Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dalibor Barbalić Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine Još jedno Savjetovanje koje će završiti sa "Primljeno na znanje" ili "Nije prihvaćen". Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 GRGA KOSTELAC Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine Molim pojašnjenje nadležnog ministarstva kako je moguće da g. Gordan Gašparović te osoba koja je zadužena za nadzor nad njegovim radom aktivno rade protivno zakonima i propisima, lažiranje dokumenata, prikrivanje informacija, naručivanje studija kojima se lažno prikazuju podaci, prekoračenje ovlasti, neizvršavanje dužnosti, nezakonito i netransparentno raspolaganje namjenskim sredstvima itd.?! Za primjer ću uzeti Rijeku Gacku (ima primjera u Istri i Primorju, ali rijeka Gacka koja uživa poseban zaštićen status je ogledan primjer njihova rada). Dakle, g. Gordan Gašparović planira uzeti svu vodu s izvora rijeke Gacka (planirana kaptaža iznosi više nego je kapacitet Tonković Vrila za ljetnih mjeseci), a sva pitka voda iskorištena za proizvodnju el. energije (pitka bez potrebe za ikakvo obradom) se ispušta u more tj. u prosjeku 50 m3/sek! Navedena investicija od 264 miliona kuna je pranje novca od strane Hrvatskih voda, koje navedena sredstva ne ulažu, a dužna su, u izgradnju kanalizacijskog sustava na području zona sanitarne zaštite te u održavanje vodotokova. Kriminalni umovi tako promišljaju, odnosno namjenska sredstva pokušavaju preko besmislenih i štetnih "projekata" preusmjeriti prema podobnim izvođačima radova. Zanima me kako je konkretna studija utjecaja na okoliš u kojoj su lažirani podaci naručena te prošla kod nadležnog ministarstva. Preko projekta HE-SENJ2 se trebaju osigurati obvezni biološki minimumi u trenutno isušenim krakovima rijeke Gacke, što bi po dužnosti, ali i deklaritivnim planovima i ciljevima Hrvatskim vodama trebao biti prioritet te osigurati primjerenu odštetu oštećenom JLS-u (Grad Otočac) radi isušivanja prirodnih tokova rijeke Gacke i povezanih štetnih utjecaja tj. nepoštivanja biološkog minimuma (priroda, gospodarstvo - turizam, sport itd.). Interesantno je zašto razne "ekološke" i "kulturne" udruge (kojih pogotovo ima u priobalju i na obližnjim otocima, sve unutar stotinjak kilometara od rijeke Gacke) ignoriraju ovaj ekocid i kulturocid, obzirom je rijeka Gacka posebno zaštićeno područje (Natura 2000, park prirode itd.), a mlinice, pilane i stupe na Gackoj prepoznate kao posebno kulturološko naslijeđe te kao takvo zaštićeno od Ministarstva kulture. Nije prihvaćen Vezano uz navedenu primjedbu naglašavamo da nije planiran nikakav zahvat na izvoru rijeke Gacke (Tonković vrilo), niti na bilo kojem drugom dijelu rijeke Gacke koji bi ugrozio dobro stanje voda navedenog vodotoka. Prema odredbama Zakona o vodama (Narodne novine, broj 66/19 i 84/21) kojim je transponirana Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000 o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (Okvirna direktiva o vodama), Hrvatske vode su dužne provoditi mjere za postizanje, odnosno očuvanje dobrog stanja voda. Isto tako, Hrvatske vode su dužne skrbiti o izvorima vode za ljudsku potrošnju. Nedoumice zainteresirane javnosti oko korištenja voda rijeke Gacke nastale su nakon sklapanja Sporazuma o suradnji na projektu rješavanja vodoopskrbe Hrvatskog primorja, otoka Raba i Paga kroz projekt HE Senj 2 između društva Vodovod Hrvatsko primorje - južni ogranak d.o.o., Senj, Hrvatske elektroprivrede d.d., Zagreb i Hrvatskih voda od 12. studenog 2020. godine. Cilj tog projekta je razdvajanje hidroenergetskog sustava HE Senj/HE Senj 2 i sustava vodoopskrbe kojim upravlja Vodovod Hrvatsko primorje - Južni ogranak d.o.o. Senj. Sporazumom se utvrđuje zajednički interes i potreba za međusobnom suradnjom tijekom pripreme i realizacije projekta izgradnje HE Senj 2 i dobave vode iz Like (rijeka Gacka) na uređaj za preradu vode za ljudsku potrošnju Hrmotine. Sporazum je potpisan na desetogodišnje razdoblje, ukupne vrijednosti 266,3 milijuna kuna, i njime se planira odvojiti sustav javne vodoopskrbe od sustava proizvodnje električne energije radi osiguranja kvalitetnije i sigurnije vodoopskrbe. Naime, u fazi izgradnje HE Senj 2 i izgradnje akumulacijskog jezera Gusić polje 2 postoji potencijalna mogućnost od zamućenja jezera zbog organskih tvari u tlu na kojem će nastati akumulacija i zbog unosa novih organskih tvari dotokom vode, što bi moglo rezultirati lošom kvalitetom vode za vodoopskrbu koja se sada zahvaća iz postojećeg jezera Gusić polje i transportnim cjevovodom kroz hidrotehnički tunel dovodi do uređaja za pročišćavanje pitke vode na Hrmotinama. Potrebne količine vode iz rijeke Gacke mogu se zahvaćati i nizvodno od njenog prirodnog toka, a uzvodno od spoja s vodama rijeke Like, što će se analizirati studijskom dokumentacijom i u okviru okolišne procedure.
3 Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine Na Nacrt prijedloga višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine u ime Vrela d.o.o. za komunalne djelatnosti Rab, dostavljamo slijedeće primjedbe: 1. Podaci o stupnju priključenosti u tablici 21 koji se odnose na aglomeracije Rab i Supetarska Draga značajno odstupaju od stvarnog stanja, a to se onda prenosi i u druge tablice sličnog sadržaja (npr. u poglavlju 4.2.29 Uslužno područje 29 – dio koji se odnosi na JIVU Vrelo d.o.o. Rab). Molimo ispravak u koordinaciji sa Tehničkom službom Vrela d.o.o. koja će dostaviti sve ažurirane podatke. 2. U tablici 34. prikazane vrijednosti ulaganja u aglomeracijama Rab i Supetarska Draga te u tablici 35. prikazani troškovi kod isporučitelja vodne usluge javne odvodnje Vrelo d.o.o. Rab značajno odstupaju od onih do kojih se došlo u radnoj verziji Studije izvodljivosti (u odnosu na upisane vrijednosti od 101.985.000,00 kn za sustave i 23.996.000,00 kn za uređaje, prema Studiji izvodljivosti to trenutno iznosi 215.000.000,00 kn za sustave i 67.800.000,00 kn za uređaje). Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti, Rab Nije prihvaćen Tijekom izrade Nacrta prijedloga višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030., čiji izrađivač su Hrvatske vode, korišteni su službeni podaci o stanju provedbe i nacionalnom planu provedbe Direktive Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, dostavljeni Europskoj komisiji u listopadu 2020. godine sukladno obvezama utvrđenima člankom 15. i 17. navedene Direktive. Isti su prikupljeni, obrađeni i o istima je izvještena Europska komisija sukladno utvrđenom jedinstvenom metodološkom okviru za cjelokupno područje Republike Hrvatske. U pogledu spomenutih podataka o priključenosti koji “značajno odstupaju od stvarnog stanja” naglašavamo da su Hrvatske vode preuzele podatke iz izvještajne aplikacije o odvodnji i pročišćavanju te vodoopskrbi, poznatu i kao „SoV aplikacija“, u koju podatke unose upravo javni isporučitelji vodnih usluga, koji su odgovorni za njihovu istinitost, kao i za ispunjenje zahtjeva za osiguranjem odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda. Ukoliko je uistinu riječ o podacima koji odstupaju od stvarnog stanja u razmatranom referentnom razdoblju, sa žaljenjem moramo konstatirati da ste napravili propust uslijed kojeg je došlo do pogrešnog izvještavanja Europske komisije. Pozivamo vas da predmetni propust ispravite u sljedećem izvještajnom ciklusu, tijekom prvog polugodišta 2022. godine, te da unesete stvarne, provjerene podatke za traženo referentno razdoblje. Kako je i rečeno iskazani troškovi su navedeni prema nacionalnom planu provedbe koji je dostavljen Europskoj komisiji u listopadu 2020. godine sukladno članku 17. navedene Direktive, pri čemu je potrebno naglasiti da je promjena pojedinih iskazanih financijskih vrijednosti moguća u procesu preciznijeg planiranja pri izradi detaljnije projektne dokumentacije, kao i uslijed promjene tržišnih okolnosti, pri čemu treba biti posebno oprezan kako bi ukupni pripadni troškovi u konačnici bili usklađeni s realnim mogućnostima korisnika. Temelj za promjenu podataka, kako o obuhvatu tako i financijskim pokazateljima je detaljna analiza sa zahtijevanom projektnom dokumentacijom što uključuje i Studiju izvodljivosti, čije je izrada okončana ali i koja je odobrena za EU financiranje. Navedeno niti u kojem slučaju ne uključuje radne verzije dokumentacije koja nije na zahtijevanoj razini pripremljenosti i čija mogućnost realizacije i usklađenost s mogućnostima korisnika nije konačno potvrđena odobrenjem projekta. Sukladno ocjeni Hrvatskih voda, navodimo da dokumentacija (uključivo i Studije izvodljivosti) još uvijek nije kompletno završena, te je istu potrebno doraditi i novelirati kako bi bila pripremljena za prijavu za sufinanciranje sredstvima EU fondova. Naime, trenutačna ocjena statusa spremnosti predmetnih EU projekata je - “u fazi pripreme - nije spreman” s čime ste kao krajnji korisnik upoznati.
4 Vodovod d.o.o. Makarska Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine U ime Vodovod-a d.o.o. Makarska dostavljamo Vam primjedbe na „Nacrt prijedloga višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030 g“ Primjedbe su navedene prema poglavljima Nacrta: 1. 3.STANJE VODNOKOMUNALNOG SEKTORA 3.3.Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 3.2.2. Aglomeracije veće od 2000 ES Tablica 18.Popis aglomeracija… i tablica21.Osnovni podaci o opterećenju i stupnju priključenosti na sustav javne odvodnje…. U navedenoj tablici za sve aglomeracije kojima upravlja Vodovod d.o.o. Makarska upisani su podaci (vjerojatno temeljem popisa stanovništva 2011 i podaci „prijavljenih“ gostiju TZ iz SOV aplikacije za referentni tjedan izvještajne godine) ,ali koji ne odgovaraju „Studijsko projektnoj dokumentaciji za prijavu izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Brela,Baška voda, Promajna-Krvavica,Makarska,Tučepi,Podgora za sufinanciranje iz fondova EU“(skraćeno :Studija izvodljivosti)-studeni 2016-izrađene pod nadzorom Hrvatskih Voda. Citiranom Studijom izvodljivosti utvrđeno je stvarno opterećenje sustava aglomeracija, temeljem podataka o stvarnoj potrošnji vode. Stoga proizlazi da podaci o opterećenju sustava po aglomeracijama (broj ES) kako je navedeno u prijedlogu Višegodišnjeg plana ne odgovara stvarnom stanju. Slijedom prethodno navedenog dostavljamo Vam dostavljamo tablicu prema Studiji izvodljivosti: AGLOMERACIJA Postojeće ukupno Postojeće opterećenje opterećenje prema stanovništva prema studiji (broj=ES) studiji(broj=ES) BRELA 12 200 1 700 BAŠKA VODA 17 300 2 500 PROMAJNA-KRVAVICA 5 600 700 MAKARSKA-VELIKO BRDO 40 700 15 900 TUČEPI 13 800 2 300 PODGORA 8 100 1 500 DRAŠNICE 2 000 400 IGRANE 2 000 500 ŽIVOGOŠĆE 5 900 600 DRVENIK 4 600 600 ZAOSTROG 2 400 400 2. 4.TEHNIČKI ASPEKTI PROGRAMA 2021. 3.3. Mulj iz uređaja….. Tablica 30. Osnovna procjena troškova potrebnih za investiranje…. U navedenoj tablici za uslužno područje 36 Makarska-Imotski procijenjeni investicijski trošak je 8 467 000,00 kuna, dok je prema „Studiji izvodljivosti“ investicijski troškovi samo za sušaru UPOV-a Makarska koja se planira izgradit procijenjeni na 12 150 000,00 kuna 3. 6.PROVEDBA PROGRAMA 2021 2.2.2.Troškovi razvoja javne odvodnje Tablica 34 : Troškovi razvoja javne odvodnje Usporedbom tablice 34. sa stvarnim podacima iz „Studije „koja je izrađena 2016. uz stručno vodstvo „Hrvatskih voda“ vidljiva je velika razlika u predviđenim ukupnim planiranim troškovima za aglomeracije na područja JIVU „Vodovoda d.o.o. Makarska“. Tablično će se navest, prema studiji, planirane troškove koje bi bilo potrebno izmijenit u tablici 34. ( Ukupni trošak sustav i uređaj, a temeljem čega je potrebno izmijeniti sve ostale stupce u tablici 34 i sve ostale tablice koje su proizašle iz tablice 34 npr. 8.prilozi 4.4.pregled uslužnih područja 4.36.36.uslužno područje 36….) koje proizlaze iz tih podataka. AGLOMERACIJE Ukupni troškovi (000 kuna) Sustav Uređaj BRELA 12 123 44 916 BAŠKA VODA 8 940 64 145 PROMAJNA-KRVAVICA 4 846 MAKARSKA 32 505 106 064 TUČEPI 2 426 52 172 PODGORA 2 554 22 600 Napominjemo da su sve prethodno citirane procjene investicijskih troškova na koje se pozivamo utvrđeni Studijom izvodljivosti iz 2016.godine. Obzirom na protek vremena i porast cijena na tržištu vjerojatno će troškovi biti još i veći. Također se napominje da je Studijom izvodljivosti utvrđeno da i aglomeracije Drašnice, Igrane, Zaostrog su utvrđene kao aglomeracije sa većim opterećenjem od 2.000 ES. Ishodovana je lokacijska dozvola te je u tijeku izrada glavnih projekata za aglomeraciju Igrane-Živogošće Porat te je procijenjena vrijednost radova oko 38.000.000,00 kn (znatno više od procjene u višegodišnjem planu). Slijedom navedenog potrebno je korigirati procijenjene investicijske troškove za sve aglomeracije na području JIVU Vodovod d.o.o. Makarska. Nije prihvaćen Tijekom izrade Nacrta prijedloga višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030., čiji izrađivač su Hrvatske vode, korišteni su službeni podaci o stanju provedbe i nacionalnom planu provedbe Direktive Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda dostavljeni Europskoj komisiji u listopadu 2020. godine sukladno obvezama utvrđenima člankom 15. i 17. navedene Direktive. Isti su prikupljeni, obrađeni i o istima je izvještena Europska komisija sukladno utvrđenom jedinstvenom metodološkom okviru za cjelokupno područje Republike Hrvatske. Vezano uz spomenuto opterećenje i priključenost ispravno ste uočili da su navedeni podaci o stanovništvu odnose na službeni popis iz 2011. godine. Što se tiče ostalog opterećenja, uključivo i od turizma, riječ je o podacima koje u spomenutu namjensku izvještajnu Aplikaciju za unos podataka o odvodnji i pročišćavanju te vodoopskrbi, poznatu i kao „SoV aplikacija“, unosi odnosno o kojima izvještava nadležni javni isporučitelj vodne usluge, koji je i odgovoran za njihovu istinitost, kao i za ispunjenje zahtjeva za osiguranjem odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda na području svoje nadležnosti. Inicijalni unos opterećenja od komercijalnog turizma za referentni tjedan je napravljen na osnovu tadašnjih službenih podataka, naravno od „prijavljenih gostiju“, no iste je obzirom na novonastale promjene i nove spoznaje potrebno redovito izvještavati sa stvarnim stanjem za svako pojedino naselje aglomeracije za referentno razdoblje. Kako ste, kako navodite već raspolagali dijelom detaljnijih saznanja, sa žaljenjem moramo konstatirati da ste napravili propust ukoliko službeno niste izvijestili o „novijim, ispravnijim“ podacima o opterećenju po naseljima obuhvata aglomeracije ukoliko su isti provjereni i uistinu ispravni. Pozivamo vas da predmetni propust svakako ispravite u slijedećem izvještajnom ciklusu, tijekom prvog polugodišta 2022. godine, te da unesete stvarne, provjerene podatke o svim kategorijama ostalog opterećenja za referentno razdoblje, dok će se podaci o stanovništvu i dalje oslanjati na službene izvore, te mijenjati sukladno dostupnosti novog službenog podatka neophodne razine detaljnosti (jedinica naselja), sve u skladu s utvrđenim metodološkim okvirom. U svezi mulja potrebno je naglasiti da, kako je i navedeno u samom dokumentu, za okvirno sagledavanje razine troškova obrade na razini uslužnih područja i na razini Republike Hrvatske iz Akcijskog plana je preuzeta procjena potrebnih sredstava za investiranje u obradu mulja s unaprjeđenjem postojećih linija obrade mulja ili izgradnju novih linija obrade mulja, ukoliko bi se iste gradile na uređajima. Kako je i rečeno iskazani troškovi su navedeni prema nacionalnom planu provedbe dostavljenom Europskoj komisiji u listopadu 2020. godine sukladno članku 17. Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, pri čemu je potrebno naglasiti da je promjena pojedinih iskazanih financijskih vrijednosti moguća u procesu preciznijeg planiranja pri izradi detaljnije projektne dokumentacije, kao i uslijed promjene tržišnih okolnosti, pri čemu treba biti posebno oprezan kako bi ukupni pripadni troškovi u konačnici bili usklađeni s realnim mogućnostima korisnika. Temelj za promjenu podataka, kako o obuhvatu tako i financijskim pokazateljima je detaljna analiza sa zahtijevanom projektnom dokumentacijom što uključuje i Studiju izvodljivosti, čije je izrada okončana ali i koja je odobrena za EU financiranje. Navedeno niti u kojem slučaju ne uključuje radne verzije dokumentacije koja nije na zahtijevanoj razini pripremljenosti i čija mogućnost realizacije i usklađenost s mogućnostima korisnika nije konačno potvrđena odobrenjem projekta. Sukladno ocjeni Hrvatskih voda, priprema dokumentacije (uključivo i Studije izvodljivosti za koje navodite da su završene 2016. godine) još uvijek nije okončana, te je istu potrebno doraditi i novelirati kako bi ista bila spremna za odobrenje za EU sufinanciranje. Trenutačna ocjena statusa spremnosti predmetnih EU projekata je - “u fazi pripreme - nije spreman” s čime ste kao krajnji korisnik upoznati.
5 GRGA KOSTELAC 1POLAZIŠTE, 1.1Pravna osnova Direktor Hrvatskih voda u Rijeci; g. Gordan Gašparović protivno propisima koji uređuju zaštitu rijeke Gacke i njenih izvora planira investiciju koje će vjerojatno s planiranih 280 miliona kuna porasti na preko milijardu kuna i to čistog bacanja novca radi zahvaćanja vode s izvora iako se trenutno ispušta kod Sv, Jurja u more 50 m3/sek pitke vode! Nakon uzimanja sve vode iz izovra rijeke Gacke, njenim isušenim koritima bi polagali cijevi za odvodnju vode! Čak i studije koje su za potrebe dodatnog uništavanja zaštićene prirode i kulturne cjeline naručile Hrvatske vode su ukazale kako se ne poštuju propisani biološki minimumi pa zbog toga i za vrijeme visokih vodostaja je isušeno 2/3 vodotoka rijeke Gacke, a što se nikad nije smjelo dogoditi. Dakle, odgovorne osobe uzrokuju i potiču stanje koje je protivno propisima i o tome slušam od kad znam za sebe. Kada će odgovorne osobe kazneno odgovarati za to? U razvijenim državama (npr. nama susjedne Austrija, Njemačka...) se za ekocid takvih razmjera izriču kazne zatvora od 10 godina te zaplijenjuje sva osobna i obiteljska imovina radi namirenja dijela štete (ostatak plaćaju odgovorne pravne osobe i država), a što se čeka kod nas?! Nije prihvaćen Vezano uz navedenu primjedbu naglašavamo da nije planiran nikakav zahvat na izvoru rijeke Gacke (Tonković vrilo), niti na bilo kojem drugom dijelu rijeke Gacke koji bi ugrozio dobro stanje voda navedenog vodotoka. Prema odredbama Zakona o vodama (Narodne novine, broj 66/19 i 84/21) kojim je transponirana Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000 o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (Okvirna direktiva o vodama), Hrvatske vode su dužne provoditi mjere za postizanje, odnosno očuvanje dobrog stanja voda. Ali isto tako, Hrvatske vode su dužne skrbiti o izvorima vode za ljudsku potrošnju. Nedoumice zainteresirane javnosti oko korištenja voda rijeke Gacke nastale su nakon sklapanja Sporazuma o suradnji na projektu rješavanja vodoopskrbe Hrvatskog primorja, otoka Raba i Paga kroz projekt HE Senj 2 između društva Vodovod Hrvatsko primorje - južni ogranak d.o.o., Senj, Hrvatske elektroprivrede d.d., Zagreb i Hrvatskih voda od 12. studenog 2020. godine. Cilj tog projekta je razdvajanje hidroenergetskog sustava HE Senj/HE Senj 2 i sustava vodoopskrbe kojim upravlja Vodovod Hrvatsko primorje - Južni ogranak d.o.o. Senj. Sporazumom se utvrđuje zajednički interes i potreba za međusobnom suradnjom tijekom pripreme i realizacije projekta izgradnje HE Senj 2 i dobave vode iz Like (rijeka Gacka) na uređaj za preradu vode za ljudsku potrošnju Hrmotine. Sporazum je potpisan na desetogodišnje razdoblje, ukupne vrijednosti 266,3 milijuna kuna, i njime se planira odvojiti sustav javne vodoopskrbe od sustava proizvodnje električne energije radi osiguranja kvalitetnije i sigurnije vodoopskrbe. Naime, u fazi izgradnje HE Senj 2 i izgradnje akumulacijskog jezera Gusić polje 2 postoji potencijalna mogućnost od zamućenja jezera zbog organskih tvari u tlu na kojem će nastati akumulacija i zbog unosa novih organskih tvari dotokom vode, što bi moglo rezultirati lošom kvalitetom vode za vodoopskrbu koja se sada zahvaća iz postojećeg jezera Gusić polje i transportnim cjevovodom kroz hidrotehnički tunel dovodi do uređaja za pročišćavanje pitke vode na Hrmotinama. Potrebne količine vode iz rijeke Gacke mogu se zahvaćati i nizvodno od njenog prirodnog toka, a uzvodno od spoja s vodama rijeke Like, što će se analizirati studijskom dokumentacijom i u okviru okolišne procedure.
6 GRGA KOSTELAC 1POLAZIŠTE, 2.2Programi Hrv. vode dosta dokumenta (npr. Novelaciju koju spominju, a u stvarnosti polugotova prezentacija Gordana Gašparovića koja NIJE izrađena od zakonom predviđenih institucija, a pogotovo ne na zakonom propisan način) ili nemaju ili su protivni propisima ili su falsificirani. Kako je moguće da državne institucije i tvrtke rade protivno propisa? Kako su mogući projekti protivni Naturi 2000, Zakona o zaštiti prirode itd.! Kako su mogući projekti protivni zdravoj logici? Zašto bi se ta voda izdvajala od proizvodnje struje? Kako to može biti u interesu HEP-a? Zašto se 50m3 u sek. čiste i pitke vode ispušta kanalom u more umjesto da se koristi za piće i navodnjavanje? Zašto bi se trebali isušiti i preostalih 9km Gacke? Zašto se ne poštuju uvjeti biološkog mimimuma koje je HEP dobio prilikom izgradnje HE Sklope 60-tih godina? Nije prihvaćen Vezano uz navedenu primjedbu naglašavamo da nije planiran nikakav zahvat na izvoru rijeke Gacke (Tonković vrilo), niti na bilo kojem drugom dijelu rijeke Gacke koji bi ugrozio dobro stanje voda navedenog vodotoka. Prema odredbama Zakona o vodama (Narodne novine, broj 66/19 i 84/21) kojim je transponirana Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000 o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (Okvirna direktiva o vodama), Hrvatske vode su dužne provoditi mjere za postizanje, odnosno očuvanje dobrog stanja voda. Ali isto tako, Hrvatske vode su dužne skrbiti o izvorima vode za ljudsku potrošnju. Nedoumice zainteresirane javnosti oko korištenja voda rijeke Gacke nastale su nakon sklapanja Sporazuma o suradnji na projektu rješavanja vodoopskrbe Hrvatskog primorja, otoka Raba i Paga kroz projekt HE Senj 2 između društva Vodovod Hrvatsko primorje - južni ogranak d.o.o., Senj, Hrvatske elektroprivrede d.d., Zagreb i Hrvatskih voda od 12. studenog 2020. godine. Cilj tog projekta je razdvajanje hidroenergetskog sustava HE Senj/HE Senj 2 i sustava vodoopskrbe kojim upravlja Vodovod Hrvatsko primorje - Južni ogranak d.o.o. Senj. Sporazumom se utvrđuje zajednički interes i potreba za međusobnom suradnjom tijekom pripreme i realizacije projekta izgradnje HE Senj 2 i dobave vode iz Like (rijeka Gacka) na uređaj za preradu vode za ljudsku potrošnju Hrmotine. Sporazum je potpisan na desetogodišnje razdoblje, ukupne vrijednosti 266,3 milijuna kuna, i njime se planira odvojiti sustav javne vodoopskrbe od sustava proizvodnje električne energije radi osiguranja kvalitetnije i sigurnije vodoopskrbe. Naime, u fazi izgradnje HE Senj 2 i izgradnje akumulacijskog jezera Gusić polje 2 postoji potencijalna mogućnost od zamućenja jezera zbog organskih tvari u tlu na kojem će nastati akumulacija i zbog unosa novih organskih tvari dotokom vode, što bi moglo rezultirati lošom kvalitetom vode za vodoopskrbu koja se sada zahvaća iz postojećeg jezera Gusić polje i transportnim cjevovodom kroz hidrotehnički tunel dovodi do uređaja za pročišćavanje pitke vode na Hrmotinama. Potrebne količine vode iz rijeke Gacke mogu se zahvaćati i nizvodno od njenog prirodnog toka, a uzvodno od spoja s vodama rijeke Like, što će se analizirati studijskom dokumentacijom i u okviru okolišne procedure.
7 GRGA KOSTELAC 1POLAZIŠTE, 3.3Metodološki okvir Molim pojašnjenje glavnog projekta VGI Rijeka odnosno osobni projekt njihovog direktora g. Gordana Gašparovića koji planira uzeti svu vodu s izvora rijeke Gacka (planirana kaptaža iznosi više nego je kapacitet Tonković Vrila za ljetnih mjeseci), a sva pitka voda iskorištena za proizvodnju el. energije (pitka bez potrebe za ikakvo obradom) se ispušta u more tj. u prosjeku 50 m3/sek! Projekt kojim je trebalo presušiti još par kilometara toka Gacke, kojoj je ostalo 9km toka od nekadašnja 22 km! Smatram kako su Hrvatske vode trebale provesti javnu raspravu o tome, ali očiti su razlozi izbjegavanja iste jer je sva javnost protiv tog projekta. Osim izbjegavanja raznih zakonskih obveza prilikom izrade dokumentacije za taj projekt; isti je g. Gordan Gašparović na podmukao i protuzakonit način pokušao uvrstiti u prostorni plan Ličko-senjske županije, izbjegavajući sve zakonom propisane procedure! Taj projekt nadležno ministarstvo, MZOE, mora osuditi, a ne usvojiti studije utjecaja na okoliš; osuditi i tako nešto zabraniti za sva vremena jer takva izmjena prostornog plana NEMA znanstveno, logično, ekonomsko, ekološko, kulturološki ili emotivno gledano jednu činjenicu, razlog, opravdanje niti bilo koji argument za prihvaćanje. Takve sulude ideje osobe, kriminalnog uma, koje su izmislile ekonomski neisplativu i dugoročno neodrživu investiciju radi izvlačenja novca treba javno i jasno osuditi te pomno istražiti njihove motive, a koji će jasno ukazati na njihove namjere i dosadašnji rad i opstrukciju u planiranju i/ili provođenju dugoročno održivih i neophodnih projekata (kao što je spomenuta aglomeracija), a sve u svrhu preusmjeravanja namjenskih sredstava u, recimo to korektno, sumnjive radove i projekte u koje ta sredstva se ne smiju trošiti (trenutno se ista upravo tako troše). Pa zar je normalno da se ispušta svake sekunde (u prosjeku) 50 m3 gotovo savršeno čiste vode - u more!!! Dok im u isto vrijeme navodno treba višestruko manja kaptaža (zahvaćanje s izvora), ali koja bi u ljetnom periodu dovela do presušenja Tonković vrila?! Koliko pokvaren i pohlepan um to treba smisliti?! Potrebno je ukazati i na ekonomski aspekt same investicije; naime početno planirana investicija od 300 milijuna kuna (kod Hrvatskih voda tj. izvan troškovničke stavke investicije često dostižu četverostruku krajnju vrijednost) za samu izgradnju dok bi pogon i održavanje istog bio desetke milijuna kuna godišnje (to je jedan od glavnih motiva tvoraca ove pokvarene ideje) dok bi u isto vrijeme za deset puta manje novca se moglo zahvatiti deset puta veća količina vode koja se trenutno ispušta u more (uz daleko manje troškove pogona i održavanja, a što je kod pokvarenog uma negativno). Neizravne ekonomske posljedice po stanovnike Gacke doline te šireg područja kontinentalne regije ne treba posebno naglašavati (propast turističke ponude, vodnih, poljoprivrednih i sportskih potencijala, te ostala privredna šteta). Isto je protivno međunarodnim ekološkim konvencijama, spomenut ću Naturu2000 koju su ovi pokvareni ideolozi jednostavno zanemarili jer to nije u njihovim pokvarenim interesima, a dira se i u zaštićene kulturne sredine itd. Mogao bih nabrojiti stotinu razloga protiv, a za; samo jedan - bogaćenje pohlepnih i bezkrupuloznih pojedinaca koji imaju hrabrosti predložiti i gurati takve ideje iako su one protivne SVIM studijama najvećih znanstvenih autoriteta u RH. Iza ovog projekta stoje javnosti dobro poznate osobe koje daju NAŠ novac (nenamjenski) prijateljima koji im plaćaju skijanja i ljetovanja na najskupljim svjetskim destinacijama. Taj novac se zbog toga, naravno, ne troši na ono čemu je namjenjen - čišćenje vodotokova, izrada projekata zaštite zona sanitarne zaštite, sufinanciranje tih projekata, poboljšanje vodoopskrbnih sustava (sufinanciranje), anglomeracije (sufinanciranje projektiranja i provedbe) itd. Treba li reći kako su te iste osobe ne samo uskraćivali namjenska sredstva za prethodno navedene potrebe već i opstruirali lokalnu samoupravu i javna poduzeća pri izradi projekata, a sve kako ne bi morali sufinancirati provedbu projekata. Uz sve to lažirali su dokumentaciju te falsificirali dokumente! Isto je prijavljeno DORH-u koji ne postupa već četiri godine po prijavi. Prijavljeni su rukovoditelji Hrvatskih voda koji su to sve činili te osobe iz nadležnog Ministarstva koje su to trebale kontrolirati, a po dostavljenim dokazima nisu postupali jer bi time vjerojatno i sebe inkriminirali. Potrebno je ispitati i što je s biološkim minimumom koji je trebao biti osiguran za sada presušenim vodotokovima, gdje je naknada štete zbog tog projekta lokalnoj zajednici i sve peripetije oko neispunjenih obećanja danih prilikom izgradnje HE Sklope (sv. Juraj). Nije prihvaćen Vezano uz navedenu primjedbu naglašavamo da nije planiran nikakav zahvat na izvoru rijeke Gacke (Tonković vrilo), niti na bilo kojem drugom dijelu rijeke Gacke koji bi ugrozio dobro stanje voda navedenog vodotoka. Prema odredbama Zakona o vodama (Narodne novine, broj 66/19 i 84/21) kojim je transponirana Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000 o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (Okvirna direktiva o vodama), Hrvatske vode su dužne provoditi mjere za postizanje, odnosno očuvanje dobrog stanja voda. Ali isto tako, Hrvatske vode su dužne skrbiti o izvorima vode za ljudsku potrošnju. Nedoumice zainteresirane javnosti oko korištenja voda rijeke Gacke nastale su nakon sklapanja Sporazuma o suradnji na projektu rješavanja vodoopskrbe Hrvatskog primorja, otoka Raba i Paga kroz projekt HE Senj 2 između društva Vodovod Hrvatsko primorje - južni ogranak d.o.o., Senj, Hrvatske elektroprivrede d.d., Zagreb i Hrvatskih voda od 12. studenog 2020. godine. Cilj tog projekta je razdvajanje hidroenergetskog sustava HE Senj/HE Senj 2 i sustava vodoopskrbe kojim upravlja Vodovod Hrvatsko primorje - Južni ogranak d.o.o. Senj. Sporazumom se utvrđuje zajednički interes i potreba za međusobnom suradnjom tijekom pripreme i realizacije projekta izgradnje HE Senj 2 i dobave vode iz Like (rijeka Gacka) na uređaj za preradu vode za ljudsku potrošnju Hrmotine. Sporazum je potpisan na desetogodišnje razdoblje, ukupne vrijednosti 266,3 milijuna kuna, i njime se planira odvojiti sustav javne vodoopskrbe od sustava proizvodnje električne energije radi osiguranja kvalitetnije i sigurnije vodoopskrbe. Naime, u fazi izgradnje HE Senj 2 i izgradnje akumulacijskog jezera Gusić polje 2 postoji potencijalna mogućnost od zamućenja jezera zbog organskih tvari u tlu na kojem će nastati akumulacija i zbog unosa novih organskih tvari dotokom vode, što bi moglo rezultirati lošom kvalitetom vode za vodoopskrbu koja se sada zahvaća iz postojećeg jezera Gusić polje i transportnim cjevovodom kroz hidrotehnički tunel dovodi do uređaja za pročišćavanje pitke vode na Hrmotinama. Potrebne količine vode iz rijeke Gacke mogu se zahvaćati i nizvodno od njenog prirodnog toka, a uzvodno od spoja s vodama rijeke Like, što će se analizirati studijskom dokumentacijom i u okviru okolišne procedure.
8 IVKOM-VODE d.o.o. 2.2Troškovi izgradnje i provedbe projekata, 2.1.1Ulaganja u razvoj infrastrukture javne vodoopskrbe PREDMET: Primjedba na objavljeni Nacrt prijedloga višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine Poštovani, ovim putem Ivkom-vode d.o.o. Ivanec, daje primjedbu na objavljeni Nacrt prijedloga višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine ( dalje: Nacrt prijedloga višegodišnjeg programa) Programom smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj te izrađenom koncepcijskom rješenju vodoopskrbe na uslužnom području kojim upravljaju IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec predviđeni su sveukupni troškovi projekta u iznosu od 66.391.857,00 kn te predlažemo da se za taj iznos uvećaju sredstva predviđena za IVKOM-VODE d.o.o., Ivanec navedena u Tablici 32 Procijenjeni troškovi razvoja sustava javne vodoopskrbe sistematizirana po projektima i isporučiteljima vodne usluge vodoopskrbe, budući da radovi na smanjenju gubitaka nisu uključeni u Nacrt prijedloga višegodišnjeg programa. Za IVKOM-VODE d.o.o. Ranko Zbodulja, mag.ing.građ. direktor Nije prihvaćen Tijekom izrade Nacrta prijedloga Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine, Hrvatske vode kao izrađivač programa, prikupile su podatke i informacije u određenom vremenskom periodu od svih javnih isporučitelja vodnih usluga, pa tako i od Ivkom-vode d.o.o. Tada je bilo predviđeno da vrijednost planiranih radova u cilju smanjenja gubitaka vode u vodoopskrbnoj mreži Ivkom-vode d.o.o. iznosi cca 6 milijuna kuna. Krajem ove kalendarske godine, kada je Nacrt prijedloga Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine bio u završnoj fazi pripreme, izrađen je troškovnik za navedene radove smanjenja gubitaka vode u vodoopskrbnoj mreži Ivkom-vode d.o.o. iz kojeg proizlazi da su troškovi smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Ivkom-vode d.o.o. čak 11 puta veći nego što je to ranije bilo predviđeno, odnosno da iznose cca 66 milijuna kuna. Budući da bi uvrštenje takvog podatka zahtijevalo od izrađivača ovog Programa preispitivanje i verifikaciju podataka dobivenih od svih ostalih javnih isporučitelja vodnih usluga koji se odnose na vrijednosti projekata smanjenja gubitaka vode iz vodoopskrbnih sustava i ponovne opsežne izračune svih troškova razvoja vodnokomunalne infrastrukture, vašu primjedbu u ovom trenutku, zbog potrebne dinamike donošenja navedenog dokumenta i upućivanja istoga u proceduru donošenja, nije moguće prihvatiti, međutim istu ćemo uzeti na znanje i o njoj ćemo nadalje voditi računa.
9 IVKOM-VODE d.o.o. 4.4Pregled uslužnih područja od 1 do 40, 4.2.2USLUŽNO PODRUČJE 2 PREDMET: Primjedba na objavljeni Nacrt prijedloga višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine Poštovani, ovim putem Ivkom-vode d.o.o. Ivanec, daje primjedbu na objavljeni Nacrt prijedloga višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine Zakonom o vodnim uslugama propisano je da se vodne usluge na uslužnom području pružaju putem jednog javnog isporučitelja vodnih usluga. Nacrtom prijedloga Uredbe o uslužnim područjima, Društvo preuzimatelj na uslužnom području 2 je Varkom d.d. Varaždin, te je navođenje Ivkom-vode d.o.o. Ivanec kao Javnog isporučitelj vodnih usluga pogrešno. Za IVKOM-VODE d.o.o. Ranko Zbodulja, mag.ing.građ. direktor Nije prihvaćen Prijedlog Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine usklađen je s Prijedlogom uredbe o uslužnim područjima koji je upućen u proceduru Vlade Republike Hrvatske na donošenje. Člankom 4. predmetnog Prijedloga uredbe uspostavlja se uslužno područje 2 koje obuhvaća sve gradove i općine u Varaždinskoj županiji, a društvo preuzimatelj na tom uslužnom području je Varkom d.d., Varaždin.
10 IVKOM-VODE d.o.o. 4.4Pregled uslužnih područja od 1 do 40, 4.3.3USLUŽNO PODRUČJE 3 PREDMET: Primjedba na objavljeni Nacrt prijedloga višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine Poštovani, ovim putem Ivkom-vode d.o.o. Ivanec, daje primjedbu na objavljeni Nacrt prijedloga višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine Zakonom o vodnim uslugama propisano je da se vodne usluge na uslužnom području pružaju putem jednog javnog isporučitelja vodnih usluga. Nacrtom prijedloga Uredbe o uslužnim područjima, Društvo preuzimatelj na uslužnom području 3 je Ivkom-vode d.o.o. Ivanec, te je navođenje Varkom d.d. Varaždin kao Javnog isporučitelj vodnih usluga pogrešno. Za IVKOM-VODE d.o.o. Ranko Zbodulja, mag.ing.građ. direktor Nije prihvaćen Prijedlog Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine usklađen je s Prijedlogom uredbe o uslužnim područjima koji je upućen u proceduru Vlade Republike Hrvatske na donošenje. Člankom 4. predmetnog Prijedloga uredbe uspostavlja se uslužno područje 2 koje obuhvaća sve gradove i općine u Varaždinskoj županiji, a društvo preuzimatelj na tom uslužnom području je Varkom d.d., Varaždin.