Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 UČILIŠTE VOZAČ I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. potrebno dodati, pri kraju rečenice tekst „vozilima za koje je potrebna vozačka dozvola B kategorije“ (propušteno je napisati u tekstu članka, a istovremeno je isto kasnije regulirano odredbama članka 8., a isto je i obaveza temeljem članka 5. stavaka 2. i 3. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu) Prihvaćen Prihvaća se.
2 UČILIŠTE VOZAČ II. CENTRI ZA OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA, Članak 2. članak 2., stavak 2. -umjesto teksta „mora, prometa i infrastrukture“ napisati tekst „nadležan za poslove cestovnog prometa“ i izbrisati tekst „i o tome sastavlja zapisnik“ te dodati novi stavak i napisati „o provedenom očevidu prostorija i prostora Povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka sastavlja zapisnik“ (ministarstvo može promijeniti naziv, bitno je ukazati na upravno područje koje obuhvaća ovo područje; rečenica nije jasna i treba upotrijebiti isti način pisanja kao npr. u članku 12. stavku 5. koji je puno jasniji i precizniji). članak 2., stavak 4. - umjesto teksta „mora, prometa i infrastrukture“ napisati tekst „nadležan za poslove cestovnog prometa“ (ministarstvo može promijeniti naziv, bitno je ukazati na upravno područje koje obuhvaća ovo područje) Primljeno na znanje Naziv ministarstva je na odgovrajući način skraćen u daljnjem tekstu.
3 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška II. CENTRI ZA OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA, Članak 2. S obzirom na značajne promjene u zakonskoj legislativi vezanoj uz cestovni prijevoz, potrebno je navesti da su svi centri za osposobljavanje dužni u određenom roku dostaviti dokaz o ispunjavanju svih propisanih uvjeta, te sukladno tome oduzeti rješenja centrima koji više ne ispunjavaju uvjete. Iako su se mijenjali uvjeti za centre, Ministarstvo nije provelo provjeru uvjeta centara od kojih su neki rješenja ishodili prije više od 8 godina. Odjeljak 5 Priloga 1 Direktive 2003/59/EZ kaže da se odobrenje za početne kvalifikacije i periodično osposobljavanje vozača može opozvati ili privremeno oduzeti ako uvjeti pod kojima je ono bilo izdano više nisu ispunjeni. Predlažemo dodati stavak 5: „Ako centar za osposobljavanje više ne ispunjava uvjete za obavljanje poslova ispitnog centra, dužan je u roku od 15 dana obavijestiti Ministarstvo o nastalim promjenama na osnovu čega Ministarstvo može opozvati ili privremeno oduzeti izdano rješenje.“ Nije prihvaćen Sukladno čl. 11. st.4. i 5 Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18,98/19 i 30//21) u slučaju prestanka ispunjavanja uvjeta ukida se izdano rješenje centru za osposobljavanje, a provjeru ispunjavanja uvjeta provodi Inspekcija cestovnog prometa.
4 Pravobranitelj za djecu RH II. CENTRI ZA OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA, Članak 3. Preporučamo uvođenje sustava licenciranja vozača za prijevoz posebnih kategorija putnika (naročito djece) te uvođenje obveze internih edukacija vozača prijevoznika koji obavljaju prijevoz djece. Navedeno se odnosi na vozače koji obavljaju cestovni prijevoz koji uključuje prijevoz djece te autotaksi prijevoz. Preporučamo da se u svim sadržajima Pravilnika i minimalnih zahtjeva za početnu i periodičnu izobrazbu vozača poseban naglasak stavi na djecu kao posebno ranjive skupine sudionika u prometu u svim svojstvima i važnost primjene odredbi zakona, naročito Zakona o sigurnosti prometa na cestama kada se prevoze kao putnici, s posebnim naglaskom na korištenje sigurnosne opreme u vozilima i sigurnu vožnju u blizini mjesta gdje borave djeca (škola, igrališta…) Također preporučamo da se u djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače i periodičnih izobrazbi vozača pojačaju sadržaji i dostupna literatura koji se odnose na aspekt sigurnosti djece u prometu u svojstvu pješaka, putnika i vozača, s naglaskom na obvezu korištenja sigurnosne opreme i sigurnosti djece. Preporučamo pojačati sadržaje edukacije koje se odnose na rizične situacije kada su u pitanju djeca radi njihove zaštite i izbjegavanja nesreća te obazrivo postupanje vozača prema djeci i primjerenu komunikaciju vozača s djecom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška II. CENTRI ZA OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA, Članak 3. S obzirom na značajne promjene u zakonskoj legislativi vezanoj uz cestovni prijevoz, potrebno je navesti da su svi centri za osposobljavanje dužni u određenom roku dostaviti dokaz o ispunjavanju svih propisanih uvjeta, te sukladno tome oduzeti rješenja centrima koji više ne ispunjavaju uvjete. Iako su se mijenjali uvjeti za centre, Ministarstvo nije provelo provjeru uvjeta centara od kojih su neki rješenja ishodili prije više od 8 godina. Odjeljak 5 Priloga 1 Direktive 2003/59/EZ kaže da se odobrenje za početne kvalifikacije i periodično osposobljavanje vozača može opozvati ili privremeno oduzeti ako uvjeti pod kojima je ono bilo izdano više nisu ispunjeni. Predlažemo dodati stavak 5: „Ako centar za osposobljavanje više ne ispunjava uvjete za obavljanje poslova ispitnog centra, dužan je u roku od 15 dana obavijestiti Ministarstvo o nastalim promjenama na osnovu čega Ministarstvo može opozvati ili privremeno oduzeti izdano rješenje.“ Nije prihvaćen Sukladno čl. 11. st.4. i 5 Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18,98/19 i 30//21) u slučaju prestanka ispunjavanja uvjeta ukida se izdano rješenje centru za osposobljavanje, a provjeru ispunjavanja uvjeta provodi Inspekcija cestovnog prometa.
6 UČILIŠTE VOZAČ II. CENTRI ZA OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA, Članak 4. članak 4., stavak 1. - nadodati tekst „u roku od najkasnije 60 dana od dana stupanja ovog pravilnika na snagu“ (zbog nesmetane i unificirane provedbe ispita od strane ispitnih centara, potrebno je katalog pitanja i odgovora izraditi u najkraćem mogućem roku, s obzirom na povećani interes za takvim ispitom). članak 4., stavak 2. - umjesto riječi „može“ napisati riječ „će“ nadodati tekst “u roku od najkasnije 120 dana (ili 4 mjeseca) od dana stupanja ovog pravilnika na snagu“ (zbog nesmetane i unificirane provedbe ispita od strane ispitnih centara, potrebno je katalog pitanja i odgovora izraditi u najkraćem mogućem razumnom roku, a Ministarstvo bi u istu svrhu trebalo preuzeti na sebe kao obvezu izradu predmetnog kataloga pitanja i odgovora, kao nadležno tijelo državne uprave za to područje) Djelomično prihvaćen Ministarstvo će u primjerenom roku izraditi katalog pitanja i objaviti ga na web (mrežnim) stranicama Ministarstva.
7 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška II. CENTRI ZA OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA, Članak 4. Ministarstvo ponovno uvodi svojevrsni oblik literature, iako prema trenutno važećem Pravilniku nije izdalo niti jedno rješenje za odobravanje literature. Nadalje, s obzirom da program stjecanja početnih kvalifikacija vozača uključuje i određeni segment vezan uz zakone i pravilnike koji se tiču posla vozača, ali i prijevoza, predlažemo da Ministarstvo izradi samo katalog pitanja – ne i odgovora, koji centri za izobrazbu i ispitni centri, kao i kandidati, mogu preuzeti. Djelomično prihvaćen Ministarstvo će u primjerenom roku izraditi katalog pitanja i objaviti ga na web (mrežnim) stranicama Ministarstva.
8 UČILIŠTE VOZAČ Stjecanje početne kvalifikacije pohađanjem tečaja i provjerom znanja, Članak 5. članak 5., stavak 1. - iza stavka 1. dodati novi stavak u kojem će pisati „dio poduke u okviru stjecanja početne kvalifikacije iz stavka 1.ovoga članka se može provoditi kroz e – učenje, pod uvjetom da ovlašteni centar za osposobljavanje osigura visoku kvalitetu i djelotvornost osposobljavanja, uz odgovarajuću identifikaciju korisnika i sredstva kontrole“ (odredbama Priloga I., Odjeljka 2., pododjeljka 2.1., alineje 4. Direktive 2003/59/EZ o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača propisana je mogućnost da države članice dopuste da se dio osposobljavanja provede pomoću alata ICT – a odnosno e – učenja uz zadovoljenje određenih uvjeta. Centrima za osposobljavanje koji ispunjavaju uvjete iz predmetne direktive isto treba biti omogućeno i u Hrvatskoj) članak 5., stavak 5. - iza teksta „članka 11.a“ dodati „stavak 6“ (potrebno precizirati zakonsku odredbu na koju se poziva, kao što je napravljeno npr. u članku 12. stavku 1.). Nije prihvaćen Direktivom 645/2018/EU o izmjeni Direktive 2003/59/EZ državama članicama dana je mogućnost da se dio osposobljavanja provodi kroz e-učenje i to do maksimalno 12 sati, istodobno osiguravajući održavanje visoke kvalitete i djelotvornosti osposobljavanja te odabirući predmete u kojima se alati ICT-a mogu upotrijebiti na najdjelotvorniji način. Procijenjeno je da zasada nije moguće osigurati traženu visoku kvalitetu, djelotvornost i kontrolu osposobljavanja kroz e-učenje.
9 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška Stjecanje početne kvalifikacije pohađanjem tečaja i provjerom znanja, Članak 5. S obzirom da ispitni centar ne mora nužno biti i centar za osposobljavanje potrebno je navesti na temelju čega će ispitni centar primiti kandidata na ispit, tj. kako će centar za osposobljavanje potvrditi da je osoba završila teoretsku i praktičnu obuku i stekla uvjete za pristupanje ispitu u ispitnom centru? U stvarnosti se može dogoditi da kandidat u jednom obrazovnom centru prođe cijeli program poduke, ali ne želi polagati završnu provjeru u tom obrazovnom centru koji je ujedno i ispitni centar, nego u drugom ispitnom centru. Kako će u drugom ispitnom centru dokazati da ima uvjete za izlazak na provjeru znanja? Prihvaćen Prihvaća se.
10 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška Stjecanje početne kvalifikacije pohađanjem tečaja i provjerom znanja, Članak 5. Komentar na stavak 6: Prilog 1. ne sadrži popis ciljeva. Prilog 1 sadrži minimalne zahtjeve, odnosno sadržaje. Metodički pojam „cilja“ je iskazan ishodima učenja. Ni u Prilogu 2 nema popisa ciljeva. Kako bi se uskladili termini stavak 6 ovoga članka trebao bi glasiti: "Na kraju osposobljavanja u ovlaštenom ispitnom centru provodi se provjera znanja vozača koja mora sadržavati barem po jedno pitanje iz sadržaja svakog područja navedenih na popisu predmeta iz Priloga 1. ovoga Pravilnika." Prihvaćen Prihvaća se.
11 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška Stjecanje početne kvalifikacije pohađanjem tečaja i provjerom znanja, Članak 5. Komentar na stavak 2: U Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (NN 30/12) nije definiran pojam instruktor, nego se koristi pojam "stručni kadar" koji mora ispunjavati propisane uvjete. U uvjetima propisanima u članku 11. stavak 3, alineja b Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 30/21) nije navedeno da stručni kadar mora imati položenu C1, C, D1 ili D kategoriju. Također izraz „testno vozilo“ nije pravilan izraz jer se u Zakonu koristi izraz „ispitno vozilo“. S obzirom na nedostatak radne snage na tržištu, a da ne bi došlo do ugrožavanja sigurnosti prometa, potrebno je izmijeniti ovaj stavak članka 5. da glasi: "Svaki kandidat za vozača mora, u pratnji stručne osobe zaposlene u odobrenom centru za osposobljavanje vozača, odraditi najmanje 20 sati individualne vožnje u vozilu odgovarajuće kategorije koje ispunjava barem zahtjeve za ispitna vozila utvrđene u Direktivi 2006/126/EZ. Za provedbu individualne vožnje, odobreni centar za osposobljavanje može, u slučaju potrebe, angažirati i stručne osobe koje nisu zaposlenici centra za osposobljavanje, temeljem posebnog ugovora kojim se definiraju međusobna prava i obveze u smislu provedbe individualne vožnje iz ovoga Pravilnika." Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se u dijelu u kojem se predlaže da umjesto instruktora u pratnji kandidata za vozača može biti stručna osoba zaposlena u centru za osposobljavanje, jer te poslove može obavljati samo za to osposobljena osoba.
12 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška Stjecanje početne kvalifikacije pohađanjem tečaja i provjerom znanja, Članak 5. Komentar na Stavak 1. Potrebno je preciznije definirati radi li se o 280 sati + 20 sati individualne vožnje ili o 280 sati uključujući 20 sati individualne vožnje. U stavku 5 ovoga članka navedeno je da vozači koji obavljaju prijevoz tereta koji svoju djelatnost proširuju ili mijenjaju kako bi prevozili putnike ili obrnuto, a koji posjeduju SSO iz članka 11.a Zakona, ne moraju ponavljati zajednički dio početne kvalifikacije, nego samo dijelove koji su posebni za novu kvalifikaciju, a obuka im mora trajati 70 sati, uključujući pet sati individualne vožnje. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 30/21) kaže da se pohađanje tečaja i provjera znanja sastoji od poduke za stjecanje početne kvalifikacije u trajanju od 280 sati te teoretskog i praktičnog dijela ispita (ne spominje dodatnih 20 sati): čl. 7, st. 2 za početne, odnosno st. 4 za ubrzane početne kvalifikacije. Direktiva 2003/59/EZ specificira broj 280 kao broj sati obuke koje vozač mora proći. Program Međunarodne transportne unije, krovne ustanove koja je među prvima u svijetu izradila i provela program početnih kvalifikacija vozača u 280 sati uključuje i praktični dio obuke u trajanju od 20 sati, a koje se provodi paralelno s programom, ne 280 plus dodatnih 20 sati. Stavak 1 ovoga članka trebao bi glasiti: Početna kvalifikacija koja obuhvaća pohađanje tečaja i provjeru znanja mora uključivati poduku u trajanju 280 sati iz svih predmeta navedenih u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, uključujući najmanje 20 sati individualne vožnje. Prihvaćen Prihvaća se.
13 UČILIŠTE VOZAČ Ubrzano stjecanje početne kvalifikacije, Članak 6. članak 6., stavak 1. - iza stavka 1. dodati novi stavak u kojem će pisati „dio poduke u okviru ubrzanog stjecanja početne kvalifikacije iz stavka 1. ovoga članka se može provoditi kroz e – učenje, pod uvjetom da ovlašteni centar za osposobljavanje osigura visoku kvalitetu i djelotvornost osposobljavanja, uz odgovarajuću identifikaciju korisnika i sredstva kontrole“ (odredbama Priloga I., Odjeljka 3., alineje 4. Direktive 2003/59/EZ o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača propisana je mogućnost da države članice dopuste da se dio osposobljavanja provede pomoću alata ICT – a odnosno e – učenja uz zadovoljenje određenih uvjeta. Centrima za osposobljavanje koji ispunjavaju uvjete iz predmetne direktive isto treba biti omogućeno i u Hrvatskoj) članak 6., stavak 5. - iza teksta „članka 11.a“ dodati „stavak 6“ (potrebno precizirati zakonsku odredbu na koju se poziva, kao što je napravljeno npr. u članku 12. stavku 1.) Djelomično prihvaćen Direktivom 645/2018/EU o izmjeni Direktive 2003/59/EZ državama članicama dana je mogućnost da se dio osposobljavanja provodi kroz e-učenje i to do maksimalno 12 sati, istodobno osiguravajući održavanje visoke kvalitete i djelotvornosti osposobljavanja te odabirući predmete u kojima se alati ICT-a mogu upotrijebiti na najdjelotvorniji način. Procijenjeno je da zasada nije moguće osigurati traženu visoku kvalitetu, djelotvornost i kontrolu osposobljavanja kroz e-učenje
14 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška Ubrzano stjecanje početne kvalifikacije, Članak 6. S obzirom da ispitni centar ne mora nužno biti i centar za osposobljavanje potrebno je navesti na temelju čega će ispitni centar primiti kandidata na ispit, tj. kako će centar za osposobljavanje potvrditi da je osoba završila teoretsku i praktičnu obuku i stekla uvjete za pristupanje ispitu u ispitnom centru? U stvarnosti se može dogoditi da kandidat u jednom obrazovnom centru prođe cijeli program poduke, ali ne želi polagati završnu provjeru u tom obrazovnom centru koji je ujedno i ispitni centar, nego u drugom ispitnom centru. Kako će u drugom ispitnom centru dokazati da ima uvjete za izlazak na provjeru znanja? Prihvaćen Prihvaća se.
15 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška Ubrzano stjecanje početne kvalifikacije, Članak 6. Komentar na stavak 6: Prilog 1. ne sadrži popis ciljeva. Prilog 1 sadrži minimalne zahtjeve, odnosno sadržaje. Metodički pojam „cilja“ je iskazan ishodima učenja. Ni u Prilogu 2 nema popisa ciljeva. Kako bi se uskladili termini stavak 6 ovoga članka trebao bi glasiti: "Na kraju osposobljavanja u ovlaštenom ispitnom centru provodi se provjera znanja vozača koja mora sadržavati barem po jedno pitanje iz sadržaja svakog područja navedenih na popisu predmeta iz Priloga 1. ovoga Pravilnika." Prihvaćen Prihvaća se.
16 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška Ubrzano stjecanje početne kvalifikacije, Članak 6. Komentar na Stavak 1. Potrebno je preciznije definirati radi li se o 140 sati + 10 sati individualne vožnje ili o 140 sati uključujući 10 sati individualne vožnje. U stavku 5 ovoga članka navedeno je da vozači koji obavljaju prijevoz tereta koji svoju djelatnost proširuju ili mijenjaju kako bi prevozili putnike ili obrnuto, a koji posjeduju SSO iz članka 11.a Zakona, ne moraju ponavljati zajednički dio početne kvalifikacije, nego samo dijelove koji su posebni za novu kvalifikaciju, a obuka im mora trajati 35 sati, uključujući dva i pol sata individualne vožnje. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 30/21) kaže da se pohađanje tečaja i provjera znanja sastoji od poduke za stjecanje početne kvalifikacije u trajanju od 140 sati te teoretskog i praktičnog dijela ispita (ne spominje dodatnih 10 sati): čl. 7, st. 2 za početne, odnosno st. 4 za ubrzane početne kvalifikacije. Direktiva 2003/59/EZ specificira broj 280 kao broj sati obuke koje vozač mora proći. Program Međunarodne transportne unije, krovne ustanove koja je među prvima u svijetu izradila i provela program početnih kvalifikacija vozača u 280 sati uključuje i praktični dio obuke u trajanju od 20 sati, a koje se provodi paralelno s programom, ne 280 plus dodatnih 20 sati. Stavak 1 ovoga članka trebao bi glasiti: Početna kvalifikacija koja obuhvaća pohađanje tečaja i provjeru znanja mora uključivati poduku u trajanju 280 sati iz svih predmeta navedenih u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, uključujući najmanje 20 sati individualne vožnje. Prihvaćen Prihvaća se.
17 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška Ubrzano stjecanje početne kvalifikacije, Članak 6. Komentar na stavak 2: U Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (NN 30/12) nije definiran pojam instruktor, nego se koristi pojam "stručni kadar" koji mora ispunjavati propisane uvjete. U uvjetima propisanima u članku 11. stavak 3, alineja b Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 30/21) nije navedeno da stručni kadar mora imati položenu C1, C, D1 ili D kategoriju. Također izraz „testno vozilo“ nije pravilan izraz jer se u Zakonu koristi izraz „ispitno vozilo“. S obzirom na nedostatak radne snage na tržištu, a da ne bi došlo do ugrožavanja sigurnosti prometa, potrebno je izmijeniti ovaj stavak članka 5. da glasi: "Svaki kandidat za vozača mora, u pratnji stručne osobe zaposlene u odobrenom centru za osposobljavanje vozača, odraditi najmanje 10 sati individualne vožnje u vozilu odgovarajuće kategorije koje ispunjava barem zahtjeve za ispitna vozila utvrđene u Direktivi 2006/126/EZ. Za provedbu individualne vožnje, odobreni centar za osposobljavanje može, u slučaju potrebe, angažirati i stručne osobe koje nisu zaposlenici centra za osposobljavanje, temeljem posebnog ugovora kojim se definiraju međusobna prava i obveze u smislu provedbe individualne vožnje iz ovoga Pravilnika." Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se u dijelu u kojem se predlaže da umjesto instruktora u pratnji kandidata za vozača može biti stručna osoba zaposlena u centru za osposobljavanje, jer te poslove može obavljati samo za to osposobljena osoba.
18 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška Stjecanje početne kvalifikacije kroz srednjoškolsko obrazovanje, Članak 7. S obzirom da program obrazovanja za zanimanje Vozač motornog vozila, uz redovne srednje škole, provode i brojne ustanove za obrazovanje odraslih potrebna je međuresorna suradnja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva znanosti i obrazovanja kako bi i te ustanove bile uvrštene u evidenciju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kao ispitni centri, odnosno da sve ustanove koje provode ovaj program dostavljaju Ministarstvu evidenciju o izdanim svjedodžbama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
19 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška Stjecanje početne kvalifikacije za vozače B kategorije, Članak 8. Člankom 5. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 30/21) stavak 2 i 3 propisano je sljedeće: „2) Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika i koji obavljaju djelatnost iznajmljivanja vozila s vozačem kao poseban oblik prijevoza u cestovnom prometu, a za koje je potrebna vozačka dozvola B kategorije, moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije. 3)Vozači koji upravljaju vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola B kategorije, a koji obavljaju javni linijski prijevoz, posebni linijski prijevoz, mikroprijevoz, shuttle prijevoz ili povremeni prijevoz putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po programu za vozače B kategorije.“ Člankom 8 prijedloga Pravilnika se izostavlja program osposobljavanja i uvodi se samo provedba teorijskog ispita po propisanim sadržajima. Primljeno na znanje Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu je već propisano da vozači koji upravljaju vozilima B kategorije početne kvalifikacije stječu polaganjem teorijskog ispita iz poznavanja prometnih propisa.
20 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška Najava termina stručnog osposobljavanja za stjecanje početnih kvalifikacija, Članak 9. Potrebno je propisati na koji način i kome se najavljuju termini stručnog osposobljavanja za stjecanje početnih kvalifikacija. U trenutno važećem Pravilniku o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (NN 50/2018), člankom 3. je ovaj proces definiran kroz prijavu u postojeći Informacijski sustav za praćenje stručne osposobljenosti vozača. U ovom prijedlogu Pravilnika toga nema s čime se unazađuje dosadašnje korištenje informatičkog sustava i digitalizacije administrativnih poslova, što nije u skladu s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti RH i plana Vlade Republike Hrvatske, odnosno Uprave za e-Hrvatsku i ostalih dionika da provede digitalizaciju svih procesa javne uprave, daljnjeg razvoja e-usluga te povezivanja svih tijela državne uprave kako bi građani i poduzetnici dobili brzu i kvalitetnu uslugu s ciljem uspostave jedinstvenog načina komunikacije s tijelima državne uprave. Primljeno na znanje Navedeno je uređeno čl.107 Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, a provodit će se na isti način kao i prema sad važećem pravilniku.
21 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška Prijava kandidata i vođenje evidencije, Članak 10. Komentar na stavak 3: Nadalje, potrebno je propisati na koji način se vodi evidencija iz stavka 3. Nije prihvaćen Centri imaju obvezu vođenja evidencije o prisutnosti kandidata, a sami određuju način vođenja te evidencije.
22 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška Prijava kandidata i vođenje evidencije, Članak 10. Potrebno je propisati na koji način i kome se dostavljaju obavijesti o kandidatima. U trenutno važećem Pravilniku o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (NN 50/2018), člankom 3. je ovaj proces definiran kroz prijavu u postojeći Informacijski sustav za praćenje stručne osposobljenosti vozača. U ovom prijedlogu Pravilnika toga nema s čime se unazađuje dosadašnje korištenje informatičkog sustava i digitalizacije administrativnih poslova, što nije u skladu s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti RH i plana Vlade Republike Hrvatske, odnosno Uprave za e-Hrvatsku i ostalih dionika da provede digitalizaciju svih procesa javne uprave, daljnjeg razvoja e-usluga te povezivanja svih tijela državne uprave kako bi građani i poduzetnici dobili brzu i kvalitetnu uslugu s ciljem uspostave jedinstvenog načina komunikacije s tijelima državne uprave. Ako se ovaj proces planira unazaditi slanjem osobnih podataka kandidata na e-mailove djelatnika Ministarstva, pokreće se dodatno i pitanje zaštite osobnih podataka tih kandidata u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka, gdje se povećava mogućnost ljudske pogreške pri primitku i čuvanju osobnih podataka kandidata. Nije prihvaćen Navedeno je uređeno čl.107 Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, a provodit će se na isti način kao i prema sad važećem pravilniku.
23 UČILIŠTE VOZAČ Prijava kandidata i vođenje evidencije, Članak 11. naslov ispred članka 11. (i članka 10.) treba nadopuniti na način da piše „Prijava kandidata i vođenje evidencije centara za osposobljavanje“ (potrebno je precizirati o kakvoj se evidenciji radi, sukladno napisanom sadržaju članka 11.) Nije prihvaćen Radi se o evidenciji koju vodi Ministarstvo.
24 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška IV. ISPITNI CENTRI, Članak 12. Odjeljak 5 Priloga 1 Direktive 2003/59/EZ kaže da se odobrenje za početne kvalifikacije i periodično osposobljavanje vozača može opozvati ili privremeno oduzeti ako uvjeti pod kojima je ono bilo izdano više nisu ispunjeni. Predlažemo dodati stavak 7: „Ako pravna i fizička osoba-obrtnik više ne ispunjava uvjete za obavljanje poslova ispitnog centra, dužna je u roku od 15 dana obavijestiti Ministarstvo o nastalim promjenama na osnovu čega Ministarstvo može opozvati ili privremeno oduzeti izdano rješenje.“ Nije prihvaćen Sukladno čl. 11. st.4. i 5 Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18,98/19 i 30//21) u slučaju prestanka ispunjavanja uvjeta ukida se izdano rješenje centru za osposobljavanje, a provjeru ispunjavanja uvjeta provodi Inspekcija cestovnog prometa.
25 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška IV. ISPITNI CENTRI, Članak 13. S obzirom da ispitni centar ne mora nužno biti i centar za osposobljavanje potrebno je navesti na temelju čega će ispitni centar primiti kandidata na ispit, tj. kako će centar za osposobljavanje potvrditi da je osoba završila teoretsku i praktičnu obuku i stekla uvjete za pristupanje ispitu u ispitnom centru? U stvarnosti se može dogoditi da kandidat u jednom obrazovnom centru prođe cijeli program poduke, ali ne želi polagati u tom ispitnom centru nego drugom, kako će biti riješen taj prelazak u drugi ispitni centar? Prihvaćen Prihvaća se.
26 UČILIŠTE VOZAČ Provedba ispita za stjecanje početne kvalifikacije za vozače vozila B kategorije, Članak 15. članak 15., stavak 1. - iza riječi „regulira autotaksi prijevoz“ potrebno je dodati tekst „i ostali oblici prijevoza putnika koji se mogu obavljati vozilima za koje je potrebna B kategorija“ (potrebno nadopisati radi jasnoće i usklađenosti sa tekstom cijelog dokumenta, propušteno u tekstu) Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer su sve vrste prijevoza vozilima za koje je potrebna B kategorija već navedene.
27 UČILIŠTE VOZAČ Izdavanje i obrasci svjedodžbi o stečenoj stručnoj osposobljenosti, Članak 16. iza stavka 4. dodati novi stavak 5. (dosadašnii stavak 5. postaje stavak 6.) koji glasi „SSO o ubrzanim početnim kvalifikacijama, SSO o početnim kvalifikacijama, SSO o početnim kvalifikacijama za vozila B kategorije te SSO o periodičnoj izobrazbi izdaju se isključivo iz aplikacije SOTAH“ (iz prikaza strukture aplikacije SOTAH (javno dostupno na web stranici AKD – a) razvidno je da predmetna aplikacija objedinjava, među ostalim, i podatke o registru vozača, preko baza podataka MUP – a. Ovakvom dopunom se predmetno implementira u praksi. Da bi se registar vozača kompletirao, potrebno je u SOTAH – u voditi evidenciju svih izdanih SSO za profesionalne vozače pod točno određenim brojem generiranim u samoj aplikaciji) Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer aplikacija navedena u primjedbi nije povezana s izdavanjem SSO.
28 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. Izdavanje i obrasci svjedodžbi o stečenoj stručnoj osposobljenosti, Članak 16. U stavku 3. potrebno je definirati način izdavanja obrasca "SSO o početnim kvalifikacijama" koje izdaju ustanove koje provode srednjoškolsko obrazovanje i prekvalifikaciju za zanimanje vozač motornog vozila budući one nisu dužne dostavljati podatke Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, niti imaju pristup dosadašnjem sustavu ISPOV. Nije prihvaćen SSO o početnim kvalifikacijama izdaju srednje škole ili druge ovlaštene organizacije za provedbu srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje »vozač motornog vozila«, nakon obrane završnog rada na kraju srednjoškolskog programa obrazovanja za to zanimanje, a temeljem stavka 5. podaci o izdanim SSO iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka u roku od najviše osam dana od dana izdavana dostavljaju se Ministarstvu radi vođenja evidencije o izdanim svjedodžbama. SSO se izdaje na obrascima iz Priloga Pravilnika.
29 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška Izdavanje i obrasci svjedodžbi o stečenoj stručnoj osposobljenosti, Članak 16. Treba voditi računa da se podatci na završnoj svjedodžbi srednješkolskog obrazovanja i prekvalifikacije za zanimanje vozač motornog vozila i podatci na SSO razlikuju. Ustanove koje provode srednjoškolsko obrazovanje i prekvalifikaciju za zanimanje vozač motornog vozila trenutno nisu dužne dostavljati podatke Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, niti imaju pristup dosadašnjem sustavu ISPOV, osim u slučaju da su ujedno i ovlašteni ispitni centri ili obrazovni centri za provođenje programa stjecanja početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača. Drugo je pitanje koji SSO će se izdati osobama koje su završile obrazovanje u programu vozač motornog vozila? SSO za prijevoz tereta ili SSO prijevoz putnika ili? Naime, program vozač motornog vozila učenike priprema za prijevoz svih kategorija (i prijevoz putnika i prijevoz tereta). Primljeno na znanje U skladu s Direktivom dokaz stečene kvalifikacije je samo SSO. Osobama koje su kroz srednjoškolsko obrazovanje stekle početnu kvalifikaciju može se izdati SSO za prijevoz putnika i prijevoz tereta ako posjeduju odgovarajuće vozačke kategorije.
30 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška Izdavanje i obrasci svjedodžbi o stečenoj stručnoj osposobljenosti, Članak 16. Komentar na stavak 1: U ovom slučaju potrebna je međuresorna suradnja Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kako bi se objedinili podatci o svim pravnim subjektima koji mogu izdavati SSO. Nadalje: Potrebno je propisati na koji način i kome se obavlja prijava kandidata i vođenje evidencije osposobljavanja za stjecanje početnih kvalifikacija. U Pravilniku o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (NN 50/2018), člankom 3. bio je definiran Informacijski sustav za praćenje stručne osposobljenosti vozača, u ovom prijedlogu Pravilnika toga nema s čime se unazađuje dosadašnje korištenje informatičkog sustava i digitalizacije administrativnih poslova, što nije u skladu s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti RH i plana Vlade Republike Hrvatske, odnosno Uprave za e-Hrvatsku i ostalih dionika da provede digitalizaciju svih procesa javne uprave, daljnjeg razvoja e-usluga te povezivanja svih tijela državne uprave kako bi građani i poduzetnici dobili brzu i kvalitetnu uslugu s ciljem uspostave jedinstvenog načina komunikacije s tijelima državne uprave. Primljeno na znanje Navedeno je uređeno čl.107 Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, a provodit će se na isti način kao i prema sad važećem pravilniku.
31 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška Vođenje evidencije ispitnih centara, Članak 17. Komentar za stavak 2: Srednje škole nisu jedine koje provode program obrazovanja za zanimanje vozač motornog vozila. Programe prema rješenju ovlaštenog Ministarstva provode i ustanove za obrazovanje odraslih. Potrebno je da Ministarstvo vodi evidenciju svih ustanova koje provode navedeni program. Prihvaćen Prihvaća se.
32 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška Vođenje evidencije ispitnih centara, Članak 17. Komentar na stavak 1: Potrebno je dodati tekst: „Ako ispitni centar više ne ispunjava uvjete za obavljanje poslova ispitnog centra, ili je došlo do promjene podataka navedenih u stavku 1, dužan je u roku od 15 dana obavijestiti Ministarstvo o nastalim promjenama na osnovu čega Ministarstvo može opozvati ili privremeno oduzeti izdano rješenje.“ Nije prihvaćen Sukladno čl. 11.a st.8. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18,98/19 i 30//21) u slučaju prestanka ispunjavanja uvjeta ukida se izdano rješenje ispitnom centru , a provjeru ispunjavanja uvjeta provodi Inspekcija cestovnog prometa.
33 UČILIŠTE VOZAČ Sadržaj periodične izobrazbe, Članak 19. članak 19., stavak 3. - iza stavka 3. dodati novi stavak u kojem će pisati „dio poduke u okviru periodične izobrazbe iz stavka 1. ovoga članka se može provoditi kroz e – učenje, pod uvjetom da ovlašteni centar za osposobljavanje osigura visoku kvalitetu i djelotvornost osposobljavanja, uz odgovarajuću identifikaciju korisnika i sredstva kontrole“ (odredbama Priloga I., Odjeljka 4., alineje 1. Direktive 2003/59/EZ o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača propisana je mogućnost da države članice dopuste da se dio osposobljavanja provede pomoću alata ICT – a, odnosno e – učenja, uz zadovoljenje određenih uvjeta (max. 12 sati). Centrima za osposobljavanje koji ispunjavaju uvjete iz predmetne direktive isto treba biti omogućeno i u Hrvatskoj) Nije prihvaćen Direktivom 645/2018/EU o izmjeni Direktive 2003/59/EZ državama članicama dana je mogućnost da se dio osposobljavanja provodi kroz e-učenje i to do maksimalno 12 sati, istodobno osiguravajući održavanje visoke kvalitete i djelotvornosti osposobljavanja te odabirući predmete u kojima se alati ICT-a mogu upotrijebiti na najdjelotvorniji način. Procijenjeno je da zasada nije moguće osigurati traženu visoku kvalitetu, djelotvornost i kontrolu osposobljavanja kroz e-učenje.
34 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. Najava provedbe periodične izobrazbe, Članak 20. Smatramo da je potrebno definirati način prijave kandidata i vođenje evidencije osposobljavanja za program periodičke izobrazbe vozača. Zbog brisanja Informacijskog sustava za praćenje stručne osposobljenosti vozača, u koji se sve navedeno upisivalo, a koji je propisan člankom 3. Pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (NN 50/2018), unazađuje se dosadašnje korištenje informatičkog sustava i digitalizacije administrativnih poslova. Primljeno na znanje Navedeno je uređeno čl.107 Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, a provodit će se na isti način kao i prema sad važećem pravilniku.
35 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška Najava provedbe periodične izobrazbe, Članak 20. Potrebno je propisati na koji način i kome se obavlja prijava kandidata i vođenje evidencije osposobljavanja za program periodičke izobrazbe vozača. U Pravilniku o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (NN 50/2018), člankom 3. bio je definiran Informacijski sustav za praćenje stručne osposobljenosti vozača, u ovom prijedlogu Pravilnika toga nema s čime se unazađuje dosadašnje korištenje informatičkog sustava i digitalizacije administrativnih poslova, što nije u skladu s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti RH i plana Vlade Republike Hrvatske, odnosno Uprave za e-Hrvatsku i ostalih dionika da provede digitalizaciju svih procesa javne uprave, daljnjeg razvoja e-usluga te povezivanja svih tijela državne uprave kako bi građani i poduzetnici dobili brzu i kvalitetnu uslugu s ciljem uspostave jedinstvenog načina komunikacije s tijelima državne uprave. Primljeno na znanje Navedeno je uređeno čl.107 Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, a provodit će se na isti način kao i prema sad važećem pravilniku.
36 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. Prijava kandidata i vođenje evidencije, Članak 21. Potrebno je propisati na koji način i kome se obavlja prijava kandidata i vođenje evidencije osposobljavanja za program periodičke izobrazbe vozača budući da su se podaci do sad unosili u Informacijski sustavu za praćenje stručne osposobljenosti vozača. Prihvaćen Navedeno je uređeno čl.107 Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, a provodit će se na isti način kao i prema sad važećem pravilniku.
37 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška Prijava kandidata i vođenje evidencije, Članak 21. Nadalje, potrebno je propisati na koji način se vodi evidencija iz stavka 2. Primljeno na znanje Centri imaju obvezu vođenja evidencije o prisutnosti kandidata, a sami određuju način vođenja te evidencije.
38 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška Prijava kandidata i vođenje evidencije, Članak 21. Potrebno je propisati na koji način i kome se obavlja prijava kandidata i vođenje evidencije osposobljavanja za program periodičke izobrazbe vozača. U Pravilniku o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (NN 50/2018), člankom 3. bio je definiran Informacijski sustav za praćenje stručne osposobljenosti vozača, u ovom prijedlogu Pravilnika toga nema s čime se unazađuje dosadašnje korištenje informatičkog sustava i digitalizacije administrativnih poslova, što nije u skladu s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti RH i plana Vlade Republike Hrvatske, odnosno Uprave za e-Hrvatsku i ostalih dionika da provede digitalizaciju svih procesa javne uprave, daljnjeg razvoja e-usluga te povezivanja svih tijela državne uprave kako bi građani i poduzetnici dobili brzu i kvalitetnu uslugu s ciljem uspostave jedinstvenog načina komunikacije s tijelima državne uprave. Ako se ovaj proces planira unazaditi slanjem osobnih podataka kandidata na e-mailove djelatnika Ministarstva, pokreće se dodatno i pitanje zaštite osobnih podataka tih kandidata u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka, gdje se povećava mogućnost ljudske pogreške pri primitku i čuvanju osobnih podataka kandidata. Primljeno na znanje Navedeno je uređeno čl.107 Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, a provodit će se na isti način kao i prema sad važećem pravilniku.
39 UČILIŠTE VOZAČ VI. ODREDBE O OBRASCU EUROPSKE UNIJE ZA KVALIFIKACIJSKU KARTICU VOZAČA, Članak 23. članak 23., stavak 2. - umjesto riječi „ponosi“ treba pisati „podnosi“ (pravopisna pogreška koja mijenja smisao odredbe) Prihvaćen Prihvaća se.
40 Auto škola Hajduk d.o.o. VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 24. Predlažemo ukinuti stavke 1., 2. i 3. članka 24. jer su svi ti podaci uneseni u ISPOV od 2018. godine. Primjera radi, obvezujete centre za osposobljavanje kako bi dostavili velike količine podataka - praktično od 2009. godine (?), što je nemoguće i pripremiti u tako kratkom periodu do 31.12.2021., od trenutka stupanja na snagu ovog Pravilnika. Djelomično prihvaćen Obveza dostave podataka o izdanim SSO odnosi se samo na one podatke koji do sada nisu uneseni u informacijski sustav Ministarstva.
41 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 24. U stavcima 1. i 2. potrebno je navesti na koji način i kome dostaviti tražene podatke budući se svi traženi podaci već nalaze u ISPOV sustavu Ministarstva. U stavcima 4.i 5. potrebno je definirati što čini dokumentaciju o stjecanju početnih kvalifikacija i periodičkoj izobrazbi za vozače. Nije prihvaćen Obveza dostave podataka o izdanim SSO odnosi se samo na one podatke koji do sada nisu uneseni u informacijski sustav Ministarstva. Dokumentacija iz stavka 4.i 5. odnosi se na svu dokumentaciju potrebnu za prijavu i stjecanje početnih kvalifikacija i periodičku izobrazbu kandidata.
42 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 24. Komentar za stavak 5: Potrebno je definirati što čini (npr. Upisnica i SSO o periodičkoj izobrazbi). Potrebno je definirati što čini dokumentaciju o periodičnoj izobrazbi za vozače. Dokumentacija vozača, odnosno obrazovni dosje vozača, sadrži osobne dokumente vozača (osobna iskaznica, vozačka dozvola ili drugi jednako vrijedan dokument), te druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za pristup programu, prijavnicu za upis u program, te presliku o periodičkoj izobrazbi. Ovo također čini značajnu količinu dokumentacije za svakog polaznika. Nadalje, potrebno je propisati na koji način se može čuvati navedena dokumentacija, u fizičkom (papirnatom) obliku ili na digitalnim medijima ili serverima zaštićenim od neovlaštene upotrebe. Nije prihvaćen Dokumentacija iz stavka 4.i 5. odnosi se na svu dokumentaciju potrebnu za prijavu i stjecanje početnih kvalifikacija i periodičku izobrazbu kandidata.
43 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 24. Komentar na stavak 4: Potrebno je definirati što čini ispitnu dokumentaciju, odnosno dokumentaciju o stjecanju početnih kvalifikacija za vozače. Dokumentacija vozača, odnosno obrazovni dosje vozača, sadrži osobne dokumente vozača (osobna iskaznica, vozačka dozvola ili drugi jednako vrijedan dokument), prijavnicu za upis u program, pismeni ispit(i), zapisnik o provedenom ispitu koji mora sadržavati rezultate teorijske i praktične obuke, te presliku SSO o početnoj kvalifikaciji. Ovo čini značajnu količinu dokumentacije za svakog polaznika. Nadalje, potrebno je propisati na koji način se može čuvati navedena dokumentacija, u fizičkom (papirnatom) obliku ili na digitalnim medijima ili serverima zaštićenim od neovlaštene upotrebe. Nije prihvaćen Dokumentacija iz stavka 4.i 5. odnosi se na svu dokumentaciju potrebnu za prijavu i stjecanje početnih kvalifikacija i periodičku izobrazbu kandidata.
44 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 24. Komentar na stavak 2 Na koji način i kome dostaviti tražene podatke? Svi traženi podaci se već nalaze u ISPOV sustavu Ministarstva. Nije prihvaćen Obveza dostave podataka o izdanim SSO odnosi se samo na one podatke koji do sada nisu uneseni u informacijski sustav Ministarstva.
45 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 24. Komentar na stavak 1 Na koji način i kome dostaviti tražene podatke? Svi traženi podaci se već nalaze u ISPOV sustavu Ministarstva. Nije prihvaćen Obveza dostave podataka o izdanim SSO odnosi se samo na one podatke koji do sada nisu uneseni u informacijski sustav Ministarstva. Navedeno je uređeno čl.107 Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, a provodit će se na isti način kao i prema sad važećem pravilniku.
46 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRAVILNIK O POČETNOJ I PERIODIČNOJ IZOBRAZBI VOZAČA, PRILOG 2 Predlažemo korišteni termin "invalidne osobe" zamijeniti s terminom "osobe s invaliditetom" koji je u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. Prihvaćen Prihvaća se.
47 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška PRILOG 3, OBRAZAC SSO O POČETNIM KVALIFIKACIJAMA SSO o početnim kvalifikacijama, SSO o ubrzanim početnim kvalifikacijama, kao ni SSO O PROVEDENOJ PERIODIČNOJ IZOBRAZBI VOZAČA više ne sadrže podatak o matičnom broju kandidata ili drugi prikladan broj iz evidencije koju su dužni voditi centri za osposobljavanje, odnosno ispitni centri, a navedeni broj se traži u Zahtjevu iz Priloga 7. Nije prihvaćen Navedeni broj je broj pod kojim se izdani SSO u informacijskom sustavu Ministarstva.
48 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška PRILOG 4, OBRAZAC SSO O UBRZANIM POČETNIM KVALIFIKACIJAMA SSO o početnim kvalifikacijama, SSO o ubrzanim početnim kvalifikacijama, kao ni SSO O PROVEDENOJ PERIODIČNOJ IZOBRAZBI VOZAČA više ne sadrže podatak o matičnom broju kandidata ili drugi prikladan broj iz evidencije koju su dužni voditi centri za osposobljavanje, odnosno ispitni centri, a navedeni broj se traži u Zahtjevu iz Priloga 7. Nije prihvaćen Navedeni broj je broj pod kojim se izdani SSO vodi u informacijskom sustavu Ministarstva.
49 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška PRILOG 6 , OBRAZAC SSO  O PROVEDENOJ PERIODIČNOJ IZOBRAZBI VOZAČA SSO o početnim kvalifikacijama, SSO o ubrzanim početnim kvalifikacijama, kao ni SSO O PROVEDENOJ PERIODIČNOJ IZOBRAZBI VOZAČA više ne sadrže podatak o matičnom broju kandidata ili drugi prikladan broj iz evidencije koju su dužni voditi centri za osposobljavanje, odnosno ispitni centri, a navedeni broj se traži u Zahtjevu iz Priloga 7. Nije prihvaćen Navedeni broj je broj pod kojim se izdani SSO vodi u informacijskom sustavu Ministarstva.
50 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška PRILOG 7, ZAHTJEV ZA IZDAVANJE KVALIFIKACIJSKE KARTICE VOZAČA Potrebno definirati na što se točno odnosi "vrsta i broj SSO", odnosno radi li se o matičnom broju kandidata, klasi ili urudžbenom broju SSO. Nije prihvaćen Navedeni broj je broj pod kojim se izdani SSO vodi u informacijskom sustavu Ministarstva.