Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Darko Cobović Nacrt Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine, 1. Navedeni Program je dostupan u izvornom obliku u rubrici PREUZMI WORD DOKUMENT  - lijevo od teksta, u sivom dijelu   Smatra da iskazane cijene za energetsku obnovu VSZ, mjere na vanjskoj ovojnici zgrade (tablica 8.1), nikako nij edobor vezati samo uz Ak. Na površinu i vanjskih zidova i ravnog krova i ostalih građevnih elemenata osim Ak utječe i faktor oblika zgrade. Primjer 1: VSZ - neboder, s ukupno 20 grijanih etaže, s Ak po etaži od 250 m2, ukupno Ak = 5.000 m2. Za takvu zgradu toliska izolacija ravnog krova, kao prihvatljiv trošak je 90 x Ak = 450.000,00 kn. Taj neboder ima ukupno 320 m2 ravnog krova što jediničnu cijenu obnove ravnog krova = 1400 kn/m2 ravnog krova Primjer 2. VSZ s ukupno četiri grijane etaže, po etaži Ak = 1250 m2, ukupan Ak = oper 5000 m2, i opet prihvatlji trošak u iznosu od 450.000,00 kn, samo takva zgrada ima ravnog krova ukupno 1350 m2, što jediničnu cijenu od 333 kn/m2 čini nedostatnom za planiranu provedbu mjera. Ista situacija se može provjeriti na slučaju vanjskog zida. U ovom slučaju VSZ nisu u ravnopravnom položaju. Jedinične cijene vezati uz stvarnu površinu pojedinog građevnog elementa, a ne samo uz Ak. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Darko Cobović Nacrt Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine, 1. Navedeni Program je dostupan u izvornom obliku u rubrici PREUZMI WORD DOKUMENT  - lijevo od teksta, u sivom dijelu   Program obnove VSZ predviđa dva modela energetske obnove: integralna i dubinska obnova. Za svaku razinu propisani su ciljevi i postotak sufinancijranja mjera. U slučaju dubinske obnove postotak od 80% odnosi se samo na mjere tehničkih sustava ili i na mjere koje bi bile obuhvaćene samo integralnom obnovom. Spominje se poticaj na ta ulaganja pa pretpostavljam da se postopak sufinanciranja odnosi na kompletnu dubinsku obnovu. Ako se želi potaknuti investitore na dubinsku obnovu tada je mišljenje da bi se % sufinanciranja trebao odnositi na kompletne sve mjere dubinske obnove. Nije dovoljno jasno definirano u programu obnove. Prihvaćen Dubinska obnova uključuje i mjere koje bi bile obuhvaćene integralnom obnovom kojima se postiže smanjenje potrebne energije za grijanije od barem 50% i mjere na tehničkim sustavima uz koje će se postići smanjenje primarne energije do 50%. Isto će biti dopunjeno u Programu.
3 Darko Cobović Nacrt Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine Poštovani, iako u ekstu programa energetske obnove VSZ piše da su cijene navedene u tablici 8.1. okvirne cijene, osobno smatram da su cijene stavke ravni krov i strop prema negrijanom tavanu trebale biti cijenovno u rangu kosog krova, posebno kod ravnih prohodnih krovova koji zahtjevaju i neke dodatne radove po pitanju sigurnosti Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
4 GRAD ZAGREB Nacrt Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine, 1. Navedeni Program je dostupan u izvornom obliku u rubrici PREUZMI WORD DOKUMENT  - lijevo od teksta, u sivom dijelu   U dijelu Nacrta koji se odnosi na ublažavanje energetskog siromaštva, stoji: za definiranje shema potpore ključno je utvrditi jednostavne, primjenjive i dokazive kriterije kojima će se neko kućanstvo svrstati u kategoriju energetski siromašnoga i bit će prihvatljivo za dobivanje odgovarajuće pomoći iz ciljanog programa za suzbijanje energetskog siromaštva. Obzirom da su korisnici prava na zajamčenu minimanlnu naknadu već prepoznati kao osobe u riziku od energetskog siromaštva, smatramo da bi bilo važno proširiti kategorije su zbog niskih prihoda u riziku od energetskog siromaštva, a u ovom Programu nisu naznačeni kao prijavitelji. Intencija je obuhvatiti šire kategorije korisnika koji imaju niske prihode (umirovljenici, obitelji s djecom koje koriste pravo na doplatak za djecu), a koji bi zbog toga mogli imati poteškoća s podmirivanjem obveza po računima za energiju, s adekvatnim zagrijavanjem doma, s ulaganjem u nekretninu radi podizanja energetske učinkovitosti (izolacija, novi krov, stolarija, kućanski aparati i sl.) obzirom da su troškovi istih vrlo visoki. Slobodni smo predložiti dva prijedloga: - za dobivanje odgovarajuće pomoći iz ciljanog programa za suzbijanje energetskog siromaštva mogu se prijaviti samci/kućanstva koji/koja kumulativno ispunjavaju sljedeće kriterije: - kriterij prihoda po članu kućanstva ( npr. postotak proračunske osnovice ( primjerice ostvarivanje prava na doplatak za djecu ( za 2021. godinu te on iznosi 2.328,20 kn mjesečno po članu obitelji) Za samce bi taj cenzus trebao biti veći ( npr. minimalno 2.500,00 kn ). - kriterij vlasništva nad nekretninom- npr. da u vlasništvu imaju samo nekretninu koju koriste za stanovanje ili da u vlasništvu nemaju nekretnine (najmoprimci i sl.) Drugi prijedlog je u slučaju ako će postojati različiti opsezi potpora pa je potrebno definirati različite kategorije. Ovisno o zbroju bodova definirati opseg pomoći koja se dobiva iz ciljanog programa za suzbijanje energetskog siromaštva. Definirati osnovne i dodatne kriterije. Možda napraviti neku vrstu „bodovanja“ ( npr. max zbroj bodova 100; za ispunjavanje osnovnih kriterija dobije se 90 bodova + dodatnih max 10 bodova). Kao osnovne kriterije koji moraju biti kumulativno ispunjeni definirati: - kriterij prihoda po članu kućanstva - kriterij prihoda za samce - kriterij da u vlasništvu imaju samo nekretninu koju koriste za stanovanje ili da u vlasništvu nemaju nekretnine (najmoprimci i sl.) Kao dodatne kriterije bodovati npr.: - Samac /kućanstvo kojem je unazad godinu dana od podnošenja zahtjeva odobreno pravo na jednokratnu naknadnu rješenjem centra za socijalnu skrb - - Kućanstvo s članom kućanstva koji je korisnik prava na doplatak za djecu - Jednoroditeljska obitelj/samohrani roditelj - samac korisnik prava sukladno propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji ili prava temeljem propisa kojima se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata / kućanstvo s članom korisnikom prava sukladno propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji ili prava temeljem propisa kojima se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata - 2 boda - samac korisnik osobne invalidnine ili doplatka za pomoć i njegu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi; na novčanu naknadnu za tjelesno oštećenje; ortopedski dodatak; doplatak za pomoć i njegu sukladno propisima iz mirovinskog osiguranja……….. / kućanstvo s članom korisnikom prava na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi; novčanu naknadnu za tjelesno oštećenje; ortopedski dodatak; doplatak za pomoć i njegu sukladno propisima iz mirovinskog osiguranja……….. Primljeno na znanje Ovaj prijedlog će se razmotriti u sljedećem trogodišnjem razdoblju kada bi i ovim Programom (osim Programa energetske obnove obiteljskih kuća) trebala biti obuhvaćena kategorija građana u riziku od energetskog siromaštva.
5 HGK Nacrt Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine, 1. Navedeni Program je dostupan u izvornom obliku u rubrici PREUZMI WORD DOKUMENT  - lijevo od teksta, u sivom dijelu   Članice Grupacije za toplinarsku djelatnost HGK daju sljedeći komentar na Tablicu 8-1: Okvirne mjere energetske obnove koje se provode u sklopu Programa - izvor topline za grijanje i PTV-prirodni plin S obzirom na politiku EU i smanjenje emisija za 55% do 2030. godine te povećanje udjela OIE u ukupnoj potrošnji smatramo kako navedena odredba ne ide u prilog naporima kojima se želi smanjiti upotreba fosilnih goriva, s obzirom da se subvencionira ugradnja kondenzacijskih plinskih kotlova te se time produljuje primjena fosilnih goriva u sektoru zgradarstva. S obzirom na činjenicu da je CTS ključan alat za povećanje udjela OIE, energetsku učinkovitost te dekarbonizaciju gradova treba dodatno istaknuti kako nije prihvatljivo odspajanje s trenutno neučinkovitog CTSa (zastarjela infrastruktura), posebno u slučajevima kada se prelazi na fosilni izvor. Ne smijemo zanemariti činjenicu kako je CTS u fazi revitalizacije i modernizacije mreže s povećanjem udjela obnovljive komponente te da će do 2023/24. godine pojedini sustavi zadovoljavati kriterije za nZEB. Subvencioniranje odspajanja s CTSa bilo bi prihvatljivo jedino u slučaju kada se radi o izrazito učinkovitim sustavima kao što je dizalica topline COP>3 i dr. Djelomično prihvaćen Priključenje na sustave učinkovitog centraliziranog grijanja (i hlađenja) na razini zgrade i čestice u vlasništvu zgrade, osim naknade za priključak, je prihvatljivi trošak prema ovom Programu, međutim odspajanje s CTS-ova nije predmet ovog Programa nego se uređuje Zakonom o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 76/18, 86/19), odnosno Općim uvjetima za opskrbu toplinskom energijom (NN br. 35/14).
6 MAJA DE PRATO - KRALJ Nacrt Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine Strana 9. Definicija višestambene zgrade „Višestambena zgrada …kojom upravlja upravitelj zgrade … sukladno članku 378. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima“ (dalje ZV). Članak 378. Na koji se pozivate koji se nalazi u Dio deveti, Prijelazne i završne odredbe, Glava 3. Izvršavanje ovlasti glede cijele nekretnine u prijelaznom razdoblju. Članak 374. ZV kaže „Odredbama ove glave (Glava 3. Devetog dijela) uređuju se međusobni odnosi suvlasnika dok oni svoje odnose ne urede sukladno odredbama glave 4. (Vlasništvo posebnih dijelova nekretnine) trećega dijela (Pravo vlasništva) ovoga Zakona.“ Dakle, prijelazno razdoblje traje dok se svi posebni dijelovi zgrada nisu u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba. Otkup stanova u društvenom vlasništvu, koje temeljem Ustava više ne postoji, odvijalo se devedesetih godina prošlog stoljeća, pa stoga više nema prijelaznog razdoblja iz društvenog u privatno vlasništvo. Ministarstvo se ne smije više pozivati na članak 378. ZV već na odredbe Dijela trećeg, Pravo vlasništva, Glave 2. Suvlasništvo, Odjeljak 2. Upravljanje stvarju. Strana 46 - 47. U dijelu Prihvatljivi prijavitelji odnosno korisnici sredstava određujete prihvatljive prijavitelje upravitelje višestambene zgrade koja predstavlja jedinstvenu arhitektonsku cjelinu. U Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ iz 2019 godine navodite da „Jedinstvena arhitektonska cjelina podrazumijeva jedinstvenu konstruktivnu, funkcionalnu i oblikovnu cjelinu, koja se sastoji od jedne ili više dilatacija. Predmet jednog projektnog prijedloga moraju biti sve zgrade koje čine jedinstvenu arhitektonsku cjelinu.“ Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada (ENU-18/2015) zahtijevao je obnovu energetske cjeline što je ispravno. Zakon o gradnji članak 3. točka 4. „energetska obnova zgrade je primjena mjera energetske učinkovitosti u svrhu poboljšanja energetskog svojstva zgrade ili samostalne uporabne cjeline zgrade i temeljnog zahtjeva za građevinu - gospodarenje energijom i očuvanje topline…“, točka 5. „ energetsko svojstvo zgrade je izračunata ili izmjerena količina energije potrebna za zadovoljavanje potreba za energijom prilikom karakteristične uporabe zgrade….“ Članak 7. „Svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgrađena na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu“ Svaka građevina i dilatacija predstavlja zasebni energetsku cjelinu (ukoliko dilatacije nisu horizontalno povezane što se dokazuje projektom) te posjeduje svoje zasebne temeljne zahtjeve za građevinu između kojih se ističu mehanička otpornost i stabilnost te gospodarenje energijom i očuvanje topline. Energetska obnova obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima zgrade/građevine. Svaka dilatacija predstavlja energetsku cjelinu te ima svoje ovojnice zgrade, krov, fasadu, stolariju, utrošak energije koje treba obnoviti. Pojedine zgrade, kako se ovdje može shvatiti tumačenje pojma zgrade, imaju više dilatacija koje mogu biti zasebne građevine sa svojim temeljnim zahtjevima za građevinu te mogu imati samo dio ovojnice građevine, vanjskog zida građevine, koji se naslanja na sljedeću dilataciju/građevinu te sa sebi susjednom građevinom/dilatacijom nema nikakve druge poveznice. Postoje zgrade koje imaju 5 dilatacija/građevina sa 50-60 posebnih dijelova i onih sa preko 8-12 pa i više dilatacija/građevina sa preko 1700 posebnih dijelova u svim građevinama. Ovaj Nacrt Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine svjesno onemogućava prijavu zgrada sa više građevina /dilatacija na natječaj, Nacrt Programa omogućuje prijavu samo onih zgrada koje imaju jednu česticu i jednu građevinu/dilataciju. Za sve ostale zgrade nemogući je dogovor te se ove zgrade neće prijaviti na natječaj, dok bi se jedna građevina/dilatacija vrlo lako mogla prijaviti te obnoviti svoju građevinu i omogućiti suvlasnicima te građevine da nakon obnove štede energiju. Potrebno je omogućiti prijavu građevine/dilatacije koja ima svoju zatvorenu energetsku cjelinu. Samo na taj način postići će se cilj koji se propagira u Nacrtu. Kod obnove, za građevine/dilatacije ukoliko su izgrađene na istoj čestici, može se zahtijevati određeni izgled fasade, ne trebaju zato sve građevine istodobno se prijaviti za obnovu. Djelomično prihvaćen 1.Primjedba se ne prihvaća. Pozivanje na članak 378. služi da bi se naznačila razlika između sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća i višetambenih zgrada kojima upravlja upravitelj zgrade 2. Primljeno na znanje. Pojam jedinstvene arhitektonske cjeline ne definira se u Programu, već će ista biti definirana u dokumentaciji poziva na dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada, a detaljni uvjeti i kriteriji poziva bit će poznati tek po objavi istog.
7 Mladen čar Nacrt Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine Poštovani, Predlažem da se u Tablici 8-1: Okvirne mjere energetske obnove koje se provode u sklopu Programa zamjeni sa: izvor topline za grijanje i PTV – daljinsko grijanje zamjena toplinskih podstanica novim indirektnim toplinskim podstanicama - učinkovitost η ≥ 98% 100 kuna/m² Ak 185 kuna/kWh Pgen Nije prihvaćen Cijena je procijenjena na temelju raspoloživih podataka iz provedenih projekata i služi smo kao okvir, dok će se praćenjem stanja na tržištu cijene korigirati i objavljivati u svakom javnom pozivu.
8 RAFAEL RALIĆ Nacrt Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine Uzevši u obzir ciljeve Programa i rokove izvršenja, može se reći da Program neće biti izvediv. Više o tome imate u dokumentu na linku: https://jumboiskon.tportal.hr/dl/cc07dd72-cc6d-4279-a087-3926463526fc Djelomično prihvaćen 1. Primljeno na znanje. U programu su navedene potrebe vezano za dekarbonizaciju zgrada do 2050., a realizacija će ovisiti o dostupnim sredstvima, radnoj snazi i dr.što je i prikazano u SWOT analizi. 2. Primjedba se ne prihvaća. U Programu se jasno navodi da će se u prvom trogodišnjem razdoblju iskoristiti raspoloživa sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost temeljem NPOO-a, dok će se svi ostavi izvori i način njihovog korištenja definirati u sljedećem akcijskim planovima. S obzirom da su za prvo trogodišnje razdoblje osigurana sredstva iz NPOO-a i to uz visoke stope sufinanciranja, za sada se FZOEU ne uključuje u Program te će FZOEU sredstva kojima raspolaže koristiti za druge programe. Ovo ne isključuje mogućnost da se FZOEU uključi u provedbu Programa u kasnijim fazama. Vezano na trgovanje emisijama –mehanizam još nije uspostavljen za zgrade, ali se pretpostavlja da će biti uspostavljen na razini EU od 2025. godine. Iznosi subvencija su jasno navedeni poglavlju 8.4 Programa. 3. Primljeno na znanje. Problem je i identificiran u Programu kroz SWOT analizu. 4. Primjedba se ne prihvaća. I MPGI kao PT1 i FZOEU kao PT2 su već provodili natječaj za EO VSZ temeljem OPKK te imaju kapacitete i znanja za ovaj posao. Kontinuirano se radi na poboljšanjima pa će se tako procedure i postupanja jasno utvrditi kroz javne pozive, ali nisu predmet Programa. Vezano uz žalbe na postupanja tijela u prethodnom Javnom pozivu, u okviru objavljenog i provedenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. (ref. br. KK.04.2.2.01), korisnici su mogli izjaviti prigovore u postupku dodjele i tijekom provedbe projekata na postupanja tijela u sustavu, a podnosili su ih Upravljačkom tijelu odnosno Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao tijelu nadležnom za rješavanje istih, te su prema njihovim rješenjima dužni dalje bili postupiti i FZOEU u svojstvu Posredničkog tijela razine 2, kao i MPGI u svojstvu Posredničkog tijela razine 1. 5. Primjedba se ne prihvaća. Raspodjela sredstava između VSZ i ZJN nije predmet Programa te je utvrđena u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti (NPOO), odnosno u programskim dokumentima za korištenje pojedinog EU fonda. Komentari: Primjedba se ne prihvaća. - postoji stavka Izolacija stropa prema negrijanom tavanu - programom se ne mogu mijenjati tarifne stavke - 'najbrži prst' niti bilo koji drugi modalitet provedbe natječaja se ne razrađuje detaljno Programom, nego će se utvrditi smjernicama za korištenje pojedinog EU fonda - ovakvi detalji se ne definiraju u Programu, nego su predmet javnog poziva i ugovornih odredbi, a proizlaze iz smjernica za korištenje pojedinog EU fonda - mehanizam financijskog instrumenta se tek treba definirati za drugo razdoblje provedbe - ovo su operativna pitanja koja se ne rješavaju u Programu nego su predmet javnog poziva i ugovornih odredbi, a proizlaze iz smjernica za korištenje pojedinog EU fonda - raspoloživa sredstva su definirana u NPOO i iskoristit će se za sufinanciranje projekata (dokumentacije i radove) za one projekte koji prođu na natječaju
9 Sanja Vušković Nacrt Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine, 1. Navedeni Program je dostupan u izvornom obliku u rubrici PREUZMI WORD DOKUMENT  - lijevo od teksta, u sivom dijelu   Kod prihvatljivog prijavitelja se navodi više zgrada na istoj mikrolokaciji, a posebice istih arhitektonskih karakteristika kao jedna projektna prijava. Međutim na kraju se navodi da će primjena agregiranja projekta započeti tek u drugom trogodišnjem razdoblju . Postoji li mogućnost da i ovom natječaju bude prihvatljiv trošak? Kada se zgrada prijavljuje za obnovu, ne znamo hoće li još koja zgrada iz mikrolokacije ići u obnovu,pa svaka zgrada ima svoj glavni projekt . Postoji li mogućnost jedne prijave, jednog Ugovora ,ali više glavnih projekta? Primljeno na znanje U Programu se agregiranje projekata navodi kao mogućnost te će se na temelju analize izvodljivosti uspostave modela agregiranja odlučiti o njegovoj primjeni u drugom trogodišnjem razdoblju provedbe Programa. Ukoliko bude predviđen, predmetni model će biti definiran u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga.
10 Sanja Vušković Nacrt Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine, 1. Navedeni Program je dostupan u izvornom obliku u rubrici PREUZMI WORD DOKUMENT  - lijevo od teksta, u sivom dijelu   S obzirom na to da postoji integralna obnova kada se uklanja azbestna fasada , ista ovim programom nije opravdani trošak u integralnoj obnovi ali je u sveobuhvatnoj za osiguranje zdravih unutarnjih uvjeta te je predviđen i veći iznos maksimalno prihvatljivog troška. Kod integralne obnove trošak uklanjanje i zbrinjavanje azbestne fasade kod nebodera ne može biti ni približno u jediničnoj cijeni radova vanjskog zida. Molimo da se ovo uvrsti u jediničnu cijenu za integralnu obnovu jer smatramo da svakome treba omogući uklanjanje opasnih materijala. Nastavno na gore navedeno nakon skidanja azbestnih ploča s fasade mora se postaviti i ventilirajuća fasada koja "glumi" azbestne ploče koja je ponovo skuplja nego cijena radova za vanjski zid pa ako se može i ovakva vrsta fasade koja je nama obvezna (vizualno mora biti identična) , uvrstiti i to bi bilo dobro. Primljeno na znanje Za sve spomenute razine obnove unutar Programa obavezna je ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50%. Kako bi se taj uvjet postigao potrebno je predvidjeti mjere na vanjskoj ovojnici. U okviru mjere povećanja toplinske zaštite vanjskog zida prihvatljivi troškovi su svi građevinski, obrtnički i ostali povezani radovi za provedbu mjere.
11 Sanja Vušković Nacrt Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine, 1. Navedeni Program je dostupan u izvornom obliku u rubrici PREUZMI WORD DOKUMENT  - lijevo od teksta, u sivom dijelu   U Programu se navodi da je obvezna tehnička dokumentacija za prijavu osim glavnog projekta i elaborat sa sažetkom analize postojećeg stanja u skladu s čl.45 stavkom 16. TRUETZZ. Molimo da se definira koji projekti bi trebali imati navedeno jer je navedeni propis sa smjernicama stupio na snagu u 9.mj.2021.sa smjernicama , a bez smjernica sa sažetkom analize 9. mjesec 2020.g. Naime svi projekti su pripremljeni za prošli natječaj kada nismo imali smjernice ni analize predviđene TRUETZZ, a koji nije izašao zbog COVID-a, raditi novi trošak suvlasnicima koji čekaju natječaj 5 godina mislim da nema smisla. Ujedno je Ministar Horvat u svom dopisu 2021. godine naveo da će kod pripreme budućih poziva razmotriti sve mogućnosti kako bi pripremljena projektna dokumentacija bila prihvatljiv trošak. Stoga molim da se navedeno drugačije formulira, normalno je da će ovo biti obvezan dio projekta kada se ide u sveobuhvatnu obnovu ali za integralnu obnovu kada imamo projekte koji su napravljeni od 2017-2020 g.koji zadovoljavaju navedene uvjete iz natječaja smatram da bi bilo neopravdano tražiti ponovo projektiranje i dodatni trošak. Primljeno na znanje Analiza postojećeg stanja zgrade se izrađuje prije značajne obnove sukladno Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) za projekte izrađene od 24.9.2020., a ako je zahtjev za izdavanje akta kojima se odobrava građenje zajedno s glavnim projektom podnesen do 1. siječnja 2021. onda od tog datuma treba uz glavni projekt imati predmetnu Analizu, odnosno sažetak u glavnom projektu. Analiza se izrađuje na razini stručnog mišljenja od strane projektanata nadležne struke, a od 8.9.2021. prema predlošku II. dijela Smjernica objavljenih na web stranici Ministarstva: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - Smjernice za izradu analize postojećeg stanja zgrade s prijedlogom mjera i procjenom investicije u dijelu - zdravi unutarnji klimatski uvjeti, mehanička otpornost i stabilnost, sigurnost u slučaju požara (gov.hr) Navedeni detalji primjene će biti objavljeni u pozivu.
12 Sanja Vušković Nacrt Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine, 1. Navedeni Program je dostupan u izvornom obliku u rubrici PREUZMI WORD DOKUMENT  - lijevo od teksta, u sivom dijelu   Navodi se u Programu da će se osigurati 300 milijuna kuna za sufinanciranje obnove višestambenih zgrada neoštećenih u potresu. Molimo da se definira da li je to samo za obnovu zgrada ili jedan dio otpada i na usluge posredničkog tijela FZOEU i ako da u kolikom omjeru ili iznosu. Primljeno na znanje U predviđenu alokaciju od 300 milijuna kuna ulaze sve prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi te je u okviru istih i aktivnost upravljanja projektom i administracija, što uključuje poslove pripreme projektnog prijedloga i upravljanja projektom.
13 UDRUGA UPRAVITELJ Nacrt Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine Poštovani, 1. Na stranici 38. se navodi da je obvezna tehnička dokumentacija za prijavu kod integralne obnove osim glavnog projekta i elaborat sa sažetkom analize postojećeg stanja u skladu s čl. 45. stavkom 16 TRUETZZ. Trebalo bi definirati da navedeno moraju imati samo oni projekti koji su projektirani iza 9. mj. 2021. godine. jer su tada izašle smjernice. Ukoliko se isto ne promijeni, svi pripremljeni projekti su nevažeći, projektanti neće znati kako obaviti mjerenja koja su navedena, niti koliko bi mogli naplatiti navedene projekte , itd... 2. Na stranici 7. se navodi da će biti dostupno u prve tri godine 300 milijuna kuna. Pretpostavka je da jedan dio otpada na posredničko tijelo, ako je tako, koliki je onda stvarni iznos na raspolaganju za obnovu? 3. Trenutno je 1.200,00 projekata energetske obnove spremno za provedbu prema informacijama kojim raspolaže UDRUGA UPRAVITELJ od svojih članova. No postoje i drugi zainteresirani sudionici koji nisu članovi udruge pa je taj broj znatno veći + potencijalne prijave suvlasnika zgrada bez upravitelja. 4. Kod prošlog natječaja je bilo 560 milijuna kuna za 596 projekta. Obzirom da su cijene narasle za min. 30% , ovaj natječaj će biti zanemariv. Molimo da se omogući veći iznos! 5. Nastavno na mali iznos, ukoliko se isti ne može mijenjati molimo da se dubinska i sveobuhvatna obnova prolongira za razdoblje provedbe iza 2024. godine jer ista iznosi 80% sufinanciranja stoga će jako malo sredstava od navedenih 300 milijuna kuna ostati za integralne projekte koje upravitelji imaju spremne već 5 godina. 6. Na str. 34. molimo da se kod integralne obnove poveća max. prihvatljiv iznos kod mjere na vanjskoj ovojnici kada se radi o zbrinjavanju opasnog materijala. 7. Obzirom na dosadašnja iskustva molimo da se izbaci metoda najbržeg prsta. Prethodni natječaji su se uspjeli realizirati metodom bodovanja najbolji projekt. Sistemom bodovanja sufinancirali bi se najkvalitetniji projekti te bi se tako ostvarile i maksimalne uštede što je svakako najbolje opravdanje za trošenje EU sredstava. Djelomično prihvaćen 1. Primljeno na znanje. Analiza postojećeg stanja zgrade se izrađuje prije značajne obnove sukladno Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ roj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) za projekte izrađene od 24.9.2020., a ako je zahtjev za izdavanje akta kojima se odobrava građenje zajedno s glavnim projektom podnesen do 1. siječnja 2021. onda od tog datuma treba uz glavni projekt imati predmetnu Analizu, odnosno sažetak u glavnom projektu. Analiza se izrađuje na razini stručnog mišljenja od strane projektanata nadležne struke, a od 8.9.2021. prema predlošku II. dijela Smjernica objavljenih na web stranici Ministarstva: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - Smjernice za izradu analize postojećeg stanja zgrade s prijedlogom mjera i procjenom investicije u dijelu - zdravi unutarnji klimatski uvjeti, mehanička otpornost i stabilnost, sigurnost u slučaju požara (gov.hr). Navedeni detalji primjene će biti objavljeni u pozivu. 2. Daje se odgovor: U predviđenu alokaciju od 300 milijuna kuna ulaze sve prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi te je u okviru istih i aktivnost upravljanja projektom i administracija, što uključuje poslove pripreme projektnog prijedloga i upravljanja projektom. 3.i 4. Primljeno na znanje. Svjesni smo da sredstva nisu dostatna, u sljedećem trogodišnjem razdoblju planiramo kombinirati sva raspoloživa sredstva. 5. Primjedba se ne prihvaća. Prema članku 7. Direktive (EU) 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (Službeni list Europske unije L 156, 19.6.2018., str. 75) „Države članice potiču, u slučaju zgrada koje se podvrgavaju značajnoj obnovi, visokoučinkovite alternativne sustave, u mjeri u kojoj je to tehnički, funkcionalno i gospodarski izvedivo, te uzimaju u obzir pitanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, zaštite od požara i rizika povezanih s pojačanom seizmičkom aktivnosti.” Upravo se većom stopom sufinanciranja motivira vlasnike/suvlasnike na veće uštede i unapređenje postojećeg stanja zgrade posebno u području sigurnosti korisnika sukladno Direktivi. 6. Primjedba se ne prihvaća. Maksimalni prihvatljivi iznosi su definirani prema analizi do sada provedenih projekata, uz povećanje proporcionalno rastu cijena na tržištu. 7. Primjedba se ne prihvaća. Metoda provedbe javnog poziva nije predmet Programa.