Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Iva Kancijanić Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15 i 67/18) ministar pravosuđa i uprave donosi Predlažem izmijeniti članak 177. stavak 1. Sudskog poslovnika na način da se među odlukama kojima se predmeti iskazuju riješenima izostave rješenja o zastoju postupka odnosno da se brišu riječi “ili zastoju”. Zastoju postupka ne prethodi poseban sudački angažman već suglasni prijedlog stranaka da se s postupkom zastane na rok od najdulje 60 dana koji se može produžiti za najviše još 120 dana. U takvim okolnostima, kada je i rok zastoja prema važećem Zakonu o parničnom postupku (na snazi od 1. rujna 2019.) bitno skraćen u odnosu na ranije zakonsko rješenje (zastoj je tada mogao trajati godinu dana s mogućnošću produljenja za još godinu dana), smatram da nema razloga predmet iskazivati riješenim. Postojeće rješenje samo zbunjuje stranke, jer se spisu dodjeljuje novi poslovni broj nakon što se postupak nastavi. Moguće da bi se već izostavljanjem ovih odluka među odlukama koje se vrednuju prilikom ispunjavanja Okvirnih mjerila za rad sudaca smanjila potreba za donošenjem najavljenih novih Okvirnih mjerila kojima bi se obezvrijedio veliki dio ozbiljnog sudačkog rada, a istovremeno bi se i dalje vrednovali zastoji postupka koji zahtijevaju minamalan rad sudaca. Nije prihvaćen Neovisno o procesnom skraćivanju roka zastoja postupka, ovaj način iskazivanja predmeta riješenima zadržava se kako bi se omogućilo vrednovanje rada sudaca i kod ovog načina rješavanja predmeta.
2 Alen Rajko Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15 i 67/18) ministar pravosuđa i uprave donosi Predloženim odredbama članka 5., 7. i 8. Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika, broj upisnika koje vode upravni sudovi smanjuje se s pet na tri, pri čemu se sve vrste predmeta, što se ne odnose na postupak izvršenja ni na „razno“, objedinjuju u upisniku Us I. Pritom bi bilo svrhovito u članak 250. Sudskog poslovnika (upisnik Us I) dodati predmete za čije rješavanje su upravni sudovi nadležni na temelju posebnih zakona, a ne na temelju Zakona o upravnim sporovima (odnosno Zakona o sudovima). Primjerice, riječ je o sudskom preispitivanju rješenja o smještaju u centar (čl. 216. Zakona o strancima), te o sudskom rješavanju sukoba nadležnosti između javnopravnih tijela različitih vrsta (čl. 19. st. 2. Zakona o općem upravnom postupku; ova vrsta odluka već je navedena u izborniku odluka kojima se spor dovršava u okviru sustava eSpis – „Rješenje o sukobu nadležnosti JPT“). Predmeti propisani posebnim zakonima i dosad su upisivani u upisnik UsI (ranije), odnosno Us I. Sada je prigoda da se to i izrijekom propiše. Istodobno, očito je da je riječ o predmetima u kojima upravni sud nastupa u funkciji autoritativnoga sudbenog odlučivanja, a ne o predmetima podobnima za upisivanje u Upisnik za razne upravne predmete (UrI). Pritom nije svrhovito taksativno navoditi ove vrste predmeta, zbog promjenjivosti posebnih propisa, već je dovoljno sadržaj upisnika Us I dopuniti općenitom formulacijom o predmetima za su čije rješavanje upravni sudovi nadležni na temelju posebnih zakona. Nije prihvaćen S obzirom da se i u navedenim slučajevima radi o ocjeni zakonitosti te da se u praksi navedeni predmeti redovno upisuju u UsI upisnik, ne nalazi se potreba izmjene citirane odredbe. Neovisno o procesnom skraćivanju roka zastoja postupka, ovaj način iskazivanja predmeta riješenima zadržava se kako bi se omogućilo vrednovanje rada sudaca i kod ovog načina rješavanja predmeta.
3 Zorislav Kaleb Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15 i 67/18) ministar pravosuđa i uprave donosi, Članak 1. Potrebno je precizirati koliko često javnost i rješavatelji moraju biti obavješteni. Inače je norma neodređena i nedorečena. Javnost se može obavijestiti jednom godišnje ili polugodišnje a rješavatelji tromjesečno ili mjesečno. Novi stavak 7 bi glasio: „ (7) Predsjednik suda dužan je s rezultatima rada suda redovno obavještavati javnost najmanje jednom polugodišnje (godišnje) putem internetske stranice suda te najmanje tromjesečno dostavljati rezultate rada svih rješavatelja svim rješavateljima .“. Djelomično prihvaćen Uvažava se prijedlog za potrebom preciziranja odredbe te se u odnosu na obavještavanje javnosti kao primjeren određuje tromjesečni rok , a u odnosu na rješavatelje u sudu mjesečni rok.