Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PROSPERUS - INVEST d.o.o. Na temelju odredbe članka 224. stavka 5., članka 227. i članka 229. stavka 4. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/2018, 126/19 i 110/21, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj ______ godine donosi članak 3. stavak 5. Pravilnika - ''..nastavku poslovanja otvorenog AIF-a s privatnom ponudom..'' da li je potrebno dodati i ''poslovanja zatvorenog AIF-a s privatnom ponudom'' (budući da i zatvoreni AIF može biti bez pravne osobnosti) Primljeno na znanje Pristupit će se sveobuhvatnijem revidiranju pravilnika
2 PROSPERUS - INVEST d.o.o. Na temelju odredbe članka 224. stavka 5., članka 227. i članka 229. stavka 4. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/2018, 126/19 i 110/21, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj ______ godine donosi, Članak 1. Članak 7. Pravilnika - da li bi osim obveze dostavi Hanfa-i i depozitaru možda bilo potrebno dodati da sve što se dostavlja Hanfa-i u depozitaru se dostavlja i ulagateljima kako bi pratili tijek likvidacije (za AIF s privatnom ponudom). I da li bi bilo dobro možda navesti kakav status imaju temeljni dokumenti fonda - da li su oni važeći ili nisu tijekom postupka likvidacije (primjerice obveza revizije financijskih izvještaja sa stanjem na 31/12, dostave raznih izvještaja itd), uloga organa fonda, da li ona prestaje tijekom postupka likvidacije ili i dalje ima ulogu? Prihvaćen Pristupit će se sveobuhvatnijem revidiranju pravilnika
3 PROSPERUS - INVEST d.o.o. Na temelju odredbe članka 224. stavka 5., članka 227. i članka 229. stavka 4. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/2018, 126/19 i 110/21, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj ______ godine donosi, Članak 1. Članak 4. Brisanje rečenice ''likvidator ne mora imati položen ispit za investicijskog savjetnika'' da li brisanje rečenice znači da mora imati položen ispit ili je ovo usklađeno sa ZAIF-om da taj uvjet više nije potrebno ispuniti odnosno nije više relevantan. Primljeno na znanje Pristupit će se sveobuhvatnijem revidiranju pravilnika