Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetnom otpustu uz elektronički nadzor

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Petar Lalić Predmet Pravilnika, Članak 1. Uvodno smatram da se radi o dobrom početku razrade instituta propisanog člankom 169. Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Za početak smatram da bi bilo dobro posebnim člankom ovoga Pravilnika propisati i precizirati sve razloge i okolnosti opoziva uvjetnog otpusta radi kršenja odredbi ovoga Pravilnika te predlažem da se u tome smjeru izvrše i potrebne promjene i u Zakonu o izvršavanju kazne zatvora izmjenom članka 175. navedenog Zakona odnosno izmjenom članka 62. Kaznenog zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Podzakonskim propisom se ne mogu mijenjati odredbe zakona niti posebno propisati opoziv uvjetnog otpusta.
2 Petar Lalić  Na temelju članka 169. stavka 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine« broj 14/21.), ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi, Rješenje o uvjetnom otpustu uz elektronički nadzor Predlažem da se napravi izmjena stavka 1. na način da se doda kao tijelo kojem se dostavlja rješenje o uvjetnom otpustu uz elektronički nadzor i mjesno nadležni sudac izvršenja nadležan prema mjestu u koje se zatvorenik otpušta. Navedena izmjena ima smisla jer se u članku 9. Pravilnika predviđa obavještavanje suca izvršenja pa bi bilo svrhovito da taj sudac izvršenja ima prethodno informaciju da se na području njegove mjesne nadležnosti nalazi osoba na uvjetnom otpustu uz elektronički nadzor. Prihvaćen Prihvaća se.
3 Petar Lalić Rješenje o uvjetnom otpustu uz elektronički nadzor, Članak 3. Predlažem dopunu stavka 2. na način da se precizira koji će sudac izvršenja zatražiti izvješće. Predlažem da to bude sudac izvršenja koji će donijeti rješenje o uvjetnom otpustu uz elektronički nadzor jer će isti temeljem toga izvješća moći odlučiti o osnovanosti i mogućnosti provedbe donošenja takvog rješenja. Nije prihvaćen Radi se o uvjetnom otpustu uz koji je izrečena posebna obveza te je Zakonom o izvršavanju kazne zatvora propisan postupak pokretanja i odlučivanja o uvjetnom otpustu. Elektronički nadzor je tek način kontroliranja provođenja uvjetnog otpusta sa izrečenom posebnom obvezom.
4 Ured pučke pravobraniteljice Opće obveze osuđenika za vrijeme uvjetnog otpusta uz elektronički nadzor, Članak 5. Imajući u vidu da je člankom 4. stavkom 3. Prijedloga pravilnika propisano da službenik službe za elektronički nadzor ili nadležnog probacijskog ureda postavlja i aktivira opremu za elektronički nadzor u domu osuđenika, mišljenja smo da u točkama 4. i 6. članka 5. Prijedloga pravilnika treba dodati riječi: „ili nadležni probacijski ured“. Nije prihvaćen Probacijski ured ne provodi elektronički nazdor, ali službenik probacijskog ureda u dogovoru sa službom za elektronički nadzor može postaviti i aktivirati opremu za elektronički nadzor radi ostvarivanja načela ekonomičnosti postupanja.
5 Ured pučke pravobraniteljice Obavještavanje službe za elektronički nadzor, Članak 6. S obzirom da u skladu s odredbama Zakona o probaciji („Narodne novine, br. 99/18.) probacijske poslove, pa tako i nadzor nad provedbom uvjetnog otpusta, izvršavaju probacijski službenici koji, kako smo istaknuli, mogu postavljati i aktivirati opremu za elektronički nadzor, predlažemo da se naslov članka „Obavještavanje službe za elektronički nadzor“ izmijeni na način da se propiše „Obavještavanje službenika ovlaštenog za elektronički nadzor“ te da se u tom smislu korigira i sadržaj predmetnog članka Prijedloga pravilnika. U tom kontekstu, ukazujemo na činjenicu da je iz Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave („Narodne novine“, br. 97/20.), razvidno da Služba za elektronički nadzor nema područne urede, niti samostalne izvršitelje te je stoga za očekivati da će postavljanje i aktivaciju opreme u domovima osuđenika obavljati probacijski službenici. Prihvaćen Prihvaća se.
6 Petar Lalić Obavještavanje suca izvršenja, Članak 9. Predlažem izmjenu članka 3. na način da se precizira da će službenik koji provodi elektronički nadzor bez odlaganja obavijestiti mjesno nadležnog suca izvršenja, umjesto formulacije suca izvršenja. Nije prihvaćen Nadležnost suda odnosno suca izvršenja je propisana zakonom. Prihvaćenom dopunom članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika precizirana je nadležnost suca izvršenja.