnika. U vezi s komentarom o obveznom korištenju određenog sustava, ističemo da je Pravilnikom predviđena dostava podataka u Središnju evidenciju neovisno o primarnom sustavu koji se koristi za evidenciju podataka na razini pojedine ustanove (bio to ISVU ili neki drugi sustav). Uzet ćemo u obzir i Vaše komentare koji se tiču definiranja rokova.
22 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK, Članak 2. Predlažemo pojednostaviti definiciju tako da se kaže od čega se središnja evidencija sastoji (od kojih točno evidencija) umjesto na koji način nastaje. Na primjer: Središnja evidencija visokog obrazovanja Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Središnja evidencija) je skup evidencija, koje vodi Ministarstvo u elektroničkom obliku, a sastoji se od - upisnika visokih učilišta - upisnika studijskih programa - evidencije osoba prijavljenih za upisni postupak s rezultatima postupka - evidencije studenata - evidencije izdanih isprava o završetku studija te stečenih akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva - evidencije zaposlenika visokih učilišta te drugih evidencija potrebnih za funkcioniranje sustava visokog obrazovanja. Djelomično prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Prijedlog ćemo uzeti u obzir kod donošenja Pravilnika i prilagodit ćemo definiciju Središnje evidencije.
23 Anita Vidović PRAVILNIK Poštovani! Slažem se s nacrtom Pravilnika o evidencijama u visokom obrazovanju, smatram da je vrlo detaljan i da će biti od velike koristi u daljnjem planiranju razvoja visokog obrazovanja. Lijep pozdrav! Anita Vidović Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
24 DAMIR ČOLIG PRAVILNIK Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o evidencijama u visokom obrazovanju.Veseli me jasnoća i transparentnost kojom Pravilnik zrači. Nadam se da će isti omogućiti precizno provođenje evidencije u visokom obrazovanju. Srdačan pozdrav ! Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru i sudjelovanju u e-savjetovanju.
25 Kristijan Ovčarić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s nacrtom Pravilnika. Nepotrebno je govoriti zašto Pravilnik nije postojao i ranije. Smatram da bi sve ustanove i institucije po cijeloj vertikali odgoja i obrazovanja trebale biti povezane za razmjenu, prosljeđivanje i utvrđivanje podataka polaznika. Naravno, svrha, korištenje i pristup prikupljenih osobnih podataka potrebno je voditi u skladu s propisima o zaštiti osobnih podatka. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru i sudjelovanju u e-savjetovanju.
26 KARMEN PRUGOVEČKI PRAVILNIK Poštovani, slažem se s nacrtom Pravilnika. Mišljenja sam da je nužno da sve informacije o statusu visokoobrazovanih pojedinaca i zaposlenika u visokoobrazovnim ustanovama budu jasne i transparentne, lako dostupne i provjerljive (posebno se ovdje referiram na članak 10 -8). Zaista je vrijeme je da se o ovim stvarima više ne treba propitkivati i da je jasno tko je, kako, kada i pod kojim uvjetima stekao svoju diplomu. Srdačan pozdrav, Karmen Prugovečki Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru i sudjelovanju u e-savjetovanju.
27 Suzana Barnaki PRAVILNIK Poštovani, sviđa mi se jasnoća, strukturiranost i sistematičnost u zapisu sastavnica ovog Nacrta Pravilnika o evidencijama u visokom obrazovanju. Slažem se sa napisanim i nadam se da će se pri provođenju spomenute evidencije doista voditi računa o poštivanju zaštite osobnih podataka. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru i sudjelovanju u e-savjetovanju.
28 renata andrović PRAVILNIK Poštovani, slažem se s nacrtom Pravilnika o evidencijama u visokom obrazovanju. Nadam se da će omogućiti precizno planiranje i provođenje evidencija u visokom obrazovanju. Srdačan pozdrav Renata Andrović Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru i sudjelovanju u e-savjetovanju.
29 Viktorija Mrđenović PRAVILNIK Poštovani,mišljenja sam da je nacrt Pravilnika o evidencijama u visokom obrazovanju dobro napravljen. L.p Viktorija Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
30 Jure Ajduk PRAVILNIK Poštovani. Slažem se sa nacrtom Pravilnika o evidencijama u visokom obrazovanju. Smatram da će omogućiti precizno planiranje i provođenje evidencija u visokom obrazovanju. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru i sudjelovanju u e-savjetovanju.
31 Suzana Pešorda PRAVILNIK Poštovani; slažem s nacrtom Pravilnika o evidencijama u visokom obrazovanju, nadam se da će evidencije biti korisne za različita istraživanja, a i planiranja razvoja obrazovanja. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
32 Ines Grgurević PRAVILNIK Poštovani, slažem se s nacrtom Pravilnika o evidencijama u visokom obrazovanju. Mišljenja sam da je svaka evidencija sažeto i precizno objašnjena što znatno doprinosi razumijevanju važnosti evidencije u visokom obrazovanju. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru i sudjelovanju u e-savjetovanju.
33 Magdalena Ajduk PRAVILNIK Poštovani, Slažem sa nacrtom Pravilnika o evidencijama u visokom obrazovanju. Smatram da je u nacrtu precizno objašnjeno značenje svake od evidencija važnih za funkcioniranje visokoobrazovnih ustanova. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.